προλαμβάνει
προλαμβάνω
προλέγει
προλέγω
 • Present
 • προλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προέπω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • προλέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • προελέγομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Future
 • Aorist
 • προείπαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • προεῖπε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προεῖπεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προείπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • προεῖπον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • προείπῃ
  • Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Aor Act Subj 3rd Sing
 • προειπόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Perfect
 • προλέλεκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προειρημένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • προειρημένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • προειρημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • προειρημένον Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • προειρημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • προειρημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • προειρημένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat sing Neut
 • προειρημένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
προλέγων
προλέλεκται
προλημφθείς
προλημφθῇ
προλήνιον
Neuter
 SingularPlural
NOMπρολήνιονπρολήνια
GENπροληνίουπροληνίων
DATπροληνίῳπροληνίοις
ACCπρολήνιονπρολήνια
προληφθῇ
πρόλοβον
πρόλοβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bird's crop, crop on a bird
 • Cognates: λοβός, πρόλοβος
 • Forms:
  • πρόλοβον Noun: Acc Sing Masc
πρόλογος