πέταλα
πέταλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • leaf, petal
  • thin plate (of metal)
  • metal leaf
 • Forms:
  • πέταλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
πέταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fly, soar
  • to move through the air with speed
  • to move with speed
 • Note: also spelled πέτομαι
 • Forms:
  • πέταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
πετάννυμι
πέτανται
πέτασθαι
πετασθήσομαι
πετασθήσονται
πέτασον
πέτασος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a broad-brimmed felt hat (a petasus)
 • Forms:
  • πέτασον Noun: Acc Sing Masc
πέταται
πέταυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • perch, a perch for fowls to roost (at night) (Prov. 9:18)
  • springboard
πετεινά
πετεινοῖς
πετεινόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bird, fowl; a flying animal in general (which would also include bats)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπετεινόνπετεινά
GENπετεινοῦπετεινῶν
DATπετεινῷπετεινοῖς
ACCπετεινόνπετεινά
VOCπετεινόνπετεινά
πετεινοῦ
πετεινῷ
πετεινῶν
πέτευρον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut (Prov. 9:18)
 • Meaning: perch, tightrope
πέτηται
πέτομαι
 • Present
 • ἵπταμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • πέτανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πέτασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • πέτηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • πετόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • πετόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • πετομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Neut
 • πετόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πετόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πετομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • πετομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • πετομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
 • πέτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πετωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Neut
 • πετώμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πετωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • πετωμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπέταντο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • πετασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἔπτη Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Perfect
πετόμενα
πετόμενοι
πετομένοις
πετόμενον
πετόμενος
πετομένου
πετομένῳ
πετομένων
πέτονται
πέτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rock
  • hollow rock, cave
  • a (mass of) rock
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπέτραπέτραι
GENπέτραςπετρῶν
DATπέτρᾳπέτραις
ACCπέτρανπέτρας
πέτρᾳ
πέτραι
πέτραις
πέτραν
πέτρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πέτρα
πετρίνας
πέτρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: flint, of rock, rocky, made from rock
 • Forms:
  • πετρίνας Adj: Acc Plur Fem
πετροβόλοις
πετροβόλον
πετροβόλος
πετροβόλου
πετροβόλους
πέτρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: piece of rock, stone
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπέτροςπέτροι
GENπέτρουπέτρων, πετρῶν
DATπέτρῳπέτροις
ACCπέτρονπέτρους
VOCπέτρεπέτροι
πέτρους
πετρῶδες
πετρώδη
πετρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stony, rocky, rock-like
 • Forms:
  • πετρῶδες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πετρώδη Adj: Nom/Acc Plur Neut
πετρῶν
πετωμένοις
πετώμενον
πετωμένου
πετωμένῳ