διαχέηται
διαχειρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to confiscate (property)
  • to lay violent hands on, kill, murder, handle, slay
 • Cognates: διαχειρίζω, ἐγχειρίζω, προχειρίζω, χειρίζω
 • Forms:
  • διακεχειρίσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • διαχειρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • διαχειρίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • διεχειρίσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
διαχειρίζομαι
διαχειρίσασθαι
διαχεῖται
διαχεομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: διαχέω
διαχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to scatter, disperse, spread throughout, quarter, cut up in pieces
   • to spread widely, diffuse
  • Middle:
   • to relax and enjoy thoroughly
   • to spread broadly through a space
  • Passive:
   • to permeate
 • Cognates: ἀποχέω, διαχέω, ἐγχέω, ἐκχέω, ἐπεκχέω, ἐπιχέω, καταχέω, μεταχέω, παραχέω, περιχέω, προσχέω, ὑπερχέω, ὑπερεκχέω, χέω
 • Forms:
  • διαχέηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • διαχεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • διαχεομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • διαχυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διαχυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαχυθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • διαχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • διακεχυμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • διακέχυται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • διέχεας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διεχεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • διεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διαχλευάζοντες
διαχλευάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deride, mock, deceive
 • Cognates: χλευάζω
 • Forms:
  • διαχλευάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
διαχρίω
διάχρυσος
διαχρύσους
διαχρύσῳ
διαχυθῇ
διαχυθήσεται
διαχυθήσομαι
διαχυθήσονται
διαχύσει
διάχυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιάχυσιςδιαχύσεις
GENδιαχύσεωςδιαχύσεων
DATδιαχύσειδιαχύσεσι(ν)
ACCδιάχυσι(ν)διαχύσεις
διαχωρέω
διαχωρίζει
διαχωρίζειν
διαχωρίζεσθαι
διαχωρίζομαι
διαχωρίζον
διαχωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to regard and declare as different and separate
   • to separate out
   • to separate from one another
   • to separate, part, depart, divide, distinguish
  • Middle:
   • to part company
 • Cognates: ἀποχωρίζω, διαχωρίζω, ἐκχωρίζω, καταχωρίζω, χωρίζω
 • Forms:
  • διακεχωρισμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • διακεχωρισμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • διακεχωρισμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • διαχωρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διαχωρίζειν Verb: Pres Act Infin
  • διαχωρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διαχωρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • διαχωρίζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • διαχωρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διεχώρισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • διαχωρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διεχωρίσθησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • διαχωρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαχωρίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • διαχώρισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
διαχωρίσατε
διαχωρισθῆναι
διαχωρισθήσεται
διαχωρίσθητι
διαχώρισον