προέβαλε(ν)
προέβαλλε(ν)
προεβάλου
προέβην
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: προβαίνω
προεβίβασαν
προέβλεπε(ν)
προέγνω
προεγνωσμένου
προεγνώσθη
προεγράφη
προέγραψα
προεδημιούργησα
προέδραμε(ν)
προέδωκαν
προέδωκε(ν)
προεθέμην
προέθεντο
προέθεσαν
προέθετο
προεθήκαμεν
προέθηκε(ν)
προεθυμήθην
προεθυμήθησαν
προεῖδες
προεῖδον
προειδότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • Root: πρόοιδα
προειδυίας
προείδω
 • Meaning: to foresee, saw before; foresee
 • Forms:
  • προϊδοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
  • προϊδών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
προείλαντο
προείλατο
προεῖλε(ν)
προείλετο
προειλόμην
προείλω
πρόειμι
 • Meaning: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to be preexistent
  • to exist before
 • ----------
 • Meaning: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to go forward, advance
 • Forms:
  • προϊούσης Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • πρόῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • προόν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
προείπαμεν
προεῖπε(ν)
προείπῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: προλέγω
προείπομεν
προεῖπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: προλέγω
προειπόντες
προειπών
προείρηκα
προειρήκαμεν
προείρηκεν
προειρηκέναι
προειρημένα
προειρημέναι
προειρημένας
προειρημένης
προειρημένῃ
προειρημένοις
προειρημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: προλέγω
προειρημένος
προειρημένους
προειρημένῳ
προειρημένων
προείρηται
προεισβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw into
 • Note: Like εἰσβάλλω
προεκάθητο
προεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw out
 • Note: Like ἐκβάλλω
προέκοπτε(ν)
προέκοπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προκόπτω
προέκοψε(ν)
προέκρινα
προεκτεθείσαις
προεκτίθεμαι
 • Meaning: to set forth before
 • Forms:
  • προεκτεθείσαις Part: Aor Pass Dat Plur Fem
προεκφέρω
 • Meaning: to put forth first, put out before, put out forward
 • Forms:
  • προεξήνεγκε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
προέλαβε(ν)
προέλαβον
προελέγομεν
προελέσθαι
προελεύσεται
προελθεῖν
προελθέτω
προελθόντα
προελθόντας
προελθόντες
προελθόντων
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: προέρχομαι
προελθών
προέλθωσιν
προελοῦσα
προελπίζω
 • Meaning:
  • to trust first
  • to hope before (others)
  • to hope in advance of other confirmation
 • Forms:
  • προηλπικότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
προεμάχησε(ν)
προεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put in, insert before
προέμενοι
προεμήνυσαν
προενάρχομαι
 • Meaning: to start already, begin (before)
 • Forms:
  • προενήρξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • προενήρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
προενέχομαι
 • Meaning: to be involved in before
 • Note: Also see προσενέχομαι
 • Forms:
  • προενέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
προενήρξασθε
προενήρξατο
προενόησε(ν)
προενόμευσαν
προεξαπέστειλε(ν)
προεξαποστέλλω
 • Meaning: to send out beforehand
 • Forms:
  • προεξαπέστειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προεξήνεγκε(ν)
προεξομολογέομαι
προεξομολογέω
 • Meaning:
  • to confess (sins) beforehand
  • to confess out, confess outwardly to
 • Forms:
  • προεξομολογέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προεξομολογησάμενοι Part: Aor Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προεξωμολογησάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
προεξομολογησάμενοι
προεξωμολογησάμην
προεπαγγέλλομαι
προεπαγγέλλω
 • Meaning:
  • to promise before, promise beforehand
  • to promise previously
 • Forms:
  • προεπαγγέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προεπηγγείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προεπηγγελμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
προεπεκαλέσασθε
προεπελακέσασθε
προεπελακτισάμην
προέπεμπον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προπέμπω
προεπηγγείλατο
προεπηγγελμένην
προεπιβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw upon
 • Note: Like ἐπιβάλλω
προεπικαλέω
 • Meaning: to invite
 • Forms:
  • προεπεκαλέσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
προεπιλακτίζω
 • Meaning: to invite
 • Forms:
  • προεπελακτισάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
  • προεπελακέσασθε Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Plur
προεπορεύετο
προεπορεύοντο
προέπω
προερέω
 • Meaning: to predict, foretell, say (speak, tell) beforehand
 • Forms:
  • προειρημέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • προείρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • προειρήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • προείρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • προειρηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • προειρημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • προειρημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
  • προειρημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • προειρημένῃ Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
προέρχεται
προέρχομαι
 • Meaning:
  • to go forward, go on, advance, proceed
  • to go before, go ahead
  • to come out, proceed
  • to move out and expose oneself
  • to come into view and make an appearance
 • Forms:
Present
 • προέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • προήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • προελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • προέλθῃ
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προελθόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • προελθόντων Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • προελθόντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • προελθόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • προελθόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • προελθεῖν Verb: Aor Act Infin
 • προελθέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • προῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • προελθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • προέλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • προῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
προέσθαι
προεστᾶσιν
προεστήκασιν
προεστηκόσι
προεστηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: προΐστημι
προεστηκότας
προεστηκότος
προέστην
προεστώς
προεστῶτες
προέτειναν
προέτεινε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: προτείνω
προετοιμάσας
 • Parse:
  • Part: Fut Act Acc Plur Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: προετοιμάζω
προετοιμάσει
προετοιμάσησθε
προετοιμάζω
 • Meaning: to get ready beforehand, prepare in advance, ordain before
 • Forms:
  • προετοιμάσας Part: Fut Act Acc Plur Fem
  • προετοιμάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • προετοιμάσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προετοιμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προητοίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προητοίμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προητοίμασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προετοιμάσησθε Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Plur
προετρέπετο
προετρέψατο
προευαγγελίζομαι
 • Meaning: to proclaim gospel in advance
 • Forms:
  • προευηγγελισάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
  • προευηγγελίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
προευηγγελισάμην
προευηγγελίσατο
προεφανερώθη
προεφανέρωσας
προεφανέρωσε(ν)
προεφέροντο
προεφήτευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προφητεύω
προεφητεύσαμεν
προεφήτευσαν
προεφήτευσε(ν)
προέφθακεν
προέφθασα
προέφθασαν
προέφθασας
προέφθασε(ν)
προεχειρίσατο
προέχομαι
προεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: προέχω
προέχουσα
προέχουσι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: προέχω
προέχω
 • Meaning:
  • to excel, be first
  • to hold before
  • to be better (than another)
  • to have an advantage
 • Forms:
  • προεῖχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • προέχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • προέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
προεωρακότες