διαιρεθήσεται
διαιρεθῶσιν
διαιρεῖται
διαιρέσεις
διαιρέσεσιν
διαιρέσεως
διαίρεσιν
διαίρεσις
διαιρετός
διαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to separate out, divide, distribute
  • to separate out
  • to dispense, apportion, distribute
  • to sever
  • to make a breach in a continuum and diminish, e.g., to shorten the number of months of one's lifespan (Job 21:21)
 • Cognates: αἱρέω, ἀναιρέω, ἀνθαιρέω, ἀνθυφαιρέω, ἀνταναιρέω, ἀφαιρέω, διαιρέω, ἐκαιρέω, ἐξαιρέω, ἐπαναιρέω, ἐπιδιαιρέω, καθαιρέω, καταδιαιρέω, παραιρέω, περιαιρέω, προαιρέω, ὑπεξαιρέω, ὑφαιρέω
 • Forms:
  • διελεῖν
   • Verb: Fut Act Infin
   • Verb: Aor Act Infin
  • διαιρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαιρεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • διαιρούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • διαιροῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • διαιρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • διεῖλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεῖλον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διελεῖσθε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διελεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διελέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • διέλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διέλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
  • διελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • διελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διῃρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διῃρημένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • διῄρηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
διαιρούμενοι
διαιροῦν
διαιρῶν
δίαιτα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a way of life, livelihood
  • food, diet
  • habitation, dwelling, abode
 • Forms:
  • διαίταις Noun: Dat Plur Fem
  • δίαιταν Noun: Acc Sing Fem
  • διαίτῃ Noun: Dat Sing Fem
  • διαίτης Noun: Gen Sing Fem
διαίταις
δίαιταν
διαιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to regulate, govern, moderate
   • to keep under control
  • Middle/Passive:
   • to subject
   • to have a dwelling
   • to lead one's life
   • to live
 • Cognates: διαιτάω, ἐκδιαιτάω
 • Forms:
  • διαιτηθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διῃτῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
διαιτέω
διαίτῃ
διαιτηθῆναι
διαιτηθήσεται
διαίτης