δρᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δράω
δράγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a sheaf (of grain stalks)
 • Forms:
δράγμασι, δράγμασιν
δράγματα
δραματουργία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • action, drama, dramatic work
 • Forms:
  • δραματουργίαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
δραματουργίαν
δραγμάτων
δράκα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δράξ
δράκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δράξ
δράκεσι
δρακί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δράξ
δράκοντα
δράκοντες
δράκοντι
δρακοντόμορφα
δρακοντόμορφος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dragon form; serpent form
 • Forms:
  • δρακοντόμορφα Adj: Nom/Acc Plur Neut
δράκοντος
δρακόντων
δράκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • handful
  • eye, tear duct
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδράκοςδράκη
GENδράκουςδρακῶν
DATδράκειδράκεσι(ν)
ACCδράκοςδράκη
δρακός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δράξ
δράκων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dragon, serpent, snake, sea snake (eel)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδράκωνδράκοντες
GENδράκοντοςδρακόντων
DATδράκοντιδράκουσι(ν)
ACCδράκονταδράκοντας
δρακῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: δράξ
δρᾶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • drama, play
  • a deed, act
  • a role played in public
δράμε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρέχω
δραμεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τρέχω
δραμεῖται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
δραμοῦμαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τρέχω
δραμοῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: τρέχω
δραμοῦνται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τρέχω
δραμοῦσα
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: τρέχω
δράμω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: τρέχω
δραμών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: τρέχω
δρᾶν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: δράω
δράξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hand (for holding something in)
  • handful amount
 • Forms:
δραξάμενος
δράξασθε
δράξεται
δραπέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a runaway (slave)
 • Forms:
δραπέτου
δράσαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: δράω
δράσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: δράω
δράσαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: δράω
δράσσομαι
 • Meaning:
  • to grasp and take a handful of
  • to take hold of
  • to catch, seize, take, grasp, i.e., (figuratively) entrap
 • Forms:
  • δραξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • δράξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • δράξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δρασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • δρασσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐδράξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
δρασσόμενοι
δρασσόμενος
δραστικόν
δραστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: active (not passive)
δραχμάς
δραχμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a drachma, silver coin, piece of silver
  • weight of metal equal to half a shekel
 • Note: For contemporary equivalent, see money.
 • Forms:
δραχμήν
δραχμῆς
δράω
 • Meaning:
  • to act and do
  • to fabricate and produce
  • to accomplish, work
 • Forms:
  • δρῶν
   • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
   • Part: Pres Act Nom Sing Massc
  • δρώμενον
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • δρῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • δρώμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • δρᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δράσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • δράσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • δράσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
  • δρῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
δρέπανα
δρεπάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scythe, sickle, reaping-hook
 • Forms:
δρεπάνῃ
δρεπανηφόρα
δρεπανηφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • fitted with a scythe (such as the wheels of a chariot)
  • bearing a scythe, armed with scythes
 • Forms:
δρεπάνοις
δρέπανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sickle
  • pruning knife
  • a gathering hook (esp. for harvesting)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδρέπανονδρέπανα
GENδρεπάνουδρεπάνων
DATδρεπάνῳδρεπάνοις
ACCδρέπανονδρέπανα
δρεπάνῳ
δρέπεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: δρέπω
δρέπω
 • Meaning: to pluck, cull (flowers from a field)
 • Forms:
  • δρέπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
δρία
δριμεῖαν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur Fem
 • Root:δριμύς
δριμύς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • piercing, sharp, keen
δρίος
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thicket, woods
 • Forms:
  • δρία Noun: Nom/Acc Plur Neut
δρομαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: swift, fleet, running at full speed
δρομεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a runner, courier
 • Forms:
δρομέως
δρόμον
δρόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: running, course, a race, i.e., (figuratively) career
δρόμου
δρόμῳ
δρόμων
δροσιζόμενος
δροσίζω
 • Meaning: to wet with dew, bedew, besprinkle, moisten
 • Forms:
  • δροσιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • δροσίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • δροσισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
δροσίσας
δροσισθῆναι
δρόσοι
δρόσον
δρόσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dew
 • Forms:
δρόσου
δρόσους
δρόσῳ
δρύες
δρυί, δρυΐ
δρυμοί
δρυμοῖς
δρυμόν
δρυμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thicket, oak-thicket, copse, coppice, forest, grove, woods
δρυμοῦ
δρυμούς
δρυμῷ
δρυμῶν
δρῦν
δρυός
δρῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oak, oak tree
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδρῦςδρύες
GENδρυόςδρύων
DATδρυίδρύσι
ACCδρῦνδρῦς
δρυτόμοι
δρυτόμον
δρυτόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wood-cutter
δρυτόμου
δρώμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: δράω
δρώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δράω
δρῶν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Nom Sing Massc
 • Root: δράω
δρῶντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: δράω
δρῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: δράω