δυεῖν
 • Parse: Adj: Dat Plur Neut
 • Root: δύο
δύειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: δύω
δύῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: δύω
δῦναι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: δύω
δυναίμην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Optative 1st Sing
 • Root: δύναμαι
δύναιντο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Optative 3rd Plur
 • Root: δύναμαι
δύναιτ᾿
δύναμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be able, can
  • to be permitted, allowed
  • to be capable of
  • to be prevail against defeat
  • to do, be possible, be of power
 • Forms:
 • Present
 • δυναίμην Verb: Pres Mid/Pass Deponent Optative 1st Sing
 • δύναιντο Verb: Pres Mid/Pass Deponent Optative 3rd Plur
 • δύναιτ᾿ Verb: Pres Mid/Pass opt 3rd Sing
 • δυνάμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • δυνάμενα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Neut
 • δυνάμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • δυναμένη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • δυνάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • δυναμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • δυνάμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • δυνάμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • δυναμένου
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
 • δυναμένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • δυναμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
 • δυνάμενων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • δύνανται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • δύνασαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • δύνασθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • δύνασθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • δύναται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • δύνῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing Contracted form
 • δύνησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • δύνηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • δύνωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • δυνώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • δύνωνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐδύναντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἠδύνατο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐδύνασθε Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • ἐδύνατο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἠδύναντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἠδύνασθε Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Future
 • δυνηθήσεσθε Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δυνηθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • δυνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δυνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δυνήσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • δυνήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • δυνήσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • δυνήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • δυνησόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • δυνήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐδυνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠδυνάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • δυνασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • δυνηθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • δυνηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • δυνηθέντες Verb: Aor Pass part Nom plur masc
 • δυνηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • δυνηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δυνηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • δυνηθῆτε Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
 • δυνηθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • δυνηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐδυνάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδυνάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐδυνάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐδυνάστευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδυνήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠδυνάσθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἠδυνάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠδυνάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἠδυνάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠδυνήθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἠδυνήθημεν Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st Plur
 • ἠδυνήθην Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ἠδυνήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἠδυνήθησαν Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἠδυνήθητε Verb: Aor Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Perfect
δυνάμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • Root: δύναμαι
δυνάμει
δυνάμεις
δυνάμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Neut
 • Root: δύναμαι
δυνάμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • Root: δύναμαι
δυναμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • Root: δύναμαι
δυνάμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: δύναμαι
δυναμένοις
δυνάμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: δύναμαι
δυνάμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: δύναμαι
δυναμένου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
 • Root: δύναμαι
δυναμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: δύναμαι
δυναμένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
 • Root: δύναμαι
δυνάμενων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: δύναμαι
δυνάμεσι
δυνάμεσιν
δυνάμεων
δυνάμεως
δύναμιν
δύναμις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • power, might, strength, force
  • ability, capability
  • miracle, wonder
  • resources
  • powerful performance
  • source of power
  • armed military force, army
  • constellation of powerful celestial bodies
  • wealth (as an indication of one's power)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδύναμιςδυνάμεις
GENδυνάμεωςδυνάμεων
DATδυνάμειδυνάμεσι(ν)
ACCδύναμινδυνάμεις
δυναμούμενοι
δυναμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strengthen, enable, endow
  • to rely for strength
 • Cognates: ἐνδυναμόω, ὑπερδυναμόω
 • Forms:
  • δυναμούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • δυναμώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δυνάμωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐδυναμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδυναμώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
δυναμώσει
δυνάμωσον
δύνανται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: δύναμαι
δύνασαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: δύναμαι
δύνασθαι
δύνασθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: δύναμαι
δυνασθῆτε
δυνάστα
δυνάσται
δυνάσταις
δυνάστας
δυναστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • power, lordship, domination
  • strength
  • powerful deed
  • one who is possessed of power
  • powerful army
  • domination
 • Cognates: καταδυναστεία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδυναστείαδυναστεῖαι
GENδυναστείαςδυναστειῶν
DATδυναστείᾳδυναστείαις
ACCδυναστείανδυναστείας
δυναστείᾳ
δυναστεῖαι
δυναστείαις
δυναστείαν
δυναστείας
δυναστεύειν
δυνάστευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • possession, resources, natural resources
  • military fortification
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδυνάστευμαδυναστεύματα
GENδυνάστευματοςδυνaστευμάτων
DATδυνάστευματιδυνάστευμασι(ν)
ACCδυνάστευμαδυναστεύματα
δυναστεύματα
δυναστεύοντα
δυναστεύοντι
δυναστεύοντος
δυναστευόντων
δυναστευούσης
δυναστεύουσι
δυναστεύουσιν
δυναστεῦσαι
δυναστεύσει
δυναστεύσῃ
δυναστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rule, overpower, dominate, oppress, hold power
  • to have and wield power
 • Cognates: καταδυναστεύω
 • Forms:
  • δυναστεύειν Verb: Pres Act Infin
  • δυναστεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • δυναστεύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • δυναστεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • δυναστευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • δυναστευούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • δυναστεύουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • δυναστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • δυναστεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δυναστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δυναστεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
δυναστεύων
δυνάστῃ
δυνάστην
δυνάστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • powerful, oppressor
  • ruler, sovereign
  • court official
  • someone who is in a position of power
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδυνάστηςδυνάσται
GENδυνάστουδυναστῶν
DATδυνάστῃδυνάσταις
ACCδυνάστηνδυνάστας
VOCδυνάσταδυνάσται
δυνάστου
δυναστῶν
δυνατά
δύναται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δύναμαι
δυναταί
δυνατέ
δυνατέω
δυνατή
δυνατήν
δυνατοί
δυνατοῖς
δυνατόν
δυνατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • physically strong and capable, powerful, mighty
  • in possession of abundant means
  • talented, able (to perform a demanding task)
  • possible, permissible
 • Cognates: ἀδύνατος, δυνατός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδυνατόςδυνατήδυνατόν
GENδυνατοῦδυνατῆςδυνατοῦ
DATδυνατῷδυνατῇδυνατῷ
ACCδυνατόνδυνατήνδυνατόν
VOCδυνατέδυνατήδυνατόν
Plural
 MascFemNeut
NOMδυνατοίδυναταίδυνατά
GENδυνατῶνδυνατῶνδυνατῶν
