διαρήγνυμι
διαρθρόω
διαριθμέω
διαρκέω
διαρπαγή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαρπαγήδιαρπαγαί
GENδιαρπαγῆςδιαρπαγῶν
DATδιαρπαγῇδιαρπαγαῖς
ACCδιαρπαγήνδιαρπαγάς
VOCδιαρπαγήδιαρπαγαί
διαρπαγῇ
διαρπαγήν
διαρπαγήσεται
διαρπαγήσονται
διαρπάζειν
διαρπαζόμενος
διαρπάζοντες
διαρπαζόντων
διαρπάζουσι
διαρπάζουσιν
διαρπάζω
 • Present
 • διαρπάζειν Verb: Pres Act Infin
 • διαρπαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • διαρπάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • διαρπαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • διαρπάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • διήρπαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διηρπάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • διαρπαγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διαρπαγήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • διαρπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαρπῶνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • διαρπάσαντες Verb: Aor Act Part Nom plur Masc
 • διαρπάσαι Verb: Aor Act Infin
 • διαρπασάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • διαρπάασῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διαρπασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διαρπάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • διηρπάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διήρπασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διήρπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διηρπασμένον Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Sing Neut
 • διηρπάζοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • διηρπασμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • διηρπασμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • διηρπασμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
διαρπάσαι
διαρπάσαντες
διαρπασάτωσαν
διαρπάσει
διαρπάασῃ
διαρπασθῆναι
διαρπάσωμεν
διαρπῶνται
διαρραγήσονται
διαρραγῶσιν
διαρραίνω
διαρρέω
διαρρήγνυμι, διαρρήσσω
 • Present
 • διαρήγνυμι Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • διαρρήσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • διερρήγνυτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διερρήσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • διαρραγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διαρρήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαρρήξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διαρρήξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • διαρραγῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • διαρρῆξαι Verb: Aor Act Infin
 • διαρρήξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • διαρρήξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • διαρρήξατε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • διαρρήξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • διέρρηξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διερράγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διερράγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διερρήγνυντο Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διέρρηξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διέρρηξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διέρρηξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διέρρηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • διερρηχότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • διερρηχώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • διερρηγμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • διερρηγμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • διερρηγότα Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • διερρωγότα Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • διερρωγότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
διαρρῆξαι
διαρρήξαντες
διαρρήξας
διαρρήξατε
διαρρήξει
διαρρήξετε
διαρρήξω
διαρρήξωμεν
διαρρήσσων
διαρριπτοῦνται
διαρρίπτω, διαρριπτέω
διαρρίψατε
διαρρυῆναι
διαρρυθμίζω
διαρτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deceive
  • to curb someone's hand, deter someone's action
  • to mislead
  • to suspend, interrupt, hesitate, waver
  • to remove from influential office
 • Cognates: ἀρτάω, διαρτάω, ἐξαρτάω
 • Forms:
  • διαρτηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διαρτησάμενος Verb: Aor Mid/Pass Part Nom Sing Masc
διαρτηθῆναι
διαρτησάμενος
διαρτίζω