κατεῖδον
 • Parse:
  • Verb: Aor Ind Act 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to recognize visually, catch sight of
  • to look down (from a higher location)
 • Note: See καθοράω
κατείδωλον
κατείδωλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of idols, wholly given to idolatry, utterly idolatrous
 • Forms:
  • κατείδωλον Adj: Acc Sing Fem
κατειλημμένα
κατειλημμένη
κατειλημμένην
κατειλημμένοις
κατείληπται
κατειληφέναι
κατειλήφθη
κάτειμι
κατείπαντες
κατεῖπον
κατειργασάμεθα
κατειργάσαντο
κατειργάσασθε
κατειργάσατο
κατειργάσθαι
κατειργάσθη
κατειργασμένης
κατειργάσω
κατείργω
κατείρχθησαν
κατεῖχεν
κατείχετο
κατειχόμεθα
κατεῖχον