ἑξεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἕξει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἐξεικονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to explain by a simile
  • Passive:
   • to be fully shaped or formed
 • Forms:
  • ἐξεικονισμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
ἐξεικονισμένον
ἐξειλάμεθα
ἐξειλάμην
ἐξείλαντο
ἐξείλατο
ἐξεῖλεν
ἐξείλετο
ἐξειλέω
ἐξείλκυσαν
ἐξειλκύσθησαν
ἐξειλόμεθα
ἐξειλόμην
ἐξείλοντο
ἐξείλου
ἐξείλω
ἔξειμι
ἕξειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Root: ἔχω
ἐξεῖναι
ἐξειπεῖν
ἐξεῖπον
ἐξειργάσατο
ἐξειργάσω
ἑξεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἕξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἐξείχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἐξέχω
ἐξείχοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξέχω