διαχέηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: διαχέω
διαχειρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to confiscate (property)
  • to lay violent hands on, kill, murder, handle, slay
 • Cognates: διαχειρίζω, ἐγχειρίζω, προχειρίζω, χειρίζω
 • Forms:
  • διακεχειρίσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • διαχειρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • διαχειρίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • διεχειρίσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
διαχειρίζομαι
διαχειρίσασθαι
διαχεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διαχέω
διαχεομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: διαχέω
διαχέω
 • Present
 • διαχέηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • διαχεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαχεομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Imperfect
 • διεχεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • διαχυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διαχυθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • διαχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • διαχυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διέχεας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • διακεχυμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • διακέχυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαχλευάζω
διαχρίω
διάχρυσος
διαχρύσους
διαχρύσῳ
διαχυθῇ
διαχυθήσεται
διαχυθήσομαι
διαχυθήσονται
διαχύσει
διάχυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιάχυσιςδιαχύσεις
GENδιαχύσεωςδιαχύσεων
DATδιαχύσειδιαχύσεσι(ν)
ACCδιάχυσι(ν)διαχύσεις
διαχωρέω
διαχωρίζει
διαχωρίζειν
διαχωρίζεσθαι
διαχωρίζομαι
διαχωρίζον
διαχωρίζω
 • Present
 • διαχωρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαχωρίζειν Verb: Pres Act Infin
 • διαχωρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διαχωρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διαχωρίζον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Imperfect
 • Future
 • διαχωρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • διαχωρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διεχώρισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • διαχωρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διεχωρίσθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd Plur
 • διαχωρίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • διαχώρισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • διακεχωρισμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • διακεχωρισμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • διακεχωρισμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
διαχωρίσατε
διαχωρισθῆναι
διαχωρισθήσεται
διαχωρίσθητι
διαχώρισον