προφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to come into view, show forth, bring to light, manifest
 • Forms:
  • προυφάνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προφανερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reveal beforehand, reveal in advance
 • Cognates: φανερόω
 • Forms:
  • προεφανερώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • προεφανερώθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προεφανέρωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • προεφανέρωσας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • προεφανέρωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • προφανερῶσαι Verb: 1Aor Act Infin
προφανερῶσαι
προφανῶς
προφάσει
προφάσεις
πρόφασιν
προφασίζεσθαι
προφασίζεται
προφασίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make excuses, set up as a pretext
  • to offer excuses
  • to attempt to justify oneself by deception
  • to seek an excuse for a quarrel against
 • Forms:
  • προφασίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • προφασίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
πρόφασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • actual motive or reason, valid excuse, alibi
  • falsely alleged motive, pretext, false excuse, pretense, pretext
 • Cognates: ἔμφασις, πρόφασις, φάσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόφασιςπροφάσεις
GENπροφάσεωςπροφάσεων
DATπροφάσειπροφάσεσι(ν)
ACCπρόφασι(ν)προφάσεις
προφασιστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reproachfully accusing, falsely accusing
  • composed of false allegations
 • Forms:
  • προφασιστικούς Adj: Acc Plur Masc
προφασιστικούς
προφέρει
προφερόμενοι
προφερόμενος
προφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bring out, carry forth, bear forth
   • to produce, bring before
  • Middle:
   • to plead
   • to maintain, insist on saying
   • to urge
 • Forms:
  • προεφέροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • προφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προφερόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προφερόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • προήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προφῆται
προφήταις
προφήτας
προφητεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prophecy, prophesying, prediction
  • something said by prophecy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροφητείαπροφητεῖαι
GENπροφητείαςπροφητειῶν
DATπροφητείᾳπροφητείαις
ACCπροφητείανπροφητείας
VOCπροφητείαπροφητεῖαι
προφητείᾳ
προφητεῖαι
προφητείαις
προφητείαν
προφητείας
προφήτευε
προφητεύει
προφητεύειν
προφητεύεις
προφητεύητε
προφητεύομεν
προφητεύοντας
προφητεύοντες
προφητεύοντι
προφητεύοντος
προφητευόντων
προφητεύουσα
προφητεύουσαι
προφητευούσας
προφητεύουσιν
προφητεῦσαι
προφητεύσαντα
προφητεύσαντες
προφητεύσας
προφητεύσασιν
προφητεύσει
προφητεύσεις
προφητεύσῃ
προφητεύσῃς
προφητεύσητε
προφήτευσον
προφητεύσουσι(ν)
προφητεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prophesy
  • to preach
  • to interpret, be an interpreter
 • Forms:
Present
 • προφήτευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προφητεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προφητεύειν Verb: Pres Act Infin
 • προφητεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • προφητεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • προφητεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • προφητεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προφητεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προφητεύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • προφητεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • προφητεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • προφητεύωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • προφητεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • προφητευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • προφητεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • προφητεύουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • προφητευούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • προφητεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπροφήτευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπροφήτευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • προεφήτευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • προεφήτευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • προφητεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προφητεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προφητεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπροφήτευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπροφητεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπροφήτευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπροφήτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπροφήτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπροφήτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προεφητεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • προεφήτευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προεφήτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προεφήτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προφητεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • προφητεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • προφητεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • προφητεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • προφητεύσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • προφητεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προφητεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προφητεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προφήτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
προφητεύων
προφητεύωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προφητεύω
προφήτῃ
προφήτην
προφήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • prophet
  • a foreteller (an inspired speaker)
  • a poet
  • a spokesman (for someone else)
  • the books of the Prophets including the historical books
 • Cognates: προφήτης, ψευδοπροφήτης
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπροφήτηςπροφῆται
GENπροφήτουπροφητῶν
DATπροφήτῃπροφήταις
ACCπροφήτηνπροφήτας
προφητικόν
προφητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • prophetic, oracular
  • of prophecy
  • of the prophets, pertaining to a foreteller
 • Forms:
  • προφητικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • προφητικόν Adj: Acc Sing Masc
  • προφητικόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • προφητικῶν Adj: Gen Plur MFN
προφητικοῦ
προφητικῶν
προφητικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: prophetically
προφῆτιν
προφῆτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prophetess
  • a female foreteller; an inspired woman
 • Forms:
  • προφῆτιν Noun: Acc Sing Fem
προφήτου
προφητῶν
προφθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to outrun
  • to come upon, prevent
  • to take advantage of
  • to approach, come near to
  • to extend in front, stretch out
  • to act with foresight
  • to come before, anticipate, act ahead of
  • to do before, do previously, already do
  • to face, confront (someone)
 • Cognates: ἁφθάνω, φθάνω, καταφθάνω, προφθάνω
 • Forms:
  • προέφθακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • προέφθασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • προέφθασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προέφθασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προέφθασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προφθάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προφθάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πρόφθασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προφθάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Sing
προφθάσει
προφθάσῃ
πρόφθασον
προφθάσωμεν
προφυλακάς
προφύλακας
προφυλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outpost for defence, the first line of defence
  • post, an assigned guarding place
  • vigil, watch, act of staying awake and alert at night
  • guard duty
  • guard in front
  • vanguard, a guard in front, an advance guard
  • primary guard (i.e., the one in charge of other guards)
  • act of guarding, serving as sentries
  • sentinel
 • Cognates: φυλακή, προφυλακή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροφυλακήπροφυλακαί
GENπροφυλακῆςπροφυλακῶν
DATπροφυλακῇπροφυλακαῖς
ACCπροφυλακήνπροφυλακάς
VOCπροφυλακήπροφυλακαί
προφυλακῇ
προφυλακήν
προφυλακῆς
προφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sentinel
  • advance guard (who goes ahead of the main body of soldiers)
  • head guard, senior guard, primary guard (i.e., the one in charge of other guards)
  • watchman
 • Forms:
  • προφύλακας Noun: Acc Plur Masc
προφυλάξομαι
προφυλάσσεσθαι
προφυλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to forewarn
   • to guard
   • to keep guard before
   • to be on guard against
  • Middle:
   • to forewarn
   • to guard oneself against
   • to keep oneself from
 • Cognates: διαφυλάσσω, φυλάσσω, προφυλάσσω
 • Forms:
  • προφυλάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • προφυλάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing