διαπαντός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: through all time, always, continually, constantly
διαπαρατηρέω
διαπαρατριβαί
διαπαρατριβή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαπαρατριβήδιαπαρατριβαί
GENδιαπαρατριβῆςδιαπαρατριβῶν
DATδιαπαρατριβῇδιαπαρατριβαῖς
ACCδιαπαρατριβήνδιαπαρατριβάς
VOCδιαπαρατριβήδιαπαρατριβαί
διαπαρετηροῦντο
διαπαρθενεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deflower (a maiden), seduce
  • Passive:
   • to lose one's virginity
 • Forms:
  • διεπαρθενεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διεπαρθένευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
διαπαύσατε
διαπαύσετε
διαπαύσῃ
διαπαύω
διαπειλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to threaten forcefully
  • Middle:
   • to threaten violently, threaten severely
 • Cognates: ἀπειλέω, διαπειλέω, προσαπειλέω
 • Forms:
  • διαπειλησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • διαπειλήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διηπειλεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
διαπειλησάμενοι
διαπειλήσῃ
διαπειράζεις
διαπειράζω
διαπείραντες
διαπείρω
διαπέμπεται
διαπέμπω
διαπεμφθῆναι
διαπεμψάμενος
διαπεμψαμένων
διαπέμψασθε
διαπεπετακότα
διαπεπετασμένα
διαπεπετασμέναι
διαπεπετασμένων
διαπεπτωκότα
διαπεπτωκότες
διαπερᾶσαι
διαπεράσαντες
διαπεράσαντος
διαπεράσει
διαπεράσομεν
διαπεράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go over, go across, pass over, sail over, cross over, pass through, traverse
  • to sail over
 • Cognates: διαπεράω, ἐκπεράω, περάω
 • Forms:
  • διαπερᾶσαι Verb: Aor Act Infin
  • διαπεράσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διαπεράσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • διαπεράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαπεράσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • διαπερῶν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • διαπερῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διαπερῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • διεπέρασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεπέρασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεπέρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαπερῶν
διαπερῶντες
διαπερῶσιν
διαπεσεῖν
διαπεσεῖται
διαπέσῃ
διαπέσητε
διαπετάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stretch out, unfold (as petals of a flower unfold)
  • to open and spread out
 • Cognates: ἀναπετάζω, διαπετάζω, ἐκπετάζω
 • Forms:
  • διαπεπετακότα Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
  • διαπεπετασμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • διαπεπετασμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • διαπεπετασμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
  • διαπετάσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • διαπετάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διεπέτασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • διεπετάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • διεπέτασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαπετάννυμι
διαπετάσασα
διαπετάσῃ
διαπεφεύγασιν
διαπεφευγότα
διαπεφευγώς
διαπεφυλαγμένη
διαπεφωνήκαμεν
διαπεφώνηκεν
διαπίπτειν
διαπίπτουσαν
διαπίπτω
διαπίπτων
διαπλανάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mislead completely
 • Forms:
  • διεπλάνα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
διαπλατύνω
διαπλέω
διαπληκτίζομαι
διαπνεύσῃ
διάπνευσον
διαπνέω
διαπονέομαι
διαπονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to work out
   • to endeavour assiduously
   • to elaborate
   • to labour, toil through
   • to be worried, be grieved
  • Passive:
   • to be worn out
   • to get physically tired
   • to be disturbed, annoyed
 • Cognates: διαπονέω, καταπονέω, πονέω, συμπονέω, φιλοπονέω
 • Forms:
  • διαπονέομαι Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • διαπονηθείς Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • διαπονηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαπονούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • διαπονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
διαπονηθείς
διαπονηθήσεται
διαπονούμενοι
διαπονοῦντες
διαπορεῖσθαι
διαπορεύεσθαι
διαπορευέσθω
διαπορεύεται
διαπορεύηται
διαπορευθείς
διαπορεύομαι
 • Present
 • διαπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • διαπορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • διαπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαπορεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • διαπορευόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • διαπορευομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • διαπορευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • διαπορευόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • διαπορευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • διαπορευομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • διαπορευομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • διαπορευομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • διαπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διαπορεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • διεπορεύετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • διεπορευόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
 • διεπορεύοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Future
 • διαπορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • διαπορευθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Perfect
διαπορευόμενα
διαπορευομένης
διαπορευόμενοι
διαπορευόμενον
διαπορευόμενος
διαπορευομένου
διαπορευομένους
διαπορευομένων
διαπορεύονται
διαπορεύου
διαπορεύσεται
διαπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be totally confused, be in doubt, be very perplexed
 • Cognates: ἀπορέω, διαπορέω, ἐξαπορέω
 • Forms:
  • διαπορῇ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd sing
   • Verb: Pres Act subj 3rd Sing
  • διαπορεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • διηπόρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διηπόρουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • διηποροῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
διαπορῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd sing
  • Verb: Pres Act subj 3rd Sing
 • Root: διαπορέω
διαπραγματεύομαι
διαπραξάμενοι
διάπρασις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιάπρασιςδιαπράσεις
GENδιαπράσεωςδιαπράσεων
DATδιαπράσειδιαπράσεσι(ν)
ACCδιάπρασι(ν)διαπράσεις
διαπράσσω
διαπρεπεῖς
διαπρεπής
Singular
 MascFemNeut
NOMδιαπρεπήςδιαπρεπές
GENδιαπρεποῦς
DATδιαπρεπεῖ
ACCδιαπρεπῆδιαπρεπές
Plural
 MascFemNeut
NOMδιαπρεπεῖςδιαπρεπῆ
GENδιαπρεπῶν
DATδιαπρεπέσι(ν)
ACCδιαπρεπεῖςδιαπρεπῆ
διαπρέπω
διαπρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to saw quite through, saw asunder. Also see πρίζω
 • Cognates: πρίζω
 • Forms:
  • διέπρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαπρίω
διαπτώσεως
διάπτωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιάπτωσιςδιαπτώσεις
GENδιαπτώσεωςδιαπτώσεων
DATδιαπτώσειδιαπτώσεσι(ν)
ACCδιάπτωσι(ν)διαπτώσεις
διάπυρος
διαπυρόω