χά
 • Parse: interjection
 • Meaning: ha! ha!
χααναία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: priest's robe
χαβότια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: honey-pots
χαβραθα
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: good stretch (of distance)
χαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to open wide, gape, yawn
 • Forms:
  • ἔχανεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
χάϊος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: genuine, true, good
χαῖος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shepherd's staff
χαῖρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: χαίρω
χαίρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χαίρειν
χαίρετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: χαίρω
χαιρετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to greet, welcome, salute
 • Forms:
  • ἐχαιρέτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχαιρέτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
χαιρέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χαίρῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χαίροιεν
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χαίρομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: χαίρω
χαίροντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: χαίρω
χαίροντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: χαίρω
χαιρόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: χαίρω
χαίρουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
 • Root: χαίρω
χαίρουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rejoice, be glad
  • to welcome, greet (as formula to begin a letter)
 • Cognates: ἐπιχαίρω, καταχαίρω, προσχαίρω, συγχαίρω, χαίρω
 • Forms:
  • ἔχαιρε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔχαιρεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔχαιρον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐχάρη Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐχάρημεν Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 1st. Plur
  • ἐχάρην Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἐχάρησαν Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐχάρητε Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • χαρείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • χαρῇς Verb: Aor Pass subj 2nd sing
  • χαρήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • χαίρουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
  • χαίρῳ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • χαῖρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • χαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χαίρειν Verb: Pres Act Infin
  • χαίρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • χαιρέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • χαίρῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • χαίροιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
  • χαίρομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • χαίροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • χαίροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • χαιρόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • χαίρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • χαίρωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • χαίρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • χαρεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • χάρηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • χαρῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
  • χαρήσεται Verb: 2nd Future pass Deponent Ind 3rd Sing
  • χαρήσομαι Verb: 2nd Future pass Deponent Ind 1st Sing
  • χαρήσονται Verb: 2nd Future pass Deponent Ind 3rd Plur
  • χαρῆτε
   • Verb: 2Aor Pass Deponent Subj 2nd Plur
   • Verb: 2Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • χαροῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • χάρουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
χαίρῳ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: χαίρω
χαίρωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: χαίρω
χαίρων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: χαίρω
χαλαβώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an evet (a newt) (Lev. 11:30 also καλαβώτης)
χάλαζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hail
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχάλαζαχάλαζαι
GENχαλάζης 
DATχαλάζῃχαλάζαις
ACCχάλαζαν 
χάλαζαι
χαλάζαις
χάλαζαν
χαλάζῃ
χαλάζης
χαλάσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: χαλάω
χαλασάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: χαλάω
χαλάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: χαλάω
χαλάσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαλάω
χαλαστά
χαλαστόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: chain, festoon, ornamental chain
 • Forms:
  • χαλαστά Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • χαλαστῶν Noun: Gen Plur Neut
χαλαστῶν
χαλάσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: χαλάω
χαλᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: χαλάω
χαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lower, let down, strike, slacken, let drop
  • to loosen
 • Cognates: καταχαλάω, περιχαλάω, προχαλάω, χαλάω
