διέβαιναν
διέβαινε(ν)
διέβαινον
διέβαλον
διέβη
διέβην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαβαίνω
διέβησαν
διέβητε
διεβίβασαν
διεβίβασε(ν)
διέβλεψε(ν)
διεβλήθη
διεβοήθη
διεγγυάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mortgage (property)
  • to give bail for
 • Cognates:

  ἐγγυάω, παρεγγυάω

 • Forms:
  • διεγγυῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
διεγγυῶμεν
διεγείρας
διεγείρασα
διεγείρειν
διεγείρετο
διεγειρομένας
διεγείρουσιν
διεγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wake up, arouse, awaken stir up
   • to raise, erect
   • to make active
  • Middle:
   • to become awake (after a dream)
   • to extend vertically
 • Cognates:

  ἀνεγείρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἐκεγείρω, ἐπεγείρω, ἐξεγείρω, συνεγείρω

 • Forms:
  • διεγείρας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διεγείρασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • διεγείρειν Verb: Pres Act Infin
  • διεγείρετο Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διεγειρομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • διεγείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διεγερθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • διήγειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διηγείρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διεγερθείς
διεγνώκει
διεγνώκειν
διεγνώρισαν
διέγνωσαν
διεγνωσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: διαγινώσκω
διεγόγγυζε(ν)
διεγογγύζετε
διεγόγγυζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαγογγύζω
διεγόγγυσαν
διεδέχετο
διέδησαν
διεδίδετο
διεδίδοτο
διεδίδρασκον
διεδόθη
διέδυ
διέδωκα
διέδωκε
διέδωκε(ν)
διέζη
διεζώσατο
διέζωσε(ν)
διεζώσμενος
διεθέμην
διέθεντο
διεθέρμαινε(ν)
διεθερμάνθη
διέθετο
διέθηκε(ν)
διέθου
διέθρεψας
διέθρεψε(ν)
διεθρύβη
διεθρύβησαν
διείλαντο
διεῖλε(ν)
διειλήφαμεν
διειληφότες
διεῖλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διαιρέω
διείς
διεκάθισαν
διέκαιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διακαίω
διέκαμψε(ν)
διεκαρτέρει
διεκβαλεῖ
διεκβάλλει
διεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pass through, pass a needle through
   • to march through
  • Middle:
   • to move through an area till reaching an end-point
 • Forms:
  • διεκβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διεκβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
διεκβολαί
διεκβολάς
διεκβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • passage through, the passage from one place to another (e.g., a mountain pass)
  • way out (of a city) (e.g., city gate)
  • outlet (outlet of a river or estuary of a lake)
  • the ends (of something), the end-point
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιεκβολήδιεκβολαί
GENδιεκβολῆςδιεκβολῶν
DATδιεκβολῇδιεκβολαῖς
ACCδιεκβολήνδιεκβολάς
διεκβολῇ
διεκβολήν
διεκβολῆς
διεκβολῶν
διεκίνει
διεκκύπτω
διεκλέπτετο
διεκολύμβησαν
διεκόμισαν
διεκόμισας
διεκομίσθη
διεκόπη
διέκοπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διακόπτω
διεκόπτοντο
διεκόσμησε(ν)
διέκοψαν
διέκοψας
διέκοψε(ν)
διεκράτησαν
διεκρίθη(ν)
διεκρίθητε
διέκρινας
διέκρινε(ν)
διεκρίνομεν
διεκρίνοντο
διέκυπτε(ν)
διέκυψαν
διέκυψε(ν)
διεκώλυε(ν)
διέλαβε(ν)
διέλαθον
διελαλεῖτο
διελάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαλαλέω
διελάμβανον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαλαμβάνω
διελαύνω
διελεγχθήσεται
διελεγχθῶμεν
διελέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to refute utterly, convict, convince
  • Middle:
   • to discuss
   • to engage in critical debate
   • to argue a case
  • Passive:
   • to discuss, reason, dispute, argue
 • Cognates:

  ἀπελέγχω, διελέγχω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω

 • Forms:
  • διελεγχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διελεγχθῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
διελέγετο
διελεῖ
διελεῖν
διέλειπον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαλείπω
διελεῖσθε
διελεῖται
διελεῖτε
διελέξαντο
διελέξατο
διελέσθαι
διέλετε
διελεύσεται
διελεύσῃ
διελεύσομαι
διελευσόμεθα
διελεύσονται
διελέχθη
διελέχθησαν
διελήλυθα
διεληλύθασιν
διελήλυθεν
διεληλυθότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: διέρχομαι
διέλῃς
διέλθατε
διελθάτω
δίελθε
διελθεῖν
διέλθετε
διελθέτω
διελθέτωσαν
διέλθῃ
διέλθῃς
διέλθοι
διελθόντα
διελθόντες
διελθόντων
διελθοῦσαι
διέλθω
διέλθωμεν
διελθών
διέλθωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διέρχομαι
διελίμπανε(ν)
διέλιπε(ν)
διελίπομεν
διέλιπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διαλείπω
διέλκομεν
διέλκω
διελογίζεσθε
διελογίζετο
διελογιζόμην
διελογίζοντο
διελογισάμην
διελογίσαντο
διελογίσατο
διελοῦνται
διελοῦσι(ν)
διέλυε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διαλύω
διελύθησαν
διελύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διαλύω
διελύσαμεν
διεμαρτυράμεθα
διεμαρτυράμην
διεμαρτύραντο
διεμαρτύρατο
διεμαρτύρετο
διεμαρτύρω
διεμάχοντο
διεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to insert, put in through
 • Forms:
  • διεμβαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διενέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διεμβαλοῦσι(ν)
διέμειναν
διέμεινε(ν)
διέμενε(ν)
διεμέριζε(ν)
διεμέριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαμερίζω
διεμερίσαντο
διεμέρισας
διεμέρισε(ν)
διεμερίσθη
διεμερίσθησαν
διεμέτρησε(ν)
διεμπίμπλημι
διεμπιπλαμένων
διενέβαλε(ν)
διενέγκας
διενέγκασαι
διενέγκῃ
διένειμε(ν)
διενεχθῆναι
διενηνεγμένων
διενηνοχώς
διενθυμέομαι
διενθυμουμένου
διενοεῖτο
διενοήθη
διενοήθην
διενοήθης
διενοήθησαν
διενοούμην
διεξαγαγόντα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: διεξάγω
διέξαγε
διεξάγειν
διεξάγεται
διεξάγοντες
διεξάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring to an end, conclude
  • to administer, bring to completion
  • to accomplish, perform
  • to manage, treat
  • to conduct and handle
  • to lead through
 • Forms:
  • διεξαγαγόντα Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • διέξαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διεξάγειν Verb: Pres Act Infin
  • διεξάγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διεξάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διεξάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
διεξάγων
διέξανε
διέξειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go through
  • to traverse the whole area
 • Forms:
  • διεξῄεσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • διεξιέναι Verb: Pres Infin Act
διεξέκυπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Concord: II Macc. 3:19
 • Root: διεκκύπτω
διεξελεύσῃ
διεξέλθοι
διεξελθοῦσα
διεξέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to go through, pass through, pierce, come forth, go out, depart, escape, get out, go abroad, go away, go forth, proceed forth, spread abroad
 • Forms:
  • διεξελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διεξέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • διεξελθοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
  • διεξῆλθε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διεξῄεσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διέξειμι
διεξῆλθε(ν)
διεξιέναι
διεξίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let pass through, empty itself
διεξίπταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to dash out in different directions
διεξοδεύω
διέξοδοι
διεξόδοις
διέξοδον
διέξοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMδιέξοδοςδιέξοδοι
GENδιεξόδουδιεξόδων
DATδιεξόδῳδιεξόδοις
ACCδιέξοδονδιεξόδους
VOCδιέξοδεδιέξοδοι
διεξόδους
διεξώδευσε
διεπαρετηροῦντο
διεπαρθενεύθησαν
διεπαρθένευσαν
διέπειν
διέπεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: διέπω
διέπεμψαν
διεπέμψατο
διεπέρασαν
διεπέρασε(ν)
διέπεσαν
διέπεσε(ν)
διεπέτασα
διεπετάσαμεν
διεπέτασε(ν)
διέπῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: διέπω
διεπλάνα
διέποντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: διέπω
διεπόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διέπω
διεπορεύετο
διεπορευόμην
διεπορεύοντο
διεπραγματεύσαντο
διεπραγματεύσατο
διέπρεπε
διεπρίοντο
διέπρισε(ν)
διέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to manage, order, conduct, administer, follow up, move through, attend to
  • to take charge of and conduct
 • Forms:
  • διεπόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • διέποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διέπειν Verb: Pres Act infin
  • διέπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διέπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
διερεθίζον
διερεθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stimulate, provoke greatly
  • to add intensity to (e.g., fanning the fire)
  • to fan (a flame)
 • Cognates:

