διωγμῖται
διωγμίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mounted policeman
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδιωγμίτηςδιωγμῖται
GEN  
DAT  
ACC  
διωγμοῖς
διωγμόν
διωγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • persecution
  • act of pursuing
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδιωγμός 
GENδιωγμοῦδιωγμῶν
DAT διωγμοῖς
ACCδιωγμόνδιωγμούς
διωγμοῦ
διωγμούς
διωγμῶν
διώδευε
διώδευεν
διωδεύθη
διωδεύσαμεν
διώδευσαν
διώδευσεν
διωθεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: διωθέω
διωθέω
δίωκε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώκειν
διώκεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώκετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώκῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώκῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώκομαι
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
διωκόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
διωκόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: διώκω
διωκόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: διώκω
διώκοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: διώκω
διώκονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
 • Root: διώκω
διώκοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: διώκω
διώκοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
διώκοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: διώκω
διωκόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: διώκω
διῶκται
διώκτην
διώκτης
Masculine
 SingularPlural
NOMδιώκτηςδιῶκται
GEN διώκτων
DAT  
ACCδιώκτην 
διώκτων
διώκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run after, pursue, chase
  • to hasten, run, press on (toward somewhere)
  • to aspire, (to something), pursue, strive for, seek after
  • to persecute
  • to harass persistently
  • to drive away, drive out
  • to force to move away
 • Cognates: ἀποδιώκω, διώκω, ἐκδιώκω, ἐπιδιώκω, καταδιώκω, μεταδιώκω, συνδιώκω
 • Forms:
  • δεδιωγμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • δίωκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διώκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διώκειν Verb: Pres Act Infin
  • διώκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διώκετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • διώκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • διώκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • διώκομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • διωκόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • διωκόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • διωκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • διώκοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • διώκονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
  • διώκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • διώκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διώκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • διωκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • διώκωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • διώκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διώκωνται Verb: Pres Pass Subj 3rd Plur
  • διώκωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • διῶξαι Verb: Aor Act Infin
  • διώξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διώξασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • διωξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • διώξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • διώξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διώξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διώξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διώξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διώξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διώξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • δίωξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διώξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • διώξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • διώξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • διώξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διώξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • διώξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διώξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διωχθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • διωχθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
  • διωχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • διωχθῆναι Verb: Aor Pass infin
  • διωχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐδίωκε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐδίωκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐδίωκον
   • Verb: Imp act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐδιώξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδίωξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδίωξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδιώξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδιώχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδιώχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐδιώχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
διώκωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: διώκω
διώκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διώκω
διώκωνται
 • Parse: Verb: Pres Pass Subj 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώκωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώλλυντο
διῶξαι
διώξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διώκω
διώξασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: διώκω
διωξάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώξεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώξετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώξῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώξητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: διώκω
δίωξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώξουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: διώκω
διώξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: διώκω
διώξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
διώξωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: διώκω
διώξωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώξωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διώκω
διωρθώθησαν
διώρισα
διώρισε
διώρισεν
διώρισται
διώροφα
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut
 • Root: διώρ
διώροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • second level (cabins of a ship)
  • second story (of living quarters)
 • Cognates: διώροφος, τριώροφος
 • Forms:
  • διώροφα Adj: Acc Plur Neut
διώρυγας
διώρυγες
διώρυγος
διῶρυξ
Feminine
 SingularPlural
NOMδιῶρυξδιώρυγες
GENδιώρυγος 
DAT  
ACC διώρυγας
διώρυξα
διώρυξεν
διωστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a pole (which is passed through rings)
  • a stave (for carrying the ark)
  • instrument for pushing out
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδιωστήρ 
GEN  
DAT διωστῆρσιν
ACC διωστῆρας
διωστῆρας
διωστῆρσιν
διωχθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: διώκω
διωχθεῖσαι
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: διώκω
διωχθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
διωχθῆναι
διωχθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω