διήγαγε
διήγαγεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διάγω
διήγαγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: διάγω
διήγαγον
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: διάγω
διηγγέλη
διήγειραν
διηγείρετο
διηγεῖσθαι
διηγεῖσθε
διηγεῖτο
διῆγε
διῆγεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: διάγω
διηγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set out in detail, describe, show
  • to narrate, tell, relate fully, declare, recite, proclaim
 • Cognates: ἀφηγέομαι, ἐκδιηγέομαι, ἐξηγέομαι, προηγέομαι, προκαθηγέομαι, προσεξηγέομαι
 • Forms:
  • διηγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διηγεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • διηγεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • διηγῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • διήγησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • διηγησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • διηγήσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • διηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • διηγήσασθε Verb: 1Aor Mid imp 2nd Plur
  • διηγησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • διηγήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • διηγήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • διηγήσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • διήγησιν Noun: Acc Sing Fem
  • διηγήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • διηγήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • διηγήσωνται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
  • διηγοῦ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • διηγούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • διηγούμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • διηγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • διηγοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • διηγοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • διηγῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • διηγησάμεθα Verb: 1Aor Mid Ind 1st Plur
διηγῇ
διήγημα
Neuter
 SingularPlural
NOMδιήγημαδιηγήματα
GENδιηγήματοςδιηγημάτων
DATδιηγήματιδιηγήμασι(ν)
ACCδιήγημαδιηγήματα
διηγήμασιν
διηγήματι
διηγήματος
διήγησαι
διηγησάμεθα
διηγησάμην
διηγήσαντο
διηγήσασθαι
διηγήσασθε
διηγησάσθω
διηγήσατο
διηγήσεις
διηγήσεται
διηγήσεως
διηγήσησθε
διήγησιν
διήγησις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιήγησιςδιηγήσεις
GENδιηγήσεωςδιηγήσεων
DATδιηγήσειδιηγήσεσι(ν)
ACCδιήγησινδιηγήσεις
διηγήσομαι
διηγήσονται
διηγήσωνται
διῆγον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: διάγω
διηγορευμένοις
διηγοῦ
διηγούμενοι
διηγούμενον
διηγούμενος
διηγοῦνται
διηγοῦντο
διηγῶνται
διηθεῖται
διηθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strain through, filter
  • to extract by filtering
  • to refine
 • Forms:
  • διηθεῖται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διήκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διήκω
διηκόνει
διηκονήσαμεν
διηκόνησε
διηκόνησεν
διηκόνουν
διηκριβασάμην
διήκω
διήλασεν
διῆλθε
διῆλθεν
διῆλθες
διήλθομεν
διῆλθον
διήλθοσαν
διηλλαγμένοις
διηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive a nail through, nail fast
 • Forms:
  • διήλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διήλωσεν
διήνεγκεν
διηνεκές
διηνεκής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: continually, for ever, perpetually, uninterrupted, constantly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδιηνεκήςδιηνεκές
GENδιηνεκοῦς
DATδιηνεκεῖ
ACCδιηνεκῆδιηνεκές
Plural
 MascFemNeut
NOMδιηνεκεῖςδιηνεκῆ
GENδιηνεκῶν
DATδιηνεκέσι(ν)
ACCδιηνεκεῖςδιηνεκῆ
διηνεκῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: continuously, continually, persistently
διηνέχθη
διηνθισμέναι
διήνοιγεν
διηνοιγμένους
διήνοικται
διήνοιξα
διήνοιξαν
διήνοιξε
διήνοιξεν
διηνοίχθησαν
διήνυσαν
διηπειλεῖτο
διηπόρει
διηπόρουν
διηποροῦντο
διῃρέθη
διῃρέθησαν
διῃρημένη
διῄρηται
διηριθμήσαντο
διηρκέσθη
διηρμήνευεν
διηρπάγη
διήρπαζον
διηρπάζοντο
διηρπάζοσαν
διήρπασαν
διήρπασεν
διηρπασμένη
διηρπασμένοι
διηρπασμένον
διηρπασμένος
διήρτισαι
διηρτίσμεθα
διήρχετο
διήρχοντο
διῄτησεν
διῃτῶντο
διηχεῖτο
διηχέω