DATδυνατοῖςδυναταῖςδυνατοῖς
ACCδυνατούςδυνατάςδυνατά
 • Comparatives & Superlatives
 • δυνατώτεραι
  • Adj: Dat Sing Fem comp
  • Adj: Nom plur fem comp
 • δυνατώτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • δυνατωτέρα Adj: Nom Sing Fem Comparative
 • δυνατώτερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
 • δυνατώτερος Adj: Nom Sing Masc comp
δυνατοῦ
δυνατούς
δυνατῷ
δυνατῶν
δυνατῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mightily, strongly, with vigour
δυνατωτέρα
δυνατώτεραι
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Fem comp
  • Adj: Nom plur fem comp
 • Root: δυνατός
δυνατώτεροι
δυνατώτερον
δυνατώτερος
δύνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύω
δύνῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing Contracted form
 • Root: δύναμαι
δυνηθείη
δυνηθείς
δυνηθέντες
δυνηθῇ
δυνηθῆναί
δυνηθῇς
δυνηθήσεσθε
δυνηθήσεται
δυνηθῆτε
δυνηθῶ
δυνηθῶσιν
δυνήσει
δυνήσεις
δυνήσεσθε
δυνήσεται
δυνήσῃ
δύνησθε
δυνήσομαι
δυνησόμεθα
δυνήσονται
δύνηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • Root: δύναμαι
δύνοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: δύνω
δύνω
δύνωμαι
δυνώμεθα
δύνωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
 • Root: δύναμαι
δύο
 • Parse: Adj: Nom/Gen/Acc Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning: both, twain, two
 • Forms:
  • δυεῖν Adj: Dat Plur Neut
  • δυσί Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • δυσίν Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
δυσάθλιος
δυσαίακτος
δυσάλυκτος
δυσβάστακτα
δυσβάστακτον
δυσβάστακτος
δύσβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: impassable, hard to walk, hard to traverse, inaccessible
 • Forms:
δυσγένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: low birth, humble origin
δυσδιήγητος
δύσει
δυσεντερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bloody flux; a "dysentery"
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδυσεντερίαδυσεντερίαι
GENδυσεντερίαςδυσεντεριῶν
DATδυσεντερίᾳδυσεντερίαις
ACCδυσεντερίανδυσεντερίας
δυσεντερίᾳ
δυσεντέριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dysentery
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδυσεντέριονδυσεντέρια
GENδυσεντερίουδυσεντερίων
DATδυσεντερίῳδυσεντερίοις
ACCδυσεντέριονδυσεντέρια
δυσεντερίῳ
δυσερμήνευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard to explain, hard to be uttered, difficult of explanation
δύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δύω
δύσεως
δυσημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unlucky day
  • bad luck, hard luck
  • mishap, misery, misfortune
 • Cognates: εὐημερία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδυσημερίαδυσημερίαι
GENδυσημερίαςδυσημεριῶν
DATδυσημερίᾳδυσημερίαις
ACCδυσημερίανδυσημερίας
δυσημερίαν
δυσθεράπευτος
δυσί
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc
 • Root: δύο
δυσίν
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Fem
 • Root: δύο
δυσίν
δύσις
Feminine
 SingularPlural
NOMδύσιςδύσεις
GENδύσεωςδύσεων
DATδύσειδύσεσι(ν)
ACCδυσίνδύσεις
δυσκατάπαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard to check, restless, hard to stop, hardly stoppable
 • Forms:
δυσκλεεστάτης
δυσκλεῆ
δυσκλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • infamous, shameful
  • liable to cause a sense of shame
 • Cognates: δυσκλεής
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδυσκλεήςδυσκλεές
GENδυσκλεοῦς
DATδυσκλεεῖ
ACCδυσκλεῆδυσκλεές
Plural
 MascFemNeut
NOMδυσκλεεῖςδυσκλεῆ
GENδυσκλεῶν
DATδυσκλεέσι(ν)
ACCδυσκλεεῖςδυσκλεῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • δυσκλεεστάτης Adj: Gen Sing Fem Superlative
δύσκολα
δυσκολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unbearable, intolerable
  • discontent, peevishness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδυσκολίαδυσκολίαι
GENδυσκολίαςδυσκολιῶν
DATδυσκολίᾳδυσκολίαις
ACCδυσκολίανδυσκολίας
δυσκολίας
δυσκόλοις
δύσκολον
δύσκολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: troublesome, harassing, hard, difficult, hard to bear
 • Forms:
  • δυσκόλοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • δύσκολα Adj: Acc Plur Neut
  • δύσκολον Adj: Nom Sing Neut
δυσκόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hardly, with difficulty, impracticably
δύσκωφος
δυσμαθεῖς
δυσμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: slow to learn, hard to teach
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδυσμαθήςδυσμαθές
GENδυσμαθοῦς
DATδυσμαθεῖ
ACCδυσμαθῆδυσμαθές
Plural
 MascFemNeut
NOMδυσμαθεῖςδυσμαθῆ
GENδυσμαθῶν
DATδυσμαθέσι(ν)
ACCδυσμαθεῖςδυσμαθῆ
δυσμαῖς
δυσμάς
δυσμένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ill-will, enmity, animosity
 • Cognates: εὐμένεια
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδυσμένειαδυσμένειαι
GENδυσμενείας$ῶν
DATδυσμενείᾳδυσμενείαις
ACCδυσμένειανδυσμενείας
δυσμένειαν
δυσμενείας
δυσμενεῖς
δυσμενέσι
δυσμενῆ
δυσμενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hostile, ill-disposed
 • Cognates: εὐμενής
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδυσμενήςδυσμενές
GENδυσμενοῦς
DATδυσμενεῖ
ACCδυσμενῆδυσμενές
Plural
 MascFemNeut
NOMδυσμενεῖςδυσμενῆ
GENδυσμενῶν
DATδυσμενέσι(ν)
ACCδυσμενεῖςδυσμενῆ
δυσμενῶς
δυσμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • going down, setting [of the sun], descent [of the sun]
  • west
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδυσμήδυσμαί
GENδυσμῆςδυσμῶν
DATδυσμῇδυσμαῖς
ACCδυσμήνδυσμάς
VOCδυσμήδυσμαί
δυσμῶν
δυσνοεῖν
δυσνοέω
δυσνόητος
δυσνοοῦν
δύσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: δύω
δύσουσι
δύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: δύω
δυσπέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: misfortune, adversity, unfortunate event
 • Cognates: εὐεργέτημα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδυσπέτημαδυσπέτματα
GENδυσπέτματοςδυσπετημάτων
DATδυσπέτματιδυσπέτμασι(ν)
ACCδυσπέτημαδυσπέτματα
δυσπετημάτων
δυσπολιόρκητος
δυσπρόσιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: difficult of access, difficult for attacking
 • Forms:
δυσσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: impiety, ungodliness
 • Cognates: εὐσέβεια
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδυσσέβειαδυσσέβειαι
GENδυσσεβείας$ῶν
DATδυσσεβείᾳδυσσεβείαις
ACCδυσσέβειανδυσσεβείας
δυσσεβείας
δυσσεβεῖς
δυσσεβέω
δυσσεβῆ
δυσσέβημα
Neuter
 SingularPlural
NOMδυσσέβημαδυσσεβήματα
GENδυσσεβματοςδυσσεβημάτων
DATδυσσεβματιδυσσεβμασι(ν)
ACCδυσσέβημαδυσσεβήματα
δυσσεβήματα
δυσσεβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • ungodly, impious, profane, wicked
  • Substantival:
   • infidel
 • Cognates: εὐσεβής
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδυσσεβήςδυσσεβές
GENδυσσεβοῦς
DATδυσσεβεῖ
ACCδυσσεβῆδυσσεβές
Plural
 MascFemNeut
NOMδυσσεβεῖςδυσσεβῆ
GENδυσσεβῶν
DATδυσσεβέσι(ν)
ACCδυσσεβεῖςδυσσεβῆ
δυσσεβοῦντας
δυσσεβοῦς
δυστοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suffer birth pangs, suffer in childbirth, have a painful delivery
 • Forms:
  • ἐδυστόκησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Δύστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: name of a month in the Macedonian calendar
δυσφημέω
δυσφημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • slander, evil report, blaspheme, defamation
  • slanderous utterance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδυσφημίαδυσφημίαι
GENδυσφημίαςδυσφημιῶν
DATδυσφημίᾳδυσφημίαις
ACCδυσφημίανδυσφημίας
δυσφημίας
δυσφημιῶν
δυσφήμοις
δύσφημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • slanderous, blasphemous, of ill omen, boding, profane
  • given to making slanderous remarks
 • Forms:
  • δυσφήμοις Adj: Dat Plur Neut
  • δυσφήμου Adj: Gen Sing Masc
δυσφήμου
δυσφημούμενοι
δυσφορέω
δυσφόρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • grievously, painfully
  • finding it hard to come to terms
δυσχάριστος
δυσχερεῖ
δυσχέρεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • annoyance, difficulty
  • difficult situation or event to handle and bear
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδυσχέρειαδυσχέρειαι
GENδυσχερείαςδυσχερειῶν
DATδυσχερείᾳδυσχερείαις
ACCδυσχέρειανδυσχερείας
δυσχέρειαν
δυσχερές
δυσχερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • annoying, vexatious
  • grievous, severe
  • hard to take in hand or manage
  • difficult to handle and bear
  • odious, unpopular
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδυσχερήςδυσχερές
GENδυσχεροῦς
DATδυσχερεῖ
ACCδυσχερῆδυσχερές
Plural
 MascFemNeut
NOMδυσχερεῖςδυσχερῆ
GENδυσχερῶν
DATδυσχερέσι(ν)
ACCδυσχερεῖςδυσχερῆ
δυσχερῶν
δύσχρηστος
δυσώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ill-smelling, stinking
 • Forms:
δυσωδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stench, filth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδυσωδίαδυσωδίαι
GENδυσωδίαςδυσωδιῶν
DATδυσωδίᾳδυσωδίαις
ACCδυσωδίανδυσωδίας
δυσωδίᾳ
δυσωδίαν
δύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strip off, shed, remove
  • to cause to vanish
  • of sun & stars: to sink into, set, plunge, move into a lower place
  • of clothes: to get into, put on
  • of sufferings, passions: to enter, come over, come upon
 • Cognates: ἀπεκδύομαι, ἀποδύω, δύω, εἰσδύω, ἐκδύω, ἐνδύω, ἐπενδύομαι, ἐπιδύω, καταδύω, περιδύω, ὑποδύω
 • Forms:
  • δύειν Verb: Pres Act Infin
  • δεδυκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • δύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • δῦναι Verb: Aor Act Infin
  • δύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • δύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἔδυ Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur