διασαλεύθητι
διασαλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shake violently
  • to reduce to anarchy
 • Cognates: διασαλεύω, σαλεύω
 • Forms:
  • διασαλεύθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
διασαφεῖ
διασαφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to explain the meaning of
  • to state plainly
  • to instruct plainly
  • to make quite clear, show plainly
  • to clear thoroughly
  • to declare, tell unto, inform
 • Forms:
  • διασαφεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διασαφηθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διασαφῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • διασαφήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διασάφησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διεσαφεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • διεσάφησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • διεσάφησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεσάφησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διασαφηθήσεται
διασαφῆσαι
διασαφήσητε
διασάφησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • explanation, interpretation
  • act of explaining
  • publicly made known text
διασάφησον
διασείσητε
διασεισθέντες
διασείω
διασέσῳσμαι
διασεσῳσμένη
διασεσῳσμένοι
διασεσῳσμένον
διασεσῳσμένος
διασέσωται
διασκεδάζει
διασκεδάζω, διασκεδάννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to scatter abroad, disperse
   • to turn away from
   • to reject, erase, throw away
   • to break, cause to disintegrate
   • to confuse
   • to thwart, jeopardize, prevent successful conclusion of
  • Passive:
   • to be dispersed
 • Cognates: ἀποσκεδάζω, διασκεδάζω, κατασκεδάζω
 • Forms:
  • διασκεδάννυται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • διασκεδάσαι Verb: Aor Act Infin
  • διασκεδάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διασκεδάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διασκεδάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διασκέδασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διασκεδάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διασκεδασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διασκεδασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διασκεδάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • διασκεδάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διεσκεδάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • διεσκέδασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεσκέδασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεσκεδάσθαι Verb: Perf Mid Infin
  • διεσκέδασται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
διασκευάζω
διασκεδάννυται
διασκεδάσαι
διασκεδάσει
διασκεδάσεις
διασκεδάσῃς
διασκεδασθῇ
διασκεδασθήσεται
διασκέδασον
διασκεδάσουσιν
διασκεδάσω
διασκευή
διασκευῇ
διασκευήν
διασκιρτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to leap about
  • to skip around
 • Cognates: διασκιρτάω, σκιρτάω
 • Forms:
  • διεσκίρτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
διασκορπιεῖ
διασκορπίζεις
διασκορπίζηται
διασκορπίζοντες
διασκορπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scatter abroad, disperse, strew, waste, dissipate, rout, separate
 • Cognates: σκορπίζω
 • Forms:
  • διασκορπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διασκορπίσαι Verb: Aor Act Infin
  • διασκορπίσαντα Verb: Aor Act Part Nom Plur Neut
  • διασκορπίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διασκορπίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διασκορπίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διασκόρπισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διασκορπισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διασκορπισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • διασκορπισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • διασκορπισθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • διασκορπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διασκορπίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διασκορπίζηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • διασκορπίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διασκορπίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διεσκόρπισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • διεσκόρπισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διεσκορπίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • διεσκόρπισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεσκόρπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεσκορπισμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • διεσκορπισμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • διεσκορπίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διεσκορπίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διεσκορπίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
διασκορπίζων
διασκορπίσαι
διασκορπίσαντα
διασκορπίσατε
διασκορπίσεις
διασκορπίσῃ
διασκορπισθήσεται
διασκορπισθήσονται
διασκορπισθῆτε
διασκορπισθήτωσαν
διασκορπισμόν
διασκορπισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • scattering, dispersal, dispersion
  • state of being dispersed
 • Cognates: διασκορπισμός, σκορπισμός
 • Forms:
  • διασκορπισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • διασκορπισμῷ Noun: Dat Sing Masc
διασκορπισμῷ
διασκόρπισον
διασκορπιῶ
δίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: warp (in a loom), web
 • Forms:
  • διάσματι Noun: Dat Sing Neut
  • διάσματος Noun: Gen Sing Neut
διάσματι
διάσματος
διάσπα
διασπαράξωσιν
διασπαράσσω
διασπαρέντες
διασπαρῇ
διασπαρῆναι
διασπαρήσεσθε
διασπάρητε
διασπάσαι
διασπάσει
διασπασθῇ
διασπασμόν
διασπασμός
διασπᾶται
διασπάω
διασπεῖραι
διασπείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scatter abroad, spread around, throw about, disperse
 • Cognates: διασπείρω, ἐπισπείρω, κατασπείρω, σπείρω
 • Forms:
  • διασπείρω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • διασπαρῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διασπαρήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • διασπάρητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διασπεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • διασπερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διεσπάρη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διεσπαρμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • διεσπαρμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • διεσπαρμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • διεσπαρμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • διέσπειρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • διέσπειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διασπαρέντες Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • διασπαρῆναι Verb: 2Aor Acc Plur Neut
  • διασπερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διεσπάρησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διέσπειρεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
διασπείρω
διασπερεῖ
διασπερῶ
διασπορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the action of dispersing (people) away from their national boundaries
  • the land where someone has been dispersed away from his national boundaries
  • a group of people dispersed away from their national boundaries
  • dispersion, diaspora, (which are) scattered (abroad)
 • Cognates: διασπορά, σπορά
 • Forms:
  • διασπορᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • διασποράν Noun: Acc Sing Fem
  • διασπορᾶς Noun: Gen Sing Fem
διασπορᾷ
διασποράν
διασπορᾶς 
διασποράς
διασπῶμεν
διασταλήσεται
διασταλήσονται
διαστάλητε
διάσταλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: distinguishing
διαστάλσεις
διάσταλσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • exact provisions made in a treaty
  • arrangement, compact, pact, treaty
 • Forms:
  • διαστάλσεις Noun: Acc Plur Fem
διαστάσης
διάστασιν
διάστασις
διαστεῖλαι
διαστείλας
διαστείλασθαι
διαστείλῃ
διάστειλον
διαστελεῖ
διαστελεῖς
διαστελεῖσθε
διαστελεῖτε
διαστέλλειν
διαστέλλομαι
διαστελλόμενον
διαστέλλουσα
διαστέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to separate, draw apart, set apart
   • to make a distinction
   • to expand, take apart (e.g., exegete)
   • to dispel, disperse
   • to state precisely, spell out (terms)
   • to name (one's demands or wages)
   • to distinguish, define, determine, select
   • to put asunder, tear open
   • to discharge (an obligation)
   • to define, teach
  • Middle:
   • to give express orders
   • to charge, order, give orders, command
   • to set aside
  • Passive:
   • to be separated from
   • to be sent away
   • to be set apart
   • to be divided
   • to be structured
 • Cognates: ἀναστέλλω, ἀνταποστέλλω, ἀποδιαστέλλω, ἀποστέλλω, διαστέλλω, ἐπαποστέλλω, ἐπιστέλλω, ἐξαποστέλλω, καταστέλλω, περιστέλλω, προεξαποστέλλω, προσαποστέλλω, στέλλω, συναποστέλλω, συστέλλω, ὑποστέλλω
 • Forms:
  • διαστέλλων Verb: Pres/Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διασταλήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διασταλήσονται Verb: Fut pas Ind 3rd Plur
  • διαστάλητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • διαστεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • διαστείλας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διαστείλασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • διαστείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διάστειλον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διαστελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαστελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διαστελεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • διαστελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διαστέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • διαστέλλομαι Verb: Pres Middle Ind 1st Sing
  • διαστέλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • διαστελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διαστελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διεστάλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διεστάλησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διεσταλμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • διεσταλμένον Verb: Pluperfect pass Part Acc Sing Masc
  • διέστειλα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • διεστειλάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • διέστειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διέστειλας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διεστείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • διέστειλεν Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Sing
  • διεστείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • διαστελλόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • διέστελλεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διεστέλλετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • διέστελλον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
διαστέλλων
διαστελοῦσιν
διαστελῶ
διάστημα
διαστήματι
διαστήματος
διαστημάτων
διαστήσαντες
διαστήσεις
διαστήσῃς
διαστολή
διαστολήν
διαστολῆς
διαστράπτον
διαστράπτω
διαστραφῇ
διαστραφήσεσθε
διαστραφῶσιν
διαστρέφειν
διαστρέφετε
διαστρέφοντα
διαστρέφοντες
διαστρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to turn, carry around
   • to divert from, distract, turn from, mislead, turn away
   • to distort, pervert, corrupt, make crooked, twist
   • to twist about, change one's view
   • to misinterpret
   • to cause disruptions for, foul up things for someone
  • Middle:
   • to turn back
  • Passive:
   • to be distorted
   • to be perverse, perverted
   • to be twisted
 • Cognates: ἀναστρέφω, ἀποστρέφω, διαστρέφω, ἐκστρέφω, ἐπαναστρέφω, ἐπιστρέφω, ἐπισυστρέφω, καταστρέφω, μεταστρέφω, περιστρέφω, στρέφω, συναναστρέφω, συστρέφω, ὑποστρέφω
