πέταλα
πέταλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • leaf, petal
  • thin plate (of metal)
  • metal leaf
 • Forms:
  • πέταλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
πέταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fly, soar
  • to move through the air with speed
  • to move with speed
 • Note: also spelled πέτομαι
 • Forms:
  • πέταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
πετάννυμι
πέτανται
πέτασθαι
πετασθήσομαι
πετασθήσονται
πέτασον
πέτασος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a broad-brimmed felt hat (a petasus)
 • Forms:
  • πέτασον Noun: Acc Sing Masc
πέταται
πέταυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • perch, a perch for fowls to roost (at night) (Prov. 9:18)
  • springboard
πετεινά
πετεινοῖς
πετεινόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bird, fowl; a flying animal
 • Forms:
  • πετεινά Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πετεινοῖς Noun: Dat Plur Neut
  • πετεινοῦ Noun: Gen Sing Neut
  • πετεινῷ Noun: Dat Sing Neut
  • πετεινῶν Noun: Gen Plur Neut
πετεινοῦ
πετεινῷ
πετεινῶν
πέτευρον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut (Prov. 9:18)
 • Meaning: perch, tightrope
πέτηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • Root: πέτομαι
πέτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fly, soar
  • to move through the air with speed
  • to move with speed
 • Note: also spelled πέταμαι
 • Cognates: ἀναπέτομαι, ἐκπέτομαι, ἐπιπέτομαι, καταπέτομαι, πέτομαι
 • Forms:
  • ἐπέταντο Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔπτη Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἵπταμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • πέτανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πέτασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πετασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πέτηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • πετόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • πετόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • πετομένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
  • πετόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • πετόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • πετομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • πετομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • πετομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Fem
  • πέτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πετωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
  • πετώμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • πετωμένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • πετωμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
πετόμενα
πετόμενοι
πετομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
 • Root: πέτομαι
πετόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: πέτομαι
πετόμενος
πετομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • Root: πέτομαι
πετομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
 • Root: πέτομαι
πετομένων
πέτονται
πέτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rock
  • hollow rock, cave
  • a (mass of) rock
 • Forms:
  • πέτρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πέτραι Noun: Nom Plur Fem
  • πέτραις Noun: Dat Plur Fem
  • πέτραν Noun: Acc Sing Fem
  • πέτρας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
πέτρᾳ
πέτραι
πέτραις
πέτραν
πέτρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πέτρα
πετρίνας
πέτρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: flint, of rock, rocky, made from rock
 • Forms:
  • πετρίνας Adj: Acc Plur Fem
πετροβόλοις
πετροβόλον
πετροβόλος
πετροβόλου
πετροβόλους
πέτρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: piece of rock, stone
 • Forms:
  • πέτρους Noun: Acc Plur Masc
  • πετρῶν Noun: Gen Plur Masc
πέτρους
πετρῶδες
πετρώδη
πετρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stony, rocky, rock-like
 • Forms:
  • πετρῶδες Adj: Acc Sing Neut
  • πετρώδη Adj: Acc Plur Neut
πετρῶν
πετωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
 • Root: πέτομαι
πετώμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: πέτομαι
πετωμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • Root: πέτομαι
πετωμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
 • Root: πέτομαι