ἐξάγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγεῖν
ἐξαγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγέτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγέτωσαν
ἐξαγάγῃς
ἐξαγάγοι
ἐξαγαγόντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγόντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγγεῖλαι
ἐξαγγειλάτωσαν
ἐξαγγείλητε
top
ἐξαγγείλω
ἐξαγγελεῖ
ἐξαγγέλλει
ἐξαγγέλλω
ἐξαγγελοῦμεν
ἐξάγει
ἐξάγομεν
ἐξαγομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: ἐξάγω
ἐξαγοράζετε
ἐξαγοραζόμενοι
ἐξαγοράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to gain time
   • to buy, buy up, redeem
   • to deliver (someone)
  • Middle:
   • to make the most of the time
 • Cognates: ἀγοράζω
 • Forms:
  • ἐξαγοράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαγοράζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐξαγοραζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐξηγόρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαγοράσῃ
top
ἐξαγορεύοντες
ἐξαγορεύοντος
ἐξαγορεῦσαι
ἐξαγορεύσει
ἐξαγορεύσῃ
ἐξαγορεύσουσιν
ἐξαγορεύσω
ἐξαγορεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to confess, relate, declare, make known, tell out
  • to admit publicly to something wrongful having been committed
 • Cognates: ἀγορεύω , ἀναγορεύω , ἀπαγορεύω , διαγορεύω , ἐξαγορεύω , καταγορεύω , προσαγορεύω , ὑπαγορεύω
 • Forms:
  • ἐξαγορεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξαγορεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐξαγορεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξαγορεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαγορεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαγορεύσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαγορεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξηγόρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηγόρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαγορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cure by confession, cleanse by confession
  • excantation (of disease), cure or free by an enchantment
 • Forms:
  • ἐξαγορίαις Noun: Dat Plur Fem
ἐξαγορίαις
ἐξάγουσι
ἐξάγουσιν
ἐξαγριαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make savage
  • Passive:
   • to be savage
   • to become savage
 • Cognates: ἀγριαίνω , ἐξαγριαίνω
 • Forms:
  • ἐξηγριάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
top
ἐξάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead out, bring out
  • to cause to move outside
  • to banish
  • to remove (from where one would rather remain)
  • to free from bonds, remove from life, put to death
  • to bring into existence
 • Cognates: ἄγω , ἀνάγω , ἄγω , ἀντιπαράγω , ἀπάγω , ἀποσυνάγω , διάγω , διεξάγω , εἰσάγω , ἐπάγω , ἐπανάγω , ἐπισυνάγω , κατάγω , μετάγω , παράγω , παρεισάγω , περιάγω , προάγω , προσάγω , ῥοσάγω , συνάγω , συναπάγω , ὑπάγω , ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἐξαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐξαγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξαγαγέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξαγαγέτωσαν Verb: 2Aor Act Mid 3rd Plur
  • ἐξαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξαγάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐξαγαγόντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἐξαγαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξαγαγόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐξαγαγόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐξαγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξάγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐξαγομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐξάγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξάγουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐξάξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηγάγοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξῆγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἐξάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐξάγω
ἐξάδελφοι
ἐξάδελφος
ἑξαήμερον
ἑξαήμερος
ἔξαιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bloodless, drained of blood
ἐξαιρεθήσεται
ἐξαίρει
ἐξαίρειν
top
ἐξαιρεῖσθαι
ἐξαιρεῖσθε
ἐξαίρεσθαι
ἐξαίρετοι
ἐξαίρετον
ἐξαιρετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • excepted
  • distinguished, excellent
  • given as a special honour
  • taken out, delivered out of
  • chosen, picked out, choice
  • remarkable, special, singular
 • Cognates: αἱρετός , αὐθαίρετος , ἐξαιρετός
 • Forms:
  • ἐξαίρετοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἐξαίρετον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξαιρέτῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἐξαιρέτῳ
