ἤγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγαγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγαγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἠγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγαγον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγάγοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγαθοποίησεν
ἠγάθυνας
ἠγάθυνεν
ἠγαθύνθη
ἠγαλλιασάμεθα
ἠγαλλιάσαντο
ἠγαλλιάσατο
ἠγαλλίασε
ἠγαλλίασεν
ἠγαλλίατο
ἠγαλλιώμεθα
ἠγανάκτησαν
ἠγανάκτησε
ἠγανάκτησεν
ἠγανάκτουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀγανακτέω
ἠγάπα
ἠγαπᾶτε
ἠγαπήθη
ἠγαπήθης
ἠγάπηκα
ἠγαπήκαμεν
ἠγάπηκας
ἠγαπήκει
ἠγαπήκειν
ἠγάπηκεν
ἠγαπηκόσι
ἠγαπηκόσιν
ἠγαπημένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένε
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Voc Sing Fem
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένῃ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀγαπάω
ἠγάπησα
ἠγαπήσαμεν
ἠγάπησαν
ἠγάπησας
ἠγαπήσατε
ἠγάπησε
ἠγάπησεν
ἠγάπων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαυριῶντο
ἠγγάρευσαν
ἤγγιζε
ἤγγιζεν
ἠγγίκασιν
ἤγγικε
ἤγγικεν
ἤγγισα
ἤγγισαν
ἤγγισας
ἠγγίσατε
ἤγγισε
ἤγγισεν
ἦγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγειρα
ἤγειρα
ἤγειραν
ἤγειρε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἤγειρε
ἤγειρεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἡγεῖσθαι
ἡγεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: ἡγέομαι
ἡγείσθω
ἡγείσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Plur
 • Root: ἡγέομαι
ἡγεῖται
ἡγεῖτο
ἡγεμόνα
ἡγεμόνας
ἡγεμόνες
ἠγεμονεύοντος
ἡγεμονεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: be governor, command, rule, order
 • Forms:
  • ἠγεμονεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
ἡγεμόνι
ἡγεμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • military district of a chief
  • a place where one can exercise authority
  • regiment, company
  • rank in a hierarchy
  • authority, rule, magistrate
  • act of governing or ruling with authority
  • chief command, direction, management
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἡγεμονίαἡγεμονίαι
GENἡγεμονίαςἡγεμονιῶν
DATἡγεμονίᾳἡγεμονίαις
ACCἡγεμονίανἡγεμονίας
VOCἡγεμονίαἡγεμονίαι
ἡγεμονίαις
ἡγεμονίαν
ἠγεμονίας
ἡγεμονίδην
ἡγεμονίδης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: guide, leader, commander
 • Forms:
  • ἡγεμονίδην Noun: Acc Sing Masc
ἡγεμονικάς
ἡγεμονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • authoritative, guiding, leading
  • Substantival:
   • authority, guidance
 • Forms:
  • ἡγεμονικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἡγεμονικῷ Adj: Dat Sing Neut
ἡγεμονικῷ
ἡγεμόνος
ἡγεμόνων
ἡγεμόσιν
ἡγεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: governor, prince, ruler, leader, chief
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἡγεμώνἡγεμόνες
GENἡγεμόνοςἡγεμόνων
DATἡγεμόνιἡγεμόσι(ν)
ACCἡγεμόναἡγεμόνας
VOCἡγεμώνἡγεμόνες
ἦγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἡγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead, guide
  • to rule, govern (e.g., to control an army as a commander or general)
  • to direct
  • to claim control (over something)
  • to move ahead of
  • to suppose, think, consider, regard, deem
 • Forms:
 • Present
 • ἡγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • ἡγεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • ἡγείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἡγείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Plur
 • ἡγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγοῖντ᾽ Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
 • ἠγοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ἡγουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἡγουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἠγούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἡγουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • ἡγούμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • ἡγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἡγουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ἡγουμένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • ἡγουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • ἡγουμένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • ἡγοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἡγούμεθα Verb: Pres Ind Mid 1st Plur
 • Imperfect
 • ἡγεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἡγοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἡγούμεθα Verb: Imperfect Ind Mid 1st Plur
 • Future
 • ἡγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἡγήσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἡγήσεως Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἡγησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἡγησάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἡγησάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἡγησάμην Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
 • ἡγήσασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ἡγήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἡγήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • ἥγημαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ἥγησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἥγηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἠγέρθη
ἠγέρθησαν
ἤγεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἥγημα
ἥγημαι
ἥγησαι
ἡγήσαιτο
ἡγησάμεθα
ἡγησάμενοι
ἡγησάμενος
ἡγησάμην
ἡγήσασθε
ἡγήσατο
ἡγήσεται
ἡγήσεως
ἥγησιν
ἥγησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἥγησιςἡγήσεις
GENἡγήεωςἡγήσεων
DATἡγήσειἡγήσεσι(ν)
ACCἥγησινἡγήσεις
ἡγήσω
ἥγηται
ἡγητέον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: supposed, considered, one must lead, one must suppose
ἡγητής
ἡγητικός
ἡγίακα
ἡγίακε, ἡγίακεν
ἡγίασα
ἡγίασαν
ἡγίασας
ἡγιάσατε
ἡγίασε
ἡγίασεν
ἡγιάσθη
ἡγιάσθης
ἡγιάσθησαν
ἡγιάσθητε
ἡγιασμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένας
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἁγιάζω
ἡγίασται
ἠγμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἡγνίκαμεν
ἡγνικότες
ἡγνίσαμεν
ἥγνισαν
ἡγνίσαντο
ἡγνίσθη
ἡγνίσθησαν
ἡγνισμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁγνίζω
ἡγνισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἁγνίζω
ἠγνόηκα
ἠγνοήκαμεν
ἠγνόηκας
ἠγνοηκός
ἠγνοημένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀγνοέω
ἠγνοήσαμεν
ἠγνόησεν
ἠγνόουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀγνοέω
ἡγοῖντ᾽
ἦγον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω
ἤγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγόραζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀγοράζω
ἠγόρασα
ἠγόρασαν
ἠγόρασας
ἠγόρασε
ἠγόρασεν
ἠγοράσθησαν
ἠγοράσθητε
ἠγορασμένα
ἠγορασμένοι
ἠγόρευσε
ἠγοῦμαι
ἡγούμεθα
ἡγουμένη
ἡγουμένην
ἠγούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγουμένου
ἡγουμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγουμένῳ
ἡγουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγοῦνται
ἡγοῦντο
ἠγρύπνεις
ἠγρύπνησα
ἠγρύπνησε
ἠγρύπνησεν
ἠγχιστεύθησαν
ἠγωνίζοντο
ἠγωνίσατο
ἠγωνίασεν
ἠγώνισμαι