ἤγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγαγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγαγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἠγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγαγον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγάγοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγαθοποίησεν
ἠγάθυνας
ἠγάθυνεν
ἠγαθύνθη
ἠγαλλιασάμεθα
ἠγαλλιάσαντο
ἠγαλλιάσατο
ἠγαλλίασε
ἠγαλλίασεν
ἠγαλλίατο
ἠγαλλιώμεθα
ἠγανάκτησαν
ἠγανάκτησε
ἠγανάκτησεν
ἠγανάκτουν
ἠγάπα
ἠγαπᾶτε
ἠγαπήθη
ἠγαπήθης
ἠγάπηκα
ἠγαπήκαμεν
ἠγάπηκας
ἠγαπήκει
ἠγαπήκειν
ἠγάπηκεν
ἠγαπηκόσι
ἠγαπηκόσιν
ἠγαπημένα
ἠγαπημένε
ἠγαπημένη
ἠγαπημένῃ
ἠγαπημένην
ἠγαπημένης
ἠγαπημένοι
ἠγαπημένοις
ἠγαπημένον
ἠγαπημένος
ἠγαπημένου
ἠγαπημένους
ἠγαπημένῳ
ἠγαπημένων
ἠγάπησα
ἠγαπήσαμεν
ἠγάπησαν
ἠγάπησας
ἠγαπήσατε
ἠγάπησε
ἠγάπησεν
ἠγάπων
ἠγαυριῶντο
ἠγγάρευσαν
ἤγγιζε
ἤγγιζεν
ἠγγίκασιν
ἤγγικε
ἤγγικεν
ἤγγισα
ἤγγισαν
ἤγγισας
ἠγγίσατε
ἤγγισε
ἤγγισεν
ἦγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤγειρα
ἤγειρα
ἤγειραν
ἤγειρε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἤγειρε
ἤγειρεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἡγεῖσθαι
ἡγεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: ἡγέομαι
ἡγείσθω
ἡγείσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Plur
 • Root: ἡγέομαι
ἡγεῖται
ἡγεῖτο
ἡγεμόνα
ἡγεμόνας
ἡγεμόνες
ἠγεμονεύοντος
ἡγεμονεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: be governor, command, rule, order
 • Forms:
  • ἠγεμονεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
ἡγεμόνι
ἡγεμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • military district of a chief
  • a place where one can exercise authority
  • regiment, company
  • rank in a hierarchy
  • authority, rule, magistrate
  • act of governing or ruling with authority
  • chief command, direction, management
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἡγεμονίαἡγεμονίαι
GENἡγεμονίαςἡγεμονιῶν
DATἡγεμονίᾳἡγεμονίαις
ACCἡγεμονίανἡγεμονίας
VOCἡγεμονίαἡγεμονίαι
ἡγεμονίαις
ἡγεμονίαν
ἠγεμονίας
ἡγεμονίδην
ἡγεμονίδης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: guide, leader, commander
 • Forms:
  • ἡγεμονίδην Noun: Acc Sing Masc
ἡγεμονικάς
ἡγεμονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • authoritative, guiding, leading
  • Substantival:
   • authority, guidance
 • Forms:
  • ἡγεμονικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἡγεμονικῷ Adj: Dat Sing Neut
ἡγεμονικῷ
ἡγεμόνος
ἡγεμόνων
ἡγεμόσιν
ἡγεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: governor, prince, ruler, leader, chief
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἡγεμώνἡγεμόνες
GENἡγεμόνοςἡγεμόνων
DATἡγεμόνιἡγεμόσι(ν)
ACCἡγεμόναἡγεμόνας
VOCἡγεμώνἡγεμόνες
ἦγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἡγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead, guide
  • to rule, govern (e.g., to control an army as a commander or general)
  • to direct
  • to claim control (over something)
  • to move ahead of
  • to suppose, think, consider, regard, deem
 • Forms:
 • Present
 • ἡγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • ἡγεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • ἡγείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἡγείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Plur
 • ἡγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγοῖντ᾽ Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
 • ἠγοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ἡγουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἡγουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἠγούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἡγουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • ἡγούμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • ἡγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἡγουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ἡγουμένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • ἡγουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • ἡγουμένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • ἡγοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἡγούμεθα Verb: Pres Ind Mid 1st Plur
 • Imperfect
 • ἡγεῖτο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • ἡγοῦντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • ἡγούμεθα Verb: Imperfect Ind Mid 1st Plur
 • Future
 • ἡγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἡγήσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἡγήσεως Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἡγησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἡγησάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἡγησάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἡγησάμην Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
 • ἡγήσασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ἡγήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἡγήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • ἥγημαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ἥγησαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
 • ἥγηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἠγέρθη
ἠγέρθησαν
ἤγεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγετο
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἥγημα
ἥγημαι
ἥγησαι
ἡγήσαιτο
ἡγησάμεθα
ἡγησάμενοι
ἡγησάμενος
ἡγησάμην
ἡγήσασθε
ἡγήσατο
ἡγήσεται
ἡγήσεως
ἥγησιν
ἥγησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἥγησιςἡγήσεις
GENἡγήεωςἡγήσεων
DATἡγήσειἡγήσεσι(ν)
ACCἥγησινἡγήσεις
ἡγήσω
ἥγηται
ἡγητέον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: supposed, considered, one must lead, one must suppose
ἡγητής
ἡγητικός
ἡγίακα
ἡγίακε, ἡγίακεν
ἡγίασα
ἡγίασαν
ἡγίασας
ἡγιάσατε
ἡγίασε
ἡγίασεν
ἡγιάσθη
ἡγιάσθης
ἡγιάσθησαν
ἡγιάσθητε
ἡγιασμένα
ἡγιασμένας
ἡγιασμένη
ἡγιασμένης
ἡγιασμένοι
ἡγιασμένοις
ἡγιασμένον
ἡγιασμένου
ἡγιασμένους
ἡγιασμένων
ἡγίασται
ἠγμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἡγνίκαμεν
ἡγνικότες
ἡγνίσαμεν
ἥγνισαν
ἡγνίσαντο
ἡγνίσθη
ἡγνίσθησαν
ἡγνισμένα
ἡγνισμένον
ἠγνόηκα
ἠγνοήκαμεν
ἠγνόηκας
ἠγνοηκός
ἠγνοημένων
ἠγνοήσαμεν
ἠγνόησεν
ἠγνόουν
ἡγοῖντ᾽
ἦγον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἤγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἠγόραζον
ἠγόρασα
ἠγόρασαν
ἠγόρασας
ἠγόρασε
ἠγόρασεν
ἠγοράσθησαν
ἠγοράσθητε
ἠγορασμένα
ἠγορασμένοι
ἠγόρευσε
ἠγοῦμαι
ἡγούμεθα
ἡγουμένη
ἡγουμένην
ἠγούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγούμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγουμένου
ἡγουμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγουμένῳ
ἡγουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: ἡγέομαι
ἡγοῦνται
ἡγοῦντο
ἠγρύπνεις
ἠγρύπνησα
ἠγρύπνησε
ἠγρύπνησεν
ἠγχιστεύθησαν
ἠγωνίζοντο
ἠγωνίσατο
ἠγωνίασεν
ἠγώνισμαι