διέβαιναν
διέβαινεν
διέβαινον
διέβαλον
διέβη
διέβην
διέβησαν
διέβητε
διεβίβασαν
διεβίβασε
διεβίβασεν
διέβλεψεν
διεβλήθη
διεβοήθη
διεγγυάω
διεγείρας
διεγείρασα
διεγείρειν
διεγείρετο
διεγειρομένας
διεγείρουσιν
διεγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wake up, arouse, awaken stir up
   • to raise, erect
   • to make active
  • Middle:
   • to become awake (after a dream)
   • to extend vertically
 • Cognates: ἀνεγείρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἐκεγείρω, ἐπεγείρω, ἐξεγείρω, συνεγείρω
 • Forms:
  • διεγείρας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διεγείρασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • διεγείρειν Verb: Pres Act Infin
  • διεγείρετο Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διεγειρομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • διεγείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διεγερθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • διήγειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διηγείρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διεγερθείς
διεγνώκει
διεγνώκειν
διεγνώρισαν
διέγνωσαν
διεγνωσμένον
διεγόγγυζε
διεγόγγυζεν
διεγογγύζετε
διεγόγγυζον
διεγόγγυσαν
διεδέχετο
διέδησαν
διεδίδετο
διεδίδοτο
διεδίδρασκον
διεδόθη
διέδυ
διέδωκα
διέδωκε
διέδωκεν
διέζη
διεζώσατο
διέζωσεν
διεζώσμενος
διεθέμην
διέθεντο
διεθέρμαινεν
διεθερμάνθη
διέθετο
διέθηκεν
διέθου
διέθρεψας
διέθρεψε
διέθρεψεν
διεθρύβη
διεθρύβησαν
διείλαντο
διεῖλε
διεῖλεν
διειλήφαμεν
διειληφότες
διεῖλον
διείς
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διίημι
διεκάθισαν
διέκαιον
διέκαμψεν
διεκαρτέρει
διεκβαλεῖ
διεκβάλλει
διεκβάλλω
διεκβολαί
διεκβολάς
διεκβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιεκβολήδιεκβολαί
GENδιεκβολῆςδιεκβολῶν
DATδιεκβολῇδιεκβολαῖς
ACCδιεκβολήνδιεκβολάς
διεκβολῇ
διεκβολήν
διεκβολῆς
διεκβολῶν
διεκίνει
διεκκύπτω
διεκλέπτετο
διεκολύμβησαν
διεκόμισαν
διεκόμισας
διεκομίσθη
διεκόπη
διέκοπτον
διεκόπτοντο
διεκόσμησεν
διέκοψαν
διέκοψας
διέκοψε
διέκοψεν
διεκράτησαν
διεκρίθη
διεκρίθην
διεκρίθητε
διέκρινας
διέκρινε
διέκρινεν
διεκρίνομεν
διεκρίνοντο
διέκυπτε
διέκυπτεν
διέκυψαν
διέκυψε
διέκυψεν
διεκώλυεν
διέλαβεν
διέλαθον
διελαλεῖτο
διελάλουν
διελάμβανον
διελαύνω
διελεγχθήσεται
διελεγχθῶμεν
διελέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to refute utterly, convict, convince
  • Middle:
   • to discuss
   • to engage in critical debate
   • to argue a case
  • Passive:
   • to discuss, reason, dispute, argue
 • Cognates: ἀπελέγχω, διελέγχω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω
 • Forms:
  • διελεγχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διελεγχθῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
διελέγετο
διελεῖ
διελεῖν
διέλειπον
διελεῖσθε
διελεῖται
διελεῖτε
διελέξαντο
διελέξατο
διελέσθαι
διέλετε
διελεύσεται
διελεύσῃ
διελεύσομαι
διελευσόμεθα
διελεύσονται
διελέχθη
διελέχθησαν
διελήλυθα
διεληλύθασιν
διελήλυθεν
διεληλυθότα
διέλῃς
διέλθατε
διελθάτω
δίελθε
διελθεῖν
διέλθετε
διελθέτω
διελθέτωσαν
διέλθῃ
διέλθῃς
διέλθοι
διελθόντα
διελθόντες
διελθόντων
διελθοῦσαι
διέλθω
διέλθωμεν
διελθών
διέλθωσιν
διελίμπανεν
διέλιπε
διέλιπεν
διελίπομεν
διέλιπον
διέλκω
διελογίζεσθε
διελογίζετο
διελογιζόμην
διελογίζοντο
διελογισάμην
διελογίσαντο
διελογίσατο
διελοῦνται
διελοῦσιν
διέλυεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διαλύω
διελύθησαν
διελύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διαλύω
διελύσαμεν