  ἐρεθίζω

 • Forms:
  • διερεθίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
διερευνάω
διερευνήσει
διερευνῶσιν
διερμηνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: explanation, interpretation, translation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιερμηνείαδιερμηνεῖαι
GENδιερμηνείαςδιερμηνειῶν
DATδιερμηνείᾳδιερμηνείαις
ACCδιερμηνείανδιερμηνείας
διερμηνεύει
διερμηνεύεται
διερμηνευέτω
διερμηνεύῃ
διερμηνευομένη
διερμηνεύουσι(ν)
διερμήνευσε(ν)
διερμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a translator, explainer, interpreter
διερμηνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to translate
   • to explain, interpret, expound
  • Passive:
   • to be translatable
 • Cognates:

  διερμηνεύω, ἑρμηνεύω, μεθερμηνεύω

 • Forms:
  • διερμηνεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διερμηνεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διερμηνευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • διερμηνεύῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διερμηνευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • διερμηνεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διερμηνεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διερμήνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διηρμήνευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
διερράγη
διερράγησαν
διέρραγκα
διερρηγμένα
διερρηγμένοι
διερρήγνυντο
διερρήγνυτο
διερρηγότα
διέρρηξα
διέρρηξαν
διέρρηξας, διέῤῥηξας
διέρρηξε(ν)
διερρήσσετο
διερρηχότες
διερρηχώς
διερρύθμισα
διερρωγότα
διερρωγότας
διέρχεσθαι
διέρχεται
διέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • + Acc: to go through (a place)
  • + διά to go through (something) (e.g., through a needle)
  • + ἐν to go about, go among
  • + κατά to go (from place to place)
  • + ἀπό to go from (some place)
  • simply: to come, go, spread out
  • Temporal: to elapse, e.g., go through the night
  • Figurative: to go through one's mind, review
 • Forms:
 • Present
 • διέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διερχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • διερχόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διερχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διέρχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Imperfect
 • διήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διήρχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • διελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • διελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • διελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • διελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • διελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • διεληλύθασιν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • δίελθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • διέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • διελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • διέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • διελθόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • διελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • διελθόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • διελθοῦσαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • διέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • διέλθωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • διελθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • διέλθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • διῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διήλθομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • διῆλθον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • διήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • διελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • διελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • διεληλυθότα Part: Perf Act Acc Sing Masc
διερχομένη
διερχόμενον
διερχόμενος
διέρχωμαι
διερωτήσαντες
διερωτάω
διεσαφεῖτο
διεσάφησα
διεσάφησαν
διεσάφησε(ν)
διέσεισε
διέσεως
δίεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deliberation, release
  • careful investigation
  • sending through, discharge
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδίεσιςδιέσεις
GENδιέσεωςδιέσεων
DATδιέσειδιέσεσι(ν)
ACCδίεσι(ν)διέσεις
διεσκεδάσαμεν
διεσκέδασαν
διεσκέδασε(ν)
διεσκεδάσθαι
διεσκέδασται
διεσκευάσθησαν
διεσκευασμένοι
διεσκίρτησαν
διεσκόρπισα
διεσκόρπισας
διεσκορπίσατε
διεσκόρπισε(ν)
διεσκορπίσθη
διεσκορπίσθησαν
διεσκορπίσθητε
διεσκορπισμένα
διεσκορπισμένον
διεσπάρη
διεσπάρησαν
διεσπαρμένοι
διεσπαρμένοις
διεσπαρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: διασπείρω
διεσπαρμένος
διεσπαρμένους
διέσπασας
διέσπασε(ν)
διεσπάσθαι
διεσπάσθησαν
διέσπειρα
διέσπειρας
διέσπειρε(ν)
διεσπόρπισε(ν)
διεστάλη
διεστάλησαν
διεσταλμένα
διεσταλμένον
διέστειλα
διεστειλάμεθα
διέστειλαν
διέστειλας
διεστείλατο
διέστειλε(ν)
διεστείλω
διέστελλε(ν)
διεστέλλετο
διέστελλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαστέλλω
διέστη
διεστηκώς
διέστησαν
διεστήσατο
διέστησε(ν)
διεστραμμένα
διεστραμμέναι
διεστραμμένας
διεστραμμένη
διεστραμμένῃ
διεστραμμένης
διεστραμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: διαστρέφω
διεστραμμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • haphazardly, going in all directions, inconsistently
  • perversely, distortedly, crookedly
διεστράφησαν
διεστρέφετε
διέστρεφον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαστρέφω
διέστρεψαν
διέστρεψε(ν)
διέστρωσαν
διεστὼς
διεσφαλμένος
διέσχισε(ν)
διεσχίσθησαν
διεσῴζοντο
διεσώθη
διεσώθημεν
διεσώθην
διεσώθησαν
διέσωσα
διέσωσε(ν)
διετάκη
διέταξα
διεταξάμην
διέταξας
διετάξατε
διετάξατο
διέταξε(ν)
διετάξω
διεταράχθη
διέτασσον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διατάσσω
διέτειναν
διετελεῖτε
διετέλεσα
διετέλεσαν
διετέλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διατελέω
διετῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: διετής
διετήρει
διετηρήθη
διετηρήθης
διετήρησε(ν)
διετηρίδα
διετηρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: space of two years, two-year span
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιετηρίςδιετηρίδες
GENδιετηρίδοςδιετηρίδων
DATδιετηρίδιδιετηρίσι(ν)
ACCδιετηρίδαδιετηρίδας
VOCδιετηρίδιετηρίδες
διετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • two years old, of two years
  • lasting two years, two-year lapse
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιετήςδιετές
GENδιετοῦς
DATδιετεῖ
ACCδιετῆδιετές
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιετεῖςδιετῆ
GENδιετῶν
DATδιετέσι(ν)
ACCδιετεῖςδιετῆ
διετία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: two years
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιετίαδιετίαι
GENδιετίαςδιετιῶν
DATδιετίᾳδιετίαις
ACCδιετίανδιετίας
διετίαν
διετίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: διετία
διέτιλε(ν)
διετοῦς
διετράπη
διετράπην
διετράφησαν
διέτρεφε(ν)
διέτρεχε(ν)
διέτρεχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διατρέχω
διέτριβε(ν)
διέτριβον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διατρίβω
διετρίψαμεν
διέτριψαν
διέτριψε
διετυποῦτο
διευθύνειν
διεύθυνον
διευθύνονται
διευθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to guide (through a straight route), direct, govern
 • Cognates:

