προδεδηλωμένην
προδεδηλωμένοι
πρόδηλα
πρόδηλοι
πρόδηλον
πρόδηλος
προδηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make clear beforehand, explain previously, show plainly, mention previously
  • to reveal previously, reveal in advance
 • Cognates: δηλόω, προδηλόω, προσδηλόω
 • Forms:
  • προδηλῶσαι
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • προδεδηλωμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • προδεδηλωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
προδήλων
προδηλῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: προδηλόω
προδημιουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to create beforehand
 • Cognates: δημιουργέω
 • Forms:
  • προεδημιούργησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
προδιδόντας
προδιδόντες
προδίδωμι
προδίδωσίν
προδόντες
προδοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • abandonment, a giving up, betrayal, treason, surrender
  • to remain associated or helpful
 • Forms:
  • προδοσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
προδοσίᾳ
προδόται
προδότας
προδότην
προδότης
προδότου
προδράμωμεν
προδραμών
πρόδρομοι
πρόδρομος
προδρόμους
προδώσων