 • Forms:
  • ἐχάλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχαλάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐχαλάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • χαλάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • χαλασάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • χαλάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • χαλάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • χαλάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • χαλᾶται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • χαλῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • χαλῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
χαλβάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: galbanum, the resinous juice of all-heal, Ferula galbaniflua
 • Hebrew:
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχαλβάνηχαλβάναι
GENχαλβάνηςχαλβανῶν
DATχαλβάνῃχαλβάναις
ACCχαλβάνηνχαλβάνας
VOCχαλβάνηχαλβάναι
χαλβάνην
χαλεπά
χαλεπαίνετε
χαλεπαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be severe, sore, grievous
  • to be angry, be embittered toward, rage, sorely angry
 • Forms:
  • ἐχαλέπαινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • χαλεπαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
χαλεπάς
χαλεπή
χαλεποί
χαλεπόν
χαλεπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • difficult, hard
  • grievous
  • cruel, harsh
  • dangerous, perilous
  • furious, fierce
 • Forms:
  • χαλεπῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • χαλεπάς Adj: Acc Plur Fem
  • χαλεπά Adj: Nom Plur Neut
  • χαλεπή Adj: Nom Sing Fem
  • χαλεποί Adj: Nom Plur Masc
  • χαλεπόν Adj: Acc Sing Masc
  • χαλεπώτερα Adj: Acc Plur Neut compar
  • χαλεπωτέραν Adj: Acc Sing Fem comp
  • χαλεπωτέρας Adj: Acc Plur Fem comp
  • χαλεπώτερον Adj: Acc Sing Masc compar
  • χαλεπωτέρων Adj: Gen Plur Neut comp
χαλεπῶν
χαλεπώτερα
χαλεπωτέραν
χαλεπωτέρας
χαλεπώτερον
χαλεπωτέρων
χαλια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tablet
χάλικες
χαλίκων
χαλιναγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bridle, curb, control, guide with a bridle
 • Forms:
  • χαλιναγωγοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • χαλιναγωγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • χαλιναγωγῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • χαλιναγωγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
χαλιναγωγῆσαι
χαλιναγωγήσεις
χαλιναγωγοῦντες
χαλιναγωγῶν
χαλινόν
χαλινός
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: bit, bridle, restraint
 • Forms:
  • χαλινούς Noun: Acc Plur Masc
  • χαλινόν Noun: Acc Sing Masc
  • χαλινῷ Noun: Dat Sing Masc
  • χαλινῶν Noun: Gen Plur Masc
χαλινούς
χαλινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bridle, hold in check
χαλινῷ
χαλινῶν
χάλιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a small stone, pebble, gravel
 • Forms:
  • χάλικες Noun: Nom Plur Masc
  • χαλίκων Noun: Gen Plur Masc
χαλκᾶ
χαλκαῖ
χαλκαῖς
χαλκᾶς
χάλκειαι
χαλκείαις
χάλκειοι
χαλκείοις
χαλκεῖον 
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • copper, bronze (i.e., alloy of copper and tin), brass (i.e., alloy of copper and zinc)
  • brazen cauldron, copper vessel
  • a smith's shop, forge, smithy
 • Forms:
  • χάλκειον Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • χαλκείοις Noun: Dat Plur Neut
χάλκειον 
χάλκειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of copper, bronze, brass
 • Forms:
  • χάλκειαι Adj: Nom Plur Fem
  • χαλκείαις Adj: Dat Plur Fem
  • χάλκειοι Adj: Nom Plur Masc
  • χαλκείῳ Adj: Dat Sing Masc
χαλκεῖς
χαλκείῳ
χάλκεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: brass, coppery
 • Forms:
  • χαλκᾶ Adj: Acc Plur Neut
χαλκεύειν
χαλκεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: coppersmith, blacksmith, metalworker
 • Forms:
  • χαλκεῖς Noun: Nom Plur Masc
  • χαλκέως Noun: Gen Sing Masc
χαλκεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to forge (bronze)
  • to make of copper, bronze
 • Forms:
  • χαλκεύειν Verb: Pres Act Infin
  • κεχαλκευμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc/Neut
  • κεχαλκευμένα Verb: Perf Mid Part Nom/Acc Plur Neut
χαλκέως
χαλκῆ
χαλκηδῶν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chalcedony, copper-like
χαλκῆν
χαλκίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a copper dish, brazen vessel, copper cauldron
 • Forms:
  • χαλκίων Noun: Gen Plur Neut
χαλκίων
χαλκοῖ
χαλκοῖς
χαλκολίβανον
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning: polished copper, fine brass
 • Forms:
  • χαλκολιβάνῳ Noun: Dat Sing Neut
χαλκολιβάνῳ
χαλκόν
χαλκοπλάστας
χαλκοπλάστης
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: a bronze-worker
 • Forms:
  • χαλκοπλάστας Noun: Acc Plur Masc
χαλκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: copper, brass, money
 • Forms:
  • χαλκόν Noun: Acc Sing Masc
  • χαλκοῦ Noun: Gen Sing Masc
χαλκοῦ
χαλκοῦν
χαλκοῦς
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc
 • Meaning: copper, brass, bronze, a copper coin
 • Forms:
  • χαλκαῖ Adj: Nom Plur Fem
  • χαλκαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • χαλκᾶς Adj: Acc Plur Fem
  • χαλκῆ Adj: Nom Sing Fem