διεμαρτυράμεθα
διεμαρτυράμην
διεμαρτύραντο
διεμαρτύρατο
διεμαρτύρετο
διεμαρτύρω
διεμάχοντο
διεμβάλλω
διεμβαλοῦσι
διεμβαλοῦσιν
διέμειναν
διέμεινεν
διέμενε
διέμενεν
διεμέριζεν
διεμέριζον
διεμερίσαντο
διεμέρισας
διεμέρισε
διεμέρισεν
διεμερίσθη
διεμερίσθησαν
διεμέτρησε
διεμέτρησεν
διεμπίμπλημι
διενέβαλε
διενέβαλεν
διενέγκας
διενέγκασαι
διενέγκῃ
διένειμεν
διενεχθῆναι
διενηνεγμένων
διενηνοχώς
διενθυμέομαι
διενοεῖτο
διενοήθη
διενοήθην
διενοήθης
διενοήθησαν
διενοούμην
διεξαγαγόντα
διέξαγε
διεξάγειν
διεξάγεται
διεξάγοντες
διεξάγω
διεξάγων
διέξανε
διέξειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go through
  • to traverse the whole area
 • Forms:
  • διεξῄεσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • διεξιέναι Verb: Pres Infin Act
διεξέκυπτον
διεξελεύσῃ
διεξέλθοι
διεξελθοῦσα
διεξέρχομαι
διεξῄεσαν
διεξῆλθε
διεξῆλθεν
διεξιέναι
διεξίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let pass through, empty itself
διεξίπταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to dash out in different directions
διεξοδεύω
διέξοδοι
διεξόδοις
διέξοδον
διέξοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMδιέξοδοςδιέξοδοι
GENδιεξόδουδιεξόδων
DATδιεξόδῳδιεξόδοις
ACCδιέξοδονδιεξόδους
VOCδιέξοδεδιέξοδοι
διεξόδους
διεξώδευσε
διεπαρετηροῦντο
διεπαρθενεύθησαν
διεπαρθένευσαν
διέπειν
διέπεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: διέπω
διέπεμψαν
διεπέμψατο
διεπέρασαν
διεπέρασε
διεπέρασεν
διέπεσαν
διέπεσε
διέπεσεν
διεπέτασα
διεπετάσαμεν
διεπέτασε
διεπέτασεν
διέπῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: διέπω
διεπλάνα
διέποντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom plur Masc
 • Root: διέπω
διεπόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διέπω
διεπορεύετο
διεπορευόμην
διεπορεύοντο
διεπραγματεύσαντο
διεπραγματεύσατο
διέπρεπε
διεπρίοντο
διέπρισε
διέπρισεν
διέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to manage, order, conduct, administer, follow up, move through, attend to
  • to take charge of and conduct
 • Forms:
  • διεπόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • διέποντες Verb: Pres Act Part Nom plur Masc
  • διέπειν Verb: Pres Act infin
  • διέπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διέπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
διερεθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stimulate, provoke greatly
  • to add intensity to (e.g., fanning the fire)
  • to fan (a flame)
 • Cognates: ἐρεθίζω
 • Forms:
διερευνάω
διερευνήσει
διερευνῶσιν
διερμηνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: explanation, interpretation, translation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιερμηνείαδιερμηνεῖαι
GENδιερμηνείαςδιερμηνειῶν
DATδιερμηνείᾳδιερμηνείαις
ACCδιερμηνείανδιερμηνείας
διερμηνεύει
διερμηνεύεται
διερμηνευέτω
διερμηνεύῃ
διερμηνευομένη
διερμηνεύουσι
διερμηνεύουσιν
διερμήνευσεν
διερμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a translator, explainer, interpreter
διερμηνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to translate
   • to explain, interpret, expound
  • Passive:
   • to be translatable
 • Cognates: διερμηνεύω, ἑρμηνεύω, μεθερμηνεύω
 • Forms:
  • διερμηνεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διερμηνεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διερμηνευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • διερμηνεύῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διερμηνευομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • διερμηνεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διερμηνεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διερμήνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διηρμήνευεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
διερράγη
διερράγησαν
διέρραγκα
διερρηγμένα
διερρηγμένοι
διερρήγνυντο
διερρήγνυτο
διερρηγότα
διέρρηξα
διέρρηξαν
διέρρηξας, διέῤῥηξας
διέρρηξε
διέρρηξεν
διερρήσσετο
διερρηχότες
διερρηχώς
διερρύθμισα
διερρωγότα
διερρωγότας
διέρχεσθαι
διέρχεται
διέρχομαι
 • Present
 • διέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • διέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • διερχομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • διερχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • διερχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • διέρχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Sing
 • Imperfect
 • διήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • διήρχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Future
 • διελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • διελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • διελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • διελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • διελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • διεληλύθασιν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • δίελθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • διέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • διελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • διέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • διελθόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • διελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • διελθόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • διελθοῦσαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • διέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • διέλθωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • διελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • διέλθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • διῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διήλθομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • διῆλθον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • διήλθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • διελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • διελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • διεληλυθότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
διερχομένη
διερχόμενον
διερχόμενος
διέρχωμαι
διερωτάω
διεσαφεῖτο
διεσάφησα
διεσάφησαν
διεσάφησεν
διέσεισε
διέσεως
δίεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deliberation, release
  • careful investigation
  • sending through, discharge
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδίεσιςδιέσεις
GENδιέσεωςδιέσεων
DATδιέσειδιέσεσι(ν)
ACCδίεσι(ν)διέσεις
διεσκεδάσαμεν
διεσκέδασαν
διεσκέδασε
διεσκέδασεν
διεσκεδάσθαι
διεσκέδασται
διεσκευασμένοι
διεσκευάσθησαν
διεσκίρτησαν
διεσκόρπισα
διεσκόρπισας
διεσκορπίσατε
διεσκόρπισε
διεσκόρπισεν
διεσκορπίσθη
διεσκορπίσθησαν
διεσκορπίσθητε
διεσκορπισμένα
διεσκορπισμένον
διεσπάρη
διεσπάρησαν
διεσπαρμένοι
διεσπαρμένοις
διεσπαρμένον
διεσπαρμένος
διεσπαρμένους
διέσπασας
διέσπασε
διέσπασεν
διεσπάσθαι
διεσπάσθησαν
διέσπειρα
διέσπειρας
διέσπειρεν
διεσπόρπισε
διεσπόρπισεν
διεστάλη
