ἐξέραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: vomit
ἐξεραυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to search out, inquire carefully (concerning something)
 • Cognates: ἐραυνάω
 • Forms:
  • ἐξεραυνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
ἐξεραυνήσατε
ἐξεργάζομαι
ἐξεργασάμενον
ἐξεργαστικόν
ἐξεργαστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • able to accomplish
  • inclined to hard work and diligence
 • Forms:
  • ἐξεργαστικόν Adj: Acc Sing Neut
ἐξερεύγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to exude, empty oneself, vomit forth, overflow with
  • to emit, spew out
 • Cognates: ἐρεύγομαι
 • Forms:
  • ἐξερευγόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐξερεύξαιντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξερεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξηρεύξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐξερευγόμενα
ἐξερεύkομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to teem, overflow
 • Forms:
  • ἐξερεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἐξερευνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to search out, examine, investigate, search diligently
  • to find out
  • to make enquiries into
  • to explore
 • Cognates: ἀνερευνάω, διερευνάω, ἐξερευνάω, ἐρευνάω
 • Forms:
  • ἐξερευνησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξερευνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξερευνήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξερευνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξερευνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξερευνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξερευνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξηραύνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηρευνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηρεύνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηρεύνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξηρεύνων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἐξερευνησάτω
ἐξερευνήσει
ἐξερευνήσετε
ἐξερευνήσῃς
ἐξερεύνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, investigation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐξερεύνησιςἐξερευνήσεις
GENἐξερευνήεωςἐξερευνήσεων
DATἐξερευνήσειἐξερευνήσεσι(ν)
ACCἐξερεύνησινἐξερευνήσεις
ἐξερευνήσω
ἐξερευνήσωσιν
ἐξερευνῶν
ἐξερευνῶντες
ἐξερεύξαιντο
ἐξερεύξεται
ἐξερεύξονται
ἐξερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak out, tell out, utter aloud
ἐξερημοῦντα
ἐξερημόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ravage, make quite desolate, leave destitute, abandon, devastate, lay waste
 • Cognates: ἐρημόω
 • Forms:
  • ἐξερημοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐξερημῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξερημωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξερημῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξερήμωσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξερημώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξερημώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξερημώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξηρημωμένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • ἐξηρημωμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • ἐξηρήμωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξηρήμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξηρήμωται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἐξερημωθήσονται
ἐξερημῶν
ἐξερημῶσαι
ἐξερήμωσας
ἐξερημώσει
ἐξερημώσουσιν
ἐξερημώσω
ἐξερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be factious, contentious
 • Forms:
  • ἐξερίζωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξερίζωσεν
ἐξέρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to creep out of, crawl, swarm with
  • to become covered with (crawling things)
 • Cognates: ἕρπω
 • Forms:
  • ἐξῆρψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξερριζώθη
ἐξερρίζωσεν
ἐξερρίμμενα
ἐξερρίπτοθν
ἐξερρίφη
ἐξερρίφησαν
ἐξέρριψεν
ἐξερρύημεν
ἐξερρύησαν
ἐξέρχεσθαι
ἐξέρχεσθε
ἐξέρχεται
ἐξέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go out of, come out of, go away, march off, march out, go forth
  • to exit, depart
  • to emerge, appear
  • to come to an end, expire (e.g., time came to an end)
  • to run the full course and come to an end
  • to accomplish, come true, turn out (e.g., prophecy came true)
  • to be announced and implemented (esp. of judgment)
 • Cognates: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, συνεξέρχομαι, ὑπέρχομαι, ὑπεξέρχομαι
 • Forms:
  • ἐξελεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελεύσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • ἐξελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐξελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐξελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐξελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐξελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἐξελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐξελῇ Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐξελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐξεληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεληλύθατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἐξελήλυθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεληλύθει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • ἐξελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεληλυθός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • ἐξεληλυθότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • ἐξεληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξεληλυθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἐξεληλυθυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • ἐξεληλυθυίας Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • ἐξεληλυθώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξελθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἔξελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἔξελθεν Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξέλθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐξέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξέλθῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • ἐξέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐξελθόν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • ἐξελθόντα
   • Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: 2Aor Act Part Acc sing Masc
  • ἐξελθόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξελθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐξελθόντος
   • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Neut
   • Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐξελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἐξελθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐξελθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἐξελθοῦσαν Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἐξελθούσῃ Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Fem
  • ἐξέλθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐξέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξέλθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἐξέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἐξέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐξερχομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐξερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἐξερχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐξερχομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἐξερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • ἐξέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐξερχώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
  • ἐξῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξῆλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξῆλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξήλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξήλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξῆλθον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξήλθοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήρχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐξήρχοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
ἐξερχομένης
ἐξερχόμενοι
ἐξερχόμενος
ἐξερχομένου
ἐξερχομένων
ἐξέρχονται
ἐξερχώμεθα