ἐξεκάθαρα
ἐξεκαλοῦντο
ἐξεκαύθη
ἐξεκαύθησαν
ἐξέκαυσα
ἐξέκαυσαν
ἐξέκαυσας
ἐξεκαύσατε
ἐξέκαυσε, ἐξέκαυσεν
ἐξεκενοῦντο
ἐξεκέντησα
ἐξεκεντήσαν
ἐξεκέντησε, ἐξεκέντησεν
ἐξεκενώθη
ἐξεκενώθησαν
ἐξεκένωσαν
ἐξεκένωσας
ἐξεκένωσε, ἐξεκένωσεν
ἐξεκινήθη
ἐξεκκλησιάζω
 • Note: Also spelled ἐξεκλησιάζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to summon to an assembly, summon out to a meeting
   • to convene
  • Passive:
   • to be called together
   • to converge
 • Forms:
  • ἐξεκκλησίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεκκλησίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεκλησίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεκκλησίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεκκλησιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεκκλησιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐξεκκλησίασαν
ἐξεκκλησίασε, ἐξεκκλησίασεν
ἐξεκκλησιάσθη
ἐξεκκλησιάσθησαν
ἐξεκλάσθησαν
ἐξεκλείσθη
ἐξεκλησίασε
ἐξέκλινα
ἐξεκλίναμεν
ἐξέκλιναν
ἐξέκλινας
ἐξεκλίνατε
ἐξέκλινε, ἐξέκλινεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκκλίνω
ἐξέκλινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκκλίνω
ἐξεκόλαψε
ἐξεκομίζετο
ἐξεκόπη
ἐξεκόπης
ἐξέκοπτε, ἐξέκοπτεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to cut out, knock out
 • Root: ἐκκόπτω
ἐξέκοψαν
ἐξέκοψας
ἐξέκοψε, ἐξέκοψεν
ἐξεκρέματο
ἐξέκυψαν
ἐξέκυψε, ἐξέκυψεν