  • χαλκῆν Adj: Acc Sing Fem
  • χαλκοῖ Adj: Nom Plur Masc
  • χαλκοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • χαλκοῦν Adj: Acc Sing Masc
  • χαλκῷ Adj: Dat Sing Masc
  • χαλκῶν Adj: Gen Plur Neut
χαλκόω
χαλκῷ
χαλκῶν
χαλῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαλάω
χαλῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαλάω
χαμαί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: earthward, prostrate, on the ground, toward the ground
χαμαιλέοντες
χαμαιλέων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the chameleon
 • Forms:
  • χαμαιλέοντες Noun: Nom Plur Masc
χαμαιπετής
χάνε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: χάσκω
χάνῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: χάσκω
χάος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gaping abyss, chasm, chaos
χαρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • joy
  • the person or thing that causes joy
  • a state of joyfulness
  • a festive dinner, banquet
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχαρά 
GENχαρᾶς 
DATχαρᾷ 
ACCχαράνχαρᾶς
χαρᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χαρά
χάραγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a scratch, etching, a stamp, graven, mark, a statue
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMχάραγμαχαράγματα
  GENχαράγματοςχαραγμάτων
  DATχαράγματιχαράγμασι(ν)
  ACCμχάραγμααχαράγματα
χαράγματα
χαράγματι
χαράγματος
χαραδριόν
χαραδριός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the curlew, water plover
 • Forms:
  • χαραδριόν Noun: Acc Sing Masc
χάρακα
χάρακας
χάρακες
χάρακι
χαρακοβολία
χαρακοβολίᾳ
χαρακόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fence by a palisade, fortify, fence in with stakes, raise a barricade against, besiege
 • Cognates: περιχαρακόω, χαρακόω
 • Forms:
  • κεχαρακωμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐχαράκωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐχαράκωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐχαράκωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • χαρακώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • χαράκωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
χαρακτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an engraving, impression, reproduction, representation
  • characteristic trait or manner, distinctive mark
  • outward appearance, form
  • engraver
 • Forms:
  • χαρακτῆρα Noun: Acc Sing Masc
  • χαρακτῆρι Noun: Dat Sing Masc
χαρακτῆρα
χαρακτῆρι
χαράκων
χαρακώσαντος
χαράκωσιν
χαράκωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a palisade, fencing, bulwark, stockade
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχαράκωσιςχαρακώσεις
GENχαρακώσεωςχαρακώσεων
DATχαρακώσειχαρακώσεσι(ν)
ACCχαράκωσι(ν)χαρακώσεις
χαράκωσον
χαράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χαρά
χάραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a stake, a palisade, fence, rampart, trench
 • Forms:
  • χαράκων Noun: Gen Plur Masc
  • χάρακα Noun: Acc Sing Masc
  • χάρακας Noun: Acc Plur Masc
  • χάρακες Noun: Nom Plur Masc
  • χάρακι Noun: Dat Sing Masc
χαρᾶς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χαρά
χαράσσεσθαι
χαράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to engrave, write
   • to make sharp or pointed
   • to cut, scratch, tear, rip
   • to provoke
  • Passive:
   • to be stamped
   • to be branded
 • Cognates: παραχαράσσω, χαράσσω
 • Forms:
  • ἐχάραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχάραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • χαράσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
χαρείησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χαρεῖται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χάρηθι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: χαίρω
χαρῆναι
χαρῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass subj 2nd sing
 • Root: χαίρω
χαρήσεται
 • Parse: Verb: 2nd Future pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χαρήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χαίρω
χαρήσομαι
 • Parse: Verb: 2nd Future pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: χαίρω
χαρήσονται
 • Parse: Verb: 2nd Future pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χαρῆτε 
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Pass Deponent Subj 2nd Plur
 • Root: χαίρω
χάρητε 
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: χαίρω
χαρίεις
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: full of grace, graceful, charming, winsome, beautiful, attractive
 • Forms:
  • χαρίεντες Adj: Nom Plur Masc
χαρίεντες
χαρίζεσθαι
χαρίζεσθε
χαρίζεται
χαρίζῃ
χαρίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give freely, give graciously as a favour, grant
  • to give, remit, forgive, pardon
  • to show favour to (someone)
 • Forms:
  • ἐχαρίζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐχαρισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐχαρίσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐχαρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐχαρίσω Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κεχάρισμαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • κεχαρισμένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • κεχάρισται Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • χαρίζεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • χαρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • χαρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • χαρίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • χαρίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • χαριζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • χαριζομένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc
  • χαριζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • χαρισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • χαρισάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • χαρίσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • χαρίσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
  • χαρίσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • χαρισθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • χαρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • χαρισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • χαρισομένους Verb: Fut Mid Part Acc Plur Masc
χαριζόμενοι
χαριζομένου
χαριζομένῳ
χάριν 
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in favour of; on account of
χάρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grace, favour, kindness, benefit, gift
  • graciousness, attractiveness, liberality
  • grace, beauty, elegance
  • gratitude, thankfulness
 • Cognates: ἄχαρις, εὔχαρις,
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχάριςχάριτες
GENχάριτοςχαρίτων
DATχάριτιχάρισι
ACCχάριν
χάριτα
χάριτας
χαρισάμενοι
χαρισάμενος
χαρίσασθαι
χαρίσασθε
χαρίσεται
χαρίζεται
χαρισθέντα
χαρισθῆναι
χαρισθήσομαι
χάρισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (free) gift
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMχάρισμαχαρίσματα
  GENχαρίσματοςχαρισμάτων
  DATχαρίσματιχαρίσμασι(ν)
  ACCχάρισμαχαρίσματα
χαρίσματα
χαρίσματι
χαρίσματος
χαρισμάτων
χαρισομένους
χαριστήριον
χαριστήριος
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • gracious reward
  • thank offering
  • of thanksgiving, for thanksgiving
 • Forms:
  • χαριστήριον Adj: Acc Sing Masc
χάριτα
χάριτας
χάριτες
χάριτι
χάριτος
χαριτόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bestow favour upon
   • to favour highly
   • to bless
  • Passive:
   • to be favoured
   • to be gracious
   • to be justified
 • Cognates: γλωσσοχαριτόω
 • Forms:
  • ἐχαρίτωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεχαριτωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • κεχαριτωμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • χαρίτωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
χαρίτων
χαρίτωσον
χάρμα
χαρμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a joy, gladness, delight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχαρμονή 
GENχαρμονῆς 
DAT  
ACCχαρμονήν 
χαρμονήν
χαρμονῆς
χαρμοσύνῃ
χαρμοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • joyfulness, gladness
  • delight
  • day of rejoicing
  • joyful day
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχαρμοσύνηχαρμοσύναι
GENχαρμοσύνηςχαρμοσυνῶν
DATχαρμοσύνῃχαρμοσύναις
ACCχαρμοσύνηνχαρμοσύνας
VOCχαρμοσύνηχαρμοσύναι
χαρμοσύνης
χαρμοσυνῶν
χαροποί
χαροπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • glassy, glazed, dull of (the eyes of winedrinkers)
  • joyous, glad, cheering
 • Forms:
  • χαροποί Adj: Nom Plur Masc (Gen. 49:12)
χαροῦνται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χάρουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: χαίρω
χαρσιθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: potsherd
 • Concord: Jer. 19:2
χαρτηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: paper roll, scroll, stock of papyrus, paper
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMχαρτηρία 
GEN  
DAT  
ACCχαρτηρίαν 
χαρτηρίαν
χάρτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sheet, chart, paper, papyrus roll
 • Forms:
  • χάρτου Noun: Gen Sing Masc
χαρτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: roll, scroll, papyrus roll
 • Forms:
  • χαρτίου Noun: Gen Sing Neut
  • χαρτίῳ Noun: Dat Sing Neut
χαρτίου
χαρτίῳ
χαρτός
χάρτου
χάσκοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: χάσκω
χάσκω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to open (the mouth)
  • to gape, yawn
  • to swallow
 • Cognates: ἀναχάσκω, ἐγχάσκω, χάσκω
 • Forms:
  • χάνε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • χάσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • χάσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • χάνῃ
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
χάσκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: χάσκω
χάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a chasm (i.e., yawning chasm), gulf
χαῦνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • porous, spongy
  • empty, idle, frivolous
  • thin, soft
χαυών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cake
 • Hebrew:
 • Forms:
  • χαυῶνας Noun: Acc Plur Masc
χαυῶνας
χάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill
 • Forms:
  • χῶσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing