διαδεξάμενοι
διαδεξάμενον
διαδέξωνται
διαδέχεσθαι
διαδέχεται
διαδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive one from another
  • to receive in turn
  • to succeed to, come after, take the place of a predecessor
  • to supplant and remove forcibly
  • to act on behalf of
  • Substantival: deputy, regent
 • Forms:
  • διαδέξωνται Verb: Aor mid subj 3rd plur
  • διαδέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διαδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διαδεχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • διαδεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • διαδεχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • διαδεξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • διαδεξάμενον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
  • διεδέχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαδεχόμενον
διαδεχόμενος
διαδεχομένους
διαδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind around, bind and tie (with ropes)
 • Forms:
  • διέδησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
διάδηλοι
διάδηλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • distinguished (person), notorious (person)
  • evident, apparent, easily noticed
 • Forms:
  • διάδηλοι Noun: Nom Plur Masc
  • διαδήλους Adj: Acc Plur Masc
διαδήλους
διάδημα
Neuter
 SingularPlural
NOMδιάδημαδιαδήματα
GENδιαδήματοςδιαδημάτων
DATδιαδήματιδιαδήμασι(ν)
ACCδιάδημαδιαδήματα
διαδήματα
διαδήματι
διαδήματος
διαδιδούσης
διαδιδράσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run off, get away, escape, flee, run away
 • Cognates: ἀποδιδράσκω
 • Forms:
  • διαδράς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διεδίδρασκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διαδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pass on
   • to hand over, give
   • to allot, distribute, divide
   • to spread about
  • Passive:
   • to be spread about
 • Forms:
 • Present
 • διαδιδούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • διαδίδωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαδιδώσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • διεδίδετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διεδίδοτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • διαδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • διαδοθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • διάδος Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διάδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διαδοῦναι Verb: Aor Act Infin
 • διεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διέδωκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διέδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
διαδίδωσιν
διαδιδώσουσιν
διαδοθείσης
διάδος
διάδοτε
διαδοῦναι
διαδοχή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαδοχήδιαδοχαί
GENδιαδοχῆςδιαδοχῶν
DATδιαδοχῇδιαδοχαῖς
ACCδιαδοχήνδιαδοχάς
VOCδιαδοχήδιαδοχαί
διαδοχήν
διάδοχοι
διάδοχον
διάδοχος
Masculine
 SingularPlural
NOMδιάδοχοςδιάδοχοι
GENδιαδόχουδιαδόχων
DATδιαδόχῳδιαδόχοις
ACCδιάδοχονδιαδόχους
VOCδιάδοχεδιάδοχοι
διαδόχου
διαδόχους
διαδόχων
διαδράμῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: διατρέχω
διαδραμοῦνται
διαδράς
διαδύνω
διαδώσει
διαδώσουσι(ν)