προαγαγεῖν
προαγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: προάγω
προαγαπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love before, love (someone) first
 • Cognates: ἀγαπάω, ὑπεραγαπάω
 • Forms:
  • προαγαπήσαντα
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • προηγάπησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
προαγαπήσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: προαγαπάω
προάγει
προάγειν
προάγοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: προάγω
προάγοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: προάγω
προάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: προάγω
προάγοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: προάγω
προάγουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: προάγω
προαγούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: προάγω
προαγούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: προάγω
προάγουσι
προάγουσιν
προάγω
 • Present
 • προάγοντα
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • προάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προάγειν Verb: Pres Act Infin
 • προάγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • προάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • προάγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • προάγουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • προαγούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • προαγούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • προάγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • προῆγε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προῆγεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • προάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • προαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • προαγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • προαχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • προαχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • προήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • προήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προήχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Perfect
προάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: προάγω
προαγωνίζομαι
προαδικέω
προαθλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to contest in former times
 • Cognates: ἐναθλέω, προαθλέω, συναθλέω
 • Forms:
  • προηθληκώς Verb: Perf Part
  • προηθληκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
προαιρεῖται
προαιρέομαι
προαιρέσει
προαιρέσεις
προαιρέσεως
προαίρεσιν
προαίρεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπροαίρεσιςπροαιρέσεις
GENπροαιρέσεωςπροαιρέσεων
DATπροαιρέσειπροαιρέσεσι(ν)
ACCπροαίρεσι(ν)προαιρέσεις
προαιρέω
 • Present
 • προαιρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προαιρέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προαιρῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • προαιρουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • προαιρούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • προαιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • προαιρῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • προείλετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • προείλατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • προεῖλεν Verb: Aor Act ind 3rd Sing
 • προειλόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • προείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • προελέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • προελοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Perfect
 • προῃρημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • προῄρηται Verb: Perf Mid/Pass/Ind 3rd Sing
προαιρῇ
προαιρούμεθα
προαιρουμένους
προαιροῦνται
προαιρῶνται
προαιτιάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prove before
  • to accuse already, i.e., previously charge
 • Cognates: αἰτιάομαι
 • Forms:
  • προητιασάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
προακούω
προαλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • headstrong, impulsive, rash, willful
  • precipitous, sloping
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπροαλήςπροαλές
GENπροαλοῦς
DATπροαλεῖ
ACCπροαλῆπροαλές
Plural
 MascFemNeut
NOMπροαλεῖςπροαλῆ
GENπροαλῶν
DATπροαλέσι(ν)
ACCπροαλεῖςπροαλῆ
προαμαρτάνω
προαναμέλποντες
προαναμέλπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sing first, sing before another singer does
  • to sing forth songs
 • Forms:
  • προαναμέλποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
προαναπληρόω
προανατάξωμαι
προανατάσσω
προανατέλλομαι
προανατέλλοντα
προανατέλλω
προάξει
προάξω
προαπαγγείλῃς
προαπαγγέλλω
προαπεσταλμένοις
προαποδεδειγμένων
προαποδείκνυμι
προαποθανόντας
προαποθνήσκω
προαποστέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to send away beforehand, send previously
 • Forms:
  • προαπεσταλμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
προασπίζει
προασπίζοντα
προασπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hold a shield before, defend, contend
  • to protect from danger
  • to stand up in defence of
 • Cognates: προασπίζω, συνασπίζω, ὑπερασπίζω
 • Forms:
  • προασπίσαιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
  • προασπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προασπίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
προασπίσαιμεν
προάστεια
προάστειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the pasture land immediately in front of or around a town
  • the area outside the walls of the city
  • a suburb
 • Note: also spelled προάστιον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροάστειονπροάστεια
GENπροαστείουπροαστείων
DATπροαστείῳπροαστείοις
ACCπροάστειονπροάστεια
προάστιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: land outside a town
προαύλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: porch, gateway, the place in front of a building
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροαύλιονπροαύλια
GENπροαυλίουπροαυλίων
DATπροαυλίῳπροαυλίοις
ACCπροαύλιονπροαύλια
προαχθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: προάγω
προαχθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: προάγω