ξείνοις
ξείνοισι
ξεῖνον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc; Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ξεῖνος
ξεῖνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • strange, foreign, alien
  • Substantival:
   • stranger, foreigner, alien
   • foreign country
   • the host
 • Forms:
  • ξείνων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ξεῖνον Adj: Acc Sing Masc; Nom/Acc Sing Neut
  • ξείνοισι Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ξείνοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ξενίου Adj: Gen Sing Masc/Neut
ξενίου
ξείνων
ξένα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ξένος
ξέναις
ξένας
ξένε
ξένη
ξένῃ
ξένην
ξένης
ξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hospitality, entertainment
ξενίαν
ξενιεῖς
ξενίζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ξενίζω
ξενίζεται
ξενιζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ξενίζω
ξενιζομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ξενίζω
ξενίζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: ξενίζω
ξενίζονται
ξενίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ξενίζω
ξενιζούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: ξενίζω
ξενίζουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ξενίζω
ξενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive as a guest, entertain, be a host, lodge a stranger
  • to be strange, be extraordinary
  • to surprise, astonish
 • Forms:
 • Present
 • ξενίζεσθε Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
 • ξενίζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • ξενιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ξενιζομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ξενίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • ξενίζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • ξενίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ξενιζούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • ξενίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Imperfect
 • Future
 • ξενιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ξενισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐξένισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξένισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ξενίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ξενισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ξενισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Perfect
ξενίης
ξενίοις
ξενίον
ξένιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • hospitable
  • Substantive:
   • hospitality, lodging
   • present, gift
   • provisions for sustenance (for soldiers on a military expedition)
   • tribute (given by the vanquished)
 • Forms:
  • ξενίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ξενίης Adj: Gen Sing Fem
  • ξενίοις Adj: Dat Plur Neut
  • ξενίον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ξενίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ξενίζω
ξενισθῆναι
ξενισθήσονται
ξενισθῶμεν
ξενισμόν
ξενισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • entertainment, amusement
  • strangeness, novelty
  • surprise, astonishment
 • Forms:
  • ξενισμόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ξενισμοῦ Adj: Gen Sing Neut
ξενισμοῦ
ξενιτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of living abroad
 • Forms:
  • ξενιτείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ξενιτείας Noun: Gen Sing Fem
ξενιτείᾳ
ξενιτείας
ξενιτεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ξενιτεύω
ξενιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live abroad
 • Forms:
  • ξενιτεύει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
ξενοδοχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to show hospitality, lodge strangers, be hospitable
 • Forms:
  • ἐξενοδόχησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξενοδόχησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ξενοδόχος
ξένοι
ξένοις
ξενολογέω
ξένον
ξένος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • strange, foreign, alien
   • unfamiliar
  • Substantival:
   • stranger, foreigner, alien
   • foreign country
   • guest, person invited to a meal
 • Forms:
  • ξένα
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ξέναις Adj: Dat Plur Fem
  • ξένε Adj: Voc Sing Masc/Fem
  • ξένοι Adj: Nom Plur Masc
  • ξένοις Adj: Dat Plur Masc
  • ξένον Adj: Acc Sing Masc
  • ξένου Adj: Gen Sing Neut
  • ξένους Adj: Acc Plur Masc
  • ξένων Adj: Gen Plur Neut
  • ξένας Adj: Acc Plur Fem
  • ξένῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ξένη Adj: Nom Sing Fem
  • ξένην Adj: Acc Sing Fem
  • ξένης Adj: Gen Sing Fem
  • ξένῳ Adj: Dat Sing Masc
ξενοτροφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to maintain mercenary troops
  • to entertain strangers
 • Forms:
  • ἐξενοτρόφει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ξένου
ξένους
ξενόω
ξένῳ
ξένων
ξέστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pot, pitcher, vessel for boiling
 • Forms:
  • ξεστῶν Noun: Gen Plur Masc
ξεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • scraped, planed, polished
  • built of hewn stone
 • Forms:
  • ξεστῷ Adj: Dat Sing Masc
ξεστῷ
ξεστῶν