προχαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to relax beforehand
   • to cause to hang loose before someone (e.g., with thirst, my tongue hung loose before the waterboy)
  • Passive:
   • to be put out (e.g., to stick out the tongue)
   • to be loosed beforehand
   • to be extended
 • Cognates: χαλάω, καταχαλάω, περιχαλάω, προχαλάω
 • Forms:
  • προκεχάλασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing (4Macc 10:19)
προχειρίζομαι
προχειρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to put into the hand, have ready at hand
   • to choose, select, elect, determine
  • Middle:
   • to choose, select
   • to appoint
  • Passive:
   • to be appointed
 • Cognates: χειρίζω, διαχειρίζω, ἐγχειρίζω, προχειρίζω
 • Forms:
  • προχειρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προχείρισαι Verb: Aor Act Infin
  • προχειρισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • προχειρίσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • προχειρίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • προχειρισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • προεχειρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προκεχειρισμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
προχείρισαι
προχειρισάμενος
προχειρίσασθαι
προχειρίσασθε
προχειρισθέντες
πρόχειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • at hand, ready, speedy
  • about to happen at any moment
προχειροτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to choose beforehand, appoint before
  • to give a previous vote
 • Cognates: χειροτονέω
 • Forms:
  • προκεχειροτονημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
προχωρεῖ
προχωρέω
προχώρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: excrement
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροχώρημαπροχωρήματα
GENπροχωρήματοςπροχωρημάτων
DATπροχωρήματιπροχωρήμασι(ν)
ACCπροχώρημαπροχωρήματα
προχωρημάτων