ἤγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγαγε(ν)
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγαγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἠγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγαγον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγάγοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγαθοποίησε(ν)
ἠγάθυνας
ἠγάθυνε(ν)
ἠγαθύνθη
ἠγαλλιασάμεθα
ἠγαλλιάσαντο
ἠγαλλιάσατο
ἠγαλλίασε(ν)
ἠγαλλίατο
ἠγαλλιώμεθα
ἠγανάκτησαν
ἠγανάκτησε(ν)
ἠγανάκτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀγανακτέω
ἠγάπα
ἠγαπᾶτε
ἠγαπήθη
ἠγαπήθης
ἠγάπηκα
ἠγαπήκαμεν
ἠγάπηκας
ἠγαπήκει
ἠγαπήκειν
ἠγάπηκεν
ἠγαπηκόσι(ν)
ἠγαπημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένε
ἠγαπημένη
ἠγαπημένῃ
ἠγαπημένην
ἠγαπημένης
ἠγαπημένοι
ἠγαπημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένος
ἠγαπημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένους
ἠγαπημένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένων
ἠγάπησα
ἠγαπήσαμεν
ἠγάπησαν
ἠγάπησας
ἠγαπήσατε
ἠγάπησε(ν)
ἠγάπων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαυριῶντο
ἠγγάρευσαν
ἤγγιζε(ν)
ἠγγίκασιν
ἤγγικε
ἤγγικεν
ἤγγισα
ἤγγισαν
ἤγγισας
ἠγγίσατε
ἤγγισε(ν)
ἦγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγειρα
ἤγειρα
ἤγειραν
ἤγειρε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἤγειρε
ἤγειρεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἡγεῖσθαι
ἡγεῖσθε
ἡγείσθω
ἡγείσθωσαν
ἡγεῖται
ἡγεῖτο
ἡγεμόνα
ἡγεμόνας
ἡγεμόνες
ἠγεμονεύοντος
ἡγεμονεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: be governor, command, rule, order
 • Forms:
  • ἠγεμονεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ἡγεμόνι
ἡγεμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • military district of a chief
  • a place where one can exercise authority
  • regiment, company
  • rank in a hierarchy
  • authority, rule, magistrate
  • act of governing or ruling with authority
  • chief command, direction, management
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἡγεμονίαἡγεμονίαι
GENἡγεμονίαςἡγεμονιῶν
DATἡγεμονίᾳἡγεμονίαις
ACCἡγεμονίανἡγεμονίας
VOCἡγεμονίαἡγεμονίαι
ἡγεμονίαις
ἡγεμονίαν
ἠγεμονίας
ἡγεμονίδην
ἡγεμονίδης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: guide, leader, commander
 • Forms:
  • ἡγεμονίδην Noun: Acc Sing Masc
ἡγεμονικάς
ἡγεμονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • authoritative, guiding, leading
  • Substantival:
   • authority, guidance
 • Forms:
  • ἡγεμονικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἡγεμονικῷ Adj: Dat Sing Neut
ἡγεμονικῷ
ἡγεμόνος
ἡγεμόνων
ἡγεμόσιν
ἡγεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: governor, prince, ruler, leader, chief
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἡγεμώνἡγεμόνες
GENἡγεμόνοςἡγεμόνων
DATἡγεμόνιἡγεμόσι(ν)
ACCἡγεμόναἡγεμόνας
VOCἡγεμώνἡγεμόνες
ἦγε(ν)
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἡγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead, guide
  • to rule, govern (e.g., to control an army as a commander or general)
  • to direct
  • to claim control (over something)
  • to move ahead of
  • to suppose, think, consider, regard, deem
 • Forms:
 • Present
 • ἡγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἡγεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἡγείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἡγείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἡγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγοῖντ᾽ Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
 • ἠγοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἡγουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἡγουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἠγούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἡγουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • ἡγούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἡγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἡγουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἡγουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἡγουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἡγουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἡγοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἡγούμεθα Verb: Pres Ind Mid 1st Plur
 • Imperfect
 • ἡγεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἡγούμεθα Verb: Imperfect Ind Mid 1st Plur
 • Future
 • ἡγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἡγήσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἡγήσεως Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἡγησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἡγησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἡγησάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἡγησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἡγήσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἡγήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἡγήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • ἥγημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἥγησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἥγηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἠγέρθη
ἠγέρθησαν
ἤγεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἥγημα
ἥγημαι
ἥγησαι
ἡγήσαιτο
ἡγησάμεθα
ἡγησάμενοι
ἡγησάμενος
ἡγησάμην
ἡγήσασθε
ἡγήσατο
ἡγήσεται
ἡγήσεως
ἥγησιν
ἥγησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἥγησιςἡγήσεις
GENἡγήεωςἡγήσεων
DATἡγήσειἡγήσεσι(ν)
ACCἥγησινἡγήσεις
ἡγήσω
ἥγηται
ἡγητέον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: supposed, considered, one must lead, one must suppose
ἡγητής
ἡγητικός
ἡγίακα
ἡγίακε, ἡγίακεν
ἡγίασα
ἡγίασαν
ἡγίασας
ἡγιάσατε
ἡγίασε(ν)
ἡγιάσθη
ἡγιάσθης
ἡγιάσθησαν
ἡγιάσθητε
ἡγιασμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένας
ἡγιασμένη
ἡγιασμένης
ἡγιασμένοι
ἡγιασμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένους
ἡγιασμένων
ἡγίασται
ἠγμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἡγνίκαμεν
ἡγνικότες
ἡγνίσαμεν
ἥγνισαν
ἡγνίσαντο
ἡγνίσθη
ἡγνίσθησαν
ἡγνισμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁγνίζω
ἡγνισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἁγνίζω
ἠγνόηκα
ἠγνοήκαμεν
ἠγνόηκας
ἠγνοηκός
ἠγνοημένων
ἠγνοήσαμεν
ἠγνόησε(ν)
ἠγνόουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀγνοέω
ἡγοῖντ᾽
ἦγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγόραζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀγοράζω
ἠγόρασα
ἠγόρασαν
ἠγόρασας
ἠγόρασε(ν)
ἠγοράσθησαν
ἠγοράσθητε
ἠγορασμένα
ἠγορασμένοι
ἠγόρευσε
ἠγοῦμαι
ἡγούμεθα
ἡγουμένη
ἡγουμένην
ἠγούμενοι
ἡγουμένοις
ἡγούμενον
ἡγούμενος
ἡγουμένου
ἡγουμένους
ἡγουμένῳ
ἡγουμένων
ἡγοῦνται
ἡγοῦντο
ἠγρύπνεις
ἠγρύπνησα
ἠγρύπνησε(ν)
ἠγχιστεύθησαν
ἠγωνίζοντο
ἠγωνίσατο
ἠγωνίασε(ν)
ἠγώνισμαι