ἐξαιρέτως
ἐξαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take (out)
   • to remove, take away
   • to move
   • to choose
   • to rescue
  • Middle:
   • to carry off
   • to take away
   • to set free, deliver, rescue
   • to retrieve, restore (something stolen)
   • to select, choose out (for oneself)
  • Passive:
   • to be delivered
   • to be taken out
   • to be chosen
 • Cognates: αἱρέω , ἀναιρέω , ἀνθαιρέω , ἀνθυφαιρέω , ἀνταναιρέω , ἀφαιρέω , διαιρέω , ἐκαιρέω , ἐξαιρέω , ἐπαναιρέω , ἐπιδιαιρέω , καθαιρέω , καταδιαιρέω , παραιρέω , περιαιρέω , προαιρέω , ὑπεξαιρέω , ὑφαιρέω
 • Forms:
  • ἐξελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξαιρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξαιρεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαιρούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξαιρουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐξειλάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐξειλάμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐξείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξεῖλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξείλετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • ἐξειλόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐξείλου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐξείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἔξελε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξελεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἐξελεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐξελεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξελέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
  • ἐξέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐξελέσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • ἐξέληται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐξελοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐξελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἐξέλωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἐξῄρησαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
top
ἐξαίρῃ
ἐξαίρομεν
ἐξαιρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ἐξαίρω
ἐξαῖρον
ἐξαιρούμενος
ἐξαιρουμένων
ἐξαίρουσαν
ἐξαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lift up, lift off the ground
  • to break up camp, strike camp
  • to extol, exalt, raise in dignity, magnify
  • to arouse, stir up
  • to raise
  • to pervert (Deut. 16:19)
  • to depart, take away, blot out, destroy
  • to remove, drive away, get rid of, efface, obliterate
  • to make high-flower, make stilted
  • to start moving out (on a journey)
  • to keep away from, withhold
 • Cognates: αἴρω , ἀνταίρω , ἀπαίρω , ἐκαίρω , ἐπαίρω , μεταίρω , συναίρω , ὑπεραίρω
 • Forms:
  • ἐξαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαίρειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐξαίρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξαίρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαίρομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐξαιρόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐξαῖρον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἐξαίρουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐξαίρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξᾶραι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξάραι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐξάραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξῆρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξάρας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξαρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξάρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξάρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔξαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξαροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐξαροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐξαρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐξαρθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐξαρθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξαρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαρθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐξαρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξαρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξάρωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξάρωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξῆρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξήραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξῆραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηρμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • ἐξῆρον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξῄροντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξήρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξήρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξῆρται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἐξαίρων
