πρᾶγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thing, object, something tangible
  • event, occurrence
  • deed, action
  • matter, affair, something of concern
  • planned course of action
  • undertaking, occupation, work, business
  • running and managing of a state
  • lawsuit, dispute
  • trouble, annoyance
  • euphemism for illicit sexual conduct
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMπρᾶγμαπράγματα
  GENπράγματοςπραγμάτων
  DATπράγματιπράγμασι(ν)
  ACCπρᾶγμαπράγματα
πράγμασιν
πράγματα
πραγματεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • work, occupation, business
  • treatment (of a subject), narration (of facts)
  • official task to be done
  • the careful prosecution of an affair, diligent study, hard work
  • affairs (in general), dealings
 • Forms:
  • πραγματείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πραγματείαις Noun: Dat Plur Fem
  • πραγματείαν Noun: Acc Sing Fem
  • πραγματείας Noun: Gen Sing Fem
πραγματείᾳ
πραγματείαις
πραγματείαν
πραγματείας
πραγματεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind.
 • Meaning: to be busy, occupy, trade, conduct business, be engaged in
 • Cognates: διαπραγματεύομαι, πραγματεύομαι, συμπραγματεύομαι
 • Forms:
  • ἐπραγματευόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐπραγματεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • πραγματεύσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • πραγματεύσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
πραγματεύσασθαι
πραγματεύσασθε
πράγματι
πραγματικοῖς
πραγματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • official
   • fit for business, active, business-like
  • Substantive:
   • staff, personnel, administrative official
 • Forms:
  • πραγματικοῖς Adj: Dat Plur Masc
πράγματος
πραγμάτων
πραεῖα
πραείᾳ
πραεῖς 
πρᾳεῖς
πραέος, πρᾳέος
πραέων
πραέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gently, meekly
πράθεν
πραθέντα
πραθῇ
πραθῆναι
πραθήσεσθε
πραθήσεται
πραθήσονται
πραθήτω
πραιτώριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (common) hall (of judgment), palace, praetorium
 • Forms:
  • πραιτωρίῳ Noun: Dat Sing Neut
πραιτωρίῳ
πράκτορες
πράκτορι
πράκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • officer, official tax collector
  • bailiff
  • someone who exacts punishment, avenger
  • an official who executes a judgment for debt
 • Forms:
  • πράκτορες Noun: Nom Plur Masc
  • πράκτορι Noun: Dat Sing Masc
πρᾶξαι
πράξαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πράσσω
πραξάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πράσσω
πράξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πράσσω
πράξασαν
πράξει
πράξεις
πράξεσι
πράξεσιν
πράξετε
πράξεων
πράξεως
πράξῃ
πράξῃς
πρᾶξιν
πρᾶξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • acting, activity, function
  • way of acting, course of action
  • action, deed, something that someone does
  • plan of action, undertaking
  • act, action, deed, practice
  • business, undertaking, office, work
  • exaction of money, recovery of outstanding debt
  • state, condition, situation
 • Forms:
  • πράξει Noun: Dat Sing Fem
  • πράξεις Noun: Acc Plur Fem
  • πράξεσι Noun: Dat Plur Fem
  • πράξεσι(ν) Noun: Dat Plur Fem
  • πράξεων Noun: Gen Plur Fem
  • πράξεως Noun: Gen Sing Fem
  • πρᾶξιν Noun: Acc Sing Fem
πράξω
πράξωμεν
πρᾶον
πρᾷος, πρᾶος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: meek, gentle, humble
 • Forms:
  • πρᾶον Adj: Acc Sing Masc
πραότης 
πρᾳότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meekness, gentleness, humility
 • Note: Also spelled πραΰτης
 • Forms:
  • πραότητα, πρᾳότητα Noun: Acc Sing Fem
  • πραότητι, πρᾳότητι Noun: Dat Sing Fem
  • πραότητος, πρᾳότητος Noun: Gen Sing Fem
πραότητα 
πρᾳότητα
πραότητι 
πρᾳότητι
πραότητος 
πρᾳότητος
πράσα
πράσει
πράσεων
πράσεως
πρασιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a row, a column, in ranks
  • a garden with rows of plants (esp. leeks)
  • a garden plot
 • Forms:
  • πρασιαί Noun: Nom Plur Fem
  • πρασιάν Noun: Acc Sing Fem
πρασιαί
πρασιάν
πρᾶσιν
πράσινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pale green, leek coloured, chartreuse
  • onyx, jade
πρᾶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a selling, sale, for sale
  • something that is about to be sold
  • something that has been sold
 • Cognates: διάπρασις, πρᾶσις
 • Forms:
  • πράσει Noun: Dat Sing Fem
  • πράσεων Noun: Gen Plur Fem
  • πράσεως Noun: Gen Sing Fem
  • πρᾶσιν Noun: Acc Sing Fem
πράσον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a leek (a vegetable with the taste of a mild onion)
 • Forms:
  • πράσα Noun: Nom/Acc Plur Neut
πρᾶσσε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πράσσω
πράσσει
πράσσειν
πράσσεις
πράσσετε
πρασσέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πράσσω
πράσσῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πράσσω
πράσσῃς
πράσσητε
πράσσομεν
πράσσοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πράσσω
πράσσοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πράσσω
πράσσοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: πράσσω
πρασσόντων
 • Parse: Verb: Pres Imp Act 3rd Plur; Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πράσσω
πράσσουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: πράσσω
πράσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: πράσσω
πράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt. of πράττω
 • Meaning:
  • to do, accomplish, commit, practice, achieve
  • to collect (taxes), exact payment
  • to act (e.g., to act contrary)
  • to be, be situated (e.g., be well off)
  • to experience life (in a certain way, e.g., in prosperity)
  • to occur, happen
  • to win, take possession of
  • to pass over, pass through
  • to prosper, be successful
 • Cognates: ἀναπράσσω, ἀντιπράσσω, διαπράσσω, πράσσω, προπράσσω
 • Forms:
  • ἐπράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἔπραξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπράξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔπραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπραξας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπράξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔπραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπρασσον
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔπρασσε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπραττεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπραττον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • πεπραγμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • πέπραχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεπραχέναι Verb: Perf Act Infin
  • πράξωμεν Verb: Aor Act subj 1st plur
  • πρᾶξαι Verb: Aor Act Infin
  • πράξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πραξάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • πράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πράξασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • πράξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πράξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • πράξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πράξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πρᾶσσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πράσσειν Verb: Pres Act Infin
  • πράσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • πράσσετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πράσσῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • πράσσοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πράσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πράσσοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • πρασσόντων Verb: Pres Imp Act 3rd Plur; Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • πράσσουσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • πράσσουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • πράσσωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • πράσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πράττειν Verb: Pres Act Infin
  • πράττουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πράττουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πράττων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πραχθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • πραχθέντα
   • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πράσσῃ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • πράσσομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πράσσητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • πρασσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
πράσσωμεν
πράσσων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πράσσω
πρατήν
πρατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: offered for sale, sold
 • Forms:
  • πρατήν Adj: Acc Sing Fem
πράττειν
πράττουσι
πράττουσιν
πράττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt. of πράσσω
πράττων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πράσσω
πραΰ
πραΰθυμος
πραΰν
πραῦναι
πραΰνει
πραΰνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to calm, soothe, make soft, make mild
  • to alleviate, assuage, mollify, reduce the severity of
  • to give rest to (someone) from (something)
 • Cognates: καταπραΰνω, πραΰνω
 • Forms:
  • πραῦναι Verb: Aor Act Infin
  • πραΰνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
πραϋπάθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gentleness
 • Forms:
  • πραϋπάθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • πραϋπαθίαν Noun: Acc Sing Fem
πραϋπάθειαν
πραϋπαθίαν
πραΰς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: meek, mild, humble, gentle, modest, unassuming
 • Forms:
  • πραεῖα Adj: Nom Sing Fem
  • πραείᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • πραεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • πραέος Adj: Gen Sing Neut
  • πραέων Adj: Gen Plur Masc
  • πραΰ Adj: Acc Sing Masc
  • πραΰν Adj: Nom Sing Neut
πραΰτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meekness, mildness, humility, gentleness
  • calm and mollifying disposition
 • Note: also spelled πραότης
 • Forms:
  • πραΰτητα Noun: Acc Sing Fem
  • πραΰτητι Noun: Dat Sing Fem
  • πραΰτητος Noun: Gen Sing Fem
πραΰτητα
πραΰτητι 
πρᾳΰτητι
πραΰτητος 
πρᾳΰτητος
πραχθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: πράσσω
πραχθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πράσσω