χά
 • Parse: interjection
 • Meaning: ha! ha!
χααναία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: priest's robe
 • Forms:
χαβότια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: honey-pots
χαβραθα
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: good stretch (of distance)
χαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to open wide, gape, yawn
 • Forms:
  • ἔχανε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
χάϊος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: genuine, true, good
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχάϊοςχαΐηχάϊον
GENχαΐουχαΐηςχαΐου
DATχαΐῳχαΐῃχαΐῳ
ACCχάϊονχαΐηνχάϊον
VOCχάϊεχαΐηχάϊε
Plural
 MascFemNeut
NOMχάϊοιχάϊαιχάϊα
GENχαΐωνχαΐωνχαΐων
DATχαΐοιςχαΐαιςχαΐοις
ACCχαΐουςχαΐαςχάϊα
VOCχάϊοιχάϊαιχάϊα
χαῖος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shepherd's staff
χαῖρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: χαίρω
χαίρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χαίρειν
χαίρεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χαίρετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: χαίρω
χαιρετίζω
 • Meaning: to greet, welcome, salute
 • Forms:
  • ἐχαιρέτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχαιρέτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
χαιρέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χαιρέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperat 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χαίρῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χαιρήσονται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to rejoice
 • Root: χαίρω
χαίροιεν
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χαίροις
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
 • Root: χαίρω
χαίρομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: χαίρω
χαίροντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: χαίρω
χαίροντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: χαίρω
χαιρόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: χαίρω
χαίρουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: χαίρω
χαίρουσι, χαίρουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χαίρω
 • Verbal Meaning:
  • to rejoice, be glad, be cheerful, be happy
  • to welcome, greet (as a formula to begin a letter)
 • Substantival Meaning:
  • hail, welcome, hello, greetings (as a salutation or greeting)

   εἶπεν, χαῖρε, ῥαββί,
   he said, “Greetings, Rabbi.” (Matt 26:49)

