προπαθόντες
πρόπαπποι
πρόπαππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a great-grandfather
 • Forms:
  • πρόπαπποι Noun: Nom Plur Masc
προπαραβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put beside one beforehand
προπάσχω
προπάτορα
προπάτωρ
Masculine
 SingularPlural
NOMπροπάτωρπροπάτορες
GENπροπάτοροςπροπατόρων
DATπροπάτοριπροπάτορσι
ACCπροπάτοραπροπάτορας
VOCπροπάτορπροπάτορες
προπέμπειν
προπεμπόντων
προπέμπω
 • Present
 • προπέμπειν Verb: Pres Act Infin
 • προπεμπόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • προπέμπωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • προέπεμπον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • προπέμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • προπέμψασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • προπεμφθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • προπεμφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • προπέμψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • προπέμψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • προπέμψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • προπέμψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προπέμψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • πρόπεμψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
προπέμπωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προπέμπω
προπεμφθέντες
προπεμφθῆναι
προπέμψαντες
προπέμψας
προπέμψασιν
προπέμψατε
προπέμψητε
πρόπεμψον
προπέμψουσι(ν)
προπέμψωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προπέμπω
προπεπραγμένα
προπεπτωκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: προπίπτω
προπεπτωκότας
προπεπτωκότων
προπεπτωκώς
προπεσοῦνται
προπέτεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reckless attitude
προπετεῖς
προπετές
προπετῆ
προπετής
Singular
 MascFemNeut
NOMπροπετήςπροπετές
GENπροπετοῦς
DATπροπετεῖ
ACCπροπετῆπροπετές
Plural
 MascFemNeut
NOMπροπετεῖςπροπετῆ
GENπροπετῶν
DATπροπετέσι(ν)
ACCπροπετεῖςπροπετῆ
προπετοῦς
προπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fall forward, fall down, lay down
  • to fall prostrate
  • to throw oneself forward
  • to fall before the rest
 • Forms:
  • προπεπτωκότα Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • προπεπτωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • προπεπτωκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
  • προπεπτωκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • προπεσοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
προπομπή
Feminine
 SingularPlural
NOMπροπομπήπροπομπαί
GENπροπομπῆςπροπομπῶν
DATπροπομπῇπροπομπαῖς
ACCπροπομπήνπροπομπάς
VOCπροπομπήπροπομπαί
προπομπήν
προπορεύεσθε
προπορεύεται
προπορεύομαι
 • Present
 • προπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • προπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προπορευόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προπορευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • προπορευομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • προπορευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • προπορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • προπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • προπορεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • προεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • προπορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • προπορεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • προπορεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • προπορεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • Perfect
προπορευόμενα
προπορευομένη
προπορευομένης
προπορευομένοις
προπορευόμενος
προπορεύονται
προπορεύου
προπορεύσεται
προπορεύσῃ
προπορεύσομαι
προπορεύσονται
πρόποσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • public drinking party
  • drinking before eating
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόποσιςπροπόσεις
GENπροπόσεωςπροπόσεων
DATπροπόσειπροπόσεσι(ν)
ACCπρόποσι(ν)προπόσεις
προπράσσω
προπραχθέντα
προπτύσας
προπτύω
προπτώσεως
πρόπτωσιν
πρόπτωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόπτωσιςπροπτώσεις
GENπροπτώσεωςπροπτώσεων
DATπροπτώσειπροπτώσεσι(ν)
ACCπρόπτωσι(ν)προπτώσεις
πρόπυλα
πρόπυλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: porch, entrance threshold, gateway
 • Forms:
  • πρόπυλα Noun: Nom/Acc Plur Neut