προέβαλεν
προέβαλλεν
προεβάλου
προέβην
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: προβαίνω
προεβίβασαν
προέβλεπεν
προέγνω
προεγνωσμένου
προεγνώσθη
προεγράφη
προέγραψα
προεδημιούργησα
προέδραμε
προέδραμεν
προέδωκαν
προέδωκε
προέδωκεν
προεθέμην
προέθεντο
προέθεσαν
προέθετο
προεθήκαμεν
προέθηκεν
προεθυμήθην
προεθυμήθησαν
προεῖδες
προεῖδον
προειδότα
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πρόοιδα
προειδυίας
προείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to foresee, saw before; foresee
 • Cognates: εἴδω, προείδω, συνείδω
 • Forms:
  • προϊδοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • προϊδών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
προείλαντο
προείλατο
προεῖλεν
προειλόμην
προείλω
πρόειμι
προείπαμεν
προεῖπε
προεῖπεν
προείπῃ
 • Parse:
  • Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: προλέγω
προείπομεν
προεῖπον
προειπόντες
προείρηκα
προειρήκαμεν
προείρηκεν
προειρηκέναι
προειρημένα
προειρημέναι
προειρημένας
προειρημένης
προειρημένοις
προειρημένον
προειρημένος
προειρημένους
προειρημένῳ
προειρημένων
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: προερέω
προείρηται
προεκάθητο
προέκοπτε
προέκοπτεν
προέκοπτον
προέκοψεν
προέκρινα
προεκτεθείσαις
προεκτίθεμαι
προεκφέρω
προέλαβε
προέλαβεν
προέλαβον
προελέγομεν
προελέσθαι
προελεύσεται
προελθεῖν
προελθέτω
προελθόντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: προέρχομαι
προελθόντας
προελθόντες
προελθόντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: προέρχομαι
προελθών
προέλθωσιν
προελοῦσα
προελπίζω
προεμάχησεν
προέμενοι
προεμήνυσαν
προενάρχομαι
προενέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid Ind 1st Sing
 • Meaning: to be involved in before
 • Note: Also see προσενέχομαι
 • Forms:
  • προενέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
προενήρξασθε
προενήρξατο
προενόησεν
προεξαπέστειλεν
προεξαποστέλλω
προεξήνεγκεν
προεξομολογέομαι
προεξομολογέω
προεξομολογησάμενοι
προεξωμολογησάμην
προεπαγγέλλομαι
προεπαγγέλλω
προεπεκαλέσασθε
προεπελακέσασθε
προεπελακτισάμην
προέπεμπον
προεπηγγείλατο
προεπηγγελμένην
προεπικαλέω
προεπιλακτίζω
προεπορεύετο
προεπορεύοντο
προέπω
προερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to predict, foretell, say (speak, tell) beforehand
 • Forms:
  • προειρημέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • προείρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • προειρήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • προείρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • προειρηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • προειρημένων
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Neut
  • προειρημένῃ
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Neut
προειρημένῃ
προέρχεται
προέρχομαι
προέσθαι
προεστᾶσιν
προεστήκασιν
προεστηκόσι
προεστηκότα
προεστηκότας
προεστηκότος
προέστην
προεστώς
προεστῶτες
προέτειναν
προέτεινε
προέτεινεν
προετοιμάσας
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Part Acc Plur Fem
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act ind 2nd sing
 • Root: προετοιμάζω
προετοιμάσει
προετοιμάσησθε
προετοιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to get ready beforehand, prepare in advance, ordain before
 • Cognates: ἑτοιμάζω
 • Forms:
  • προετοιμάσας
   • Verb: Fut Act Part Acc Plur Fem
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act ind 2nd sing
  • προετοιμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προητοίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προητοίμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προητοίμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προετοιμάσησθε Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Plur
προετρέπετο
προετρέψατο
προευαγγελίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to proclaim gospel in advance
 • Forms:
  • προευηγγελισάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
  • προευηγγελίσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
προευηγγελισάμην
προευηγγελίσατο
προεφανερώθη
προεφανέρωσας
προεφανέρωσεν
προεφέροντο
προεφήτευον
προεφητεύσαμεν
προεφήτευσαν
προεφήτευσε
προεφήτευσεν
προέφθακεν
προέφθασα
προέφθασαν
προέφθασας
προέφθασεν
προεχειρίσατο
προέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: προέχω
προεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • Root: προέχω
προέχουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: προέχω
προέχω
προεωρακότες