ἐξέραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: vomit
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐξέραμαἐξέραματα
GENἐξέραματοςἐξεραμάτων
DATἐξέραματιἐξέραμασι(ν)
ACCἐξέραμαἐξέραματα
ἐξεραυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to search out, inquire carefully (concerning something)
 • Cognates: ἐραυνάω
 • Forms:
  • ἐξεραυνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
ἐξεραυνήσατε
ἐξεργάζομαι
ἐξεργασάμενον
ἐξεργαστικόν
ἐξεργαστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • able to accomplish
  • inclined to hard work and diligence
 • Forms:
  • ἐξεργαστικόν Adj: Acc Sing Neut
ἐξερεύγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to exude, empty oneself, vomit forth, overflow with
  • to emit, spew out
 • Cognates: ἐρεύγομαι
 • Forms:
  • ἐξερευγόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐξερεύξαιντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξερεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξηρεύξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐξερευγόμενα
ἐξερεύkομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to teem, overflow, swell, abound
 • Forms:
  • ἐξερεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἐξερευνάω
 • Present
 • ἐξερευνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξερευνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐξηρεύνων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐξερευνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐξερευνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐξερευνησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐξερευνήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξερευνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξηραύνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξηρευνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξηρεύνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξηρεύνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐξερευνησάτω
ἐξερευνήσει
ἐξερευνήσεις
ἐξερευνήσετε
ἐξερευνήσῃς
ἐξερεύνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, investigation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξερεύνησιςἐξερευνήσεις
GENἐξερευνήεωςἐξερευνήσεων
DATἐξερευνήσειἐξερευνήσεσι(ν)
ACCἐξερεύνησινἐξερευνήσεις
ἐξερευνήσω
ἐξερευνήσωσιν
ἐξερευνῶν
ἐξερευνῶντες
ἐξερεύξαιντο
ἐξερεύξεται
ἐξερεύξονται
ἐξερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak out, tell out, utter aloud
ἐξερημοῦντα
ἐξερημόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ravage, make quite desolate, leave destitute, abandon, devastate, lay waste
 • Cognates: ἐρημόω
 • Forms:
 • Present
 • ἐξερημοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐξερημῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξηρημωμένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Imperfect
 • Future
 • ἐξερημωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξερημώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξερημώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξερημώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐξερημῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξερήμωσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξηρήμωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξηρήμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐξηρημωμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
 • ἐξηρήμωται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἐξερημωθήσονται
ἐξερημῶν
ἐξερημῶσαι
ἐξερήμωσας
ἐξερημώσει
ἐξερημώσουσιν
ἐξερημώσω
ἐξερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be factious, contentious
 • Forms:
  • ἐξερίζωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξερίζωσεν
ἐξέρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to creep out of, crawl, swarm with
  • to become covered with (crawling things)
 • Cognates: ἕρπω
 • Forms:
  • ἐξῆρψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξερριζώθη
ἐξερρίζωσεν
ἐξερρίμμενα
ἐξερρίπτοθν
ἐξερρίφη
ἐξερρίφησαν
ἐξέρριψεν
ἐξερρύημεν
ἐξερρύησαν
ἐξέρχεσθαι
ἐξέρχεσθε
ἐξέρχεται
ἐξέρχομαι
 • Present
 • ἐξέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • ἐξέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • ἐξέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐξερχομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • ἐξερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἐξερχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἐξερχομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐξερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • ἐξέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐξερχώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
 • Imperfect
 • ἐξήρχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐξήρχοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐξελεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξελεύσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • ἐξελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐξελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐξελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐξελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐξελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐξελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐξελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐξῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξῆλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξῆλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξήλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξήλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξῆλθον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξήλθοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Aorist Subjunctive
 • ἐξελῇ Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐξέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐξέλθῃς Verb: 2 Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξέλθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐξέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξέλθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Aorist Imperative
 • ἐξέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐξελθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔξελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἔξελθεν Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξέλθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐξελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Aorist Participles
 • ἐξελθόν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • ἐξελθόντα
  • Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: 2Aor Act Part Acc sing Masc
 • ἐξελθόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἐξελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐξελθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἐξελθόντος
  • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Neut
  • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἐξελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἐξελθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐξελθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
 • ἐξελθοῦσαν Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Fem
 • ἐξελθούσῃ Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Fem
 • ἐξελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Perfect
 • ἐξελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐξεληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεληλύθατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐξελήλυθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεληλύθει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐξελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεληλυθός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
 • ἐξεληλυθότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
 • ἐξεληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἐξεληλυθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • ἐξεληλυθυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
 • ἐξεληλυθυίας Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
 • ἐξεληλυθώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἐξερχομένης
ἐξερχόμενοι
ἐξερχόμενος
ἐξερχομένου
ἐξερχομένων
ἐξέρχονται
ἐξερχώμεθα