 • Forms:
  • διαστραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διαστραφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • διαστραφῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • διαστρέφειν Verb: Pres Act Infin
  • διαστρέφετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • διαστρέφοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • διαστρέφοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διαστρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διαστρέψαι Verb: Aor Act Infin
  • διαστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διαστρέψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διεστράφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διεστραμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • διεστραμμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • διεστραμμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • διεστραμμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • διεστραμμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • διεστραμμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • διεστραμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • διεστρέφετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • διέστρεφον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • διέστρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διέστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαστρέφων
διαστρέψαι
διαστρέψει
διαστρέψεις
διαστρέψῃ
διαστροφή
διαστροφῇ
διαστρώννυμι
διασυρίζον
διασυρίζω
διασφαγαί
διασφαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gap, breach (in a wall)
  • a sluice-gate
 • Cognates: διασφαγή, σφαγή
 • Forms:
  • διασφαγαί Noun: Nom Plur Fem
διασφάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to overturn utterly, frustrate
   • not to succeed in attaining
  • Passive:
   • to be disappointed in (something)
 • Cognates: διασφάλλω, ἐπισφάλλω, σφάλλω
 • Forms:
  • διεσφαλμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
διασχίζω
διασῴζει
διασώζεσθαι, διασῴζεσθαι
διασῴζεται
διασώζῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: διασῴζω
διασῳζόμενοι
διασῳζόμενον
διασῳζόμενος
διασῳζομένων
διασῴζονται
διασῴζουσα
διασῴζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to preserve, save, deliver
   • to save out of difficulty
   • to preserve, maintain, keep safe
  • Passive:
   • to come safe through
   • to come safe to
   • to be spared something unpleasant
   • to escape from
 • Cognates: ἀνασῴζω, διασῴζω, ἐκσῴζω, σώζω
 • Forms:
  • διασώζεσθαι, διασῴζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass infin
  • διασώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd plur
  • διασέσῳσμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • διασεσῳσμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • διασεσῳσμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • διασεσῳσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • διασεσῳσμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • διασέσωται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • διασωθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • διασωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • διασωθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
  • διασωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διασωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • διασωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • διασωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διασωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • διασωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • διασωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • διασώθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • διασωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • διασώσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • διασωσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • διασώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διασώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διασώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διασώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διασώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διασῴζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διασῴζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διασῳζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • διασῳζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • διασῳζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • διασῳζομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • διασῴζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • διασῴζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • διασῴζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διεσώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διεσώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • διεσώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • διεσώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διέσωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • διέσωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεσῴζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • διασωθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • διασωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • διασωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διασῶσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • διασώσαι Verb: Aor Act Infin; Verb: Aor Act Opt 3rd Sing; Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • διασώζῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
διασῴζων
διασωθείη
διασωθείς
διασωθέντα
διασωθέντες
διασωθέντι
διασωθῇ
διασωθῆναι
διασωθῇς
διασωθήσεσθε
διασωθήσεται
διασωθήσομαι
διασωθήσονται
διασωθῆτε
διασώθητι
διασωθῶσιν
διασῶσαι
διασώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: διασῴζω
διασώσαντι
διασώσατε
διασωσάτω
διασώσει
διασώσῃ
διασώσω
διασώσωσι
διασώσωσιν