ἐξέβαλε
ἐξέβαλεν
ἐξέβαλες
ἐξεβάλετε
ἐξέβαλλον
ἐξεβάλλοντο
ἐξεβάλομεν
ἐξέβαλον
ἐξέβη
ἐξέβησαν
ἐξεβιάζοντο
ἐξεβιάσαντο
ἐξεβιάσατο
ἐξεβλήθη
ἐξεβλήθημεν
top
ἐξεβλήθησαν
ἐξεβόησεν
ἐξέβρασα
ἐξέβρασεν
ἐξεβράσθη
ἐξεγαμίζοντο
ἐξεγεῖραι
ἐξεγείρατε
ἐξεγείρει
ἐξεγειρέσθωσαν
ἐξεγείρηται
ἐξεγείρητε
ἐξεγειρόμενος
ἐξεγειρομένου
ἐξέγειρον
top
ἐξεγείροντα
ἐξεγειρόντων
ἐξεγείρου
ἐξεγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to awaken (from sleep), arouse
   • to stir to action
   • to raise up (from the dead), awaken (from death), revive
   • to raise up (to a sitting position or to a standing position)
   • to cause to appear, bring into being
   • to lift
  • Passive:
   • to be awakened
   • to wake up
   • to arise
 • Construct: ἀνεγείρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἐκεγείρω, ἐπεγείρω, ἐξεγείρω, συνεγείρω
 • Forms:
  • ἐξεγεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξεγείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξεγείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεγειρέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐξεγείρηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐξεγείρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξεγειρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξεγειρομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐξέγειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξεγείροντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐξεγειρόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐξεγείρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐξεγείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξεγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεγερθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐξεγερθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεγερθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐξεγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεγέρθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐξεγέρθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἐξεγήγερται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξήγειρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξήγειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξήγειρεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐξηγείρετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξηγειρόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐξηγέρθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηγέρθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐξηγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐξεγείρων
ἐξεγέλα
ἐξεγέλασαν
ἐξεγέννησα
ἐξεγερεῖ
ἐξεγερθείς
top
ἐξεγερθῇ
ἐξεγερθήσεται
ἐξεγερθήσομαι
ἐξεγερθήσονται
ἐξεγέρθητε
ἐξεγέρθητι
ἐξέγερσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: awakening
ἐξεγήγερται
ἐξεγράψαντο
ἐξεδέχετο
ἐξέδειραν
ἐξέδετο
ἐξέδησεν
ἐξεδιῄτησεν
ἐξεδίκα
top
ἐξεδικήθη
ἐξεδίκησα
ἐξεδίκησαν
ἐξεδίκησε
ἐξεδίκησεν
ἐξεδίωκον
ἐξεδίωξαν
ἐξεδιώχθη
ἐξεδόθη
ἐξέδοσαν
ἐξέδοτο
ἐξέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • room
  • arcade
 • Forms:
  • ἐξέδραι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐξέδραις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐξέδραν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐξεδρῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐξέδραι
ἐξέδραις
ἐξέδραμεν
top
ἐξέδραν
ἐξεδρῶν
ἐξεδυσάμην
ἐξέδυσαν
ἐξεδύσατο
ἐξέδυσεν
ἐξέζεσεν
ἐξεζητημένα
ἐξεζήτησα
ἐξεζητήσαμεν
ἐξεζήτησαν
ἐξεζήτησεν
ἐξεζήτουν
ἐξεθαμβηθη
ἐξεθαμβήθησαν
top
ἐξεθαύμαζον
ἐξέθεντο
ἐξέθηκε
ἐξεθλίβετε
ἐξέθλιψα
ἐξέθλιψαν
ἐξέθλιψεν
ἐξέθρεψα
ἐξέθρεψαν
ἐξέθρεψας
ἐξέθρεψεν
ἑξεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἕξει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἐξεικονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to explain by a simile
  • Passive:
   • to be fully shaped or formed
 • Forms:
  • ἐξεικονισμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
top
ἐξεικονισμένον
ἐξειλάμεθα
ἐξειλάμην
ἐξείλαντο
ἐξείλατο
ἐξεῖλεν
ἐξείλετο
ἐξειλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slip out
ἐξείλκυσαν
ἐξειλκύσθησαν
ἐξειλόμην
ἐξείλου
ἐξείλω
ἔξειμι
top
ἕξειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Root: ἔχω
ἐξεῖναι
ἐξειπεῖν
ἐξεῖπον
ἐξειργάσατο
ἐξειργάσω
ἑξεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἐξείχετο
ἐξείχοντο
ἐξεκάθαρα
ἐξεκαλοῦντο
ἐξεκαύθη
ἐξεκαύθησαν
top
ἐξέκαυσα
ἐξέκαυσαν
ἐξέκαυσας
ἐξεκαύσατε
ἐξέκαυσεν
ἐξεκενοῦντο
ἐξεκέντησα
ἐξεκεντήσαν
ἐξεκέντησεν
ἐξεκενώθη
ἐξεκενώθησαν
ἐξεκένωσαν
ἐξεκένωσας
ἐξεκένωσεν
ἐξεκινήθη
top
ἐξεκκλησιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to summon to an assembly
   • to convene
  • Passive:
   • to be called together
 • Forms:
  • ἐξεκκλησίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεκκλησίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεκκλησίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεκκλησιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεκκλησιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐξεκκλησίασαν
ἐξεκκλησίασε
ἐξεκκλησίασεν
ἐξεκκλησιάσθη
ἐξεκκλησιάσθησαν
ἐξεκλάσθησαν
ἐξεκλείσθη
ἐξέκλινα
ἐξεκλίναμεν
ἐξέκλιναν
ἐξέκλινας
ἐξεκλίνατε
top
ἐξέκλινεν
ἐξέκλινον
ἐξεκομίζετο
ἐξεκόπη
ἐξεκόπης
ἐξέκοψαν
ἐξέκοψας
ἐξέκοψεν
ἐξεκρέματο
ἐξέκυψαν
ἐξέκυψεν
ἐξελάλησεν
ἐξέλαμπεν
ἐξέλαμψεν
ἐξελατόμησαν
top
ἐξελατόμησας
ἐξελαύνω
ἐξελαύνων
ἔξελε
ἐξελέγχεις
ἐξελέγησαν
ἐξελέγξαι
ἐξελέγξει
ἐξελέγοντο
ἐξελέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to convict, refute, confute, rebuke
 • Construct: ἀπελέγχω, διελέγχω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω
 • Forms:
  • ἐξελέγξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐξελέγχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξελέγξαι Verb: Aor Act Infin
ἐξελέγχων
ἐξελεῖν
ἐξέλειξαν
ἐξελεῖσθε
top
ἐξελεῖται
ἐξελεξάμην
ἐξελέξαντο
ἐξελέξασθε
ἐξελέξατο
ἐξέλεξεν
ἐξελέξω
ἐξελέσθαι
ἐξέλεσθε
ἐξελέσθωσαν
ἐξελεύσει
ἐξελεύσεσθαι
ἐξελεύσεσθε
ἐξελεύσεται
ἐξελεύσῃ
top
ἐξέλευσίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a going out, exodus
ἐξελεύσομαι
ἐξελευσόμεθα
ἐξελεύσονται
ἐξελῇ
ἐξελήλυθα
ἐξεληλύθασιν
ἐξεληλύθατε
ἐξεληλύθει
ἐξελήλυθε
ἐξελήλυθεν
ἐξεληλυθός
ἐξεληλυθότα
ἐξεληλυθότας
ἐξεληλυθότων
ἐξεληλυθυῖαν
top
ἐξεληλυθυίας
ἐξεληλυθώς
ἐξέληται
ἐξέλθατε
ἐξελθάτω
ἐξελθάτωσαν
ἔξελθε
ἐξελθεῖν
ἔξελθεν
ἐξέλθετε
ἐξελθέτω
ἐξελθέτωσαν
ἐξέλθῃ
ἐξέλθῃς
ἐξέλθητε
top
ἐξέλθοι
ἐξελθόν
ἐξελθόντα
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: 2Aor Act Part Acc sing Masc
 • Root: ἐξέρχομαι
ἐξελθόντας
ἐξελθόντες
ἐξελθόντι
ἐξελθόντος
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Neut
  • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐξέρχομαι
ἐξελθόντων
ἐξελθοῦσα
ἐξελθοῦσαι
ἐξελθοῦσαν
ἐξελθούσῃ
ἐξέλθω
ἐξέλθωμεν
ἐξελθών
top
ἐξέλθωσιν
ἐξελίκμησεν
ἐξέλιξεν
ἐξέλιπεν
ἐξελίπομεν
ἐξέλιπον
ἐξελίποσαν
ἐξελισσομένη
ἐξελίσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐξελίσσω
ἐξελίσσω
ἐξέλκῃς
ἐξελκομενος
ἐξελκύσει
top
ἐξελκύσῃς
ἐξέλκω
ἐξελογίζοντο
ἐξελοῦ
ἐξελοῦμαι
ἐξελοῦνται
ἐξελοῦσιν
ἐξελύθη
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐξελύθησαν
ἐξελυόμην
ἐξέλυσαν
ἐξέλυσεν
ἐξελῶ
ἐξέλωμαι
top
ἐξέλωνται
ἐξέμαξε
ἐξέμαξεν
ἐξεμαρτύρει
ἐξέμασσε
ἐξέμασσεν
ἐξεμελίζετο
ἐξεμέλιζον
ἐξεμέσατε
ἐξεμέσει
ἐξεμέσῃς
ἐξεμεσθήσεται
ἐξεμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to vomit, belch out, disgorge
 • Forms:
  • ἐξεμέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξεμέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεμέσῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐξεμεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐξεμοῦνται
top
ἐξεμπλάριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: example
ἐξεμυκτήριζον
ἐξεμυκτήρισαν
ἐξενέγκαι
ἐξενέγκαντες
ἐξενέγκας
ἐξενέγκασα
ἐξενέγκατε
ἐξένεγκε
ἐξενεγκεῖν
ἐξένευσε
ἐξένευσεν
ἐξενεχθέντα
ἐξενεχθῆναι
ἐξενεχθήσεσθε
top
ἐξένηψεν
ἐξένισε
ἐξένισεν
ἐξενοδόχησεν
ἐξενολόγει
ἐξενολόγησα
ἐξενολόγησεν
ἐξενοτρόφει
ἐξεπείρασαν
ἐξεπειράσασθε
ἐξεπέμφθη
ἐξέπεμψα
ἐξέπεμψαν
ἐξέπεμψεν
ἐξεπέρασεν
ἐξέπεσαν
top
