προτάξας
προτάξω
προτάσσω
προτεθειμένων
προτεθέντος
προτεθερισμένα
προτείναντα
προτείναντες
προτείνας
προτείνουσαι
προτείνω
προτείχισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: outer wall, advanced fortification, outwork
 • Cognates: προτείχισμα, τείχισμα
 • Forms:
  • προτειχίσματι Noun: Dat Sing Neut
  • προτειχίσματος Noun: Gen Sing Neut
top
προτειχίσματι
προτειχίσματος
προτέρα
προτέρᾳ
πρότεραι
προτέραις
προτέραν
προτέρας
προτέρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an advantage gained, victory, success
πρότεροι
προτέροις
πρότερον
πρότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • first
  • Of Time: earlier, former
  • Of distance: in front of
  • Neuter: formerly, earlier, previously
  • Without article: opposite to "now," previously, beforehand, earlier
  • With article as substantive: a former one, former ones
  • With article as adverb: before, once, formerly
  • Of rank: superior, preferable, more prominent
 • Forms:
  • πρότερον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • προτέρα Adj: Acc Plur Neut
  • προτέρᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • πρότεραι Adj: Nom Plur Fem
  • προτέραις Adj: Dat Plur Fem
  • προτέραν Adj: Acc Sing Fem
  • προτέρας Adj: Gen Sing Fem comp
  • πρότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • προτέροις Adj: Dat Plur Masc
  • προτέρους Adj: Acc Plur Masc
  • προτέρων Adj: Gen Plur Neut
προτέρου
top
προτέρους
προτέρων
προτεταγμένοις
προτεταγμένους
προτετιμημένῃ
προτίθεμαι
προτίθημι
προτιμάω
προτιμῶν
προτομαί
top
προτομή
προτομήν
προτρέπεται
προτρέπομαι
προτρέπω
προτρέχοντας
προτρέχω
προτρεψαμένης
προτρεψάμενοι