ἐξαίσια
top
ἐξαίσιον
ἐξαίσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extraordinary, remarkable, exceptionally, violent
  • beyond what is determined
  • lawless
 • Cognates: αἴσιος , ἐξαίσιος
 • Forms:
  • ἐξαίσια Adj: Acc Plur Neut
  • ἐξαίσιον Adj: Nom Sing Neut
  • ἐξαισίῳ Adj: Dat Sing Masc
ἐξαισίῳ
ἐξαιτέομαι
ἐξαιτέω
ἐξαίφνης
ἑξάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: six times
ἑξακισχίλιαι
ἑξακισχίλιοι
ἑξακισχιλίοις
ἑξακισχιλίους
ἐξακολούθει
top
ἐξακολουθεῖν
ἐξακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to conform to
  • to follow, pursue (a way)
  • to go after (something attractive)
  • to obey, follow (an authority)
 • Cognates: ἀκολουθέω , ἐπακολουθέω , ἐξακολουθέω , κατακολουθέω , παρακολουθέω , συνακολουθέω , συνεπακολουθέω
 • Forms:
  • ἐξακολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐξακολούθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξακολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξακολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξακολουθήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐξακολουθήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐξακολουθοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐξηκολούθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξηκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξακολουθῆσαι
ἐξακολουθήσαντες
ἐξακολουθήσουσι
ἐξακολουθήσουσιν
ἐξακολουθοῦμεν
ἐξακονάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sharpen, whet
 • Cognates: ακονάω
 • Forms:
  • ἐξηκονήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐξακοντίζουσιν
ἐξακοντίζω
ἑξακόσια
ἑξακόσιαι
top
ἑξακοσίας
ἑξακόσιοι
ἑξακοσιοστός
ἑξακοσιοστῷ
ἑξακοσίους
ἐξακοσίων
ἐξακριβάζεται
ἐξακριβάζῃ
ἐξακριβάζομαι
ἐξακριβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to inquire with precision
   • to know accurately
   • to count accurately
  • Middle:
   • to examine accurately
 • Cognates: ἀκριβάζω , διακριβάζομαι , ἐξακριβάζω
 • Forms:
  • ἐξακριβάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἐξακριβάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξακριβάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξακριβάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηκριβάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐξακριβάσασθαι
top
ἐξαλάομαι
ἐξάλειπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an unguent-box, box of perfume, box of ointment
ἐξαλείφεις
ἐξαλειφθείη
ἐξαλειφθῇ
ἐξαλειφθῆναι
ἐξαλειφθήσεται
ἐξαλειφθήτω
ἐξαλειφθήτωσαν
ἐξαλείφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to blot out, wipe away, obliterate, destroy
  • to wipe out, erase
  • to re-plaster (a wall), plaster over, wash over
 • Cognates: ἀλείφω , ἀπαλείφω , καταλείφω , ὑπαλείφω
 • Forms:
  • ἐξαλείψασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξαλείψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξαλείφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαλειφθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἐξαλειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐξαλειφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐξαλειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαλειφθήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • ἐξαλειφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • ἐξαλείφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξαλεῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐξαλείψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξαλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαλείψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαλείψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξάλειψοόν Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξαλείψουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξηλείφθησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐξήλειψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξήλειψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξήλειψεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαλείφων
top
ἐξαλεῖψαι
ἐξαλείψας
ἐξαλείψασθαι
ἐξαλείψει
ἐξαλείψεις
ἐξαλείψῃ
ἐξαλείψῃς
ἐξάλειψιν
ἐξάλειψις
ἐξάλειψοόν
ἐξαλείψουσιν
ἐξαλείψω
ἐξαλείψωμεν
ἔξαλλα
ἐξαλλασσούσας
top
ἐξαλλάσσω
ἔξαλλοι
ἐξαλλοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to change, alter
  • to effect changes
 • Cognates: ἀλλοιόω
