ἐνδεδεμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: ἐνδέω
ἐνδεδεμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐνδέω
ἐνδεδεμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐνδέω
ἐνδεδεμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐνδέω
ἐνδέδεσαι
ἐνδεδύκει
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδύκειν
ἐνδεδυκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυκότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυκότι
 • Parse: Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυκότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυμένων
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεδυναμωμένος
ἐνδέδυσαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδέδυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδεεῖ
ἐνδεεῖς
ἐνδεεῖται
ἐνδεέσι
ἐνδεέστερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comparative
  • Adj: Acc Sing Masc Comp
 • Root: ἐνδεής
ἐνδεῆ
ἐνδεηθήσεται
ἐνδεηθήσῃ
ἐνδεής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐνδεήςἐνδεές
GENἐνδεοῦς
DATἐνδεεῖ
ACCἐνδεῆἐνδεές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐνδεεῖςἐνδεῆ
GENἐνδεῶν
DATἐνδεέσι(ν)
ACCἐνδεεῖςἐνδεῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐνδεέστερον
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Comparative
  • Adj: Acc Sing Masc Comp
ἔνδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: want, need, lack, poverty, deficiency
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔνδειαἔνδειαι
GENἐνδείαςἐνδειῶν
DATἐνδείᾳἐνδείαις
ACCἔνδειανἐνδείας
ἐνδείᾳ
ἔνδειαν
ἐνδείας
ἔνδειγμα
ἐνδεικνύμενοι
ἐνδεικνύμενος
ἐνδεικνυμένους
ἐνδεικνυμένων
ἐνδείκνυμι
 • Present
 • ἐνδεικνύσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐνδεικνύμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐνδεικνύμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐνδεικνυμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐνδείκνυνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνδείκνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐνδεικνυμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Imperfect
 • Future
 • ἐνδειξόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • ἐνδειξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐνδείξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐνδειχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐνδείξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐνδείξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐνδείξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐνεδείχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεδείξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐνεδείξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐνδείκνυνται
ἐνδείκνυσαι
ἐνδείκνυσθαι
ἐνδεικνύσθω
ἐνδεικνύω
ἐνδείκτης
ἐνδείξασθαι
ἐνδείξασθε
ἐνδειξάσθωσαν
ἐνδείξηται
ἔνδειξιν
ἔνδειξις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔνδειξιςἐνδείξεις
GENἐνδείξεωςἐνδείξεων
DATἐνδείξειἐνδείξεσι(ν)
ACCἔνδειξινἐνδείξεις
ἐνδειξόμενος
ἐνδείξωμαι
ἐνδειχθῇ
ἕνδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eleven
ἑνδεκάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: eleven times
ἑνδεκάμηνος
ἑνδεκάτῃ
ἑνδεκάτην
ἑνδέκατον
ἑνδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eleventh, 11th
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑνδέκατοςἑνδεκάτηἑνδέκατον
GENἑνδεκάτουἑνδεκάτηςἑνδεκάτου
DATἑνδεκάτῳἑνδεκάτῃἑνδεκάτῳ
ACCἑνδέκατονἑνδεκάτηνἑνδέκατον
VOCἑνδέκατεἑνδεκάτηἑνδέκατε
Plural
 MascFemNeut
NOMἑνδέκατοιἑνδεκάταιἑνδέκατα
GENἑνδεκάτωνἑνδεκάτωνἑνδεκάτων
DATἑνδεκάτοιςἑνδεκάταιςἑνδεκάτοις
ACCἑνδεκάτουςἑνδεκάταςἑνδέκατα
VOCἑνδέκατοιἑνδεκάταιἑνδέκατα
ἑνδεκάτου
ἑνδεκάτῳ
ἐνδελεχεῖς
ἐνδελεχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled ἐνδελεχίζω
 • Meaning: to continue
 • Forms:
  • ἐνδελεχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐνδελεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: continuous, perpetual, unbroken
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐνδελεχήςἐνδελεχές
GENἐνδελεχοῦς
DATἐνδελεχεῖ
ACCἐνδελεχῆἐνδελεχές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐνδελεχεῖςἐνδελεχῆ
GENἐνδελεχῶν
DATἐνδελεχέσι(ν)
ACCἐνδελεχεῖςἐνδελεχῆ
ἐνδελεχήσει
ἐνδελεχιεῖ
ἐνδελέχιζε
ἐνδελεχίζοντι
ἐνδελεχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled ἐνδελεχέω
 • Meaning:
  • to persevere, continue, linger, perpetuate
  • to apply frequently
  • to continue to exist, persist
  • to keep company with, dally, flirt, make a pass (for sexual favours)
 • Forms:
  • ἐνδελεχιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐνδελέχιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνδελεχίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐνδελεχίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνδελεχισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἐνδελεχίζων
ἐνδελεχισθήσεται
ἐνδελεχισμόν
ἐνδελεχισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: Also spelled ἐνδελεχιστός
 • Meaning:
  • continuity, persistence, perpetual
  • perpetuity
  • custom, habit
  • continuousness
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐνδελεχισμόςἐνδελεχισμοί
GENἐνδελεχισμοῦἐνδελεχισμῶν
DATἐνδελεχισμῷἐνδελεχισμοῖς
ACCἐνδελεχισμόνἐνδελεχισμούς
VOCἐνδελεχισμέἐνδελεχισμοί
ἐνδελεχισμοῦ
ἐνδελεχοῦς
ἐνδελεχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: continually, continuously, perpetually
ἐνδέομαι
ἐνδεόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ἐνδέω
ἐνδεοῦς
