προιδεῖν
προϊδοῦσα
προϊδών
προΐεμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing (Prov. 8:4)
 • Root: προΐημι
προϊέμενοι
προϊέμενον
προΐενται
προΐεντο
προΐεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to send before
 • Root: προΐημι
προίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: προίζομαι
προίζομαι
 • Meaning: to sit before, take the first seat
 • Forms:
  • προίζει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • προίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
προΐῃ
προΐημι, προίημι
 • Active Meaning:
  • to send forth, send forward
  • to give up (something valuable), throw away (something valuable)
  • to bring forth
  • to utter, speak
  • to allow with indifference
  • to yield completely (to something)
 • Middle Meaning:
  • to bring forth
  • to utter
  • to let go
  • to give away (something) to (someone)
  • to deliver up to
  • to abandon
  • to permit (+Infin)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Job 7:19
  Apocrypha: 2Macc 15:12
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • προΐενται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • προΐεντο Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • προέμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • προέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • προήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • προΐεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing (Prov. 8:4)
  • προϊέμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc (2Macc 15:12)
  • προΐῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing (Job 7:19)
  • προῶμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
πρόϊμα, πρόιμα
πρόϊμον, πρόιμον
πρόϊμος, πρόιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • early
  • dawning, i.e., (by analogy) autumnal (showering, the first of the rainy season)
 • Forms:
  • πρόϊμα, πρόιμα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πρόϊμον, πρόιμον Adj: Acc Sing Masc/Neut
προιόντος
προϊόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: πρόειμι
προϊούσης
προϊστάμενοι
προϊστάμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: προΐστημι
προϊστάμενος
προϊσταμένους
προϊσταμένων
προΐστασθαι
προΐστημι, προίστημι
 • Meaning:
  • to promote
  • to stand in front of (as a leader)
  • to be in charge
  • to be at the head of (something), rule, direct, manage, conduct, preside
  • to guard, protect
  • to be concerned about, care for, give aid
 • Forms:
Present
 • προϊσταμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • προϊστάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • προϊστάμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • προϊστάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • προϊσταμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • προΐστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
Aorist
 • προέστην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • προέστην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • προστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • πρόστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
Perfect
 • προεστᾶσιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • προεστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • προεστηκόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • προεστηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • προεστηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • προεστηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • προεστώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • προεστῶτες Part: Perf Act Nom Plur Masc