προπαθόντες
πρόπαπποι
πρόπαππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a great-grandfather
 • Forms:
  • πρόπαπποι Noun: Nom Plur Masc
προπάσχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suffer before, undergo hardship previously
 • Cognates: πάσχω, προπάσχω, συμπάσχω
 • Forms:
  • προπαθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
προπάτορα
προπάτωρ
προπέμπειν
προπεμπόντων
προπέμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to send forth, send forward, send before
  • to accompany, escort
  • to help on one's journey (with food, money, etc.)
 • Cognates: ἀναπέμπω, ἀποπέμπω, διαπέμπω, εἰσπέμπω, ἐκπέμπω, ἐπιπέμπω, μεταπέμπω, παραπέμπω, πέμπω, προπέμπω, συμπέμπω, συμπροπέμπω
 • Forms:
  • προπέμψασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • προέπεμπον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • προπεμφθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • προπεμφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προπέμπειν Verb: Pres Act Infin
  • προπεμπόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • προπέμπωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • προπέμψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • προπέμψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • προπέμψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • προπέμψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • πρόπεμψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προπέμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • προπέμψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
προπέμπωσιν
προπεμφθέντες
προπεμφθῆναι
προπέμψαντες
προπέμψας
προπέμψασιν
προπέμψατε
προπέμψητε
πρόπεμψον
προπέμψουσιν
προπέμψωσιν
προπεπραγμένα
προπεπτωκότα
προπεπτωκότας
προπεπτωκότων
προπεπτωκώς
προπεσοῦνται
προπέτεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reckless attitude
προπετεῖς
προπετές
προπετῆ
προπετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • heady, rash, reckless, rashly
  • ever too eager to act
  • falling forward, i.e., headlong (figuratively, precipitate)
 • Cognates: διοπετής, δραπέτης, προπετής, χαμαιπετής
 • Forms:
  • προπετῆ Adj: Acc Sing Masc
  • προπετεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • προπετές Adj: Acc Sing Neut
  • προπετοῦς Adj: Gen Sing Masc
προπετοῦς
προπίπτω
προπομπή
προπομπήν
προπορεύεσθε
προπορεύεται
προπορεύομαι
προπορευόμενα
προπορευομένη
προπορευομένης
προπορευομένοις
προπορευόμενος
προπορεύονται
προπορεύου
προπορεύσεται
προπορεύσῃ
προπορεύσομαι
προπορεύσονται
πρόποσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • public drinking party
  • drinking before eating
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόποσιςπροπόσεις
GENπροπόσεωςπροπόσεων
DATπροπόσειπροπόσεσι(ν)
ACCπρόποσι(ν)προπόσεις
προπράσσω
προπραχθέντα
προπτύσας
προπτύω
προπτώσεως
πρόπτωσιν
πρόπτωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόπτωσιςπροπτώσεις
GENπροπτώσεωςπροπτώσεων
DATπροπτώσειπροπτώσεσι(ν)
ACCπρόπτωσι(ν)προπτώσεις
πρόπυλα
πρόπυλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: porch, entrance threshold, gateway
 • Forms:
  • πρόπυλα Noun: Nom/Acc Plur Neut