προαγαγεῖν
προαγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: προάγω
προαγαπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love before, love (someone) first
 • Cognates: ἀγαπάω, ὑπεραγαπάω
 • Forms:
  • προαγαπήσαντα
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • προηγάπησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
προαγαπήσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: προαγαπάω
προάγει
προάγειν
προάγοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: προάγω
προάγοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: προάγω
προάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: προάγω
προάγοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: προάγω
προάγουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: προάγω
προαγούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: προάγω
προαγούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: προάγω
προάγουσι
προάγουσιν
προάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lead forward, lead (someone) out, bring out
   • to move forward, move onward
   • to promote (someone)
   • to go before, lead the way, precede
   • to move ahead of
   • to move on to the next phase (e.g., move troops to the next battle)
   • to induce to do
   • to happen before, come before
  • Passive:
   • to excel, distinguish oneself
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, ἐξάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • προάγοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • προαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • προαγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • προάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προάγειν Verb: Pres Act Infin
  • προάγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • προάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • προάγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • προάγουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • προαγούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • προαγούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • προάγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • προάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • προάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • προάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • προαχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • προαχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • προήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • προῆγε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • προῆγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • προῆγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • προήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προήχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
προάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: προάγω
προαγωνίζομαι
προαδικέω
προαθλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to contest in former times
 • Cognates: ἐναθλέω, προαθλέω, συναθλέω
 • Forms:
  • προηθληκώς Verb: Perf Part
  • προηθληκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
προαιρεῖται
προαιρέομαι
προαιρέσει
προαιρέσεις
προαιρέσεως
προαίρεσιν
προαίρεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπροαίρεσιςπροαιρέσεις
GENπροαιρέσεωςπροαιρέσεων
DATπροαιρέσειπροαιρέσεσι(ν)
ACCπροαίρεσι(ν)προαιρέσεις
προαιρέω
προαιρῇ
προαιρούμεθα
προαιρουμένους
προαιροῦνται
προαιρῶνται
προαιτιάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prove before
  • to accuse already, i.e., previously charge
 • Cognates: αἰτιάομαι
 • Forms:
  • προητιασάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
προακούω
προαλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • headstrong, impulsive, rash, willful
  • precipitous, sloping
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπροαλήςπροαλές
GENπροαλοῦς
DATπροαλεῖ
ACCπροαλῆπροαλές
Plural
 MascFemNeut
NOMπροαλεῖςπροαλῆ
GENπροαλῶν
DATπροαλέσι(ν)
ACCπροαλεῖςπροαλῆ
προαμαρτάνω
προαναμέλποντες
προαναμέλπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sing first, sing before another singer does
  • to sing forth songs
 • Forms:
  • προαναμέλποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
προαναπληρόω
προανατάξωμαι
προανατάσσω
προανατέλλομαι
προανατέλλοντα
προανατέλλω
προάξει
προάξω
προαπαγγείλῃς
προαπαγγέλλω
προαπεσταλμένοις
προαποδεδειγμένων
προαποδείκνυμι
προαποθανόντας
προαποθνήσκω
προαποστέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to send away beforehand, send previously
 • Forms:
  • προαπεσταλμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
προασπίζει
προασπίζοντα
προασπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hold a shield before, defend, contend
  • to protect from danger
  • to stand up in defence of
 • Cognates: προασπίζω, συνασπίζω, ὑπερασπίζω
 • Forms:
  • προασπίσαιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
  • προασπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προασπίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
προασπίσαιμεν
προάστεια
προάστειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the pasture land immediately in front of or around a town
  • the area outside the walls of the city
  • a suburb
 • Note: also spelled προάστιον
 • Forms:
  • προάστεια Noun: Nom/Acc Plur Neut
προάστιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: land outside a town
προαύλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: porch, gateway, the place in front of a building
προαχθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: προάγω
προαχθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: προάγω