ἐξεπέσατε
ἐξέπεσε
ἐξέπεσεν
ἐξέπεσον
ἐξεπέτασα
ἐξεπέτασαν
ἐξεπέτασεν
ἐξεπετάσθη
ἐξεπετάσθησαν
ἐξεπήδησαν
ἐξεπήδησεν
ἐξεπήδων
ἐξεπιάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to squeeze out, wring out
 • Forms:
  • ἐξεπίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξεπίασεν
ἐξέπιες
top
ἐξεπίεσα
ἐξεπικραίνω
ἐξεπίκραναν
ἐξέπιον
ἐξεπλάγησαν
ἐξέπλει
ἐξεπλεύσαμεν
ἐξέπληξεν
ἐξεπληρώσαμεν
ἐξεπλήσσετο
ἐξεπλήσσοντο
ἐξέπνευσε
ἐξέπνευσεν
ἐξεποίει
ἐξεποίησεν
top
ἐξεπολέμει
ἐξεπολέμησαν
ἐξεπολιόρκουν
ἐξεπολίτευσεν
ἐξεπορεύεσθε
ἐξεπορεύετο
ἐξεπορευόμην
ἐξεπορεύοντο
ἐξεπορεύου
ἐξεπόρνευσαν
ἐξεπόρνευσας
ἐξεπόρνευσεν
ἐξέπτησαν
ἐξεπτύσατε
ἐξέραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: vomit
top
ἐξεραυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to search out, inquire carefully (concerning something)
 • Construct: ἐραυνάω
 • Forms:
  • ἐξεραυνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
ἐξεραυνήσατε
ἐξεργάζομαι
ἐξεργασάμενον
ἐξεργαστικόν
ἐξεργαστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: able to accomplish
 • Forms:
  • ἐξεργαστικόν Adj: Acc Sing Neut
ἐξερεύγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to exude, empty oneself, vomit forth, overflow with
 • Construct: ἐρεύγομαι
 • Forms:
  • ἐξερευγόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐξερεύξαιντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξερεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξηρεύξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐξερευγόμενα
ἐξερεύkομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to teem, overflow
 • Forms:
  • ἐξερεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἐξερευνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to search out, examine, investigate, search diligently
  • to find out
  • to explore
 • Construct: ἀνερευνάω, διερευνάω, ἐξερευνάω, ἐρευνάω
 • Forms:
  • ἐξερευνησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξερευνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξερευνήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξερευνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξερευνήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξερευνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξερευνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξηραύνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηρευνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηρεύνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηρεύνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξηρεύνων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
top
ἐξερευνησάτω
ἐξερευνήσει
ἐξερευνήσετε
ἐξερευνήσῃς
ἐξερεύνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, investigation
 • Forms:
  • ἐξερευνήσει Noun: Dat Sing Fem
ἐξερευνήσω
ἐξερευνήσωσιν
ἐξερευνῶν
ἐξερευνῶντες
ἐξερεύξαιντο
ἐξερεύξεται
ἐξερεύξονται
ἐξερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak out, tell out, utter aloud
ἐξερημοῦντα
top
ἐξερημόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ravage, make quite desolate, leave destitute, abandon, devastate, lay waste
 • Construct: ἐρημόω
 • Forms:
  • ἐξερημοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐξερημῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξερημωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξερημῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξερήμωσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξερημώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξερημώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξερημώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξηρημωμένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • ἐξηρημωμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • ἐξηρήμωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξηρήμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξηρήμωται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἐξερημωθήσονται
ἐξερημῶν
ἐξερημῶσαι
ἐξερήμωσας
ἐξερημώσει
ἐξερημώσουσιν
ἐξερημώσω
ἐξερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be factious, contentious
 • Forms:
  • ἐξερίζωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξερίζωσεν
ἐξέρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to creep out of, crawl, swarm with
 • Construct: ἕρπω
 • Forms:
  • ἐξῆρψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξερριζώθη
top
ἐξερρίζωσεν
ἐξερρίμμενα
ἐξερρίπτοθν
ἐξερρίφη
ἐξερρίφησαν
ἐξέρριψεν
ἐξερρύημεν
ἐξερρύησαν
ἐξέρχεσθαι
ἐξέρχεσθε
ἐξέρχεται
ἐξέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go out of, come out of, go away, march off, march out, go forth
  • to come to an end, expire (e.g., time came to an end)
  • to accomplish, come true, turn out (e.g., prophecy came true)
 • Construct: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, συνεξέρχομαι, ὑπέρχομαι, ὑπεξέρχομαι
 • Forms:
  • ἐξελεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελεύσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • ἐξελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐξελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐξελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐξελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐξελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἐξελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐξελῇ Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐξελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐξεληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεληλύθατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἐξελήλυθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεληλύθει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • ἐξελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεληλυθός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • ἐξεληλυθότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • ἐξεληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξεληλυθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἐξεληλυθυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • ἐξεληλυθυίας Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • ἐξεληλυθώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξελθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἔξελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἔξελθεν Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξέλθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐξέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξέλθῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • ἐξέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐξελθόν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • ἐξελθόντα
   • Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: 2Aor Act Part Acc sing Masc
  • ἐξελθόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξελθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐξελθόντος
   • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Neut
   • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐξελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἐξελθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐξελθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἐξελθοῦσαν Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἐξελθούσῃ Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Fem
  • ἐξέλθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐξέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξέλθωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἐξέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἐξέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐξερχομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐξερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἐξερχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐξερχομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἐξερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • ἐξέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐξερχώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
  • ἐξῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξῆλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξῆλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξήλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξήλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξῆλθον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξήλθοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήρχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐξήρχοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
top
ἐξερχομένης
ἐξερχόμενοι
ἐξερχόμενος
ἐξερχομένου
ἐξερχομένων
ἐξέρχονται
ἐξερχώμεθα
ἐξέσπασα
ἐξέσπασεν
ἐξεσπασμένος
ἐξεστάθη
ἐξέσται
ἐξεστακέναι
ἐξέστη
ἐξεστηκυῖα
top
ἐξέστημεν
ἐξέστην
ἐξέστησαν
ἐξέστησας
ἐξέστησεν
ἔξεστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing impersonal
 • Meaning: to be permitted, be proper, be possible, be allowed
 • Forms: 3rd sg Fut ind mid
  • ἐξέσται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἔξεστιν Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
  • ἐξόν Verb: Pres Impersonal Act Part Nom Sing Neut
ἔξεστιν
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
 • Root: ἔξεστι
ἐξεστραμμένη
ἐξέστραπται
ἐξεστρέψατε
ἐξεστώς
ἐξέσυρεν
ἐξέταζε
ἐξετάζει
ἐξετάζεις
top
ἐξετάζετε
ἐξεταζόμενος
ἐξετάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to scrutinize, examine, inquire, investigate
  • to question, examine (someone)
 • Construct: ἀνετάζω, ἐξετάζω, ἐτάζω
 • Forms:
  • ἐξητάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξετάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐξετάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξετάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξετάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξεταστέον Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετάσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξέταζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξετάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐξεταζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξήτασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξήτασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἐξετάθη
ἐξετάθησαν
ἐξετάραξαν
ἐξετάσαι
ἐξετάσατε
ἐξετάσει
ἐξετάσεως
ἐξετάσῃς
ἐξετασθήσεται
ἐξέτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a close examination, scrutiny, test, review
 • Forms:
  • ἐξετάσεως Noun: Gen Sing Fem
top
ἐξετασμοί
ἐξετασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: examination, inquiry, searching, trial
 • Forms:
  • ἐξετασμοί Noun: Nom Plur Masc
  • ἐξετασμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἐξετασμῷ
ἐξεταστέον
ἐξετάσωσιν
ἕξετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἔχω
ἐξετέθη
ἐξέτεινα
ἐξέτειναν
ἐξέτεινας
ἐξετείνατε
ἐξέτεινε
ἐξέτεινεν
ἐξετείνετε
ἐξέτεινον
top
ἐξετέλεσεν
ἐξέτεμε
ἐξέτεμεν
ἐξετηκόμην
ἐξέτηξα
ἐξέτηξας
ἐξέτηξεν
ἐξετίθετο
ἐξέτιλεν
ἐξετίλη
ἐξέτιλλε
ἐξετίναξα
ἐξετίναξαν
ἐξετίναξε
ἐξετίναξεν
top
ἐξετινάχθην
ἐξετόπησεν
ἐξετόπιζον
ἐξετράπησαν
ἐξέτρεφον
ἐξετρίβησαν
ἐξέτριψα
ἐξέτριψαν
ἐξέτριψας
ἐξέτριψεν
ἐξετυφλοῦντο
ἐξετύφλωσεν
ἐξευμενίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to propitiate, appease
 • Forms:
  • ἐξευμενίσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
ἐξευμενίσωνται
ἐξεῦρεν
top
ἐξεύρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: discovery, a searching out, search
ἐξευρίσκω
ἐξευρών
ἐξεφάνθη
ἐξεφόβησαν
ἐξεφόβησεν
ἐξέφυγεν
ἐξέφυγες
ἐξέφυγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκφεύγω
ἐξεφύρθης
ἐξεφύσησα
ἐξέχεα
ἐξέχεαν
ἐξέχεας
ἐξέχεε
ἐξέχεεν
top
ἐξεχεῖτο
ἐξεχόλησεν
ἐξεχομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐξέχω
ἐξέχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ἐξέχω
ἐξέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐξέχω
ἐξέχοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐξέχω
ἐξεχύθη
ἐξεχύθην
ἐξεχύθησαν
ἐξεχύνετο
ἐξεχύννετο
ἐξέχω
ἐξέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐξέχω
top
ἐξεχώρησαν
ἐξεχώρησεν
ἐξεχώρισεν
ἐξέψυξε
ἐξέψυξεν
ἕξεως
ἐξέωσεν