χραντός
χράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: χράω
χρᾶσαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • Root: χράω
χρᾶσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: χράω
χράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to use (someone), use (something)
  • to employ, make use of, experience
  • to act, proceed
  • to treat (someone in a certain way)
  • to conform
 • Cognates: ἀντιχράω, ἀποχράω, καταχράω, προσχράω, χράω
 • Forms:
  • ἐχρησάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἐχρησάμην Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἔχρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχρήσαντο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Plur
  • ἔχρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐχρήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐχρήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐχρῶντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • κέχρημαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • κεχρημένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • κέχρηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κεχρῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • κέχρηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • χρῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd plur
  • χρησάμενοι Verb: Aor mid part Nom plur masc
  • χράομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • χρᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • χρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • χρῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • χρησαίμεθα Verb: Aor Mid opt 1st Plur
  • χρησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • χρησαμένων Verb: Aor Mid part Gen Plur Masc
  • χρήσασθε Verb: 1Aor Mid imp 2nd Plur
  • χρησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • χρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • χρήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • χρήσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • χρῆσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • χρῆσθε Verb: Pres Mid/Pass act 2nd Plur
  • χρησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • χρησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • χρήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • χρῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • χρήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • χρήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • χρησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • χρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • χρήσωνται Verb: 1Aor Mid Subj 3rd Plur
  • χρῆται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • χρῶ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • χρώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • χρώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • χρωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • χρώμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • χρώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • χρωμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • χρωμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
χρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • use, necessity
  • need, lack, want, difficulty
  • the needed thing, lacking thing, necessary thing
  • employment, business, office, duty, service
 • Forms:
  • χρείαις Noun: Dat Plur Fem
  • χρείαν Noun: Acc Sing Fem
  • χρείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • χρειῶν Noun: Gen Plur Fem
χρείαις
χρείαν
χρείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χρεία
χρεῖος
χρειόω
χρειῶν
χρεμετίζει
χρεμετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to neigh, whinny
 • Forms:
  • χρεμετίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • χρεμετίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
χρεμετίσατε
χρεμετισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a neighing, whinnying
 • Forms:
  • χρεμετισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • χρεμετισμῷ Noun: Dat Sing Masc
χρεμετισμοῦ
χρεμετισμῷ
χρεοκοπέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to cancel
   • to cut down the debt
   • to reduce the indebtedness
 • Forms:
  • χρεοκοπούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
χρεοκοπούμενος
χρέος
χρέους
χρεοφειλέται
χρεοφειλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debtor, borrower
 • Forms:
  • χρεοφειλέται Noun: Nom Plur Masc
  • χρεοφειλετῶν Noun: Gen Plur Masc
  • χρεοφειλέτου Noun: Gen Sing Masc
χρεοφειλέτου
χρεοφειλετῶν
χρεωφειλέται
χρεωφειλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debtor, borrower
 • Forms:
  • χρεωφειλέται Noun: Nom Plur Masc
  • χρεωφειλετῶν Noun: Gen Plur Masc
χρεωφειλετῶν
χρεώστας
χρεώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debtor
 • Forms:
  • χρεώστας Noun: Acc Plur Masc
χρή
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
 • Meaning: ought, it needs be, it must be, it is right, it is necessary (+Infin)
χρῄζει
χρῄζειν
χρῄζετε
χρῄζῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: χρῄζω
χρῄζομεν
χρῄζοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen sing Masc/Neut
 • Root: χρῄζω
χρῄζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have need, have necessity, be in need, want
 • Forms:
  • χρῄζοντος Verb: Pres Act Part Gen sing Masc/Neut
  • χρῄζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • χρῄζειν Verb: Pres Act Infin
  • χρῄζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χρῄζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • χρῄζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • χρῄζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
χρῄζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: χρῄζω
χρῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wealth, price, money, riches, goods
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMχρῆμαχρήματα
  GENχρήματοςχρημάτων
  DATχρήματιχρήμασι(ν)
  ACCχρῆμαχρήματα
χρήμασι
χρήμασιν
χρήματα
χρηματιεῖ
χρηματιεῖς
χρηματίζει
χρηματίζοντα
χρηματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to communicate a revelation, injunction, or warning
  • to give a revelation or warning, prophesy
  • to reveal (something)
  • to bear a name, be called, be named
  • to deal with (someone)
  • to be involved in business
  • to respond
 • Forms:
  • ἐχρεμέτιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐχρημάτισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐχρημάτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχρημάτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐχρηματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κεχρηματικέναι Verb: Perf Act Infin
  • κεχρηματισμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • κεχρημάτισται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • χρηματιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χρηματιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • χρηματίσαι Verb: Aor Act Infin
  • χρηματίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χρηματισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • χρηματισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • χρηματίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χρηματίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
χρηματίσαι
χρηματίσει
χρηματισθείς
χρηματισθέντες
χρηματισμόν
χρηματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: answer of God, divine response, revelation, oracular response
 • Forms:
  • χρηματισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • χρηματισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
χρηματισμοῦ
χρηματιστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: seat of judgment, a place for transacting business, a counting-house
 • Forms:
  • χρηματιστηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
χρηματιστηρίῳ
χρημάτων
χρῆσαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: χράω
χρησαίμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid opt 1st Plur
 • Root: χράω
χρησάμενοι
 • Parse: Verb: Aor mid part Nom plur masc
 • Root: χράω
χρησάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: χράω
χρησαμένων
 • Parse: Verb: Aor Mid part Gen Plur Masc
 • Root: χράω
χρήσασθε
 • Parse: Verb: 1Aor Mid imp 2nd Plur
 • Root: χράω
χρησάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: χράω
χρήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
χρήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χράω
χρήσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
 • Root: χράω
χρῆσθ᾿
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Note: Abbreviation forχρηστά
 • Root: χρηστός
χρῆσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: χράω
χρῆσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass act 2nd Plur
 • Root: χράω
χρησθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: χράω
χρησθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
χρήσιμα
χρησιμεύσει
χρησιμεύσῃς
χρησιμεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be useful
 • Forms:
  • χρησιμεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χρησιμεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
χρησίμης
χρήσιμοι
χρησίμοις
χρήσιμον
χρήσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: serviceable, profitable, useful, beneficial, advantageous
 • Forms:
  • χρήσιμα Adj: Acc Plur Neut
  • χρησίμης Adj: Gen Sing Fem
  • χρήσιμοι Adj: Nom Plur Masc
  • χρησίμοις Adj: Dat Plur Masc
  • χρήσιμον Adj: Acc Sing Neut
  • χρησίμων Adj: Gen Plur Masc
  • χρησιμώτερον Adj: Acc Sing Neut Comp
  • χρησίμους Adj: Acc Plur Masc
χρησίμους
χρησίμων
χρησιμώτερον
χρῆσιν
χρῆσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • use, usage
  • usefulness
  • relations, functions, intimacy, sexual intercourse
  • embezzlement
 • Forms:
  • χρῆσιν Noun: Acc Sing Fem
χρησμοδοτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give an oracular response
 • Forms:
  • χρησμοδοτηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
χρησμοδοτηθέντες
χρησμολογεῖ
χρησμολογέω
χρήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: χράω
χρῆσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: χράω
χρήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
χρηστά
χρηστεύεσθε
χρηστεύεται
χρηστευθήσεται
χρηστεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Mid/Pass Deponent 1st Sing
 • Meaning: to act benevolently, be kind, be merciful to
 • Forms:
  • χρηστεύεται Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • χρηστευσώμεθα Verb: Aor Mid/Pass subj 1st plur
  • χρηστευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • χρηστεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • χρηστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
χρηστεύσῃ
χρηστευσώμεθα
χρηστοήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodness of heart, generosity of spirit
 • Forms:
  • χρηστοηθείας Noun: Gen Sing Fem
χρηστοηθείας
χρηστοί
χρηστοῖς
χρηστολογία
χρηστολογίας
χρηστόν
χρηστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • good
  • fine (of metals)
  • good, precious (of gems)
  • good, tasty, sweet (of fruits)
  • kind, good (of person)
  • good, bountiful (of person)
  • good, merciful (of God)
 • Cognates: ἄχρηστος, δύσχρηστος, εὔχρηστος, χρηστός
 • Forms:
  • χρηστά Adj: Acc Plur Neut
  • χρηστοί Adj: Nom Plur Masc
  • χρηστοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • χρηστόν Adj: Nom Sing Neut
  • χρηστότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • χρηστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • χρηστῶν Adj: Gen Plur Masc
χρηστότερος
χρηστότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gentleness, goodness, kindness, generosity, uprightness
 • Forms:
  • χρηστότητα Noun: Acc Sing Fem
  • χρηστότητι Noun: Dat Sing Fem
  • χρηστότητος Noun: Gen Sing Fem
χρηστότητα
χρηστότητι
χρηστότητος
χρηστοῦ
χρηστῶν
χρηστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well, usefully, kindly, serviceably
χρήσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: χράω
χρησώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: χράω
χρήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: χράω
χρήσωνται
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: χράω
χρῆται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: χράω
χρίειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: χρίω
χρίετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: χρίω
χριόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: χρίω
χρίουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χρίω
χρῖσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: χρίω
χρίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: χρίω
χρισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: χρίω
χρίσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρίσεως
χρίσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρίσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρισθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: χρίω
χρισθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
χρίσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: anointing, smearing
 • Forms:
  • χρίσεως Noun: Gen Sing Fem
χρῖσμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anything smeared on, anointing, unction
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMχρῖσμαχρίσματα
  GENχρίσματοςχρισμάτων
  DATχρίσματιχρίσμασι(ν)
  ACCχρῖσμαχρίσματα
χρίσματος
χρῖσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: χρίω
χρίσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χρίω
χριστέ
χριστέμπορος
χριστιανῇ
Χριστιανισμόν
Χριστιανισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Christianity
 • Forms:
  • Χριστιανισμόν Noun: Acc sing masc
  • Χριστιανισμοῦ Noun: Gen sing masc
Χριστιανισμοῦ
Χριστιανοί
χριστιανόν
χριστιανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Christian
 • Forms:
  • Χριστιανῶν Noun: Gen Plur Masc
  • Χριστιανοί Noun: Nom plur Masc
  • χριστιανῇ Noun: Dat Sing Masc
  • χριστιανόν Noun: Acc Sing Masc
  • χριστιανούς Noun: Acc Plur Masc
χριστιανούς
Χριστιανῶν
χριστομαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: discipleship with Christ, teaching of Christ
 • Forms:
  • χριστομαθίαν Noun: Acc Sing Fem
χριστομαθίαν
χριστόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χριστός
χριστόνομος
χριστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: anointed, Christ, Messiah
 • Cognates: ἀντίχριστος, χριστός, ψευδόχριστος
 • Forms:
  • χριστέ Adj: Voc Sing Masc
  • χριστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • χριστόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • χριστοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • χριστούς Adj: Acc Plur Masc
  • χριστῶν Adj: Gen Plur Masc
χριστοῦ
χριστούς
χριστοφόροι
χριστοφόρος
χριστῷ
χριστῶν
χριστώνυμος
χρίσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: χρίω
χρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to anoint
 • Cognates: διαχρίω, ἐγχρίω, ἐπιχρίω, καταχρίω, χρίω
 • Forms:
  • ἔχρισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐχρίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔχρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔχρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐχρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔχρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔχρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐχρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κέχρικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κέχρικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεχρισμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • κεχρισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κέχρισται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • χρίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • χρίειν Verb: Pres Act Infin
  • χριόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • χρίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • χρῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • χρίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • χρισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • χρίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • χρίσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • χρίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • χρῖσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • χρίσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • χρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • χρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • χρίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • χρίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
χρίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: χρίω
χρόα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: colour (of skin), complexion, colour (of the face of an idol)
 • Forms:
  • χρόᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • χρόαν Noun: Acc Sing Fem
  • χρόας Noun: Gen Sing Fem
  • χρόαις Noun: Dat Plur Fem
χρόᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χρόα
χρόαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: χρόα
χρόαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χρόα
χρόας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: χρόα
χρονιεῖ
χρονιεῖς
χρονίζει
χρονίζειν
χρονίζῃ
χρονίζοντος
χρονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to linger, take time, spend long time
  • to fail to come (for a long time), stay away (for a long time)
  • to delay, take a long time (to do something)
 • Cognates: ἐγχρονίζω, μακροχρονίζω, πολυχρονίζω, συγχρονίζω, χρονίζω
 • Forms:
  • ἐχρόνισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐχρόνισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχρόνισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεχρόνικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • χρονιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χρονιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • χρονίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χρονίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • χρονίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • χρονίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • χρονίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • χρονίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χρονίζειν Verb: Pres Act Infin
  • χρονίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • χρονίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
χρονίσει
χρονίσῃ
χρονίσῃς
χρονίσητε
χρονίσκον
χρονίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a short time
 • Forms:
  • χρονίσκον Noun: Acc Sing Masc
χρονίσω
χρόνοις
χρόνον
χρόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: time, stretch of time, years old, season, space
 • Cognates: ἄχρονος, ὁμόχρονος, χρόνος
 • Forms:
  • χρόνοις Noun: Dat Plur Masc
  • χρόνον Noun: Acc Sing Masc
  • χρόνου Noun: Gen Sing Masc
  • χρόνους Noun: Acc Plur Masc
  • χρόνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • χρόνων Noun: Gen Plur Masc
χρονοτριβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spend time, lose time, waste time, procrastinate, linger
 • Forms:
  • χρονοτριβῆσαι Verb: Aor Act Infin
χρονοτριβῆσαι
χρόνου
χρόνους
χρόνῳ
χρόνων
χρυσᾶ
χρυσαῖ
χρυσᾶν
χρυσᾶς
χρυσαυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shine like gold
 • Forms:
  • χρυσαυγοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
χρυσαυγοῦντα
χρύσεοι
χρύσεον
χρύσεος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Neut
 • Meaning: of gold, golden
 • Forms:
  • χρυσᾶ
   • Adj: Nom Plur Neut
   • Adj: Acc Plur Neut
  • χρυσᾶν Adj: Acc Sing Fem
  • χρυσᾶς Adj: Acc Plur Fem
  • χρύσεοι Adj: Nom Plur Masc
  • χρύσεον Adj: Acc Sing Neut
  • χρυσέων Adj: Gen Plur Masc
  • χρυσῆ Adj: Nom Sing Fem
  • χρυσῇ Adj: Dat Sing Fem
  • χρυσῆν Adj: Acc Sing Fem
  • χρυσοῖ Adj: Nom Plur Masc
  • χρυσοῦ
   • Adj: Gen Sing Neut
   • Noun: Gen Sing Masc
  • χρυσοῦν
   • Adj: Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • χρυσοῦς Adj: Acc Plur Masc
  • χρυσῶν Adj: Gen Plur Fem
  • χρυσαῖ Adj: Nom Plur Fem
  • χρυσῆς Adj: Gen Sing Fem
  • χρυσοῖς Adj: Dat Plur Masc
χρυσέων
χρυσῆ
χρυσῇ
χρυσῆν
χρυσῆς
χρυσία
χρυσίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gold
 • Forms:
  • χρυσία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • χρυσίου Noun: Gen Sing Neut
  • χρυσίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • χρυσίων Noun: Gen Plur Neut
χρυσίου
χρυσίῳ
χρυσίων
χρυσοδακτύλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a gold ring
χρυσοειδῆ
χρυσοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: like gold
 • Forms:
  • χρυσοειδῆ Adj: Acc Plur Neut
χρυσοῖ
χρυσοῖς
χρυσόλιθον
χρυσόλιθος
χρυσόν
χρυσόπρασος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chrysoprase, a green-yellow gem
χρυσός
χρυσοῦ
χρυσοῦν
χρυσουργοῖς
χρυσουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goldsmith
 • Forms:
  • χρυσουργοῖς Noun: Dat Plur Masc
χρυσοῦς
χρυσοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: some of the adjectives may indeed be substantives
 • Meaning: gold coin, piece of gold
χρυσοφορέω
χρυσοφορῇ
χρυσοχάλινον
χρυσοχάλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with gold-studded bridle
 • Forms:
  • χρυσοχάλινον Adj: Acc Sing Neut
  • χρυσοχαλίνων Adj: Gen Plur Masc
χρυσοχαλίνων
χρυσοχόον
χρυσοχόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: goldsmith, someone who melts or casts gold
 • Forms:
  • χρυσοχόον Noun: Acc Sing Masc
  • χρυσοχόων Noun: Gen Plur Masc
χρυσοχόων
χρυσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cover with gold, decorate with gold, gild
 • Cognates: καταχρυσόω, περιχρυσόω, χρυσόω
 • Forms:
  • ἐχρύσωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεχρυσωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • κεχρυσωμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • χρυσώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
χρυσῷ
χρύσωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: golden cup, golden vessel, wrought gold
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMχρύσωμαχρυσώματα
  GENχρύσωματοςχρυσωμάτων
  DATχρύσωματιχρυσώμασι(ν)
  ACCχρύσωμαχρυσώματα
χρυσώμασιν
χρυσώματα
χρυσωμάτων
χρυσῶν
χρυσώσεις
χρῶ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: χράω
χρῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • colour
  • the surface of the skin, the colour of the complexion
  • tone-colour, melody, key note in music
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMχρῶμαχρώματα
  GENχρώματοςχρωμάτων
  DATχρώματιχρώμασι(ν)
  ACCχρῶμαχρώματα
χρώμασιν
χρώματα
χρώματι
χρώματος
χρωμάτων
χρώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: χράω
χρώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: χράω
χρωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: χράω
χρώμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: χράω
χρώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: χράω
χρωμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: χράω
χρωμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: χράω
χρῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd plur
 • Root: χράω
χρώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: skin, flesh, the surface of the body
 • Forms:
  • χρῶτα Noun: Acc Sing Masc
  • χρωτός Noun: Gen Sing Masc
χρῶτα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: χρώς
χρωτός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: χρώς