πρώην
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • day before yesterday
  • early, lately, just now, previously, before
πρωΐ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverbial:
   • early (in the morning)
   • in the morning
   • at dawn
  • Substantive:
   • morning
   • the day-break watch
πρωΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: early morning, daybreak
 • Forms:
  • πρωΐας Noun: Gen Sing Fem
πρωίᾳ
πρωίαν
πρωΐας
πρωίθεν, πρωΐθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverbal:
   • from morning
  • Substantive:
   • an early hour of the day
πρώϊμον, πρώιμον
πρώϊμος, πρώιμος
πρωινή
πρωινῇ
πρωϊνῇ
πρωινήν
πρωινῆς
πρωϊνόν
πρωϊνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • pertaining to the dawn, i.e., matutinal
   • occurring early in the day
  • Substantive:
   • morning
 • Forms:
  • πρωϊνῇ, πρωινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • πρωινήν Adj: Acc Sing Fem
  • πρωινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • πρωϊνόν Adj: Acc Sing Masc
  • πρωινοῦ Adj: Gen Sing Masc
πρωινοῦ
πρώιος, πρώϊος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: early in the day
 • Forms:
  • πρωίαν Adj: Acc Sing Fem
  • πρωίᾳ Adj: Dat Sing Fem
πρώρα
πρῷρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the prow, i.e., forward part of a vessel
 • Forms:
  • πρῴρας Noun: Gen Sing Fem
  • πρῴρης Noun: Gen Sing Fem
πρῴρας
πρωρεῖς
πρωρεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ship captain, skipper
  • the officer in command at the bow (of a ship)
  • the look-out man
 • Forms:
  • πρωρεῖς Noun: Nom Plur Masc
πρῴρης
πρῶτα
πρωταγωνισταί
πρωταγωνιστής
πρῶται
πρώταις
πρώταρχον
πρώταρχος
πρώτας
πρωτεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of first quality, preeminence
 • Forms:
  • πρωτείων Adj: Gen Plur Masc/Neut
πρωτείων
πρωτεύειν
πρωτεύοντα
πρωτευόντων
πρωτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be the first, be the primary one
  • to hold the first place, hold position of a leader
  • to have the preeminence
  • to take precedence
  • to lead
 • Forms:
  • πρωτεύειν Verb: Pres Act Infin
  • πρωτεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πρωτευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πρωτεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πρωτεύων
πρώτη
πρώτῃ
πρωτήν
πρώτης
πρωτοβαθρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to assume first seat among (others)
  • to place (someone's) seat in front of (others)
 • Forms:
  • ἐπρωτοβάθρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
πρωτοβολέω
πρωτοβολήσει
πρωτογενές
πρωτογένημα, πρωτογέννημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: first-fruits, feast of first fruits
 • Note: Alternate spelling begins πρωτογένν-
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπρωτογένημαπρωτογενήματα
GENπρωτογενήματοςπρωτογενημάτων
DATπρωτογενήματιπρωτογενήμασι(ν)
ACCπρωτογένημαπρωτογενήματα
πρωτογενήματα, πρωτογεννήματα
πρωτογενήματος, πρωτογεννήματος
πρωτογενημάτων, πρωτογεννημάτων
πρωτογενής
Singular
 MascFemNeut
NOMπρωτογενήςπρωτογενές
GENπρωτογενοῦς
DATπρωτογενεῖ
ACCπρωτογενῆπρωτογενές
Plural
 MascFemNeut
NOMπρωτογενεῖςπρωτογενῆ
GENπρωτογενῶν
DATπρωτογενέσι(ν)
ACCπρωτογενεῖςπρωτογενῆ
πρωτόγονα
πρωτόγονος
πρωτογόνῳ
πρῶτοι
πρώτοις
πρωτοκαθεδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: place of honour, best seat
 • Forms:
  • πρωτοκαθεδρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πρωτοκαθεδρίας Noun: Acc Plur Fem
πρωτοκαθεδρίαν
πρωτοκαθεδρίας
πρωτοκαθεδρίταις
πρωτοκαθεδρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who occupies the seat of honour
 • Forms:
  • πρωτοκαθεδρίταις Noun: Dat Plur Masc
πρωτοκλήσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a festival held on a king's coronation
πρωτοκλισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the place of honour (at dinner) (esp. beside the master of house or the host)
  • festival on a king's proclamation
  • king's coronation
 • Forms:
  • πρωτοκλισίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πρωτοκλισίας Noun: Acc Plur Fem
πρωτοκλισίαν
πρωτοκλισίας
πρωτοκουρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: first shearing
 • Forms:
  • πρωτοκουρίας Noun: Acc Plur Fem
πρωτοκουρίας
πρωτολογία
πρωτολογίᾳ
πρωτόμαρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: first martyr
πρῶτον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: first, before, at the beginning, chiefly (at, at the) first (of all); first (in time, place, order, or importance)
πρωτόπλαστον
πρωτόπλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: first-formed, first-created
 • Forms:
  • πρωτόπλαστον Adj: Acc Sing Masc
  • πρωτοπλάστου Adj: Gen Sing Masc
  • πρωτοπλάστων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
πρωτοπλάστου
πρωτοπλάστων
πρῶτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • order and rank: first, primary, chief
  • temporal: before, former, earlier (in time), beginning
  • degree: best, choice quality
  • spatial: foremost, found in front
 • Forms:
  • προτέρου Adj: Gen Sing Masc Comp
  • πρῶτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πρῶται Adj: Nom Plur Fem Superlative
  • πρώταις Adj: Dat Plur Fem superl
  • πρώτας Adj: Acc Plur Fem Super
  • πρώτη Adj: Nom Sing Fem
  • πρώτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • πρωτήν Adj: Acc Sing Fem
  • πρώτης Adj: Gen Sing Fem
  • πρῶτοι Adj: Nom Plur Masc
  • πρώτοις Adj: Dat Plur Masc
  • πρώτου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • πρώτους Adj: Acc Plur Masc
  • πρώτῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • πρώτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
πρῶτος καὶ εἰκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twenty-first
πρωτοστάτην
πρωτοστάτης
πρωτότοκα
πρωτοτοκεῦσαι
πρωτοτοκεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to invest with the privilege of primogeniture, treat as firstborn
 • Forms:
  • πρωτοτοκεῦσαι Verb: Aor Act Infin
πρωτοτοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bear her first-born
  • to calve for the first time
 • Forms:
  • πρωτοτοκούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πρωτοτοκούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
πρωτοτόκια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: birthright, rights of firstborn, primogeniture (as a privilege)
πρωτοτόκοις
πρωτότοκον
πρωτότοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: first-begotten, first-born
 • Forms:
  • πρωτότοκα Adj: Acc Plur Neut
  • πρωτοτόκοις Adj: Dat Plur Masc
  • πρωτότοκον Adj: Acc Sing Masc
  • πρωτοτόκου Adj: Gen Sing Masc
  • πρωτοτόκῳ Adj: Dat Sing Masc
  • πρωτοτόκων Adj: Gen Plur Masc
πρωτοτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: firstborn
πρωτοτόκου
πρωτοτοκούσας
πρωτοτοκούσης
πρωτοτόκῳ
πρωτοτόκων
πρώτου
πρώτους
πρώτῳ
πρώτων
πρώτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: for the first time