προμαρτύρομαι
προμαρτυρόμενον
προμαχέω
προμαχών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fortification, battlement, bulwark, rampart
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπρομαχώνπρομαχῶνες
GENπρομαχῶνοςπρομαχώνων
DATπρομαχῶνιπρομαχῶσι(ν)
ACCπρομαχῶναπρομαχῶνας
VOCπρομαχώνπρομαχῶνες
προμαχῶνας
προμαχῶνες
προμελετᾶν
προμελετᾷν
προμελετάω
προμεριμνᾶτε
προμεριμνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be anxious, be concerned, care in advance, take thought beforehand
 • Cognates: μεριμνάω, προμεριμνάω
 • Forms:
  • προμεριμνᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
προμηνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to indicate beforehand
  • to denounce beforehand
  • to forewarn
  • to foreshow, predict, presage, forebode
 • Cognates: καταμηνύω, μηνύω, προμηνύω
 • Forms:
  • προεμήνυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur