διέβαιναν
διέβαινεν
διέβαινον
διέβαλον
διέβη
διέβην
διέβησαν
διέβητε
διεβίβασαν
διεβίβασεν
διέβλεψεν
διεβλήθη
διεβοήθη
διεγγυάω
διεγγυῶμεν
διεγείρας
διεγείρασα
διεγείρειν
διεγείρετο
διεγειρομένας
διεγείρουσιν
διεγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wake up, arouse, awaken stir up
   • to raise, erect
   • to make active
  • Middle:
   • to become awake (after a dream)
   • to extend vertically
 • Cognates: ἀνεγείρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἐκεγείρω, ἐπεγείρω, ἐξεγείρω, συνεγείρω
 • Forms:
  • διεγείρας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διεγείρασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • διεγείρειν Verb: Pres Act Infin
  • διεγείρετο Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • διεγειρομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • διεγείρουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διεγερθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • διήγειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διηγείρετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
διεγερθείς
διεγνώκει
διεγνώκειν
διεγνώρισαν
διέγνωσαν
διεγνωσμένον
διεγόγγυζεν
διεγογγύζετε
διεγόγγυζον
διεγόγγυσαν
διεδέχετο
διέδησαν
διεδίδετο
διεδίδοτο
διεδίδρασκον
διεδόθη
διέδυ
διέδωκα
διέδωκε
διέδωκεν
διέζη
διεζώσατο
διέζωσεν
διεζώσμενος
διεθέμην
διέθεντο
διεθέρμαινεν
διεθερμάνθη
διέθετο
διέθηκεν
διέθου
διέθρεψας
διέθρεψεν
διεθρύβη
διεθρύβησαν
διείλαντο
διεῖλεν
διειλήφαμεν
διειληφότες
διεῖλον
διείς
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διίημι
διεκάθισαν
διέκαιον
διέκαμψεν
διεκαρτέρει
διεκβαλεῖ
διεκβάλλει
διεκβάλλω
διεκβολαί
διεκβολάς
διεκβολή
διεκβολῇ
διεκβολήν
διεκβολῆς
διεκίνει
διεκκύπτω
διεκλέπτετο
διεκολύμβησαν
διεκόμισαν
διεκόμισας
διεκομίσθη
διεκόπη
διέκοπτον
διεκόπτοντο
διεκόσμησεν
διέκοψαν
διέκοψας
διέκοψε
διέκοψεν
διεκράτησαν
διεκρίθη
διεκρίθην
διεκρίθητε
διέκρινας
διέκρινε
διέκρινεν
διεκρίνομεν
διεκρίνοντο
διέκυπτεν
διέκυψαν
διέκυψεν
διεκώλυεν
διέλαβεν
διέλαθον
διελαλεῖτο
διελάλουν
διελάμβανον
διελαύνω
διελεγχθήσεται
διελεγχθῶμεν
διελέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to refute utterly, convict, convince
  • Middle:
   • to discuss
   • to engage in critical debate
   • to argue a case
  • Passive:
   • to discuss, reason, dispute, argue
 • Cognates: ἀπελέγχω, διελέγχω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω
 • Forms:
  • διελεγχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διελεγχθῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
διελέγετο
διελεῖ
διελεῖν
διέλειπον
διελεῖσθε
διελεῖται
διελεῖτε
διελέξαντο
διελέξατο
διελέσθαι
διέλετε
διελεύσεται
διελεύσῃ
διελεύσομαι
διελευσόμεθα
διελεύσονται
διελέχθη
διελέχθησαν
διελήλυθα
διεληλύθασιν
διελήλυθεν
διεληλυθότα
διέλῃς
διέλθατε
διελθάτω
δίελθε
διελθεῖν
διέλθετε
διελθέτω
διελθέτωσαν
διέλθῃ
διέλθῃς
διέλθοι
διελθόντα
διελθόντες
διελθόντων
διελθοῦσαι
διέλθω
διέλθωμεν
διελθών
διέλθωσιν
διελίμπανεν
διέλιπε
διέλιπεν
διελίπομεν
διέλιπον
διέλκομεν
διέλκω
διελογίζεσθε
διελογίζετο
διελογιζόμην
διελογίζοντο
διελογισάμην
διελογίσαντο
διελογίσατο
διελοῦνται
διελοῦσιν
διέλυεν
διελύθησαν
διελύοντο
διελύσαμεν
διεμαρτυράμεθα
διεμαρτυράμην
διεμαρτύραντο
διεμαρτύρατο
διεμαρτύρετο
διεμαρτύρω
διεμάχοντο
διεμβάλλω
διεμβαλοῦσιν
διέμειναν
διέμεινεν
διέμενε
διέμενεν
διεμέριζεν
διεμέριζον
διεμερίσαντο
διεμέρισας
διεμέρισε
διεμέρισεν
διεμερίσθη
διεμερίσθησαν
διεμέτρησεν
διεμπίμπλημι
διεμπιπλαμένων
διενέβαλεν
διενέγκας
διενέγκασαι
διενέγκῃ
διένειμεν
διενεχθῆναι
διενηνεγμένων
διενηνοχώς
διενθυμέομαι
διενθυμουμένου
διενοεῖτο
διενοήθη
διενοήθην
διενοήθης
διενοήθησαν
διενοούμην
διεξαγαγόντα
διέξαγε
διεξάγειν
διεξάγεται
διεξάγοντες
διεξάγω
διεξάγων
διέξανε
διέξειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go through
  • to traverse the whole area
 • Forms:
  • διεξῄεσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • διεξιέναι Verb: Pres Infin Act
διεξέκυπτον
διεξελεύσῃ
διεξέλθοι
διεξελθοῦσα
διεξέρχομαι
διεξῄεσαν
διεξῆλθεν
διεξιέναι
διεξίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let pass through, empty itself
διεξίπταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st sing
 • Meaning: to dash out in different directions
διεξοδεύω
διέξοδοι
διεξόδοις
διέξοδον
διέξοδος
διεξόδους
διεξώδευσε
διεπαρετηροῦντο
διεπαρθενεύθησαν
διεπαρθένευσαν
διέπειν
διέπεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: διέπω
διέπεμψαν
διεπέμψατο
διεπέρασαν
διεπέρασε
διεπέρασεν
διέπεσαν
διέπεσεν
διεπέτασα
διεπετάσαμεν
διεπέτασεν
διέπῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: διέπω
διεπλάνα
διέποντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom plur masc
 • Root: διέπω
διεπόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διέπω
διεπορεύετο
διεπορευόμην
διεπορεύοντο
διεπραγματεύσαντο
διεπραγματεύσατο
διέπρεπε
διεπρίοντο
διέπρισεν
διέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to manage, order, conduct, administer, follow up, move through, attend to
  • to take charge of and conduct
 • Forms:
  • διεπόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • διέποντες Verb: Pres Act Part Nom plur masc
  • διέπειν Verb: Pres Act infin
  • διέπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διέπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
διερεθίζον
διερεθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stimulate, provoke greatly
  • to add intensity to (e.g., fanning the fire)
  • to fan (a flame)
 • Cognates: ἐρεθίζω
 • Forms:
  • διερεθίζον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
διερευνάω
διερευνήσει
διερευνῶσιν
διερμηνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: explanation, interpretation, translation
διερμηνεύει
διερμηνεύεται
διερμηνευέτω
διερμηνεύῃ
διερμηνευομένη
διερμηνεύουσι
διερμηνεύουσιν
διερμήνευσεν
διερμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a translator, explainer, interpreter
διερμηνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to translate
   • to explain, interpret, expound
  • Passive:
   • to be translatable
 • Cognates: διερμηνεύω, ἑρμηνεύω, μεθερμηνεύω
 • Forms:
  • διερμηνεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διερμηνεύεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • διερμηνευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • διερμηνεύῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διερμηνευομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • διερμηνεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διερμηνεύουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διερμήνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διηρμήνευεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
διερράγη
διερράγησαν
διέρραγκα
διερρηγμένα
διερρηγμένοι
διερρήγνυντο
διερρήγνυτο
διερρηγότα
διέρρηξα
διέρρηξαν
διέρρηξας
διέρρηξε
διέρρηξεν
διερρήσσετο
διερρηχότες
διερρηχώς
διερρύθμισα
διερρωγότα
διερρωγότας
διέρχεσθαι
διέρχεται
διέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • + Acc: to go through (a place)
  • + διά to go through (something) (e.g., through a needle)
  • + ἐν to go about, go among
  • + κατά to go (from place to place)
  • + ἀπό to go from (some place)
  • simply: to come, go, spread out
  • Temporal: to elapse, e.g., go through the night
  • Figurative: to go through one's mind, review
 • Cognates: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, συνεξέρχομαι, ὑπέρχομαι, ὑπεξέρχομαι
 • Forms:
  • διελεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • διελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • διελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • διελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • διελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • διεληλύθασιν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • διεληλυθότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • διέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • δίελθε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • διέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • διελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • διέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • διελθόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • διελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διελθόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • διελθοῦσαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • διέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • διέλθωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • διελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διέλθωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • διέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • διερχομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • διερχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • διερχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • διέρχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Sing
  • διῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • διῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διήλθομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • διῆλθον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • διήλθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διήρχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • διήρχοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
διερχομένη
διερχόμενον
διερχόμενος
διέρχωμαι
διερωτάω
διερωτήσαντες
διεσαφεῖτο
διεσάφησα
διεσάφησαν
διεσάφησεν
διέσεως
δίεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deliberation, release
  • careful investigation
  • sending through, discharge
 • Forms:
  • διέσεως Noun: Gen Sing Fem
διεσκεδάσαμεν
διεσκέδασαν
διεσκέδασεν
διεσκεδάσθαι
διεσκέδασται
διεσκευασμένοι
διεσκευάσθησαν
διεσκίρτησαν
διεσκόρπισα
διεσκόρπισας
διεσκορπίσατε
διεσκόρπισε
διεσκόρπισεν
διεσκορπίσθη
διεσκορπίσθησαν
διεσκορπίσθητε
διεσκορπισμένα
διεσκορπισμένον
διεσπάρη
διεσπάρησαν
διεσπαρμένοι
διεσπαρμένον
διεσπαρμένος
διεσπαρμένους
διέσπασας
διέσπασεν
διεσπάσθαι
διεσπάσθησαν
διέσπειρα
διέσπειρας
διέσπειρεν
διεστάλη
διεστάλησαν
διεσταλμένα
διεσταλμένον
διέστειλα
διεστειλάμεθα
διέστειλαν
διέστειλας
διεστείλατο
διέστειλεν
διεστείλω
διέστελλεν
διεστέλλετο
διέστελλον
διέστη
διεστηκώς
διέστησαν
διεστήσατο
διέστησεν
διεστραμμένα
διεστραμμέναι
διεστραμμένας
διεστραμμένη
διεστραμμένῃ
διεστραμμένης
διεστραμμένον
διεστραμμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • haphazardly, going in all directions, inconsistently
  • perversely, distortedly, crookedly
διεστράφησαν
διεστρέφετε
διέστρεφον
διέστρεψαν
διέστρεψεν
διέστρωσαν
διεστὼς
διεσφαλμένος
διέσχισεν
διεσχίσθησαν
διεσώθη
διεσώθημεν
διεσώθην
διεσώθησαν
διέσωσα
διέσωσεν
διεσῴζοντο
διετάκη
διέταξα
διεταξάμην
διέταξας
διετάξατε
διετάξατο
διέταξε
διέταξεν
διετάξω
διεταράχθη
διέτασσον
διέτειναν
διετελεῖτε
διετέλεσα
διετέλεσαν
διετέλουν
διετῆ
διετήρει
διετηρήθη
διετηρήθης
διετήρησεν
διετηρίδα
διετηρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: space of two years, two-year span
 • Forms:
  • διετηρίδα Noun: Acc Sing Fem
διετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • two years old, of two years
  • lasting two years, two-year lapse
 • Forms:
  • διετῆ Adj: Acc Sing Masc
  • διετοῦς Adj: Gen Sing Masc
διετία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: two years
 • Forms:
  • διετίαν Noun: Acc Sing Fem
  • διετίας Noun: Gen Sing Fem
διετίαν
διετίας
διέτιλεν
διετοῦς
διετράπη
διετράπην
διετράφησαν
διέτρεφεν
διέτρεχεν
διέτρεχον
διέτριβε
διέτριβεν
διέτριβον
διετρίψαμεν
διέτριψαν
διέτριψε
διετυποῦτο
διευθύνειν
διεύθυνον
διευθύνονται
διευθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to guide (through a straight route), direct, govern
 • Cognates: διευθύνω, εὐθύνω, κατευθύνω
 • Forms:
  • διευθύνονται Verb: Pres/Fut Act 3rd plur
  • διεύθυνον Verb: Pres/Fut Act Part Nom Sing Neut
  • διευθύνειν Verb: Pres/Fut act infin
διευλαβέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take good heed to
  • to dread
  • to beware of
  • to be afraid of
  • to be on one's guard against
  • to hold in respect, reverence
 • Cognates: διευλαβέομαι, εὐλαβέομαι, ὑπευλαβέομαι
 • Forms:
  • διευλαβηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • διευλαβοῦ Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • διευλαβοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
διευλαβηθείς
διευλαβοῦ
διευλαβοῦντο
διεφαίνετο
διέφαυσεν
διεφέρετο
διέφερον
 • Parse:
  • Verb: imperf act ind 1st sing
  • Verb: imperf ind act 3rd plur
 • Root: διαφέρω
διεφήμισαν
διεφημίσθη
διεφθάρη
διεφθάρησαν
διεφθάρητε
διεφθαρμένα
διεφθαρμέναις
διεφθαρμένας
διεφθαρμένοι
διεφθαρμένον
διεφθαρμένος
διεφθαρμένων
διέφθαρται
διέφθαρτο
διέφθειραν
διέφθειρας
διεφθείρατε
διέφθειρε
διέφθειρεν
διεφθείρετο
διέφθειρον
διεφθείροντο
διεφθόνουν
διέφυγεν
διεφύλαξαν
διεφύλαξεν
διεφύλαττεν
διεφύλαττον
διεφυλάχθη
διεφώνησαν
διεφώνησεν
διέχεας
διεχειρίσασθε
διεχεῖτο
διεχύθη
διεχώρισεν
διεχωρίσθησαν
διεψεύσατο
διεψευσμένος