ἤγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγαγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγαγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἠγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγαγον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγάγοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγαθοποίησεν
ἠγάθυνας
ἠγάθυνεν
ἠγαθύνθη
ἠγαλλιασάμεθα
ἠγαλλιάσαντο
ἠγαλλιάσατο
ἠγαλλίασε
ἠγαλλίασεν
ἠγαλλίατο
ἠγαλλιώμεθα
top
ἠγανάκτησαν
ἠγανάκτησε
ἠγανάκτησεν
ἠγανάκτουν
ἠγάπα
ἠγαπᾶτε
ἠγαπήθη
ἠγαπήθης
ἠγάπηκα
ἠγαπήκαμεν
ἠγάπηκας
ἠγαπήκει
ἠγαπήκειν
ἠγάπηκεν
ἠγαπηκόσι
ἠγαπηκόσιν
top
ἠγαπημένα
ἠγαπημένε
ἠγαπημένη
ἠγαπημένῃ
ἠγαπημένην
ἠγαπημένης
ἠγαπημένοι
ἠγαπημένοις
ἠγαπημένον
ἠγαπημένος
ἠγαπημένου
ἠγαπημένους
ἠγαπημένῳ
ἠγαπημένων
ἠγάπησα
ἠγαπήσαμεν
top
ἠγάπησαν
ἠγάπησας
ἠγαπήσατε
ἠγάπησε
ἠγάπησεν
ἠγάπων
ἠγαυριῶντο
ἠγγάρευσαν
ἤγγιζε
ἤγγιζεν
ἠγγίκασιν
ἤγγικε
ἤγγικεν
ἤγγισα
ἤγγισαν
top
ἤγγισας
ἠγγίσατε
ἤγγισε
ἤγγισεν
ἦγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγειρα
ἤγειρα
ἤγειραν
ἤγειρε
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἤγειρε
ἤγειρεν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἡγεῖσθαι
ἡγεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: ἡγέομαι
ἡγείσθω
ἡγείσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Plur
 • Root: ἡγέομαι
top
ἡγεῖται
ἡγεῖτο
ἡγεμόνα
ἡγεμόνας
ἡγεμόνες
ἠγεμονεύοντος
ἡγεμονεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: be governor, command, rule, order
 • Forms:
  • ἠγεμονεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
ἡγεμόνι
ἡγεμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • military district of a chief
  • a place where one can exercise authority
  • regiment, company
  • rank in a hierarchy
  • authority, rule, magistrate
  • act of governing or ruling with authority
  • chief command, direction, management
 • Forms:
  • ἡγεμονίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἡγεμονίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἠγεμονίας Noun: Gen Sing Fem
ἡγεμονίαις
ἡγεμονίαν
ἠγεμονίας
ἡγεμονίδην
ἡγεμονίδης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: guide, leader, commander
 • Forms:
  • ἡγεμονίδην Noun: Acc Sing Masc
top
ἡγεμονικάς
ἡγεμονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • authoritative, guiding, leading
  • Substantival:
   • authority, guidance
 • Forms:
  • ἡγεμονικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἡγεμονικῷ Adj: Dat Sing Neut
ἡγεμονικῷ
ἡγεμόνος
ἡγεμόνων
ἡγεμόσιν
ἡγεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: governor, prince, ruler, leader, chief
 • Forms:
  • ἡγεμόνα Noun: Acc Sing Masc
  • ἡγεμόνας Noun: Acc Plur Masc
  • ἡγεμόνες Noun: Nom Plur Masc
  • ἡγεμόνι Noun: Dat Sing Masc
  • ἡγεμόνος Noun: Gen Sing Masc
  • ἡγεμόνων Noun: Gen Plur Masc
  • ἡγεμόσιν Noun: Dat Plur Masc
ἦγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἡγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead, guide, rule, govern
  • to direct
  • to claim control (over something)
  • to move ahead of
  • to suppose, think, consider, regard, deem
 • Forms:
  • ἡγήσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • ἡγήσεως Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἡγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἡγεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἡγείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἡγείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Plur
  • ἡγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἡγεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἥγημαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἥγησαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • ἡγησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἡγησάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἡγησάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἡγησάμην Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἡγήσασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἡγήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἡγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἡγήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἥγηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἡγοῖντ᾽ Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
  • ἠγοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἡγουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἡγουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἠγούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἡγουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • ἡγούμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • ἡγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἡγουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἡγουμένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • ἡγουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἡγουμένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • ἡγοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἡγοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἡγούμεθα Verb: Pres/Imp Ind Mid 1st Plur
ἠγέρθη
top
ἠγέρθησαν
ἤγεσθε
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγετο
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἥγημα
ἥγημαι
ἥγησαι
ἡγήσαιτο
ἡγησάμεθα
ἡγησάμενοι
ἡγησάμενος
ἡγησάμην
ἡγήσασθε
ἡγήσατο
ἡγήσεται
ἡγήσεως
top
ἥγησιν
ἥγησις
ἡγήσω
ἥγηται
ἡγητέον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: supposed, considered, one must lead, one must suppose
ἡγητής
ἡγητικός
ἡγίακα
ἡγίακεν
ἡγίασα
ἡγίασαν
ἡγίασας
ἡγιάσατε
ἡγίασε
ἡγίασεν
ἡγιάσθη
ἡγιάσθης
ἡγιάσθησαν
top
ἡγιάσθητε
ἡγιασμένα
ἡγιασμένας
ἡγιασμένη
ἡγιασμένης
ἡγιασμένοι
ἡγιασμένοις
ἡγιασμένον
ἡγιασμένου
ἡγιασμένους
ἡγιασμένων
ἡγίασται
ἠγμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἡγνίκαμεν
ἡγνικότες
top
ἡγνίσαμεν
ἥγνισαν
ἡγνίσαντο
ἡγνίσθη
ἡγνίσθησαν
ἡγνισμένα
ἡγνισμένον
ἠγνόηκα
ἠγνοήκαμεν
ἠγνόηκας
ἠγνοηκός
ἠγνοημένων
ἠγνοήσαμεν
ἠγνόησεν
ἠγνόουν
top
ἡγοῖντ᾽
ἦγον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγοντο
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγόραζον
ἠγόρασα
ἠγόρασαν
ἠγόρασας
ἠγόρασε
ἠγόρασεν
ἠγοράσθησαν
ἠγοράσθητε
ἠγορασμένα
ἠγορασμένοι
ἠγοῦμαι
ἡγούμεθα
ἡγουμένη
top
ἡγουμένην
ἠγούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγουμένου
ἡγουμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγουμένῳ
ἡγουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγοῦνται
ἡγοῦντο
ἠγρύπνεις
ἠγρύπνησα
ἠγρύπνησε
ἠγρύπνησεν
top
ἠγχιστεύθησαν
ἠγωνίζοντο
ἠγωνίσατο
ἠγωνίασεν
ἠγώνισμαι