πρόῃ
προήγαγον
προηγάπησα
προῆγε
προηγεῖται
προῆγεν
προηγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go before, precede
  • to go first and lead the way, escort
  • to prefer
  • to occur prior to
  • to be the leader, take the lead, lead the way for others, show deference
 • Cognates: ἀφηγέομαι, διηγέομαι, ἐκδιηγέομαι, ἐξηγέομαι, προκαθηγέομαι, προσεξηγέομαι
 • Forms:
  • προηγουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • προηγήσεται
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • προηγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προηγησαμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
  • προηγούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • προηγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • προηγουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • προηγουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • προηγουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • προηγοῦντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
προηγησαμένου
προηγήσεται
προῆγον
προηγορέω
προηγορήσαντες
προήγορον
προήγορος
προηγούμενοι
προηγουμένοις
προηγούμενος
προηγουμένους
προηγουμένῳ
προηγουμένων
προηγοῦντο
προηγωνίζετο
προῄδει
προηδικημένοι
προηθληκότων
προηθληκώς
προηκούσατε
προήκω
προήκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: προήκω
προῆλθεν
προῆλθον
προηλπικότας
προημαρτηκόσι
προημαρτηκόσιν
προημαρτηκότων
προήνεγκεν
προῃρημένοι
προῄρηται
προήρχετο
προήσεται
προήσομαι
προητιασάμεθα
προητοίμασας
προητοίμασε
προητοίμασεν
προήχθη
προήχθημεν