πέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pastry, cake
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπέμμαπέμματα
GENπέμματοςπεμμάτων
DATπέμματιπέμμασι(ν)
ACCπέμμαπέμματα
πέμματα
πέμματι
πέμπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέμπειν
πέμπεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: πέμπω
πεμπομένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: πέμπω
πεμπομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: πέμπω
πέμποντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πέμπω
πέμποντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πέμπω
πεμπταῖοι
πεμπταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: on the fifth day
 • Forms:
  • πεμπταῖοι Adj: Nom Plur Masc
πέμπταις
πέμπτη
πέμπτῃ
πέμπτην
πέμπτης
πέμπτον
πέμπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fifth
 • Forms:
  • πέμπταις Adj: Dat Plur Fem
  • πέμπτη Adj: Nom Sing Fem
  • πέμπτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • πέμπτην Adj: Acc Sing Fem
  • πέμπτης Adj: Gen Sing Fem
  • πέμπτον Adj: Acc Sing Masc
  • πέμπτου Adj: Gen Sing Masc
  • πέμπτῳ Adj: Dat Sing Neut
πέμπτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fifteenth
πέμπτου
πέμπτῳ
πέμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to send, dispatch
   • to send forth or away, dismiss
   • Of missiles: to discharge, shoot forth
   • Of words: to send forth, utter
   • to conduct (a procession), convoy, escort
   • to send with one, give (as provision for a journey)
   • to send up, produce
   • to thrust in
  • Middle:
   • to send for one
   • to send for oneself, send in one's own service or cause some one to be sent
 • Cognates: ἀναπέμπω, ἀποπέμπω, διαπέμπω, εἰσπέμπω, ἐκπέμπω, ἐπιπέμπω, μεταπέμπω, παραπέμπω, πέμπω, προπέμπω, συμπέμπω, συμπροπέμπω
 • Forms:
  • πέμψεις
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πεμφθείσας
   • Verb: Aor Pass Part Acc Plur Fem
   • Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • πέμποντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • πεμπομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • πεμφθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • πεμφθέντα
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • πέπομφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πέμπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπέμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἔπεμψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπέμψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔπεμψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπεμψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπέμψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔπεμψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπεμψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πέμπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • πεμφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πεμφθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πεμφθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • πέμπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πέμπειν Verb: Pres Act Infin
  • πεμπομένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • πέμποντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πέμψαι Verb: Aor Act Infin
  • πέμψαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • πέμψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πέμψαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • πέμψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • πέμψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πέμψασα Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Fem
  • πέμψασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • πέμψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πεμψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πέμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πέμψειν Verb: Fut Act Infin
  • πέμψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πέμψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πέμψουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πέμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πέμψω
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πέπομφα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεπόμφατε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
πέμπων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πέμπω
πεμφθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πέμπω
πεμφθείσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Acc Plur Fem
  • Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: πέμπω
πεμφθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: πέμπω
πεμφθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πέμπω
πεμφθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πέμπω
πεμφθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψαι
πέμψαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πέμπω
πέμψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πέμπω
πέμψαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: πέμπω
πέμψαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: πέμπω
πέμψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πέμπω
πέμψασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πέμπω
πέμψασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: πέμπω
πέμψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πέμπω
πεμψάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψειν
πέμψεις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πέμπω
πέμψουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: πέμπω
πέμψουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: πέμπω
πέμψω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: πέμπω