 • Forms:
Present Verbs
 • χαίρῳ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • χαῖρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • χαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • χαίρειν Verb: Pres Act Infin
 • χαίρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • χαιρέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • χαίρῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • χαίροιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • χαίρομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • χαίρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • χαίρωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Present Participles
 • χαίροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • χαίρουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • χαίροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • χαιρόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • χαίρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔχαιρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔχαιρον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔχαιρον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • χαρήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • χαρεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • χαρήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • χαρήσομαι Verb: 2Fut Pass Ind 1st Sing
 • χαρήσονται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Plur
 • χαροῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • χάρουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐχάρη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐχάρημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐχάρην Verb: 2Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐχάρησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐχάρητε Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Plur
 • χαρείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • χαρῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • χάρηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • χαρῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
 • χαρῆτε Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Plur
 • χαρῆτε Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Plur
χαίρῳ
χαίρωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: χαίρω
χαίρων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: χαίρω
χαίτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: loose hair, flowing hair (like the main of a horse or lion)
χαίτην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: loose, flowing hair
 • Root: χαίτη
χαλαβώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an evet (newt) (Lev. 11:30 also καλαβώτης)
χάλαζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hail, hailstorm
 • Forms:
χάλαζαι
χαλάζαις
χάλαζαν
χαλάζῃ
χαλάζης
χαλάσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: χαλάω
χαλασάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • Root: χαλάω
χαλάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: χαλάω
χαλάσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: χαλάω
χαλάσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαλάω
χαλαστά
χαλαστόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: chain, festoon, ornamental chain
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχαλαστόνχαλαστά
GENχαλαστοῦχαλαστῶν
DATχαλαστῷχαλαστοῖς
ACCχαλαστόνχαλαστά
χαλαστῶν
χαλάσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: χαλάω
χαλᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: χαλάω
χαλάσας
 • Parse:
  • Part: Pres/Fut Act Acc Plur Fem
  • Part: Pres/Fut Act Gen Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to lower, drop
 • Root: χαλάω
χαλάω
 • Meaning:
  • to lower, let down, strike, let drop
  • to allow to have free play, slacken
  • to loosen
 • Forms:
Present
 • χαλᾶται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • χαλῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • χαλῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • χαλάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • χαλάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐχάλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐχαλάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐχαλάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • χαλάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • χαλάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • χαλασάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
χαλβάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: galbanum, the resinous juice of all-heal, Ferula galbaniflua
 • Hebrew:
 • Forms:
χαλβάνην
χαλεπά
χαλεπαίνετε
χαλεπαίωσιν, χαλεπαίνωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Meaning: to be severe, harsh
 • Root: χαλεπαίνω
χαλεπαίνω
 • Meaning:
  • to be severe, sore, grievous
  • to be violently agitated
  • to be angry, be embittered toward, rage, sorely angry
 • Forms:
  • ἐχαλέπαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • χαλεπαίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
χαλεπάς
χαλεπή
χαλεποί
χαλεπόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χαλεπός
χαλεπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see χαλεπώτερος
 • Meaning:
  • difficult, hard
  • awkward to deal with
  • grievous
  • cruel, harsh
  • dangerous, perilous
  • furious, fierce
 • Forms:
χαλεπῶν
χαλεπώτερα
χαλεπωτέραν
χαλεπωτέρας
χαλεπώτεροι
χαλεπωτέροις
χαλεπώτερον
χαλεπώτερος
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Note: Comparative of χαλεπός
 • Meaning: more difficult, harder, more cruel
χαλεπωτέρων
χαλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tablet
 • Forms:
χάλικες
χαλίκων
χαλιναγωγέω
 • Meaning: to bridle, curb, control, guide with a bridle
 • Forms:
  • χαλιναγωγοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • χαλιναγωγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • χαλιναγωγῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • χαλιναγωγῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
χαλιναγωγῆσαι
χαλιναγωγήσεις
χαλιναγωγοῦντες
χαλιναγωγῶν
χαλινόν
χαλινός
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: bit, bridle, restraint
χαλινούς
χαλινόω
 • Meaning: to bridle, hold in check, restrain
χαλινῷ
χαλινῶν
χαλινώσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to bridle
 • Root: χαλινόω
χάλιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: a small stone, pebble, gravel
 • Forms:
χαλκᾶ
χαλκαῖ
χαλκαῖς
χαλκᾶς
χάλκειαι
χαλκείαις
χάλκειοι
χαλκείοις
χαλκεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Note: Also spelled χαλκίον or χάλκεον
 • Meaning:
  • copper, copper-alloy
  • bronze (i.e., alloy of copper and tin)
  • brass (i.e., alloy of copper and zinc)
  • brazen cauldron, copper vessel
  • a smith's shop, forge, smithy
 • Note: Historically brass (copper and zinc) is the older alloy
 • Note: Instead of the terms, "brass "and "bronze," the accepted term is "copper alloy"
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχαλκεῖονχαλκεῖα
GENχαλκείουχαλκείων
DATχαλκείῳχαλκείοις
ACCχαλκεῖονχαλκεῖα
χάλκειον
χάλκειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of copper, bronze, brass
  • of copper-alloy
 • Forms:
χαλκεῖς
χαλκείῳ
χάλκεον
χαλκεύειν
χαλκεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: coppersmith, blacksmith, metalworker
 • Forms:
χαλκεύω
 • Meaning:
  • to forge (bronze)
  • to make of copper, bronze
  • to fabricate metal objects (tools, swords, etc.)
 • Forms:
  • χαλκεύειν Verb: Pres Act Infin
  • κεχαλκευμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
  • κεχαλκευμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
χαλκεύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to make of copper
 • Root: χαλκεύω
χαλκέως
χαλκῆ
χαλκῇ
χαλκηδῶν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chalcedony, copper-like
χαλκῆν
χαλκῆς
χαλκίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a copper dish, brazen vessel, copper cauldron
 • Note: Also spelled χαλκεῖον
 • Forms:
χαλκίων
χαλκοῖ
χαλκοῖς
χαλκολίβανον
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning: polished copper alloy, fine brass
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχαλκολίβανονχαλκολίβανα
GENχαλκολιβάνουχαλκολιβάνων
DATχαλκολιβάνῳχαλκολιβάνοις
ACCχαλκολίβανονχαλκολίβανα
χαλκολιβάνῳ
χαλκόν
χαλκοπλάστας
χαλκοπλάστης
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: a bronze-worker
