κατηχεῖν
κατηχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to inform, report
  • to instruct, teach
  • to sound down into the ears, i.e., (by implication) to indoctrinate ("catechize") or (genitive case) to apprise of
 • Cognates: ἀντηχέω, διηχέω, ἐξηχέω, ἠχέω, κατηχέω, συνηχέω
 • Forms:
  • κατηχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κατήχηθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • κατηχημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κατήχηνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • κατηχήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατηχήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κατηχούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • κατηχοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
κατήχηθης
κατηχήθησαν
κατηχημένος
κατήχηνται
κατηχήσω
κατήχθη
κατήχθημεν
κατήχθησαν
κατηχούμενος
κατηχοῦντι