προέβαλεν
προέβαλλεν
προεβάλου
προέβην
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: προβαίνω
προεβίβασαν
προέβλεπεν
προέγνω
προεγνωσμένου
προεγνώσθη
προεγράφη
προέγραψα
προεδημιούργησα
προέδραμε
προέδραμεν
προέδωκαν
προέδωκε
top
προέδωκεν
προεθέμην
προέθεντο
προέθεσαν
προέθετο
προεθήκαμεν
προέθηκεν
προεθυμήθην
προεθυμήθησαν
προεῖδες
προεῖδον
προειδότα
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πρόοιδα
προειδυίας
προείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to foresee, saw before; foresee
 • Cognates: εἴδω, προείδω, συνείδω
 • Forms:
  • προϊδοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • προϊδών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
προείλαντο
top
προείλατο
προεῖλεν
προειλόμην
προείλω
πρόειμι
προείπαμεν
προεῖπε
προεῖπεν
προείπῃ
 • Parse:
  • Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: προλέγω
προείπομεν
προεῖπον
προειπόντες
προείρηκα
προειρήκαμεν
προείρηκεν
προειρηκέναι
top
προειρημένα
προειρημέναι
προειρημένας
προειρημένης
προειρημένοις
προειρημένον
προειρημένος
προειρημένους
προειρημένῳ
προειρημένων
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: προερέω
προείρηται
προεκάθητο
προέκοπτε
προέκοπτεν
προέκοπτον
προέκοψεν
top
προέκρινα
προεκτεθείσαις
προεκτίθεμαι
προεκφέρω
προέλαβεν
προέλαβον
προελέγομεν
προελέσθαι
προελεύσεται
προελθεῖν
προελθέτω
προελθόντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: προέρχομαι
προελθόντας
προελθόντες
top
προελθόντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: προέρχομαι
προελθών
προέλθωσιν
προελοῦσα
προελπίζω
προεμάχησεν
προέμενοι
προεμήνυσαν
προενάρχομαι
προενήρξασθε
προενήρξατο
προενόησεν
προεξαπέστειλεν
top
προεξαποστέλλω
προεξήνεγκεν
προεξομολογέομαι
προεξομολογέω
προεξομολογησάμενοι
προεξωμολογησάμην
προεπαγγέλλομαι
προεπαγγέλλω
προεπεκαλέσασθε
προεπελακέσασθε
προεπελακτισάμην
προέπεμπον
top
προεπηγγείλατο
προεπηγγελμένην
προεπικαλέω
προεπιλακτίζω
προεπορεύετο
προεπορεύοντο
προέπω
προερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to predict, foretell, say (speak, tell) beforehand
 • Forms:
  • προειρημέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • προείρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • προειρήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • προείρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • προειρηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • προειρημένων
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Neut
  • προειρημένῃ
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Neut
προειρημένῃ
προέρχεται
προέρχομαι
top
προέσθαι
προεστᾶσιν
προεστήκασιν
προεστηκόσι
προεστηκότα
προεστηκότας
προεστηκότος
προέστην
προεστώς
προεστῶτες
προέτειναν
προέτεινε
προέτεινεν
προετοιμάσας
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Part Acc Plur Fem
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act ind 2nd sing
 • Root: προετοιμάζω
προετοιμάσει
top
προετοιμάσησθε
προετοιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to get ready beforehand, prepare in advance, ordain before
 • Cognates: ἑτοιμάζω
 • Forms:
  • προετοιμάσας
   • Verb: Fut Act Part Acc Plur Fem
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act ind 2nd sing
  • προετοιμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προητοίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προητοίμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προητοίμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προετοιμάσησθε Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Plur
προετρέπετο
προετρέψατο
προευαγγελίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to proclaim gospel in advance
 • Forms:
  • προευηγγελισάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
  • προευηγγελίσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
προευηγγελισάμην
προευηγγελίσατο
προεφανερώθη
προεφανέρωσας
προεφανέρωσεν
προεφέροντο
προεφήτευον
προεφητεύσαμεν
προεφήτευσαν
top
προεφήτευσε
προεφήτευσεν
προέφθακεν
προέφθασα
προέφθασαν
προέφθασας
προέφθασεν
προεχειρίσατο
προέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: προέχω
προεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • Root: προέχω
προέχουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: προέχω
προέχω
προεωρακότες