προλαμβάνει
προλαμβάνω
προλέγει
προλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tell beforehand, foretell, predict, forewarn
  • to say (in the above reference), aforementioned
 • Cognates: ἀναλέγω, ἀντιλέγω, ἀπολέγω, διαλέγω, ἐκλέγω, ἐπιλέγω, καταλέγω, λέγω, προσαναλέγω, προσλέγω, συγκαταλέγω, συλλέγω
 • Forms:
  • προλέλεκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προείπαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • προεῖπε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • προεῖπεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • προείπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • προεῖπον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • προειπόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • προειρημένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • προειρημένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • προειρημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • προειρημένον Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • προειρημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • προειρημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • προειρημένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat sing Neut
  • προελέγομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • προέπω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • προλέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • προειρημένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • προείπῃ
   • Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
   • Aor Act Subj 3rd Sing
προλέγων
προλέλεκται
προλημφθείς
προλημφθῇ
προλήνιον
προληφθῇ
πρόλοβον
πρόλοβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bird's crop, crop on a bird
 • Cognates: λοβός, πρόλοβος
 • Forms:
  • πρόλοβον Noun: Acc Sing Masc
πρόλογος