 • Forms:
  • ἐξαλλοιῶσαι Verb: Aor Act Infin
ἐξάλλοις
ἐξαλλοιῶσαι
ἐξάλλομαι
ἐξαλλόμενος
ἔξαλλον
ἔξαλλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • special, distinguishing
  • extraordinary, strange, exorbitant
  • substantially different from (the normal and common)
 • Cognates: ἄλλος , ἔξαλλος
 • Forms:
  • ἔξαλλα Adj: Acc Plur Neut
  • ἔξαλλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐξάλλοις Adj: Dat Plur Fem
  • ἔξαλλον Adj: Acc Sing Fem
  • ἐξάλλων Adj: Gen Plur Masc
ἐξαλλοτριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to export
  • Passive:
   • to be estranged from
 • Cognates: ἀλλοτριόω , ἀπαλλοτριόω
 • Forms:
  • ἐξαλλοτριωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
top
ἐξαλλοτριωθῆναι
ἐξαλλοτρίωσιν
ἐξαλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • domain under a different regime
  • alienation
 • Forms:
  • ἐξαλλοτρίωσιν Noun: Nom Sing Fem
ἐξάλλων
ἐξαλοῦνται
ἐξαμαρτάνει
ἐξαμαρτάνοντες
ἐξαμαρτάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sin, commit a sin, do wrong
  • to miss (a target)
 • Cognates: ἁμαρτάνω , διαμαρτάνω , ἐφαμαρτάνω , ἐξαμαρτάνω , προαμαρτάνω
 • Forms:
  • ἐξαμαρτάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαμαρτάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξαμαρτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξήμαρτεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήμαρτες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξημάρτομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξήμαρτον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξαμαρτῆσαι
ἐξαμβλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause to miscarry
ἑξάμηνον
ἑξάμηνος
ἐξαναλίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to consume completely, spend entirely
   • to destroy utterly
   • to exhaust utterly
   • to exterminate
  • Passive:
   • to perish
 • Cognates: ἁλίσκω , ἀναλίσκω , ἐξαναλίσκω , καταναλίσκω , παραναλίσκω , προσαναλίσκω , συναλίσκομαι
 • Forms:
  • ἐξαναλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαναλωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξαναλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξαναλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαναλώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαναλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαναλώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐξανηλώμεθα Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξανηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξανήλωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξανήλωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
top
ἐξαναλωθήσεται
ἐξαναλωθήσονται
ἐξαναλῶσαι
ἐξαναλώσει
ἐξαναλώσεις
ἐξαναλώσῃ
ἐξαναλώσω
ἐξαναστάντες
ἐξαναστάντων
ἐξαναστάς
ἐξανάστασιν
ἐξανάστασις
ἐξαναστῇς
ἐξαναστήσεις
top
ἐξαναστήσεσθε
ἐξαναστήσεται
ἐξαναστήσῃ
ἐξανάστησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐξανίστημι
ἐξαναστήσονται
ἐξαναστήσουσιν
ἐξαναστήσωμεν
ἐξαναστῶμεν
ἐξανατέλλοντι
ἐξανατέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause something to spring up
  • to spring up (from the ground), come forth
 • Cognates: ἀνατέλλω , ἐντέλλω , ἐξανατέλλω , προανατέλλω , τέλλω
 • Forms:
  • ἐξανατέλλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐξανατέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξανατελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξανέτειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανέτειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξανατέλλων
ἐξανατελῶ
ἐξανέστη
ἐξανέστηκεν
top
ἐξανέστησαν
ἐξανέστησας
ἐξανέστησεν
ἐξανέτειλε
ἐξανέτειλεν
ἐξανηλώθη
ἐξανηλώμεθα
ἐξανήλωσα
ἐξανήλωσαν
ἐξανθεῖ
ἐξανθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sprout
  • to put out flowers, produce flowers, flourish
  • to make flowers bloom, make flowers blossom
  • to burst out from the surface
  • to break out (like a sore)
  • to make appearance with force
 • Cognates: ἀνθέω , ἐπανθέω , ἐξανθέω
 • Forms:
  • ἐξανθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξανθοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἐξανθοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐξανθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἐξήνθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήνθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξανθήμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flower, blossom, flourish
 • Forms:
  • ἐξανθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξανθήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἐξανθήσει
top
ἐξανθήσῃ
ἐξανθήσουσιν
ἐξανθοῦντα
ἐξανθοῦσα
ἐξανθούσης
ἐξανίσταιτο
ἐξανίστασο
