ξείνοις
ξείνοισι
ξεῖνον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc; Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ξένος
ξεῖνος
ξενίου
ξείνων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ξένος
ξένα
ξέναις
ξένας
ξένε
ξένη
ξένῃ
ξένην
ξένης
ξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hospitality, entertainment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMξενίαξενίαι
GENξενίαςξενιῶν
DATξενίᾳξενίαις
ACCξενίανξενίας
VOCξενίαξενίαι
ξενίαν
ξενιεῖς
ξενίζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ξενίζω
ξενίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ξενίζω
ξενιζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ξενίζω
ξενιζομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ξενίζω
ξενίζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ξενίζω
ξενίζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ξενίζω
ξενίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ξενίζω
ξενιζούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: ξενίζω
ξενίζουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ξενίζω
ξενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive as a guest, entertain, be a host, lodge a stranger
  • to be strange, be extraordinary
  • to surprise, astonish
 • Forms:
 • Present
 • ξενίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ξενίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ξενιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ξενιζομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ξενίζοντα Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ξενίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ξενίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ξενιζούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • ξενίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Imperfect
 • Future
 • ξενιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ξενισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐξένισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξένισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ξενίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ξενισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ξενισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Perfect
ξενίης
ξενίοις
ξενίον
ξένιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • hospitable
  • Substantival:
   • hospitality, lodging
   • present, gift
   • provisions for sustenance (for soldiers on a military expedition)
   • tribute (given by the vanquished)
 • Forms:
  • ξενίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ξενίης Adj: Gen Sing Fem
  • ξενίοις Adj: Dat Plur Neut
  • ξενίον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ξενίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ξενίζω
ξενισθῆναι
ξενισθήσονται
ξενισθῶμεν
ξενισμόν
ξενισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • entertainment, amusement
  • strangeness, novelty
  • surprise, astonishment
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMξενισμόςξενισμοί
GENξενισμοῦξενισμῶν
DATξενισμῷξενισμοῖς
ACCξενισμόνξενισμούς
VOCξενισμέξενισμοί
ξενισμοῦ
ξενιτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of living abroad
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMξενιτείαξενιτεῖαι
GENξενιτείαςξενιτειῶν
DATξενιτείᾳξενιτείαις
ACCξενιτείανξενιτείας
VOCξενιτείαξενιτεῖαι
ξενιτείᾳ
ξενιτείας
ξενιτεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ξενιτεύω
ξενιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live abroad
 • Forms:
  • ξενιτεύει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
ξενοδοχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to show hospitality, lodge strangers, be hospitable
 • Forms:
  • ἐξενοδόχησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξενοδόχησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ξενοδόχος
Masculine
 SingularPlural
NOMξενοδόχοςξενοδόχοι
GENξενοδόχουξενοδόχων
DATξενοδόχῳξενοδόχοις
ACCξενοδόχονξενοδόχους
VOCξενοδόχεξενοδόχοι
ξένοι
ξένοις
ξενολογέω
ξένον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ξένος
ξένος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • strange, foreign, alien
   • not belonging to a particular group, clan, or nation
   • unfamiliar
  • Substantival:
   • stranger, foreigner, alien
   • foreign country
   • guest, person invited to a meal
   • the host
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMξένος
ξεῖνος
ξένηξένον
ξεῖνον
GENξένου
ξενίου
ξένηςξένου
ξενίου
DATξένῳξένῃξένῳ
ACCξένον
ξεῖνον
ξένηνξένον
ξεῖνον
VOCξένεξένηξένε
Plural
 MascFemNeut
NOMξένοιξέναιξένα
GENξένων
ξείνων
ξένων
ξείνων
ξένων
ξείνων
DATξένοις
ξείνοισι
ξέναιςξένοις
ξείνοισι
ACCξένουςξέναςξένα
VOCξένοιξέναιξένα
ξενοτροφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to maintain mercenary troops
  • to entertain strangers
 • Forms:
  • ἐξενοτρόφει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ξένου
ξένους
ξενόω
ξένῳ
ξένων
ξέστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pot, pitcher, vessel for boiling
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMξέστηςξέσται
GENξέστουξεστῶν
DATξέστῃξέσταις
ACCξέστηνξέστας
ξεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • scraped, planed, polished, shaved
  • built of hewn stone
 • Forms:
  • ξεστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ξεστούς Adj: Acc Plur Masc
ξεστούς
ξεστῷ
ξεστῶν