ξείνοις
ξείνοισι
ξεῖνον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc; Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ξένος
ξεῖνος
ξενίου
ξείνων
ξένα
ξέναις
ξένας
ξένε
ξένη
ξένῃ
ξένην
ξένης
ξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hospitality, entertainment
  • tribute (given by the vanquished) (2Sam 8:2)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMξενίαξενίαι
GENξενίαςξενιῶν
DATξενίᾳξενίαις
ACCξενίανξενίας
VOCξενίαξενίαι
ξένια
ξενίαν
ξενιεῖς
ξενίζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ξενίζω
ξενίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ξενίζω
ξενιζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ξενίζω
ξενιζομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ξενίζω
ξενίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ξενίζω
ξενίζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ξενίζω
ξενίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ξενίζω
ξενιζούσαις
ξενίζουσαν
ξενίζω
 • Meaning:
  • to receive as a guest, entertain, be a host, lodge a stranger
  • to be strange, be extraordinary
  • to surprise, astonish
 • Forms:
Present
 • ξενίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ξενίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ξενιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ξενιζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ξενίζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ξενίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ξενίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ξενιζούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • ξενίζουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
Imperfect
Future
 • ξενιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ξενισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐξένισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξένισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ξενίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ξενισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ξενισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
Perfect
ξενίης
ξενίοις
ξενίον
ξένιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • hospitable
  • Substantival:
   • hospitality, lodging
   • present, gift
   • provisions for sustenance (for soldiers on a military expedition)
   • tribute (given by the vanquished)
 • Forms:
  • ξενίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ξενίης Adj: Gen Sing Fem
  • ξενίοις Adj: Dat Plur Neut
  • ξενίον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ξενίσαντες
ξενισθῆναι
ξενισθήσονται
ξενισθῶμεν
ξενισμόν
ξενισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • entertainment, amusement
  • strangeness, novelty
  • surprise, astonishment
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMξενισμόςξενισμοί
GENξενισμοῦξενισμῶν
DATξενισμῷξενισμοῖς
ACCξενισμόνξενισμούς
VOCξενισμέξενισμοί
ξενισμοῦ
ξενιτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of living abroad
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMξενιτείαξενιτεῖαι
GENξενιτείαςξενιτειῶν
DATξενιτείᾳξενιτείαις
ACCξενιτείανξενιτείας
VOCξενιτείαξενιτεῖαι
ξενιτείᾳ
ξενιτείας
ξενιτεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ξενιτεύω
ξενιτεύω
 • Meaning: to live abroad
 • Forms:
  • ξενιτεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ξενιτεύει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
ξενοδοχέω
 • Meaning: to show hospitality, lodge strangers, be hospitable
 • Forms:
  • ἐξενοδόχησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξενοδόχησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ξενοδόχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a host, someone who entertains strangers
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMξενοδόχοςξενοδόχοι
GENξενοδόχουξενοδόχων
DATξενοδόχῳξενοδόχοις
ACCξενοδόχονξενοδόχους
VOCξενοδόχεξενοδόχοι
ξένοι
ξένοις
ξενολογέω
 • Meaning: to enlist strangers, enlist mercenaries, levy mercenaries
 • Forms:
  • ἐξενολόγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξενολόγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξενολόγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξενολόγησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ξένον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ξένος
ξένος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • strange, foreign, alien
   • not belonging to a particular group, clan, or nation
   • unfamiliar
  • Substantival:
   • stranger, foreigner, alien
   • foreign country
   • guest, person invited to a meal
   • the host
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMξένος
ξεῖνος
ξένηξένον
ξεῖνον
GENξένου
ξενίου
ξένηςξένου
ξενίου
DATξένῳξένῃξένῳ
ACCξένον
ξεῖνον
ξένηνξένον
ξεῖνον
VOCξένεξένηξένε
Plural
 MascFemNeut
NOMξένοιξέναιξένα
GENξένων
ξείνων
ξένων
ξείνων
ξένων
ξείνων
DATξένοις
ξείνοισι
ξέναιςξένοις
ξείνοισι
ACCξένουςξέναςξένα
VOCξένοιξέναιξένα
ξενοτροφέω
 • Meaning:
  • to maintain mercenary troops
  • to entertain strangers
 • Forms:
  • ἐξενοτρόφει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ξένου
ξένους
ξενόω
 • Meaning: to entertain, make a friend, make a guest
ξένῳ
ξένων
ξέστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pot, pitcher, vessel for boiling
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMξέστηςξέσται
GENξέστουξεστῶν
DATξέστῃξέσταις
ACCξέστηνξέστας
ξεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • scraped, planed, polished, shaved
  • built of hewn stone
 • Forms:
  • ξεστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ξεστούς Adj: Acc Plur Masc
ξεστούς
ξεστῷ
ξεστῶν