διεστάλησαν
διεσταλμένα
διεσταλμένον
διέστειλα
διεστειλάμεθα
διέστειλαν
διέστειλας
διεστείλατο
διέστειλε
διέστειλεν
διεστείλω
διέστελλεν
διεστέλλετο
διέστελλον
διέστη
διεστηκώς
διέστησαν
διεστήσατο
διέστησεν
διεστραμμένα
διεστραμμέναι
διεστραμμένας
διεστραμμένη
διεστραμμένῃ
διεστραμμένης
διεστραμμένον
διεστραμμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • haphazardly, going in all directions, inconsistently
  • perversely, distortedly, crookedly
διεστράφησαν
διεστρέφετε
διέστρεφον
διέστρεψαν
διέστρεψεν
διέστρωσαν
διεστὼς
διεσφαλμένος
διέσχισεν
διεσχίσθησαν
διεσώθη
διεσώθημεν
διεσώθην
διεσώθησαν
διέσωσα
διέσωσε
διέσωσεν
διεσῴζοντο
διετάκη
διέταξα
διεταξάμην
διέταξας
διετάξατε
διετάξατο
διέταξε
διέταξεν
διετάξω
διεταράχθη
διέτασσον
διέτειναν
διετελεῖτε
διετέλεσα
διετέλεσαν
διετέλουν
διετῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: διετής
διετήρει
διετηρήθη
διετηρήθης
διετήρησε
διετήρησεν
διετηρίδα
διετηρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: space of two years, two-year span
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιετηρίςδιετηρίδες
GENδιετηρίδοςδιετηρίδων
DATδιετηρίδιδιετηρίσι(ν)
ACCδιετηρίδαδιετηρίδας
VOCδιετηρίδιετηρίδες
διετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • two years old, of two years
  • lasting two years, two-year lapse
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδιετήςδιετές
GENδιετοῦς
DATδιετεῖ
ACCδιετῆδιετές
Plural
 MascFemNeut
NOMδιετεῖςδιετῆ
GENδιετῶν
DATδιετέσι(ν)
ACCδιετεῖςδιετῆ
διετία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: two years
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιετίαδιετίαι
GENδιετίας$ῶν
DATδιετίᾳδιετίαις
ACCδιετίανδιετίας
διετίαν
διετίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: διετία
διέτιλε
διέτιλεν
διετοῦς
διετράπη
διετράπην
διετράφησαν
διέτρεφεν
διέτρεχε
διέτρεχεν
διέτρεχον
διέτριβε
διέτριβεν
διέτριβον
διετρίψαμεν
διέτριψαν
διέτριψε
διετυποῦτο
διευθύνειν
διεύθυνον
διευθύνονται
διευθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to guide (through a straight route), direct, govern
 • Cognates: διευθύνω, εὐθύνω, κατευθύνω
 • Forms:
  • διευθύνονται Verb: Pres/Fut Act 3rd plur
  • διεύθυνον Verb: Pres/Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • διευθύνειν Verb: Pres/Fut act infin
διευλαβέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take good heed to
  • to dread
  • to beware of
  • to be afraid of
  • to be on one's guard against
  • to hold in respect, reverence
 • Cognates: διευλαβέομαι, εὐλαβέομαι, ὑπευλαβέομαι
 • Forms:
  • διευλαβηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • διευλαβοῦ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • διευλαβοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διευλαβηθείς
διευλαβοῦ
διευλαβοῦντο
διεφαίνετο
διέφαυσε
διέφαυσεν
διεφέρετο
διέφερον
 • Parse:
  • Verb: Imperf act ind 1st Sing
  • Verb: Imperf ind act 3rd plur
 • Root: διαφέρω
διεφήμισαν
διεφημίσθη
διεφθάρη
διεφθάρησαν
διεφθάρητε
διεφθαρμένα
διεφθαρμέναις
διεφθαρμένας
διεφθαρμένοι
διεφθαρμένον
διεφθαρμένος
διεφθαρμένων
διέφθαρται
διέφθαρτο
διέφθειραν
διέφθειρας
διεφθείρατε
διέφθειρε
διέφθειρεν
διεφθείρετο
διέφθειρον
διεφθείροντο
διεφθόνουν
διέφυγεν
διεφύλαξαν
διεφύλαξεν
διεφύλαττεν
διεφύλαττον
διεφυλάχθη
διεφώνησαν
διεφώνησε
διεφώνησεν
διέχεας
διεχειρίσασθε
διεχεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διαχέω
διεχύθη
διεχώρισεν
διεχωρίσθησαν
διεψεύσατο
διεψευσμένος