διό
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: for which cause, therefore, wherefore; through which thing, i.e., consequently
διοδεύειν
διοδεύεσθαι
διοδεύοντες
διοδεύοντος
διοδεύουσι(ν)
διοδεύσαντες
διόδευσον
διοδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go throughout, travel through, pass through, march through
 • Cognates:

  ἐφοδεύω, ἀφοδεύω, διεξοδεύω, ἐξοδεύω, μεθοδεύω, ὁδεύω, παροδεύω, περιοδεύω, συνοδεύω

 • Forms:
  • διοδεύειν Verb: Pres Act Infin
  • διοδεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διοδεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διοδεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • διοδεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διοδεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διόδευσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διοδεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διώδευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διωδεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διωδεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • διώδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διώδευσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
διοδεύων
διόδοις
δίοδον
δίοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMδίοδοςδίοδοι
GENδιόδουδιόδων
DATδιόδῳδιόδοις
ACCδίοδονδιόδους
VOCδίοδεδίοδοι
διόδους
διόδων
διοικεῖ
διοικεῖς
διοικέω
διοικήσει
διοικήσεις
διοικήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: διοικέω
διοίκησιν
διοίκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • government
  • management, financial administration
  • direction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιοίκησιςδιοικήσεις
GENδιοικήεωςδιοικήσεων
DATδιοικήσειδιοικήσεσι(ν)
ACCδιοίκησινδιοικήσεις
διοικήσω
διοικηταῖς
διοικητάς
διοικητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • finance minister
  • manager, administrator, governor, steward
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδιοικητήςδιοικηταί
GENδιοικητοῦδιοικητῶν
DATδιοικητῇδιοικηταῖς
ACCδιοικητήνδιοικητάς
διοικοδομέω
διοικοδομήσωμεν
διοικῶν
διοίσει
διολέσαι
διόλλυμι
διόλου
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • regularly, all the time
  • continually, altogether
διοπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to distinguish
 • Forms:
  • διοπῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διόπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: therefore, wherefore, for this reason, on which very account
διοπετής
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιοπετήςδιοπετές
GENδιοπετοῦς
DATδιοπετεῖ
ACCδιοπετῆδιοπετές
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιοπετεῖςδιοπετῆ
GENδιοπετῶν
DATδιοπετέσι(ν)
ACCδιοπετεῖςδιοπετῆ
διοπετοῦς
διόπτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: optical instrument
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιόπτραδιόπτραι
GENδιόπτραςδιοπτρῶν
DATδιόπτρᾳδιόπτραις
ACCδιόπτρανδιόπτρας
διόπτρας
διοπῶντες
διοράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to see through, see clearly
 • Forms:
  • διορῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διοργίζεσθαι
διοργίζω
διοργισθείς
διορθοῦντες
διορθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set straight, lead to what is good, set on right path, restore order, set right
 • Cognates:

  ἀνορθόω, διορθόω, ἐπανορθόω, ἐπιδιορθόω, κατορθόω, ὀρθόω, ὑπορθόω

 • Forms:
  • διορθωσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • διορθοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διορθωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διορθωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διορθώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διορθώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διορθώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διωρθώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
διορθωθῇ
διορθωθήσεται
διόρθωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: reform, a making straight, amendment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδιόρθωμαδιορθώματα
GENδιορθώματοςδιορθωμάτων
DATδιορθώματιδιορθώμασι(ν)
ACCδιόρθωμαδιορθώματα
διορθωμάτων
διορθώσατε
διορθώσεως
διορθώσῃ
διορθώσητε
διόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reformation, improvement, straighten
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιόρθωσιςδιορθώσεις
GENδιορθώσεωςδιορθώσεων
DATδιορθώσειδιορθώσεσι(ν)
ACCδιόρθωσι(ν)διορθώσεις
διορθωσώμεθα
διορθωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a corrector, reformer
  • one who makes straight; something that makes straight
διοριεῖ
διορίζει
διορίζον
διορίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διορίζω
διορίζοντος
διορίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set limits, draw a boundary through, divide by limits, separate
  • to to serve as a dividing partition
  • to distinguish, determine, define
  • to mark out as distinct
  • to determine, declare, make a determination
  • to draw distinctions, lay down definitions, separate
 • Cognates:

  ἀποδιορίζω, ἀφορίζω, διορίζω, ἐξορίζω, ὁρίζω, παρορίζω, πορίζω, προορίζω

 • Forms:
  • διοριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διορίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διορίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • διορίζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • διορίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • διορίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διώρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • διώρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διώρισται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
διορίζων
διορυγῆναι
διόρυγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a hole that's dug in the ground
  • burrow (of animals)
  • breach, hole, canal, ditch
  • act of digging through
  • act of house-breaking, act of break-and-entry, burglary
  • a through-cut
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδιόρυγμαδιορύγματα
GENδιορύγματοςδιορυγμάτων
DATδιορύγματιδιορύγμασι(ν)
ACCδιόρυγμαδιορύγματα
διορύγμασι(ν)
διορύγματι
διορύξει
διόρυξον
διορύσσουσι(ν)
διορύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to break through, break up
  • to dig through
  • to penetrate by burglars
 • Cognates:

  ἀνορύσσω, διορύσσω, ἐξορύσσω, κατορύσσω, ὀρύσσω

 • Forms:
  • διορυχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διορυγῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
  • διορύσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διορύσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διορύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διόρυξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διώρυξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • διώρυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διορυχθῆναι
διορῶντες
διός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ζεύς
διότι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • because (that), for, therefore, for the reason that, since
  • on the very account that
  • inasmuch as, although
  • wherefore, for what reason