δῷ
δῶ
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: δίδωμι
δώδεκα, δώδεκ᾽
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twelve, a dozen
δωδεκαετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • twelve years old, aged twelve
  • by 12 months
 • Forms:
δωδεκαετοῦς
δωδεκάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: twelve times
δωδεκάμηνον
δωδεκάμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: period of twelve months, twelve month old
 • Forms:
  • δωδεκάμηνον Adj: Nom/Acc Sing Neut
δωδεκάσκηπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sceptre of the 12 tribes (of Israel)
δωδεκάτῃ
δωδεκατημόριον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • twelfth part
δωδεκάτης
δωδέκατον
δωδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twelfth
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδωδέκατοςδωδεκάτηδωδέκατον
GENδωδεκάτουδωδεκάτηςδωδεκάτου
DATδωδεκάτῳδωδεκάτῃδωδεκάτῳ
ACCδωδέκατονδωδεκάτηνδωδέκατον
VOCδωδέκατεδωδεκάτηδωδέκατε
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδωδέκατοιδωδεκάταιδωδέκατα
GENδωδεκάτωνδωδεκάτωνδωδεκάτων
DATδωδεκάτοιςδωδεκάταιςδωδεκάτοις
ACCδωδεκάτουςδωδεκάταςδωδέκατα
VOCδωδέκατοιδωδεκάταιδωδέκατα
δωδεκάτου
δωδεκάτῳ
δωδεκάφυλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: twelve tribes; the commonwealth of Israel
δῴη
δώῃ
δῴης
δῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • housetop, roof of a building
  • an edifice, dwelling place
 • Forms:
δώματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δῶμα
δώματι
δωμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a little room
 • Forms:
δώματος
δωμάτων
δῶμεν
δώμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Acc Plur Fem
 • Meaning: a building, structure
δῶρα
δωρεά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gift, present, a gratuity, bounty, privilege
 • Forms:
δωρεᾷ
δωρεαῖς
δωρεάν
 • Parse:
  • Adverb
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • as a gift, without payment, gratis
  • without obligation, unreservedly, with no restrictions
  • with no strings attached, with no special conditions or restrictions
  • undeservedly, without reason
  • freely, needlessly, without cause
  • in vain, to no purpose
δωρεᾶς
δωρεάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δωρεά
δωρεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δωρέω
δωρέομαι
δωρέω
 • Meaning: to give, freely, bestow, present (something)
 • Forms:
  • δωρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • δωρέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • δωρουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • δωρήσειται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δώρησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • δωροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • δεδωρημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • δεδωρημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • δεδωρημένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
  • δεδώρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δωρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδωρήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
δωρεῶν
δώρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • gift, present, bestowal
  • something presented
 • Forms:
δωρήματα
δωρημάτων
δώρησαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: δωρέω
δωρήσειται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δωρέω
δωρητικόν
δωρητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: concerned with giving
 • Forms:
  • δωρητικόν
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
δωροδέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who takes bribes
  • someone who accepts gifts
 • Forms:
δωροδεκτῶν
δώροις
δωροκόπει
δωροκοπέω
 • Meaning:
  • to bribe, offer bribes
  • to get someone to accept a bribe
 • Forms:
  • δεδωροκοπημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • δωροκόπει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
δωρολήμπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who receives a bribe
δωρολήπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who receives a bribe
δωροληψία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • taking of presents; receiving gifts
 • Forms:
  • δωροληψίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
δωροληψίαν
δῶρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • gift, offering, a present; esp., a sacrifice
  • a bribe, a gift used to distort justice
 • Forms:
δώρου
δωροῦμαι
δωρουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: δωρέω
δωρούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: δωρέω
δωροφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the bringing of a gift
 • Forms:
δώρῳ
δώρων
δῷς
δώσει
δώσειν
δώσεις
δώσετέ
δώσῃ
δῶσι, δῶσιν
δώσομεν
δώσουσι, δώσουσιν
δώσω
δωσωμεν
δῶτε