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχαλκοπλάστηςχαλκοπλάσται
GENχαλκοπλάστουχαλκοπλαστῶν
DATχαλκοπλάστῃχαλκοπλάσταις
ACCχαλκοπλάστηνχαλκοπλάστας
χαλκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • copper, copper-alloy, brass, bronze
  • something made of copper
  • copper money (of no specific value)
χαλκοῦ
χαλκοῦν
χαλκοῦς
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Meaning: copper, brass, bronze, a copper coin
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχαλκοῦςχαλκῆχαλκοῦν
GENχαλκοῦχαλκῆςχαλκοῦ
DATχαλκῷχαλκῇχαλκῷ
ACCχαλκοῦνχαλκῆνχαλκοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMχαλκοῖχαλκαῖχαλκᾶ
GENχαλκῶν
DATχαλκοῖςχαλκαῖςχαλκοῖς
ACCχαλκοῦςχαλκᾶςχαλκᾶ
χαλκοῦς
χαλκόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to turn to bronze, cover in bronze
χαλκῷ
χαλκῶν
χαλῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαλάω
χαλῶσι, χαλῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαλάω
χαμαί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: earthward, prostrate, on the ground, toward the ground, downward
χαμαιλέοντες
χαμαιλέων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the chameleon
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχαμαιλέωνχαμαιλέοντες
GENχαμαιλέοντοςχαμαιλεόντων
DATχαμαιλέοντιχαμαιλέουσι(ν)
ACCχαμαιλέονταχαμαιλέοντας
VOCχαμαιλέονχαμαιλέοντες
χαμαιπετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • lying (flat) on the ground, fallen prone
  • kneeling on the ground
 • Forms:
χαμανιμ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: on the road to Chamanim
χάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goose
χάνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: goose
 • Root: χάν
χάνε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: χάσκω
χάνῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: χάσκω
χάος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gaping abyss, chasm, chaos
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχάοςχάη
GENχάουςχαῶν
DATχάειχάεσιν
ACCχάοςχάη
χαρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • joy
  • the person or thing that causes joy
  • a state of joyfulness
  • a festive dinner, banquet
 • Forms:
χαρᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: χαρά
χάραγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a scratch, etching, a stamp, graven, mark, a statue
 • Forms:
χαράγματα
χαράγματι
χαράγματος
χαραδριόν
χαραδριός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the curlew, water plover, thick-knee
χάρακα
χάρακας
χάρακες
χάρακι
χαρακοβολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forming a palisade, throwing up a mound, erection of a bulwark, erection of a stockade
 • Forms:
χαρακοβολίᾳ
χαρακόω
 • Meaning: to fence by a palisade, fortify, fence in with stakes, raise a barricade against, besiege
 • Forms:
  • κεχαρακωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κεχαρακωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐχαράκωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐχαράκωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐχαράκωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • χαρακώσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • χαράκωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
χαρακτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an engraving, impression, reproduction, representation
  • characteristic trait or manner, style
  • distinctive mark, blemish, stain, bruise
  • outward appearance, form
  • distinctive life-style
  • engraver
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMχαρακτήρχαρακτῆρες
GENχαρακτῆροςχαρακτήρων
DATχαρακτῆριχαρακτῆρσι(ν)
ACCχαρακτῆραχαρακτῆρας
χαρακτῆρα
χαρακτῆρι
χαρακτηρίζω
 • Meaning: to engrave, inscribe
χαράκων
χαρακώσαντος
χαράκωσι, χαράκωσιν
χαράκωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a palisade, fencing, bulwark, stockade
χαράκωσον
χαράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χαρά
χάραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a siege tower (used for attacking and overcoming walls)
  • a palisade, fence, rampart (used for defense)
  • a stake
  • a trench
 • Forms:
χαρᾶς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: χαρά
χαράσσεσθαι
χαράσσω
 • Active Meaning:
  • to engrave, write (by scratching)
  • to make sharp or pointed
  • to cut, scratch, tear, rip
  • to provoke
 • Passive Meaning:
  • to be stamped
  • to be branded
 • Forms:
  • κεχαραγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἐχάραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐχάραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • χαράσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
χαρείησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χαρεῖται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χάρηθι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: χαίρω
χαρῆναι
χαρῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: χαίρω
χαρήσεται
 • Parse: Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
χαρήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χαίρω
χαρήσομαι
 • Parse: Verb: 2Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: χαίρω
χαρήσονται
 • Parse: Verb: 2Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χαρῆτε
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: χαίρω
χάρητε
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: χαίρω
χαρίεις
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • full of grace, graceful, charming, winsome, beautiful, attractive
  • accomplished in morals; accomplished in intellect
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχαρίειςχαρίεσσαχαρίεν
GENχαρίεντοςχαριέσσηςχαρίεντος
DATχαρίεντιχαριέσσῃχαρίεντι
ACCχαρίενταχαρίεσσανχαρίεν
VOCχαρίενχαρίεσσαχαρίεν
Plural
 MascFemNeut
NOMχαρίεντεςχαρίεσσαιχαρίεντα
GENχαριέντωνχαριεσσῶνχαριέντων
DATχαρίεσιχαριέσσαιςχαρίεσι
ACCχαρίενταςχαριέσσαςχαρίεντα
VOCχαρίεντεςχαρίεσσαιχαρίεντα
χαρίεντες
χαρίζεσθαι
χαρίζεσθε
χαρίζεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: χαρίζομαι
χαρίζῃ
χαρίζομαι
 • Meaning:
  • to give freely, give graciously as a favour, grant
  • to give generously without obligation
  • to act kindly by giving
  • to give, remit, forgive, pardon
  • to regard and treat favourably
  • to show favour to (someone)
 • Forms:
Present
 • χαρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • χαρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • χαρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • χαρίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • χαρίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • χαριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • χαριζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • χαριζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • χαριζόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
 • ἐχαρίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • χαρίσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • χαρισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • χαρισομένους Part: Fut Mid Acc Plur Masc
Aorist Verbs
 • ἐχαρισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐχαρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐχαρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐχαρίσω Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • χαρίσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • χαρίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • χαρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Aorist Participles
 • χαρισάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • χαρισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • χαρισθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
Perfect
 • κεχάρισμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • κεχαρισμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • κεχάρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
χαριζόμενοι
χαριζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: χαρίζομαι
χαριζομένου
χαριζομένῳ
χάριν
 • Parse #1: Adverb
 • Meaning: in favour of; on account of
 • ——
 • Parse #2: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: χάρις
χάρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grace, favour, kindness, benefit, gift
  • credit, benefit, gift
  • graciousness, attractiveness, liberality
  • grace, beauty, elegance
  • charming quality, attractive quality
  • gratitude, thankfulness, thanks, gratitude