ἐξανίστημι
ἐξανοίγω
ἐξαντλέω
top
ἐξαντλῆσαι
ἐξαντλήσει
ἐξάξει
ἐξάξεις
ἐξάξετε
ἐξάξομεν
ἐξάξουσιν
ἐξάξω
ἐξαπατᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἐξαπατάω
ἐξαπατάτω
ἐξαπατάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beguile, deceive, cheat, seduce
 • Cognates: ἀπατάω , ἐξαπατάω , φρεναπατάω
 • Forms:
  • ἐξαπατήσητε
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξαπατᾶσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξαπατάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐξαπατηθεῖσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐξαπατῆσαι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξαπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαπατῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαπατῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηπάτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξηπάτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξαπατηθεῖσα
ἐξαπατῆσαι
ἐξαπατήσῃ
top
ἐξαπατήσητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐξαπατάω
ἐξαπατῶσι
ἐξαπατῶσιν
ἐξαπεστάλη
ἐξαπέσταλκα
ἐξαπέσταλκας
ἐξαπέσταλκεν
ἐξαπέσταλμαι
ἐξαπεσταλμέναι
ἐξαπέστειλα
ἐξαπεστείλαμεν
ἐξαπέστειλαν
ἐξαπέστειλας
ἐξαπεστείλατε
ἐξαπέστειλε
ἐξαπέστειλεν
top
ἐξαπεστέλλετε
ἐξαπεστέλλοντο
ἐξαπεστέλλοσαν
ἐξάπινα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • suddenly, unexpectedly, all of a sudden
  • accidentally
  • without premeditated intention, impromptu, unplanned, spontaneous
ἐξαπίνης
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suddenly
ἐξαπλόω
ἐξαπολλυμένων
ἐξαπόλλυμι
ἐξαπορέομαι
ἐξαπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be in great doubt
  • to be in great difficulty
  • to be in great embarrassment
 • Cognates: ἀπορέω , διαπορέω , ἐξαπορέω
 • Forms:
  • ἐξαπορέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξηπορήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐξαπορηθῆηναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐξαπορούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
ἐξαπορηθῆηναι
top
ἐξαπορούμενοι
ἐξαποσταλέν
ἐξαποστεῖλαι
ἐξαποστείλαντι
ἐξαποστείλας
ἐξαποστείλατε
ἐξαποστειλάτωσαν
ἐξαποστείλῃ
ἐξαποστείλῃς
ἐξαποστείλητε
ἐξαπόστειλον
ἐξαποστείλω
ἐξαποστελεῖ
ἐξαποστελεῖς
ἐξαποστελεῖτε
top
ἐξαποστέλλει
ἐξαποστέλλειν
ἐξαποστέλλῃ
ἐξαποστέλλῃς
ἐξαποστελλομένους
ἐξαποστελλομένων
ἐξαποστέλλοντας
ἐξαποστέλλοντες
ἐξαποστέλλουσιν
ἐξαποστέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to send (someone) away, send out, send forth, dispatch
  • to send away, send off, dismiss
  • to release, set free, allow to depart
  • to divorce (a wife)
  • to marry off (a daughter)
  • to allow to leave, release
  • to expel, drive out
  • to part with, give a send-off to
  • to cause to come out into the open
  • to dispose of, do away with
 • Cognates: ἀναστέλλω , ἀνταποστέλλω , ἀποδιαστέλλω , ἀποστέλλω , διαστέλλω , ἐπαποστέλλω , ἐπιστέλλω , ἐξαποστέλλω , καταστέλλω , περιστέλλω , προεξαποστέλλω , προσαποστέλλω , στέλλω , συναποστέλλω , συστέλλω , ὑποστέλλω
 • Forms:
  • ἐξαποστείλαντι Verb: Aor Act Part Dat sing Masc/Neut
  • ἐξαπεστάλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαπέσταλκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐξαπέσταλκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαπέσταλκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαπέσταλμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἐξαπεσταλμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • ἐξαπέστειλα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξαπεστείλαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξαπέστειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαπέστειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαπεστείλατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξαπέστειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαπέστειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαπεστέλλετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐξαπεστέλλοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξαπεστέλλοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαποσταλέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • ἐξαποστεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξαποστείλας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξαποστείλατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξαποστειλάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐξαποστείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαποστείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξαποστείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξαπόστειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξαποστείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐξαποστελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαποστελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαποστελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξαποστέλλει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐξαποστέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐξαποστέλλῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐξαποστέλλῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐξαποστελλομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐξαποστελλομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐξαποστέλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξαποστέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξαποστέλλουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξαποστέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξαποστελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
top
ἐξαποστέλλων
ἐξαποστελῶ
ἐξαποστολή
ἐξαποστολήν
ἑξαπτερύγοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: six-winged
 • Forms:
  • ἑξαπτερύγων Adj: Gen Plur Masc/Neut
ἑξαπτερύγων
ἐξάπτῃ
ἐξάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to set fire to, ignite, kindle, inflame
   • to fasten to
   • to set burning
  • Passive:
   • to cling to
   • to fasten oneself to and gain a firm grip on
   • to pursue at heel
 • Cognates: ἀφάπτω , ἀνάπτω , ἅπτω , ἐφάπτω , καθάπτω , περιάπτω , προσάπτω , συνάπτω , ὑφάπτω
 • Forms:
  • ἐξαφθεῖσα Verb: Aor Pass Part Sing Neut Fem
  • ἐξάπτῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐξάψουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξήφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξῆπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξήψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξῆψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξῆψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξᾶραι
ἐξάραι
ἐξάραντες
ἐξάρας
ἐξάρατε
top
ἐξαρεῖ
ἐξαρεῖς
ἐξαρεῖτε
ἐξάρῃ
ἐξάρητε
ἐξαρθῇ
ἐξαρθῆναι
ἐξαρθῇς
ἐξαρθήσεσθε
ἐξαρθήσεται
ἐξαρθήσῃ
ἐξαρθήσονται
ἔξαρθρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dislocated (joint or limbs)
ἐξαρθρόω
ἐξαριθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to enumerate, count, number
   • to count completely
   • to size up, determine the size and extent completely
   • to go through (a period of time)
  • Middle:
   • to enumerate, count, number
 • Cognates: ἀπαριθμέω , ἀριθμέω , διαριθμέω , ἐξαριθμέω , καταριθμέω , παραριθμέω , συναριθμέω
 • Forms:
  • ἐξαριθμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐξαριθμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξαριθμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξαριθμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξαριθμήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐξηρίθμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξηρίθμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηρίθμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἐξαριθμηθήσεται
ἐξαριθμῆσαι
ἐξαριθμήσασθαι
ἐξαριθμήσει
ἐξαριθμήσεις
ἐξαριθμήσεται
ἐξαριθμήσομαι
ἐξαρκέσει
ἐξαρκέω
ἐξαρνέομαι
ἐξαρνήσομαί
ἐξάρξατε
ἔξαρον
ἐξαροῦμεν
top
ἐξαροῦσιν
ἐξαρπάζω
ἐξαρπάσαι
ἐξάρσει
ἔξαρσις
ἐξαρτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to attach
  • to hang up, hang upon
  • to be attached to (someone)
  • to be an adherent (of someone)
 • Cognates: ἀρτάω , διαρτάω , ἐξαρτάω
 • Forms:
  • ἐξηρτημέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
ἐξαρτίζω
ἐξαρτίσαι
ἐξάρχειν
ἐξάρχετε
ἐξαρχόντων
top
ἐξάρχω
ἐξαρῶ
ἐξάρωμεν
ἐξάρωσιν
ἐξασθενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be utterly weak, become very weak, grow weak, be exhausted
 • Cognates: ἀσθενέω
 • Forms:
  • ἐξασθενήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐξησθενηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐξησθένησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξασθενήσετε
ἐξασκεῖ
ἐξασκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to train thoroughly, practice
  • to provide training in
  • to adorn, deck out, equip
 • Cognates: ἀσκέω
 • Forms:
  • ἐξασκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξασκήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
ἐξασκήσαντες
ἐξαστράπτον
ἐξαστραπτόντων
ἐξαστράπτω
top
ἐξαστράπτων
ἐξατιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shame thoroughly
  • Passive:
   • to be utterly dishonoured
 • Cognates: ἀτιμόω
 • Forms:
  • ἐξατιμωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
ἐξατιμωθήσῃ
ἐξαυτῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once, immediately
ἐξαφεῖναι
ἐξαφθεῖσα
ἐξαφίημι
ἐξαχθήσεται
ἐξάψουσιν