διήγαγε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διάγω
διήγαγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: διάγω
διήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διάγω
διηγγέλη
διήγειραν
διηγείρετο
διηγεῖσθαι
διηγεῖσθε
διηγεῖτο
διῆγε, διῆγεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διάγω
διηγέομαι
 • Meaning:
  • to set out in detail, fully describe, show
  • to explain, report
  • to narrate, tell, relate fully, declare, recite, proclaim
 • Forms:
Present
 • διηγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διηγεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • διηγῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • διηγοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • διηγούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διηγούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διηγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διηγοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διηγῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • διήγησιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
Imperfect
 • διηγεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διηγοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διηγήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • διηγήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • διηγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • διήγησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • διηγησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • διηγήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • διηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • διηγήσασθε Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • διηγησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • διηγήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • διηγήσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • διηγήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • διηγησάμεθα Verb: 1Aor Mid Ind 1st Plur
Perfect
διηγῇ
διήγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a story, a tale (about someone's misfortune)
  • discourse, narrative
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδιήγημαδιηγήματα
GENδιηγήματοςδιηγημάτων
DATδιηγήματιδιηγήμασι(ν)
ACCδιήγημαδιηγήματα
διηγήμασι, διηγήμασιν
διηγήματι
διηγήματος
διήγησαι
διηγησάμεθα
διηγησάμην
διηγήσαντο
διηγήσασθαι
διηγήσασθε
διηγησάσθω
διηγήσατο
διηγήσεις
διηγήσεται
διηγήσεως
διηγήσησθε
διήγησιν
διήγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tale, talk, narrative, account, statement, record, discussion
  • educative, instructive discourse
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιήγησιςδιηγήσεις
GENδιηγήσεωςδιηγήσεων
DATδιηγήσειδιηγήσεσι(ν)
ACCδιήγησινδιηγήσεις
διηγήσομαι
διηγήσονται
διηγήσωνται
διῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διάγω
διηγορευμένοις
διηγοῦ
διηγούμενοι
διηγούμενον
διηγούμενος
διηγοῦνται
διηγοῦντο
διηγῶνται
διηθεῖται
διηθέω
 • Meaning:
  • to strain through, filter
  • to extract by filtering
  • to refine
 • Forms:
  • διηθεῖται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διήκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διήκω
διηκόνει
διηκονήσαμεν
διηκόνησε, διηκόνησεν
διηκόνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διακονέω
διηκριβασάμην
διήκω
 • Meaning: to extend, pass through, pervade
 • Forms:
  • διήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
διήλασε, διήλασεν
διῆλθε(ν)
διῆλθες
διήλθομεν
διῆλθον
διήλθοσαν
διηλλαγμένοις
διηλόω
 • Meaning: to drive a nail through, nail fast
 • Forms:
  • διήλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διήλωσε(ν)
διημερεύω
διήνεγκε(ν)
διηνεκές
διηνεκῆ
διηνεκής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: continually, for ever, perpetually, uninterrupted, constantly
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιηνεκήςδιηνεκές
GENδιηνεκοῦς
DATδιηνεκεῖ
ACCδιηνεκῆδιηνεκές
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιηνεκεῖςδιηνεκῆ
GENδιηνεκῶν
DATδιηνεκέσι(ν)
ACCδιηνεκεῖςδιηνεκῆ
διηνεκῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: continuously, continually, persistently
διηνέχθη
διηνθισμέναι
διήνοιγε(ν)
διηνοιγμένους
διήνοικται
διήνοιξα
διήνοιξαν
διήνοιξε(ν)
διηνοίχθησαν
διήνυσαν
διηπειλεῖτο
διηπόρει
διηπόρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαπορέω
διηποροῦντο
διῃρέθη
διῃρέθησαν
διῃρημένη
διῄρηται
διηριθμήσαντο
διηρκέσθη
διηρμήνευε(ν)
διηρπάγη
διήρπαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαρπάζω
διηρπάζοντο
διηρπάζοσαν
διήρπασαν
διήρπασε(ν)
διηρπασμένη
διηρπασμένοι
διηρπασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διαρπάζω
διηρπασμένος
διήρτισαι
διηρτίσμεθα
διήρχετο
διήρχοντο
διῄτησε(ν)
διῃτῶντο
διηχεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διηχέω
διηχέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to spread
   • to transmit the sound of
  • Passive:
   • to be spread
   • to be widely heard
 • Forms:
  • διηχεῖτο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing