μνᾶ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pound; a mna (i.e., mina), a certain weight, equal to 100 drachmas (if one drachma was a day's wage, a mina would be about $10,000)
 • Forms:
  • μναῖ Noun: Nom Plur Fem
  • μνᾶν Noun: Acc Sing Feminine Contracted form
  • μνᾶς Noun: Acc Plur Feminine Contracted form
  • μνῶν Noun: Gen Plur Fem
μναῖ
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: μνᾶ
μνᾶν
 • Parse: Noun: Acc Sing Feminine Contracted form
 • Root: μνᾶ
μνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to remember, call to mind
  • to woo, court for one's bride, be engaged
 • Forms:
  • ἐμνήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμνήσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐμνήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐμνήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
μνᾶς
 • Parse: Noun: Acc Plur Feminine Contracted form
 • Root: μνᾶ
μνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • remembrance, memory
  • mention
  • recollection, recital
 • Forms:
  • μνείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • μνείαν Noun: Acc Sing Fem
μνείᾳ
μνείαν
μνῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: grave, sepulchre, tomb; a memorial, i.e., sepulchral monument (burial-place)
 • Cognates: μνῆμα, ὑπόμνημα
 • Forms:
  • μνήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • μνήματα Noun: Acc Plur Neut
  • μνήματι Noun: Dat Sing Neut
  • μνήματος Noun: Gen Sing Neut
  • μνημάτων Noun: Gen Plur Neut
μνήμας
μνήμασιν
μνήματα
μνήματι
μνήματος
μνημάτων
μνημεῖα
μνημείοις
μνημεῖον
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
  • Noun: Acc Plur Neut
 • Meaning: grave, sepulchre, tomb; a remembrance, i.e., cenotaph (place of interment)
 • Forms:
  • μνημεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • μνημείοις Noun: Dat Plur Neut
  • μνημείον
   • Noun: Acc Sing Neut
   • Noun: Nom Sing Neut
  • μνημείου Noun: Gen Sing Neut
  • μνημείῳ Noun: Dat Sing Neut
  • μνημείων Noun: Gen Plur Neut
μνημείον
μνημείου
μνημείῳ
μνημείων
μνήμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: remembrance, memory
 • Forms:
  • μνήμας Noun: Gen Sing Fem
  • μνήμῃ Noun: Dat Sing Fem
  • μνήμην Noun: Acc Sing Fem
  • μνήμης Noun: Gen Sing Fem
  • μνημῶν Noun: Gen Plur Fem
μνήμῃ
μνήμην
μνήμης
μνημόνευε
μνημονεύει
μνημονεύειν
μνημονεύεται
μνημονεύετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: μνημονεύω
μνημονεύητε
μνημονεύοντες
μνημονευόντων
μνημονεύουσιν
μνημονεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd sing
 • Root: μνημονεύω
μνημονεύσας
μνημονευσάτω
μνημονεύσει
μνημονεύσω
μνημονεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to remember, keep in mind, think of
  • to mention
  • to retain in one's memory, recall
 • Cognates: ἀπομνημονεύω
 • Forms:
  • μνημονεῦσαι
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd sing
  • μνημονεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμνημόνευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐμνημόνευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐμνημόνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμνημόνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μνημόνευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • μνημονεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μνημονεύειν Verb: Pres Act Infin
  • μνημονεύετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • μνημονεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • μνημονεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μνημονευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • μνημονεύουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μνημονεύσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • μνημονευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • μνημονεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μνημονεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μνημονεύωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • μνημονεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
μνημονεύωμεν
μνημονεύων
μνημόσυνα
μνημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: memory, remembrance
μνημόσυνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • memory
  • a memorial offering
  • memorial; a reminder (memorandum), i.e., record
 • Forms:
  • μνημόσυνα Noun: Acc Plur Neut
  • μνημοσύνου Noun: Gen Sing Neut
  • μνημοσύνῳ Noun: Gen Sing Neut
μνημόσυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of record, of remembrance, memorable
 • Forms:
  • μνημοσυνῶν Adj: Gen Plur Masc
μνημοσύνου
μνημοσύνῳ
μνημοσυνῶν
μνημῶν
μνησθείη
μνησθείς
μνησθεῖσα
μνησθῇ
μνησθῆναι
μνησθῇς
μνησθήσεσθε
μνησθήσεται
μνησθήσῃ
μνησθήσομαι
μνησθήσονται
μνήσθητε
μνήσθητι
μνησθῶ
μνησθῶσιν
μνησικακεῖ
μνησικακεῖτε
μνησικακείτω
μνησικακέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to resent, hate, remember past wrongs, bear a grudge, bear malice
 • Forms:
  • μνησικακοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μνησικακήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐμνησικάκησεν
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • Verb: FutPerf Act Infin
  • ἐμνησικάκησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • μνησικακεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μνησικακεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μνησικακείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • μνησικακήσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • μνησικακήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
μνησικακήσεις
μνησικακήσῃ
μνησικακήσῃς
μνησικακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vengefulness, bearing a grudge, remembrance of wrongs
 • Forms:
  • μνησικακίᾳ
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Noun: Nom Plur Fem
  • μνησικακίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
  • μνησικακίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
μνησικακίᾳ
μνησικακίαν
μνησικακίας
μνησίκακοι
μνησίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: vengeful, bearing malice, holding a grudge
 • Forms:
  • μνησίκακοι Adj: Nom Plur Masc
  • μνησικάκων Adj: Gen Plur Masc
μνησικακοῦντες
μνησικάκων
μνηστευθείσης
μνηστευομένοις
μνηστεύσομαι
μνηστευσόμεθα
μνηστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to espouse
  • Middle:
   • to become engaged to (a woman)
   • to betroth a woman with a man
   • to arrange an engagement between a man and a woman
  • Passive:
   • to be betrothed
   • to be engaged (to a woman)
   • to woo and win
 • Forms:
  • ἐμνηστευμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • ἐμνηστευμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • μεμνηστευμένη Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • μεμνηστευμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • μεμνήστευται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • μνηστευθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • μνηστευομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • μνηστεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • μνηστευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
μνῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: μνᾶ