διήγαγε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διάγω
διήγαγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: διάγω
διήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διάγω
διηγγέλη
διήγειραν
διηγείρετο
διηγεῖσθαι
διηγεῖσθε
διηγεῖτο
διῆγε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διάγω
διηγέομαι
Present
 • διηγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διηγεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • διηγῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • διηγοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • διηγούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διηγούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διηγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διηγοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διηγῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • διήγησιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
Imperfect
 • διηγεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διηγοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διηγήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • διηγήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • διηγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • διήγησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • διηγησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • διηγήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • διηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • διηγήσασθε Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • διηγησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • διηγήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • διηγήσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • διηγήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • διηγησάμεθα Verb: 1Aor Mid Ind 1st Plur
Perfect
διηγῇ
διήγημα
Neuter
 SingularPlural
NOMδιήγημαδιηγήματα
GENδιηγήματοςδιηγημάτων
DATδιηγήματιδιηγήμασι(ν)
ACCδιήγημαδιηγήματα
διηγήμασι(ν)
διηγήματι
διηγήματος
διήγησαι
διηγησάμεθα
διηγησάμην
διηγήσαντο
διηγήσασθαι
διηγήσασθε
διηγησάσθω
διηγήσατο
διηγήσεις
διηγήσεται
διηγήσεως
διηγήσησθε
διήγησιν
διήγησις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιήγησιςδιηγήσεις
GENδιηγήσεωςδιηγήσεων
DATδιηγήσειδιηγήσεσι(ν)
ACCδιήγησινδιηγήσεις
διηγήσομαι
διηγήσονται
διηγήσωνται
διῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διάγω
διηγορευμένοις
διηγοῦ
διηγούμενοι
διηγούμενον
διηγούμενος
διηγοῦνται
διηγοῦντο
διηγῶνται
διηθεῖται
διηθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strain through, filter
  • to extract by filtering
  • to refine
 • Forms:
  • διηθεῖται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διήκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διήκω
διηκόνει
διηκονήσαμεν
διηκόνησε(ν)
διηκόνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διακονέω
διηκριβασάμην
διήκω
διήλασε(ν)
διῆλθε(ν)
διῆλθες
διήλθομεν
διῆλθον
διήλθοσαν
διηλλαγμένοις
διηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive a nail through, nail fast
 • Forms:
  • διήλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διήλωσε(ν)
διήνεγκε(ν)
διηνεκές
διηνεκής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: continually, for ever, perpetually, uninterrupted, constantly
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιηνεκήςδιηνεκές
GENδιηνεκοῦς
DATδιηνεκεῖ
ACCδιηνεκῆδιηνεκές
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιηνεκεῖςδιηνεκῆ
GENδιηνεκῶν
DATδιηνεκέσι(ν)
ACCδιηνεκεῖςδιηνεκῆ
διηνεκῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: continuously, continually, persistently
διηνέχθη
διηνθισμέναι
διήνοιγε(ν)
διηνοιγμένους
διήνοικται
διήνοιξα
διήνοιξαν
διήνοιξε(ν)
διηνοίχθησαν
διήνυσαν
διηπειλεῖτο
διηπόρει
διηπόρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαπορέω
διηποροῦντο
διῃρέθη
διῃρέθησαν
διῃρημένη
διῄρηται
διηριθμήσαντο
διηρκέσθη
διηρμήνευε(ν)
διηρπάγη
διήρπαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαρπάζω
διηρπάζοντο
διηρπάζοσαν
διήρπασαν
διήρπασε(ν)
διηρπασμένη
διηρπασμένοι
διηρπασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διαρπάζω
διηρπασμένος
διήρτισαι
διηρτίσμεθα
διήρχετο
διήρχοντο
διῄτησε(ν)
διῃτῶντο
διηχεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διηχέω
διηχέω