  διευθύνω, εὐθύνω, κατευθύνω

 • Forms:
  • διευθύνονται Verb: Pres/Fut Act 3rd plur
  • διεύθυνον Part: Pres/Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • διευθύνειν Verb: Pres/Fut act infin
διευλαβέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take good heed to
  • to dread
  • to beware of
  • to be afraid of
  • to be on one's guard against
  • to hold in respect, reverence
 • Cognates:

  διευλαβέομαι, εὐλαβέομαι, ὑπευλαβέομαι

 • Forms:
  • διευλαβηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • διευλαβοῦ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • διευλαβοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διευλαβηθείς
διευλαβοῦ
διευλαβοῦντο
διεφαίνετο
διέφαυσε(ν)
διεφέρετο
διέφερον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd plur
 • Root: διαφέρω
διεφήμισαν
διεφημίσθη
διεφθάρη
διεφθάρησαν
διεφθάρητε
διεφθαρμένα
διεφθαρμέναις
διεφθαρμένας
διεφθαρμένοι
διεφθαρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: διαφθείρω
διεφθαρμένος
διεφθαρμένων
διέφθαρται
διέφθαρτο
διέφθειραν
διέφθειρας
διεφθείρατε
διέφθειρε(ν)
διεφθείρετο
διέφθειρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαφθείρω
διεφθείροντο
διεφθόνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαφθονέω
διέφυγε(ν)
διεφύλαξαν
διεφύλαξε(ν)
διεφύλαττε(ν)
διεφύλαττον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαφυλάσσω
διεφυλάχθη
διεφώνησαν
διεφώνησε(ν)
διέχεας
διεχειρίσασθε
διεχεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διαχέω
διεχύθη
διεχώρισε(ν)
διεχωρίσθησαν
διεψεύσατο
διεψευσμένος