διαμαρτάνοντες
διαμαρτάνουσιν
διαμαρτάνω
διαμαρτήσεις
διαμάρτητε
διαμάρτυραι
διαμαρτυράμενοι
διαμαρτύρασθαι
διαμαρτύρεται
διαμαρτυρέω
διαμαρτυρῇ
διαμαρτύρῃ
διαμαρτύρηται
διαμαρτυρία
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαμαρτυρία 
GENδιαμαρτυρίας 
DATδιαμαρτυρίᾳ 
ACC διαμαρτυρίας
διαμαρτυρίᾳ
διαμαρτυρίας
διαμαρτύρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to inform about
  • to charge, warn, adjure
  • to witness against, testify (of), bear witness (to)
  • to bear witness to
  • to call as a witness and affirm
  • to asseverate, declare earnestly, state firmly
  • to denounce solemnly
  • to give firm guideline to
 • Cognates: διαμαρτύρομαι, μαρτύρομαι, προμαρτύρομαι
 • Forms:
  • διαμαρτύρῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • διαμάρτυραι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • διαμαρτυράμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • διαμαρτύρασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • διαμαρτύρεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • διαμαρτυρῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διαμαρτύρηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • διαμαρτυρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • διαμαρτύρωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • διαμαρτύρωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • διεμαρτυράμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
  • διεμαρτύρατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • διεμαρτύρετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • διεμαρτύρω Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Sing
διαμαρτυρόμενος
διαμαρτύρωμαι
διαμαρτύρωνται
διαμασάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to devour, chew up
 • Cognates: μασάομαι
 • Forms:
  • διαμασῶ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
διαμασῶ
διαμάχεσθαι
διαμαχήσεται
διαμαχίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fight, war, strive for, grapple with, wrestle with (actual or figurative)
 • Forms:
  • διαμεμάχισται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
διαμάχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fight fiercely, strive, contend vigorously
 • Cognates: μάχομαι, ἀπομάχομαι, διαμάχομαι, συμμάχομαι
 • Forms:
  • διαμάχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διαμαχήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαμάχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • διεμάχοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
διαμάχου
διαμείνατε
διαμείνῃ
διαμείνητε
διαμελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dismember
 • Cognates: ἐκμελίζω, μελίζω
 • Forms:
  • διαμελισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
διαμελισθήσεται
διαμεμαρτύρημαι
διαμεμαρτυρημένοι
διαμεμαρτύρησαι
διαμεμαρτύρηται
διαμεμάχισται
διαμεμενηκότες
διαμεμερισμένοι
διάμενε
διαμένει 
διαμενεῖ 
διαμενεῖν
διαμένεις 
διαμενεῖς
διαμενεῖτε
διαμένετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind 2nd plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
 • Root: διαμένω
διαμένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: διαμένω
διαμενοῦσι
διαμενοῦσιν
διαμένω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to continue to exist, remain, remain by, stand by, persevere, endure, abide with
  • to remain unaltered
 • Cognates: ἀναμένω, ἀπομένω, διαμένω, ἐμμένω, ἐπιμένω, καταμένω, μένω, παραμένω, περιμένω, προσμένω, συμπαραμένω, ὑπομένω
 • Forms:
  • διέμειναν Verb: Aor Act ind 3rd plur
  • διαμένετε
   • Verb: Pres Act ind 2nd plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
  • διαμενεῖτε Verb: Fut act ind 2nd plur
  • διαμείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διαμείνατε Verb: Aor Act ind/Imperative 2nd plur
  • διαμείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διαμεμενηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • διάμενε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διαμένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διαμενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαμενεῖν Verb: Fut Act Infin
  • διαμένεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διαμενοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διαμενοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διαμένων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διέμεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διέμενε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διέμενεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διαμένῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
διαμένων
διαμεριζόμεναι
διαμεριζόμενοι
διαμερίζοντα
διαμερίζονται
διαμερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deal out
  • to distribute
  • to divide, separate, partition, part
 • Cognates: ἀπομερίζω, διαμερίζω, καταμερίζω, μερίζω, συμμερίζω, τριμερίζω
 • Forms:
  • διαμεμερισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • διαμερίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διαμερίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διαμερίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διαμέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διαμερισθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • διαμερισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαμερισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • διαμεριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διαμεριζόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • διαμεριζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • διαμερίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • διαμερίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • διεμερίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • διεμέρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διεμέρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεμέρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεμερίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διεμερίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διεμέριζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διεμέριζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
διαμερίσας
διαμερίσατε
διαμερίσετε
διαμερισθεῖσα
διαμερισθήσεται
διαμερισθήσονται
διαμερισμοί
διαμερισμόν
διαμερισμός
Masculine
 SingularPlural
NOMδιαμερισμόςδιαμερισμοί
GEN  
DAT  
ACCδιαμερισμόν 
διαμέρισον
διαμεριῶ
διαμετρέω
διαμετρῆσαι
διαμετρήσεις
διαμετρήσεως
διαμέτρησιν
διαμέτρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • measurement (of a city)
  • diameter (of an object)
 • Cognates: διαμέτρησις, μέτρησις
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMδιαμέτρησιςδιαμετρήσεις
  GENδιαμετρήσεωςδιαμετρήσεων
  DATδιαμετρήσειδιαμετρήσεσι(ν)
  ACCδιαμέτρησινδιαμετρήσεις
διαμετρήσω