διωγμῖται
διωγμίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mounted policeman
 • Forms:
Masculine
  Singular Plural
NOM διωγμίτης διωγμῖται
GEN διωγμίτου διωγμιτῶν
DAT διωγμίτῃ διωγμίταις
ACC διωγμίτην διωγμίτας
διωγμοῖς
διωγμόν
διωγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • persecution
  • act of pursuing
 • Forms:
Masculine
  Singular Plural
NOM διωγμός διωγμοί
GEN διωγμοῦ διωγμῶν
DAT διωγμῷ διωγμοῖς
ACC διωγμόν διωγμούς
VOC διωγμέ διωγμοί
διωγμοῦ
διωγμούς
διωγμῶν
διώδευε
διώδευεν
διωδεύθη
διωδεύσαμεν
διώδευσαν
διώδευσεν
διωθεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: διωθέω
διωθέω
δίωκε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώκειν
διώκεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώκετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώκῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώκῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
διωκόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
διωκόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: διώκω
διωκόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: διώκω
διώκοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διώκω
διώκονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
 • Root: διώκω
διώκοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: διώκω
διώκοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
διώκοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: διώκω
διωκόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: διώκω
διῶκται
διώκτην
διώκτης
Masculine
  Singular Plural
NOM διώκτης διῶκται
GEN διώκτου διώκτων
DAT διώκτῃ διώκταις
ACC διώκτην διώκτας
διώκτων
διώκω
 • Present
 • δίωκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • διώκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διώκειν Verb: Pres Act Infin
 • διώκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • διώκετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • διώκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • διώκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • διώκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διωκόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • διωκόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • διωκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • διώκοντα Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • διώκονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
 • διώκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • διώκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • διώκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • διωκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • διώκωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • διώκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • διώκωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • διώκωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐδίωκε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐδίωκεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐδίωκον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • διώξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • διώξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • διώξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διώξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • διώξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • διώξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • διώξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διώξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • διωχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • διῶξαι Verb: Aor Act Infin
 • διώξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • διώξασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • διωξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • διώξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διώξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δίωξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διώξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • διώξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διώξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διωχθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • διωχθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • διωχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • διωχθῆναι Verb: Aor Pass infin
 • ἐδιώξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδίωξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδίωξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδιώξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδιώχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδιώχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐδιώχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • δεδιωγμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
διώκωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: διώκω
διώκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διώκω
διώκωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώκωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώλλυντο
διῶξαι
διώξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διώκω
διώξασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: διώκω
διωξάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώξεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
διώξετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώξῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώξητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: διώκω
διώξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: διώκω
δίωξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: διώκω
διώξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώξουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
διώξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
διώξωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: διώκω
διώξωσι(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διώκω
διωρθώθησαν
διώρισα
διώρισε
διώρισεν
διώρισται
διώροφος
διώρυγας
διώρυγες
διώρυγος
διῶρυξ
 
  Singular Plural
NOM διῶρυξ διῶρυγες
GEN διώρυγος διώρυγῶν
DAT διώρυγι διώρυξι(ν)
ACC διῶρυγα διῶρυγας
διώρυξα
διώρυξεν
διώρυχες
διωστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a pole (which is passed through rings)
  • a stave (for carrying the ark)
  • instrument for pushing out
 • Forms:
Masculine
  Singular Plural
NOM διωστήρ διωστῆρες
GEN διωστῆρος διωστήρων
DAT διωστῆρι διωστῆρσι(ν)
ACC διωστῆρα διωστῆρας
διωστῆρας
διωστῆρσιν
διωχθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: διώκω
διωχθεῖσαι
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: διώκω
διωχθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
διωχθῆναι
διωχθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω