προκαθηγέομαι
προκαθηγουμένων
προκάθημαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit in the place of honour
  • to sit in front (as a recognized leader)
  • to preside over, lead
  • to be seated before
 • Cognates: ἐγκάθημαι, ἐπικάθημαι, κάθημαι, παρακάθημαι, περικάθημαι, προκάθημαι, συγκάθημαι
 • Forms:
  • προκάθηται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προκαθημένη Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • προκαθημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • προκαθημένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • προεκάθητο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προκαθήμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • προκαθημένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
προκαθημένη
προκαθήμενοι
προκαθημένοις
προκαθημένου
προκαθημένων
προκάθηται
προκαθίζω
προκαθίσας
προκακόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bring evil before
   • to treat harshly before
  • Passive:
   • to be afflicted before
   • to be ill treated before
   • to mistreat previously
 • Cognates: κακόω
 • Forms:
  • προκακωθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
προκακωθέντα
προκαλέομαι
προκαλέω
προκαλούμενοι
προκαλούμενος
προκαταγγείλαντας
προκαταγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to foretell
  • to announce beforehand, predict, promise
 • Forms:
  • προκαταγγείλαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • προκατήγγειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προκατήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προκατήγγειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προκατηγγελμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
προκαταλαβέσθαι
προκαταλαβέτωσαν
προκαταλάβῃ
προκαταλάβηται
προκαταλαβοῦ
προκαταλάβωμαι
προκαταλάβωνται
προκαταλαμβάνεσθαι
προκαταλαμβάνω
προκαταλήμψῃ
προκαταρτίζω
προκαταρτίσωσι(ν)
προκατασκευαζομένους
προκατασκευάζω
προκατασκιρρόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be hardened beforehand
 • Forms:
  • προκατεσκιρωμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
προκατείλημπται
προκατείληπται
προκατελάβετο
προκατελάβοντο
προκατεσκιρωμένης
προκατέχομεν
προκατεχόντων
προκατέχω
προκατήγγειλαν
προκατήγγειλε
προκατήγγειλεν
προκατηγγελμένην
πρόκειμαι
προκείμενα
προκειμένῃ
προκειμένας
προκειμένην
προκειμένης
προκείμενον
προκειμένου
προκειμένους
προκειμένων
πρόκεινται
πρόκειται
προκεκηρυγμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: προκηρύσσω
προκεκοιμημένοι
προκεκοιμημένοις
προκέκριται
προκεκυρωμένην
προκεχάλασται
προκεχειρισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: προχειρίζω
προκεχειροτονημένοις
προκηρύξαντες
προκηρύξαντος
προκηρύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to preach beforehand
  • to proclaim publicly
 • Cognates: ἀνακηρύσσω, κηρύσσω, προκηρύσσω
 • Forms:
  • προκηρύξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • προκεκηρυγμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • προκηρύξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
προκοιμάομαι
προκοπή
Feminine
 SingularPlural
NOMπροκοπήπροκοπαί
GENπροκοπῆςπροκοπῶν
DATπροκοπῇπροκοπαῖς
ACCπροκοπήνπροκοπάς
VOCπροκοπήπροκοπαί
προκοπήν
προκόπτειν
προκόπτω
προκόψουσι(ν)
πρόκρημνον
πρόκρημνος
πρόκριμα
Neuter
 SingularPlural
NOMπρόκριμαπροκρίματα
GENπροκρίματοςπροκριμάτων
DATπροκρίματιπροκρίμασι(ν)
ACCπρόκριμαπροκρίματα
προκρίματος
προκρίνω
προκυνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do reverence to, worship to, do obeisance to (someone)
 • Cognates: κυνέω, προκυνέω, προσκυνέω
 • Concord: Ex. 11:8
 • Forms:
  • προκυνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
προκυνήσουσι(ν)
προκυρόω