δῷ
δῶ
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: δίδωμι
δώδεκα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twelve, a dozen
δωδεκαετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twelve years old, by 12 months, aged twelve
 • Forms:
  • δωδεκαετοῦς Adj: Gen Sing Masc
δωδεκαετοῦς
δωδεκάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: twelve times
δωδεκάμηνον
δωδεκάμηνος
δωδεκάσκηπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sceptre of the 12 tribes (of Israel)
δωδεκάτῃ
δωδέκατον
δωδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twelfth
 • Forms:
  • δωδέκατον Adj: Acc Sing Masc
  • δωδεκάτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • δωδεκάτου Adj: Gen Sing Masc
  • δωδεκάτῳ Adj: Dat Sing Masc
δωδεκάτου
δωδεκάτῳ
δωδεκάφυλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: twelve tribes; the commonwealth of Israel
δῴη
 • Parse: Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
top
δώῃ
δῴης
δῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • housetop, roof of a building
  • an edifice, welling place
 • Forms:
  • δώματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δώματι Noun: Dat Sing Neut
  • δώματος Noun: Gen Sing Neut
  • δωμάτων Noun: Gen Plur Neut
δώματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δῶμα
δώματι
δωμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a little room
δώματος
δωμάτων
δῶμεν
δώμησις
δῶρα
δωρεά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gift, present, a gratuity, bounty, privilege
 • Forms:
  • δωρεῶν Noun: Gen Plur Fem
  • δωρεαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • δωρεᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • δωρεᾶς Noun: Gen Sing Fem
δωρεᾷ
δωρεαῖς
top
δωρεάν
 • Parse:
  • Adverb
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • as a gift, without payment, gratis
  • undeservedly, without reason
  • freely, needlessly, without cause
  • in vain, to no purpose
δωρεᾶς 
δωρεάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δωρεά
δωρεῖται
δωρέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to give freely, bestow, present
 • Forms:
  • δεδωρημένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • δεδωρημένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
  • δεδώρηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • δωρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδωρήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
δωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give, present (something)
 • Forms:
  • δωρουμένη Verb: Pres mid/Pass part Nom Sing fem
  • δωρήσειται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δώρησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • δωροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
δωρεῶν
δώρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • gift, present, bestowal
  • something presented
 • Forms:
  • δωρήματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δωρημάτων Noun: Gen Plur Neut
δωρήματα
δωρημάτων
δώρησαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: δωρέω
δωρήσειται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δωρέω
δωροδέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who takes bribes
  • someone who accepts gifts
 • Forms:
  • δωροδεκτῶν Noun: Gen Plur Masc
top
δωροδεκτῶν
δώροις
δωροκόπει
δωροκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bribe, offer bribes
  • to get someone to accept a bribe
 • Forms:
  • δεδωροκοπημένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • δωροκόπει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
δωρολήμπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who receives a bribe
δῶρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gift, offering, a present; esp., a sacrifice, a bribe
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMδῶρονδῶρα
  GENδώρουδώρων
  DATδώρῳδώροις
  ACCδῶρονδῶρα
δώρου
δωροῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: δωρέω
δωρουμένη
 • Parse: Verb: Pres mid/Pass part Nom Sing fem
 • Root: δωρέω
δωροφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the bringing of a gift
δώρῳ
δώρων
δῷς
 • Parse: Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • Root: δίδωμι
δώσει
top
δώσειν
δώσεις
δώσετέ
δώσῃ
δῶσι
δῶσιν
δώσομεν
δώσουσι
δώσουσιν
δώσω
δωσωμεν
δῶτε