ἑξεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἕξει
 • -----------
  • Parse:
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Root: ἔχω
  ἐξεικονίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to explain by a simile
   • Passive:
    • to be fully shaped or formed
  • Forms:
   • ἐξεικονισμένον
    • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
    • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  ἐξεικονισμένον
  • Parse:
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Root: ἐξεικονίζω
  ἐξειλάμεθα
  ἐξειλάμην
  ἐξείλαντο
  ἐξείλατο
  ἐξεῖλε(ν)
  ἐξείλετο
  ἐξειλέω
  ἐξείλκυσαν
  ἐξειλκύσθησαν
  ἐξειλόμεθα
  ἐξειλόμην
  ἐξείλοντο
  ἐξείλου
  ἐξείλω
  ἔξειμι
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
   • to be allowed
   • to be possible
  • ----------
  • Meaning: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
   • to move out, go out, go away, go on a journey
  • Forms:
   • ἐξῄεσαν Verb: Imperfect Ind 3rd Plur
   • ἐξιέναι Verb: Pres Infin
   • ἐξιόντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
   • ἐξιόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  ἕξειν
  • Parse: Verb: Fut Act Infin
  • Root: ἔχω
  ἐξεῖναι
  ἐξειπεῖν
  ἐξεῖπον
  • Parse:
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Meaning: to express, proclaim
  • Forms:
   • ἐξειπεῖν Verb: Aor Act Infin
  ἐξειργάσατο
  ἐξειργάσω
  ἑξεῖς
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Root: ἔχω
  ἕξεις
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Root: ἔχω
  ἐξείχετο
  • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: ἐξέχω
  ἐξείχοντο
  • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Root: ἐξέχω