δρᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δράω
δράγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a sheaf (of grain stalks)
 • Forms:
  • δράγμασι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • δράγματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δραγμάτων Noun: Gen Plur Neut
δράγμασιν
δράγματα
δραγμάτων
δράκα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δράξ
δράκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δράξ
δράκεσι
δρακί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δράξ
δράκοντα
δράκοντες
δράκοντι
δράκοντος
δρακόντων
δράκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • handful
  • eye, tear duct
 • Forms:
  • δράκεσι Noun: Dat Plur Neut
top
δρακός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δράξ
δράκων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dragon, serpent, snake, sea snake (eel)
 • Forms:
  • δράκοντες Noun: Nom Plur Masc
  • δράκοντα Noun: Acc Sing Masc
  • δράκοντι Noun: Dat Sing Masc
  • δράκοντος Noun: Gen Sing Masc
  • δρακόντων Noun: Gen Plur Masc
δρακῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: δράξ
δρᾶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • drama, play
  • a deed, act
  • a role played in public
δράμε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρέχω
δραμεῖν
δραμεῖται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
δραμοῦμαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τρέχω
δραμοῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: τρέχω
δραμοῦνται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τρέχω
δραμοῦσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: τρέχω
δράμω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: τρέχω
δραμών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τρέχω
δράξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hand (for holding something in)
  • handful amount
 • Forms:
  • δρακῶν Noun: Gen Plur Fem
  • δράκα Noun: Acc Sing Fem
  • δράκας Noun: Acc Plur Fem
  • δρακί Noun: Dat Sing Fem
  • δρακός Noun: Gen Sing Fem
top
δραξάμενος
δράξασθε
δράξεται
δραπέτης
δραπέτου
δράσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δράω
δράσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom plur masc
 • Root: δράω
δράσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: δράω
δράσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to grasp and take a handful of
  • to take hold of
  • to catch, seize, take, grasp, i.e., (figuratively) entrap
 • Forms:
  • δραξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • δράξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • δράξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δρασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • δρασσόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐδράξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
δρασσόμενοι
δρασσόμενος
δραχμάς
δραχμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a drachma, silver coin, piece of silver
  • weight of metal equal to half a shekel
 • Forms:
  • δραχμάς Noun: Acc Plur Fem
  • δραχμήν Noun: Acc Sing Fem
top
δραχμήν
δράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to act and do
  • to fabricate and produce
  • to accomplish, work
 • Cognates: δράω, συνδράω
 • Forms:
  • δρᾷ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δράσαντες Verb: Aor Act Part Nom plur masc
  • δράσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • δράσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • δρῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
δρέπανα
δρεπάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scythe, sickle, reaping-hook
 • Forms:
  • δρεπάνῃ Noun: Dat Sing Fem
δρεπάνῃ
δρεπανηφόρα
δρεπανηφόρος
δρεπάνοις
δρέπανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sickle
  • pruning knife
  • a gathering hook (esp. for harvesting)
 • Forms:
  • δρέπανα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δρεπάνοις Noun: Dat Plur Neut
  • δρεπάνῳ Noun: Dat Sing Neut
δρεπάνῳ
δρομεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a runner, courier
 • Forms:
  • δρομέως Noun: Gen Sing Masc
δρομέως
δρόμον
δρόμος
top
δρόμου
δρόμῳ
δρόμων
δροσίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wet with dew, bedew, besprinkle, moisten
 • Forms:
  • δροσίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δροσισθῆναι Verb: Aor Pass infin
δροσίσας
δροσισθῆναι
δρόσοι
δρόσον
δρόσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dew
 • Forms:
  • δρόσοι Noun: Nom Plur Fem
  • δρόσον Noun: Acc Sing Fem
  • δρόσους Noun: Acc Plur Fem
  • δρόσου Noun: Gen Sing Fem
  • δρόσῳ Noun: Dat Sing Fem
δρόσου
δρόσους
δρόσῳ
δρύες
δρυί, δρυΐ
top
δρυμοί
δρυμοῖς
δρυμόν
δρυμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thicket, oak-thicket, copse, coppice
 • Forms:
  • δρυμοί Noun: Nom Plur Masc
  • δρυμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • δρυμόν Noun: Acc Sing Masc
  • δρυμούς Noun: Acc Plur Masc
  • δρυμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • δρυμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • δρυμῶν Noun: Gen Plur Masc
δρυμοῦ
δρυμούς
δρυμῷ
δρυμῶν
δρῦν
δρυός
δρῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oak, oak tree
 • Forms:
  • δρύες Noun: Nom Plur Fem
  • δρυί Noun: Dat Sing Fem
  • δρῦν Noun: Acc Sing Fem
  • δρυός Noun: Gen Sing Fem
δρῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δράω