ἔνδεσμον
ἔνδεσμος
Masculine
 SingularPlural
NOMἔνδεσμοςἔνδεσμοι
GENἐνδέσμουἐνδέσμων
DATἐνδέσμῳἐνδέσμοις
ACCἔνδεσμονἐνδέσμους
VOCἔνδεσμεἔνδεσμοι
ἐνδέσμους
ἐνδέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: it can be, (cannot be); it is accepted in, i.e., admitted (possible)
ἐνδέχηται
ἐνδέχομαι
ἐνδεχόμενα
ἐνδεχομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as far as possible, to the best of his ability, the best possible, as best as possible
ἐνδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bind in, entangle, involve
   • to fasten inside
  • Middle:
   • to lack, need, be in want of
 • Cognates: δέω, ἀναδέω, ἀποδέω, διαδέω, ἐκδέω, ἐνδέω, ἐπιδέω, ἐξοιδέω, καταδέω, περιδέω, προσδέω, συνδέω, ὑποδέω
 • Forms:
  • ἐνδεδεμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ἐνδεδεμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐνδεδεμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐνδεδεμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐνδέδεσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • ἐνδεεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνδεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνδεηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνδεόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐνδήσουσι(ν)
   • Verb: Fut act ind 3rd plur
   • Verb: Aor Act subj 3rd plur
   • Verb: Fut act part Dat Plur Masc/Neut
ἐνδημέω
ἐνδημῆσαι
ἐνδημοῦντες
ἐνδήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
  • Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • Verb: Fut act part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐνδέω
ἐνδιαβάλλειν
ἐνδιαβάλλοντες
ἐνδιαβαλλόντων
ἐνδιαβάλλω
ἐνδιαλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a sodomite, practice homosexuality
 • Forms:
  • ἐνδιηλλαγμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
ἐνδιηλλαγμένου
ἐνδιατρίβω
ἐνδιατρίψει
ἐνδιδύσκεσθαι
ἐνδιδυσκόμενοι
ἐνδιδύσκοντα
ἐνδιδύσκονται
ἐνδιδύσκουσι
ἐνδιδύσκουσιν
ἐνδιδύσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to clothe, dress
  • Middle:
   • to put on (a garment), wear
 • Cognates: ἐκδιδύσκω
 • Forms:
  • ἐνδιδυσκόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐνδιδύσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐνδιδύσκοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐνδιδύσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνδιδύσκουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνδιδύσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεδιδύσκετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
ἐνδίδωμι
ἐνδιέβαλλον
ἔνδικον
ἔνδικος
ἐνδογενής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐνδογενήςἐνδογενές
GENἐνδογενοῦς
DATἐνδογενεῖ
ACCἐνδογενῆἐνδογενές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐνδογενεῖςἐνδογενῆ
GENἐνδογενῶν
DATἐνδογενέσι(ν)
ACCἐνδογενεῖςἐνδογενῆ
ἐνδογενοῦς
ἔνδοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from within, within, inside
ἐνδόμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: building; a housing in (residence), i.e., structure
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐνδόμησιςἐνδομήσεις
GENἐνδομήσεωςἐνδομήσεων
DATἐνδομήσειἐνδομήσεσι(ν)
ACCἐνδόμησι(ν)ἐνδομήσεις
ἔνδον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • within, inside
  • into a space inside
ἔνδοξα
ἐνδοξάζεσθαι
ἐνδοξάζομαι
ἐνδοξαζόμενος
ἐνδοξαζομένου
ἐνδοξάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to invest with glory
   • to glorify
   • to think about
  • Passive:
   • to be glorified
   • to attain fame and esteem
 • Cognates: δοξάζω, ἐνδοξάζω, παραδοξάζω, συνδοξάζω, ὑπερδοξάζω
 • Forms:
  • ἐνδοξάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐνδοξάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐνδοξαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐνδοξαζομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐνδοξασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐνδοξασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐνδοξασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐνδοξασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνδοξάσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
ἐνδοξασθῇ
ἐνδοξασθῆναι
ἐνδοξασθήσομαι
ἐνδοξασθήσονται
ἐνδοξάσθητι
ἔνδοξοι
ἐνδόξοις
ἔνδοξον
ἔνδοξος
Singular
 MascFemNeut
NOMἔνδοξοςἔνδοξον
GENἐνδόξου
DATἐνδόξῳ
ACCἔνδοξον
Plural
 MascFemNeut
NOMἔνδοξοιἔνδοξα
GENἐνδόξων
DATἐνδόξοις
ACCἐνδόξουςἔνδοξα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐνδοξότερος Adj: Nom Sing Masc comp
 • ἐνδοξότεροι Adj: Nom Plur Masc comp
 • ἐνδοξότεραι Adj: Nom Plur Fem comp
 • ἐνδοξότερον Adj: Acc Sing Masc comp
 • ἐνδοξότατος Adj: Nom Sing Masc comp
ἐνδοξότατος
ἐνδοξότεραι
ἐνδοξότεροι
ἐνδοξότερον
ἐνδοξότερος
ἐνδόξου
ἐνδόξους
ἐνδόξῳ
ἐνδόξων
ἐνδόξως
ἐνδόσθια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: entrails, guts, appurtenances
 • Forms:
  • ἐνδοσθίοις Noun: Dat Plur Neut
  • ἐνδοσθίων Noun: Gen Plur Neut
ἐνδοσθίοις
ἐνδοσθίων
ἔνδυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: clothing, garment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔνδυμαἐνδύματα
GENἐνδύματοςἐνδυμάτων
DATἐνδύματιἐνδύμασι(ν)
ACCἔνδυμαἐνδύματα
ἐνδύμασι
ἐνδύμασιν
ἐνδύματα
ἐνδύματος
ἐνδυμάτων
ἐνδυναμοῦ
ἐνδυναμοῦντι
ἐνδυναμοῦντος
ἐνδυναμοῦσθε
ἐνδυναμούσθωσαν
ἐνδυναμόω
 • Present
 • ἐνδυναμούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐνδυναμοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐνδυναμώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἐνδυναμοῦ Verb: Pres pass Imperative 2nd Sing
 • ἐνδυναμοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἐνδυναμοῦσθε Verb: Pres pass Imperative 2nd Plur
 • Imperfect
 • ἐνεδυναμοῦτο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐνδυναμώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐνεδυναμώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐνεδυναμώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐνεδυναμώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνδυναμωθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐνδυναμωθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • ἐνδυναμώσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἐνεδυναμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεδυναμώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνεδυνάμωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδυνάμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐνδεδυναμωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐνδυναμωθεῖσαι
ἐνδυναμωθῇ
ἐνδυναμώσαντι
ἐνδυναμώσας
ἐνδυναμώσω
ἐνδύνοντες
ἐνδύνω
ἐνδύουσι
ἐνδύουσιν
ἔνδυσαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσαιντο
ἐνδυσάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδυσάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσασθαι
ἐνδύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνδυσάσθωσαν
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνδυσάτω
 • Parse: Verb: Aor Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσεις
ἐνδύσεται
ἐνδύσεως
ἐνδύσῃ
ἐνδύσησθε
ἐνδύσηται
ἔνδυσιν
ἔνδυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔνδυσιςἐνδύσεις
GENἐνδύσεωςἐνδύσεων
DATἐνδύσειἐνδύσεσι(ν)
ACCἔνδυσι(ν)ἐνδύσεις
ἐνδύσομαι
ἔνδυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσονται
ἐνδύσουσιν
ἐνδύσω
ἐνδύσωμαι
ἐνδυσώμεθα
ἐνδύσωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid Subj 3rd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνδύσωσι
ἐνδύω
 • Present
 • ἐνδύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐνδύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐνδύσωνται Verb: Pres Mid Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐνεδυόμην Verb: Imperfect Mid Ind 1st Sing
 • Future
 • ἐνδύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐνδύσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνδύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐνδύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐνδύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐνδύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐνδύσομαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἔνδυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐνδύσαιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • ἐνδυσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἐνδυσάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἐνδύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐνδύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐνδυσάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐνδύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐνδυσάτω Verb: Aor Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐνδύσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐνδύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἔνδυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνδύσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐνδυσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἐνδύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐνέδυσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνεδυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐνεδῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεδύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐνέδυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνεδύσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐνεδύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐνέδυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέδυσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐνδεδύκειν Verb: Perf Act Infin
 • ἐνδεδύκει Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • ἐνδέδυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνδέδυσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐνδεδυμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἐνδεδυκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • ἐνδεδυκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἐνδεδυκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • ἐνδεδυκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • ἐνδεδυκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἐνδεδυμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐνδεδυμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • ἐνδεδυμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • ἐνδεδυμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • ἐνδεδυμένου Verb: Perf Mid Part Gen Sing Masc
 • ἐνδεδυμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • ἐνδεδυμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
 • ἐνδεδυμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • ἐνεδεδύκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδεδύκειν Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνεδιδύσκοντο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Plur
ἐνδώμησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐνδώμησιςἐνδωμήσεις
GENἐνδωμήσεωςἐνδωμήσεων
DATἐνδωμήσειἐνδωμήσεσι(ν)
ACCἐνδώμησι(ν)ἐνδωμήσεις
ἐνδώσει
ἐνδῶσιν