διαρήγνυμι
διαρθρόω
διαριθμέω
διαρκέω
διαρπαγή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαρπαγή 
GEN  
DATδιαρπαγῇ 
ACCδιαρπαγήν 
διαρπαγῇ
διαρπαγήν
διαρπαγήσεται
διαρπαγήσονται
διαρπάζειν
διαρπαζόμενος
διαρπάζοντες
διαρπαζόντων
διαρπάζουσι
διαρπάζουσιν
διαρπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plunder, seize and tear to pieces, seize asunder, spoil, confiscate
 • Cognates: ἀναρπάζω, ἁρπάζω, διαρπάζω, ἐξαρπάζω, συναρπάζω
 • Forms:
  • διαρπάζειν Verb: Pres Act Infin
  • διαρπάσαντες Verb: Aor Act Part Nom plur masc
  • διαρπαγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαρπαγήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • διαρπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • διαρπασάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • διαρπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαρπάασῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διαρπασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διαρπάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • διαρπαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • διαρπάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διαρπαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • διαρπάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διαρπῶνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • διηρπάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διήρπασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διήρπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διηρπασμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • διηρπασμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • διηρπασμένον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Neut
  • διηρπασμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • διήρπαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • διηρπάζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • διηρπάζοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
διαρπάσαι
διαρπάσαντες
διαρπασάτωσαν
διαρπάσει
διαρπάασῃ
διαρπασθῆναι
διαρπάσωμεν
διαρπῶνται
διαρραγήσονται
διαρραγῶσιν
διαρραίνω
διαρρέω
διαρρήγνυμι, διαρρήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to tear, rip (a garment)
   • to split, cleave, part
   • to shatter, destroy
   • to break through (an enemy line)
   • to crush
   • to make totally ineffective
  • Passive:
   • to burst, rip up
   • to be dashed to pieces
   • to be bruised
 • Cognates: ἀναῤῥήγνυμι, ἀπορήγνυμι, ἀπορρήγνυμι, διαρρήγνυμι, ἐκρήγνυμι, καταρρήγνυμι, περιρήγνυμι, περιῤῥήγνυμι, προσρήγνυμι, ῥήγνυμι, συρρήγνυμι
 • Forms:
  • διαρήγνυμι Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • διαρραγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • διαρραγῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • διαρρήσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διαρρῆξαι Verb: Aor Act Infin
  • διαρρήξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διαρρήξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διαρρήξατε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • διαρρήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαρρήξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διαρρήξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διαρρήξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • διέρρηξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διερράγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διερράγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διερρηχότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • διερρηχώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • διερρηγμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • διερρηγμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • διερρήγνυντο Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διερρήγνυτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • διερρηγότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • διερρήσσετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • διέρρηξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • διέρρηξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διερρωγότα Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
  • διερρωγότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • διέρρηξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διέρρηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαρρῆξαι
διαρρήξαντες
διαρρήξας
διαρρήξατε
διαρρήξει
διαρρήξετε
διαρρήξω
διαρρήξωμεν
διαρρήσσων
διαρριπτοῦνται
διαρρίπτω, διαρριπτέω
διαρρίψατε
διαρρυῆναι
διαρρυθμίζω
διαρτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deceive
  • to curb someone's hand, deter someone's action
  • to mislead
  • to suspend, interrupt, hesitate, waver
  • to remove from influential office
 • Cognates: ἀρτάω, διαρτάω, ἐξαρτάω
 • Forms:
  • διαρτηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διαρτησάμενος Verb: Aor Mid/Pass Part Nom Sing Masc
διαρτηθῆναι
διαρτησάμενος
διαρτίζω