πρώην
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • day before yesterday
  • early, lately, just now, previously, before
πρωΐ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverbial:
   • early (in the morning)
   • in the morning
   • at dawn
  • Substantive:
   • morning
   • the day-break watch
πρωΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: early morning, daybreak
 • Forms:
  • πρωΐας Noun: Gen Sing Fem
πρωίᾳ
πρωίαν
πρωΐας
πρωίθεν, πρωΐθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverbal:
   • from morning
  • Substantive:
   • an early hour of the day
πρώϊμον, πρώιμον
πρώϊμος, πρώιμος
πρωινή
πρωινῇ 
πρωϊνῇ
πρωινήν
πρωινῆς
πρωϊνόν
πρωϊνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • pertaining to the dawn, i.e., matutinal
   • occurring early in the day
  • Substantive:
   • morning
 • Forms:
  • πρωϊνῇ, πρωινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • πρωινήν Adj: Acc Sing Fem
  • πρωινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • πρωϊνόν Adj: Acc Sing Masc
  • πρωινοῦ Adj: Gen Sing Masc
πρωινοῦ
πρώιος, πρώϊος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: early in the day
 • Forms:
  • πρωίαν Adj: Acc Sing Fem
  • πρωίᾳ Adj: Dat Sing Fem
πρώρα 
πρῷρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the prow, i.e., forward part of a vessel
 • Forms:
  • πρῴρας Noun: Gen Sing Fem
  • πρῴρης Noun: Gen Sing Fem
πρῴρας
πρωρεῖς
πρωρεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ship captain, skipper
  • the officer in command at the bow (of a ship)
  • the look-out man
 • Forms:
  • πρωρεῖς Noun: Nom Plur Masc
πρῴρης
πρῶτα
πρωταγωνισταί
πρωταγωνιστής
πρῶται
πρώταις
πρώταρχον
πρώταρχος
πρώτας
πρωτεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of first quality, preeminence
 • Forms:
  • πρωτείων Adj: Gen Plur Masc/Neut
πρωτείων
πρωτεύειν
πρωτεύοντα
πρωτευόντων
πρωτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be the first, be the primary one
  • to hold the first place, hold position of a leader
  • to have the preeminence
  • to take precedence
  • to lead
 • Forms:
  • πρωτεύειν Verb: Pres Act Infin
  • πρωτεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πρωτευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πρωτεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πρωτεύων
πρώτη
πρώτῃ
πρωτήν
πρώτης
πρωτοβαθρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to assume first seat among (others)
  • to place (someone's) seat in front of (others)
 • Forms:
  • ἐπρωτοβάθρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
πρωτοβολέω
πρωτοβολήσει
πρωτογενές
πρωτογένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: first-fruits, feast of first fruits
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMπρωτογένημαπρωτογενήματα
  GENπρωτογενήματοςπρωτογενημάτων
  DATπρωτογενήματιπρωτογενήμασι(ν)
  ACCπρωτογένημαπρωτογενήματα
πρωτογενήματα
πρωτογενήματος
πρωτογενημάτων
πρωτογενής
πρωτόγονα
πρωτόγονος
πρωτογόνῳ
πρῶτοι
πρώτοις
πρωτοκαθεδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: place of honour, best seat
 • Forms:
  • πρωτοκαθεδρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πρωτοκαθεδρίας Noun: Acc Plur Fem
πρωτοκαθεδρίαν
πρωτοκαθεδρίας
πρωτοκαθεδρίταις
πρωτοκαθεδρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who occupies the seat of honour
 • Forms:
  • πρωτοκαθεδρίταις Noun: Dat Plur Masc
πρωτοκλήσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a festival held on a king's coronation
πρωτοκλισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the place of honour (at dinner) (esp. beside the master of house or the host)
  • festival on a king's proclamation
  • king's coronation
 • Forms:
  • πρωτοκλισίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πρωτοκλισίας Noun: Acc Plur Fem
πρωτοκλισίαν
πρωτοκλισίας
πρωτοκουρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: first shearing
 • Forms:
  • πρωτοκουρίας Noun: Acc Plur Fem
πρωτοκουρίας
πρωτολογία
πρωτολογίᾳ
πρωτόμαρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: first martyr
πρῶτον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: first, before, at the beginning, chiefly (at, at the) first (of all); first (in time, place, order, or importance)
πρωτόπλαστον
πρωτόπλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: first-formed, first-created
 • Forms:
  • πρωτόπλαστον Adj: Acc Sing Masc
  • πρωτοπλάστου Adj: Gen Sing Masc
  • πρωτοπλάστων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
πρωτοπλάστου
πρωτοπλάστων
πρῶτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • order and rank: first, primary, chief
  • temporal: before, former, earlier (in time), beginning
  • degree: best, choice quality
  • spatial: foremost, found in front
 • Forms:
  • προτέρου Adj: Gen Sing Masc Comp
  • πρῶτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πρῶται Adj: Nom Plur Fem Superlative
  • πρώταις Adj: Dat Plur Fem superl
  • πρώτας Adj: Acc Plur Fem Super
  • πρώτη Adj: Nom Sing Fem
  • πρώτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • πρωτήν Adj: Acc Sing Fem
  • πρώτης Adj: Gen Sing Fem
  • πρῶτοι Adj: Nom Plur Masc
  • πρώτοις Adj: Dat Plur Masc
  • πρώτου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • πρώτους Adj: Acc Plur Masc
  • πρώτῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • πρώτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
πρῶτος καὶ εἰκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twenty-first
πρωτοστάτην
πρωτοστάτης
πρωτότοκα
πρωτοτοκεῦσαι
πρωτοτοκεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to invest with the privilege of primogeniture, treat as firstborn
 • Forms:
  • πρωτοτοκεῦσαι Verb: Aor Act Infin
πρωτοτοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bear her first-born
  • to calve for the first time
 • Forms:
  • πρωτοτοκούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πρωτοτοκούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
πρωτοτόκια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: birthright, rights of firstborn, primogeniture (as a privilege)
πρωτοτόκοις
πρωτότοκον
πρωτότοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: first-begotten, first-born
 • Forms:
  • πρωτότοκα Adj: Acc Plur Neut
  • πρωτοτόκοις Adj: Dat Plur Masc
  • πρωτότοκον Adj: Acc Sing Masc
  • πρωτοτόκου Adj: Gen Sing Masc
  • πρωτοτόκῳ Adj: Dat Sing Masc
  • πρωτοτόκων Adj: Gen Plur Masc
πρωτοτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: firstborn
πρωτοτόκου
πρωτοτοκούσας
πρωτοτοκούσης
πρωτοτόκῳ
πρωτοτόκων
πρώτου
πρώτους
πρώτῳ
πρώτων
πρώτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: for the first time