   Χάριν ἔχω τῷ θεῷ
   I thank God (Lit. I have gratitude toward God) (2Tim 1:3)

  • favourable estimation
 • Note: χάριτα Alt. form for Noun: Acc Sing Fem
 • Forms:
χαρισάμενοι
χαρισάμενος
χαρίσασθαι
χαρίσασθε
χαρίσεται
χαρίσησθε
χαρισθέντα
χαρισθῆναι
χαρισθήσομαι
χάρισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (free) gift
 • Forms:
χαρίσματα
χαρίσματι
χαρίσματος
χαρισμάτων
χαρισομένους
χαριστήρια
χαριστήριον
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Masc
  • Noun: Acc Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • gracious reward
  • thank offering
  • of thanksgiving, for thanksgiving
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMχαριστήριονχαριστήρια
GENχαριστηρίουχαριστηρίων
DATχαριστηρίῳχαριστηρίοις
ACCχαριστήριονχαριστήρια
χαριστικήν
χαριστικόν
χαριστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: giving freely, bounteous
 • Forms:
  • χαριστικόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
χάριτα
χάριτας
χάριτες
χάριτι
χάριτος
χαριτόω
 • Active Meaning:
  • to favour highly; to favour greatly
  • to bestow favour upon
  • to treat with favour
  • to bless
  • to cause to be accepted favourably
 • Passive Meaning:
  • to be favoured greatly
  • to be gracious
  • to be justified
 • Forms:
  • ἐχαρίτωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεχαριτωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • κεχαριτωμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
  • χαρίτωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Concord:

  NT: Luke 1:28; Eph 1:6
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

χαρίτων
χαρίτωσον
χάρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a source of joy, delight
 • Forms:
χαρμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a joy, gladness, delight
 • Forms:
χαρμονήν
χαρμονῆς
χαρμοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • joyfulness, gladness
  • delight
  • day of rejoicing
  • joyful day
 • Forms:
χαρμοσύνῃ
χαρμοσύνην
χαρμοσύνης
χαρμοσυνῶν
χαροποί
χαροποιοί
χαροποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gladdening
 • Forms:
χαροπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • glassy, glazed, dull of (the eyes of wine-drinkers)

   χαροποὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου
   his eyes are glazed from wine (Gen 49:12)

  • joyous, glad, cheering
 • Forms:
χαροῦνται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χάρουσιν, χάρουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
χαρσιθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: potsherd
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Jer. 19:2
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

χαρτηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: paper roll, scroll, stock of papyrus, paper
 • Forms:
χαρτηρίαν
χάρτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sheet, chart, paper, papyrus roll
 • Forms:
χαρτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: roll, scroll, papyrus roll
 • Forms:
χαρτίου
χαρτίῳ
χαρτός
 • Parse: Adv: Nom Sing Masc
 • Meaning: causing delight, welcome
χάρτου
χάσκοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: χάσκω
χάσκω
 • Meaning:
  • to open (the mouth)
  • to gape, yawn
  • to swallow
 • Forms:
  • χάνε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • χάσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • χάσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • χάνῃ Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • χάνῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • χάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
χάσκων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: χάσκω
χάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a chasm (i.e., yawning chasm), gulf
 • Forms:
χαῦνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • porous, spongy
  • empty, idle, frivolous
  • insignificant, with little substance
  • thin, soft
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMχαῦνοςχαύνηχαῦνον
GENχαύνουχαύνηςχαύνου
DATχαύνῳχαύνῃχαύνῳ
ACCχαῦνονχαύνηνχαῦνον
VOCχαῦνεχαύνηχαῦνε
Plural
 MascFemNeut
NOMχαῦνοιχαῦναιχαῦνα
GENχαύνωνχαύνωνχαύνων
DATχαύνοιςχαύναιςχαύνοις
ACCχαύνουςχαύναςχαῦνα
VOCχαῦνοιχαῦναιχαῦνα
χαυών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cake
 • Hebrew:
 • Forms:
χαυῶνας
χαφουρῆ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Note: also spelled καφουρη
 • Meaning: bowls (of gold)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezra 8:27
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

χάω
 • Meaning: to fill
 • Forms:
  • χῶσαι Verb: Aor Act Infin