χραντός
Singular
 MascFemNeut
NOMχραντόςχραντάχραντόν
GENχραντοῦχραντᾶςχραντοῦ
DATχραντῷχραντᾷχραντῷ
ACCχραντόνχραντάνχραντόν
Plural
 MascFemNeut
NOMχραντοίχρανταίχραντά
GENχραντῶν
DATχραντοῖςχρανταῖςχραντοῖς
ACCχραντούςχραντάςχραντά
χράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: χράω
χρᾶσαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • Root: χράω
χρᾶσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: χράω
χρᾶσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 2nd Plur
 • Root: χράω
χράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to supply, furnish on request
  • to use (someone), use (something)
  • to put at someone else's disposal for long-term use or service
  • to employ, make use of, experience
  • to act, proceed, take steps (to do something)
  • to treat (someone in a certain way)
  • to conform
  • to have intimate dealings with
 • Cognates: ἀντιχράω, ἀποχράω, καταχράω, προσχράω, χράω
 • Forms:
 • Present
 • χρῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd plur
 • χράομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • χρᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • χρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • χρῆσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • χρῆσθε Verb: Pres Mid/Pass act 2nd Plur
 • χρῆται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • χρῶ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • χρώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Present Participles
 • χρώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • χρωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • χρώμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • χρώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • χρωμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • χρωμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐχρῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Future
 • χρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • χρήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • χρησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • χρήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • χρήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐχρησάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐχρησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἔχρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔχρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐχρήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐχρήσαντο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐχρήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • χρησαίμεθα Verb: Aor Mid Opt 1st Plur
 • χρησάμενοι Verb: Aor mid part Nom plur Masc
 • χρησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • χρησαμένων Verb: Aor Mid Part Gen Plur Masc
 • Aorist Imperative
 • χρῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • χρήσασθε Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • χρησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • χρῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Aorist Subjunctive
 • χρήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • χρησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • χρήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • χρησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • χρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • χρήσωνται Verb: 1Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • κέχρημαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • κεχρημένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • κέχρηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κεχρῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • κέχρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
χρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • use, necessity
  • need, lack, want, difficulty
  • the needed thing, lacking thing, necessary thing
  • assignment, military engagement
  • employment, business, office, duty, service
  • the way in which someone or something can be put to use
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχρείαχρεῖαι
GENχρείαςχρειῶν
DATχρείᾳχρείαις
ACCχρείανχρείας
χρείαις
χρείαν
χρείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χρεία
χρεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • needy, needing, in want of, poor
  • useful
 • Cognates: ἀχρεῖος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχρεῖοςχρεῖον
GENχρείου
DATχρείῳ
ACCχρεῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMχρεῖοιχρεῖα
GENχρείων
DATχρείοις
ACCχρείουςχρεῖα
χρειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have force, avail
 • Cognates: ἀχρειόω
χρειῶν
χρεμετίζει
χρεμετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to neigh, whinny
 • Forms:
  • χρεμετίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • χρεμετίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
χρεμετίσατε
χρεμετισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a neighing, whinnying
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρεμετισμόςχρεμετισμοί
GENχρεμετισμοῦχρεμετισμῶν
DATχρεμετισμῷχρεμετισμοῖς
ACCχρεμετισμόνχρεμετισμούς
VOCχρεμετισμέχρεμετισμοί
χρεμετισμοῦ
χρεμετισμῷ
χρεοκοπέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to cancel (a debt)
   • to cut down the debt
   • to reduce the indebtedness
 • Forms:
  • χρεοκοπούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
χρεοκοπούμενος
χρέος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • debt, want, need
  • something lent to someone for his use
 • Cognates: κατάχρεος
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχρέοςχρέη
GENχρέουςχρεῶν
DATχρέειχρέεσιν
ACCχρέοςχρέη
χρέους
χρεοφειλέται
χρεοφειλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debtor, borrower
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρεοφειλέτηςχρεοφειλέται
GENχρεοφειλέτουχρεοφειλετῶν
DATχρεοφειλέτῃχρεοφειλέταις
ACCχρεοφειλέτηνχρεοφειλέτας
χρεοφειλέτου
χρεοφειλετῶν
χρεωφειλέται
χρεωφειλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debtor, borrower
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρεωφειλέτηςχρεωφειλέται
GENχρεωφειλέτουχρεωφειλετῶν
DATχρεωφειλέτῃχρεωφειλέταις
ACCχρεωφειλέτηνχρεωφειλέτας
χρεωφειλέτου
χρεωφειλετῶν
χρεώστας
χρεώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debtor
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρεώστηςχρεώσται
GENχρεώστουχρεωστῶν
DATχρεώστῃχρεώσταις
ACCχρεώστηνχρεώστας
χρή
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
 • Meaning: ought, it needs be, it must be, it is right, it is necessary (+Infin)
χρῄζει
χρῄζειν
χρῄζετε
χρῄζῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: χρῄζω
χρῄζομεν
χρῄζοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: χρῄζω
χρῄζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have need, have necessity, be in need, want
 • Forms:
  • χρῄζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • χρῄζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • χρῄζειν Verb: Pres Act Infin
  • χρῄζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χρῄζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • χρῄζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • χρῄζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
χρῄζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: χρῄζω
χρῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • material possessions, goods
  • wealth, price, money, riches
  • funds (for public expenses)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχρῆμαχρήματα
GENχρήματοςχρημάτων
DATχρήματιχρήμασι(ν)
ACCχρῆμαχρήματα
χρήμασι
χρήμασιν
χρήματα
χρηματιεῖ
χρηματιεῖς
χρηματίζει
χρηματίζοντα
χρηματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to communicate a revelation, injunction, or warning
  • to give a revelation or warning, prophesy
  • to make a solemn pronouncement
  • to reveal (something)
  • to bear a name, be called, be named
  • to deal with (someone)
  • to be involved in business, be busily engaged
  • to respond
 • Forms:
 • Present
 • χρηματίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • χρηματίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐχρεμέτιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • χρηματιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • χρηματιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • χρηματίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐχρημάτισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐχρημάτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐχρημάτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐχρηματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • χρηματίσαι Verb: Aor Act Infin
 • χρηματισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • χρηματισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Perfect
 • κεχρηματικέναι Verb: Perf Act Infin
 • κεχρηματισμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • κεχρημάτισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
χρηματίσαι
χρηματίσει
χρηματισθείς
χρηματισθέντες
χρηματισμόν
χρηματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: answer of God, divine response, revelation, oracular response
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρηματισμόςχρηματισμοί
GENχρηματισμοῦχρηματισμῶν
DATχρηματισμῷχρηματισμοῖς
ACCχρηματισμόνχρηματισμούς
VOCχρηματισμέχρηματισμοί
χρηματισμοῦ
χρηματιστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • seat of judgment
  • a place for transacting business
  • a counting-house
  • council chamber
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχρηματιστήριονχρηματιστήρια
GENχρηματιστηρίουχρηματιστηρίων
DATχρηματιστηρίῳχρηματιστηρίοις
ACCχρηματιστήριονχρηματιστήρια
χρηματιστηρίῳ
χρημάτων
χρῆσαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: χράω
χρησαίμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Opt 1st Plur
 • Root: χράω
χρησάμενοι
 • Parse: Verb: Aor mid part Nom plur Masc
 • Root: χράω
χρησάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: χράω
χρησαμένων
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Gen Plur Masc
 • Root: χράω
χρήσασθε
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: χράω
χρησάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: χράω
χρήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
χρήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χράω
χρήσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: χράω
χρῆσθ᾿
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Note: Abbreviation forχρηστά
 • Root: χρηστός
χρῆσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: χράω
χρῆσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass act 2nd Plur
 • Root: χράω
χρησθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: χράω
χρησθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
χρήσιμα
χρησιμεύσει
χρησιμεύσῃς
χρησιμεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be useful
 • Forms:
  • χρησιμεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χρησιμεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
χρησίμης
χρήσιμοι
χρησίμοις
χρήσιμον
χρήσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: serviceable, profitable, useful, beneficial, advantageous
  • Substantival: profit, use, benefit, advantage
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχρήσιμοςχρησίμηχρήσιμον
GENχρησίμουχρησίμηςχρησίμου
DATχρησίμῳχρησίμῃχρησίμῳ
ACCχρήσιμονχρησίμηνχρήσιμον
VOCχρήσιμεχρησίμηχρήσιμε
Plural
 MascFemNeut
NOMχρήσιμοιχρήσιμαιχρήσιμα
GENχρησίμωνχρησίμωνχρησίμων
DATχρησίμοιςχρησίμαιςχρησίμοις
ACCχρησίμουςχρησίμαςχρήσιμα
VOCχρήσιμοιχρήσιμαιχρήσιμα
 • Comparatives & Superlatives
 • χρησιμώτερον Adj: Acc Sing Neut Comparative
χρησίμους
χρησίμων
χρησιμώτερον
χρῆσιν
χρῆσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • use, usage
  • usefulness
  • purpose for which something or someone can be used
  • ability
  • relations, functions, intimacy, sexual intercourse
  • lending, loan
  • embezzlement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχρῆσιςχρήσεις
GENχρήσεωςχρήσεων
DATχρήσειχρήσεσι(ν)
ACCχρῆσι(ν)χρήσεις
χρησμοδοτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give an oracular response
 • Forms:
  • χρησμοδοτηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
χρησμοδοτηθέντες
χρησμολογεῖ
χρησμολογέω
χρήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: χράω
χρῆσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: χράω
χρήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
χρηστά
χρηστεύεσθε
χρηστεύεται
χρηστευθήσεται
χρηστεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Mid/Pass Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to act benevolently, be kind, be merciful to
  • to act kindly (to someone)
 • Forms:
  • χρηστεύεται Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • χρηστευσώμεθα Verb: Aor Mid/Pass subj 1st plur
  • χρηστευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • χρηστεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • χρηστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
χρηστεύσῃ
χρηστευσώμεθα
χρηστοήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness of heart, generosity of spirit, kindheartedness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχρηστοήθειαχρηστοήθειαι
GENχρηστοηθείαςχρηστοηθειῶν
DATχρηστοηθείᾳχρηστοηθείαις
ACCχρηστοήθειανχρηστοηθείας
χρηστοηθείας
χρηστοί
χρηστοῖς
χρηστολογία
Feminine
 SingularPlural
NOMχρηστολογίαχρηστολογίαι
GENχρηστολογίαςχρηστολογιῶν
DATχρηστολογίᾳχρηστολογίαις
ACCχρηστολογίανχρηστολογίας
χρηστολογίας
χρηστόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: χρηστός
χρηστός
Singular
 MascFemNeut
NOMχρηστόςχρηστάχρηστόν
GENχρηστοῦχρηστᾶςχρηστοῦ
DATχρηστῷχρηστᾷχρηστῷ
ACCχρηστόνχρηστάνχρηστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMχρηστοίχρησταίχρηστά
GENχρηστῶν
DATχρηστοῖςχρησταῖςχρηστοῖς
ACCχρηστούςχρηστάςχρηστά
 • Comparatives & Superlatives
 • χρηστότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
χρηστότερος
χρηστότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gentleness, goodness, kindness, generosity, uprightness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχρηστότηςχρηστότητες
GENχρηστότητοςχρηστοτήτων
DATχρηστότητιχρηστότησιν
ACCχρηστότηταχρηστότητας
χρηστότητα
χρηστότητι
χρηστότητος
χρηστοῦ
χρηστῶν
χρηστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well, usefully, kindly, serviceably
χρήσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: χράω
χρησώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: χράω
χρήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: χράω
χρήσωνται
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: χράω
χρῆται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: χράω
χρίειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: χρίω
χρίετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: χρίω
χριόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: χρίω
χρίουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χρίω
χρῖσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: χρίω
χρίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: χρίω
χρισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: χρίω
χρίσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρίσεως
χρίσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρίσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρισθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: χρίω
χρισθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
χρίσις, χρῖσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: anointing, smearing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχρῖσιςχρίσεις
GENχρίσεωςχρίσεων
DATχρίσειχρίσεσιν
ACCχρῖσινχρίσεις
χρῖσμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything smeared on, anointing, unction
  • someone on whom anointing was performed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχρῖσμαχρίσματα
GENχρίσματοςχρισμάτων
DATχρίσματιχρίσμασι(ν)
ACCχρῖσμαχρίσματα
χρίσματος
χρῖσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρίσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χρίω
χριστέ
χριστέμπορος
Masculine
 SingularPlural
NOMχριστέμποροςχριστέμποροι
GENχριστεμπόρουχριστεμπόρων
DATχριστεμπόρῳχριστεμπόροις
ACCχριστέμπορονχριστεμπόρους
VOCχριστέμπορεχριστέμποροι
χριστιανῇ
Χριστιανισμόν
Χριστιανισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Christianity
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMΧριστιανισμόςΧριστιανισμοί
GENΧριστιανισμοῦΧριστιανισμῶν
DATΧριστιανισμῷΧριστιανισμοῖς
ACCΧριστιανισμόνΧριστιανισμούς
VOCΧριστιανισμέΧριστιανισμοί
Χριστιανισμοῦ
Χριστιανοί
χριστιανόν
χριστιανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Christian
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχριστιανόςχριστιανοί
GENχριστιανοῦχριστιανῶν
DATχριστιανῷ
χριστιανῇ
χριστιανοῖς
ACCχριστιανόνχριστιανούς
VOCχριστιανέχριστιανοί
χριστιανούς
Χριστιανῶν
χριστομαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: discipleship with Christ, teaching of Christ
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχριστομαθίαχριστομαθίαι
GENχριστομαθίαςχριστομαθιῶν
DATχριστομαθίᾳχριστομαθίαις
ACCχριστομαθίανχριστομαθίας
χριστομαθίαν
χριστόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χριστός
χριστόνομος
Masculine
 SingularPlural
NOMχριστόνομοςχριστόνομοι
GENχριστονόμουχριστονόμων
DATχριστονόμῳχριστονόμοις
ACCχριστόνομονχριστονόμους
VOCχριστόνομεχριστόνομοι
χριστός
Singular
 MascFemNeut
NOMχριστόςχριστάχριστόν
GENχριστοῦχριστᾶςχριστοῦ
DATχριστῷχριστᾷχριστῷ
ACCχριστόνχριστάνχριστόν
VOCχριστέχριστάχριστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMχριστοίχρισταίχριστά
GENχριστῶν
DATχριστοῖςχρισταῖςχριστοῖς
ACCχριστούςχριστάςχριστά
χριστοῦ
χριστούς
χριστοφόροι
χριστοφόρος
Masculine
 SingularPlural
NOMχριστοφόροςχριστοφόροι
GENχριστοφόρουχριστοφόρων
DATχριστοφόρῳχριστοφόροις
ACCχριστοφόρονχριστοφόρους
VOCχριστοφόρεχριστοφόροι
χριστῷ
χριστῶν
χριστώνυμος
Masculine
 SingularPlural
NOMχριστώνυμοςχριστώνυμοι
GENχριστωνύμουχριστωνύμων
DATχριστωνύμῳχριστωνύμοις
ACCχριστώνυμονχριστωνύμους
VOCχριστώνυμεχριστώνυμοι
χρίσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: χρίω
χρίω
 • Present
 • χρίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • χρίειν Verb: Pres Act Infin
 • χριόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • χρίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • χρίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • χρίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • χρίσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • χρίσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • χρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἔχρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐχρίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔχρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔχρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐχρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔχρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔχρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐχρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • χρῖσαι Verb: Aor Act Infin
 • χρίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • χρισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • χρίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • χρῖσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • χρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • χρίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • κέχρικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κέχρικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεχρισμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • κεχρισμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κέχρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
χρίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: χρίω
χρόα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: colour (of skin), complexion, colour (of the face of an idol)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχρόαχρόαι
GENχρόαςχροῶν
DATχρόᾳχρόαις
ACCχρόανχρόας
χρόᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χρόα
χρόαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χρόα
χρόαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χρόα
χρόας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χρόα
χρονιεῖ
χρονιεῖς
χρονίζει
χρονίζειν
χρονίζῃ
χρονίζοντος
χρονίζω
 • Present
 • χρονίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • χρονίζειν Verb: Pres Act Infin
 • χρονίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • χρονίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • χρονιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • χρονιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • χρονίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐχρόνισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐχρόνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐχρόνισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • χρονίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • χρονίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • χρονίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • χρονίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
 • κεχρόνικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
χρονίσει
χρονίσῃ
χρονίσῃς
χρονίσητε
χρονίσκον
χρονίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a short time, short while
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρονίσκοςχρονίσκοι
GENχρονίσκουχρονίσκων
DATχρονίσκῳχρονίσκοις
ACCχρονίσκονχρονίσκους
VOCχρονίσκεχρονίσκοι
χρονίσω
χρόνοις
χρόνον
χρόνος
Masculine
 SingularPlural
NOMχρόνοςχρόνοι
GENχρόνουχρόνων
DATχρόνῳχρόνοις
ACCχρόνονχρόνους
VOCχρόνεχρόνοι
χρονοτριβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spend time, lose time, waste time, procrastinate, linger
 • Forms:
  • χρονοτριβῆσαι Verb: Aor Act Infin
χρονοτριβῆσαι
χρόνου
χρόνους
χρόνῳ
χρόνων
χρυσᾶ
χρυσαῖ
χρυσᾶν
χρυσᾶς
χρυσαυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shine like gold
 • Forms:
  • χρυσαυγοῦντα Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
χρυσαυγοῦντα
χρύσεοι
χρύσεον
χρύσεος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Neut
 • Meaning: of gold, golden
 • Note: also spelled χρυσοῦς
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχρύσεοςχρυσέηχρύσεον
GENχρυσέουχρυσέηςχρυσέου
DATχρυσέῳχρυσέῃχρυσέῳ
ACCχρύσεονχρυσέηνχρύσεον
VOCχρύσεεχρυσέηχρύσεε
Plural
 MascFemNeut
NOMχρύσεοιχρύσεαιχρύσεα
GENχρυσέωνχρυσέωνχρυσέων
DATχρυσέοιςχρυσέαιςχρυσέοις
ACCχρυσέουςχρυσέαςχρύσεα
VOCχρύσεοιχρύσεαιχρύσεα
χρυσέων
χρυσῆ
χρυσῇ
χρυσῆν
χρυσῆς
χρυσία
χρυσίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gold
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχρυσίονχρυσία
GENχρυσίουχρυσίων
DATχρυσίῳχρυσίοις
ACCχρυσίονχρυσία
χρυσίου
χρυσίῳ
χρυσίων
χρυσοδακτύλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a gold ring
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρυσοδακτύλιοςχρυσοδακτύλιοι
GENχρυσοδακτυλίουχρυσοδακτυλίων
DATχρυσοδακτυλίῳχρυσοδακτυλίοις
ACCχρυσοδακτύλιονχρυσοδακτυλίους
VOCχρυσοδακτύλιεχρυσοδακτύλιοι
χρυσοειδῆ
χρυσοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: like gold, appearance of gold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχρυσοειδήςχρυσοειδές
GENχρυσοειδοῦς
DATχρυσοειδεῖ
ACCχρυσοειδῆχρυσοειδές
Plural
 MascFemNeut
NOMχρυσοειδεῖςχρυσοειδῆ
GENχρυσοειδῶν
DATχρυσοειδέσι(ν)
ACCχρυσοειδεῖςχρυσοειδῆ
χρυσοῖ
χρυσοῖς
χρυσόλιθον
χρυσόλιθος
Masculine
 SingularPlural
NOMχρυσόλιθοςχρυσόλιθοι
GENχρυσολίθουχρυσολίθων
DATχρυσολίθῳχρυσολίθοις
ACCχρυσόλιθονχρυσολίθους
VOCχρυσόλιθεχρυσόλιθοι
χρυσόν
χρυσόπρασος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chrysoprase, a green-yellow gem
χρυσός
Masculine
 SingularPlural
NOMχρυσόςχρυσοί
GENχρυσοῦχρυσῶν
DATχρυσῷχρυσοῖς
ACCχρυσόνχρυσούς
VOCχρυσέχρυσοί
χρυσοτορευτά
χρυσοτορευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gold carved, worked in gold relief, elaborate gold, chased gold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχρυσοτορευτόςχρυσοτορευτήχρυσοτορευτόν
GENχρυσοτορευτοῦχρυσοτορευτῆςχρυσοτορευτοῦ
DATχρυσοτορευτῷχρυσοτορευτῇχρυσοτορευτῷ
ACCχρυσοτορευτόνχρυσοτορευτήνχρυσοτορευτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMχρυσοτορευτοίχρυσοτορευταίχρυσοτορευτά
GENχρυσοτορευτῶνχρυσοτορευτῶνχρυσοτορευτῶν
DATχρυσοτορευτοῖςχρυσοτορευταῖςχρυσοτορευτοῖς
ACCχρυσοτορευτούςχρυσοτορευτάςχρυσοτορευτά
χρυσοῦ
χρυσοῦν
χρυσουργοῖς
χρυσουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goldsmith
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρυσουργόςχρυσουργοί
GENχρυσουργοῦχρυσουργῶν
DATχρυσουργῷχρυσουργοῖς
ACCχρυσουργόνχρυσουργούς
VOCχρυσουργέχρυσουργοί
χρυσοῦς
χρυσοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: also spelled χρύσεος
 • Meaning: gold coin, piece of gold, made of gold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχρυσοῦςχρυσῆχρυσοῦν
GENχρυσοῦχρυσῆςχρυσοῦ
DATχρυσῷχρυσῇχρυσῷ
ACCχρυσοῦνχρυσῆν
χρυσᾶν
χρυσοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMχρυσοῖχρυσαῖχρυσᾶ
GENχρυσῶν
DATχρυσοῖςχρυσαῖςχρυσοῖς
ACCχρυσοῦςχρυσᾶςχρυσᾶ
χρυσοφορέω
χρυσοφορῇ
χρυσοχάλινον
χρυσοχάλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with gold-studded bridle
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχρυσοχάλινοςχρυσοχάλινον
GENχρυσοχαλίνου
DATχρυσοχαλίνῳ
ACCχρυσοχάλινον
Plural
 MascFemNeut
NOMχρυσοχάλινοιχρυσοχάλινα
GENχρυσοχαλίνων
DATχρυσοχαλίνοις
ACCχρυσοχαλίνουςχρυσοχάλινα
χρυσοχαλίνων
χρυσοχόον
χρυσοχόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: goldsmith, someone who melts or casts gold
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρυσοχόοςχρυσοχόοι
GENχρυσοχόουχρυσοχόων
DATχρυσοχόῳχρυσοχόοις
ACCχρυσοχόονχρυσοχόους
VOCχρυσοχόεχρυσοχόοι
χρυσοχόων
χρυσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to goldplate, cover with gold, decorate with gold, gild
 • Cognates: καταχρυσόω, περιχρυσόω, χρυσόω
 • Forms:
  • ἐχρύσωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεχρυσωμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • κεχρυσωμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • χρυσώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
χρυσῷ
χρύσωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • golden cup, golden vessel, wrought gold
  • something made of gold
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχρύσωμαχρυσώματα
GENχρύσωματοςχρυσωμάτων
DATχρύσωματιχρυσώμασι(ν)
ACCχρύσωμαχρυσώματα
χρυσώμασιν
χρυσώματα
χρυσωμάτων
χρυσῶν
χρυσώσεις
χρῶ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: χράω
χρῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • colour
  • the surface of the skin, the colour of the complexion
  • tone-colour, melody, key note in music
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχρῶμαχρώματα
GENχρώματοςχρωμάτων
DATχρώματιχρώμασι(ν)
ACCχρῶμαχρώματα
χρώμασιν
χρώματα
χρώματι
χρώματος
χρωμάτων
χρώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: χράω
χρώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: χράω
χρωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: χράω
χρώμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χράω
χρώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: χράω
χρωμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: χράω
χρωμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: χράω
χρῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd plur
 • Root: χράω
χρώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: skin, flesh, the surface of the body
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχρώςχρῶτες
GENχρωτόςχρωτών
DATχρωτίχρωσί(ν)
ACCχρῶταχρῶτας
χρῶτα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: χρώς
χρωτός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: χρώς