δίψα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thirst
  • lack of drinking water
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδίψα 
GENδίψης 
DATδίψῃ 
ACCδίψαν 
διψᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διψάω
δίψαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δίψα
διψάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be thirsty, suffer from thirst
  • to suffer from lack of drinking water
  • to be parched, be dry
  • to thirst for, long for (something)
 • Forms:
  • δεδίψηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • διψᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διψήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διψήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διψήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διψήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διψήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διψήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διψήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διψῶ
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
   • Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
  • διψῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • διψῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διψώντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • διψῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • διψῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διψῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • διψῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • διψώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • διψῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • διψῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • διψώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • διψώσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • διψῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐδίψησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδίψησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδίψησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δίψει
δίψῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δίψα
δίψης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δίψα
διψήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: διψάω
διψήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: διψάω
διψήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: διψάω
διψήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: διψάω
διψήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: διψάω
διψήσουσι
διψήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: διψάω
διψήσωσι
διψήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διψάω
δίψος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thirst
  • lack of drinking water
 • Forms:
  • δίψει Noun: Dat Sing Neut
  • δίψους Noun: Gen Sing Neut
δίψους
δίψυχε
διψυχεῖς
διψυχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be undecided, be changeable, doubt, be double-minded
 • Cognates: διψυχέω, εὐψυχέω, ὀλιγοψυχέω
 • Forms:
  • διψυχεῖς Verb: Pres Act ind 2nd sing
  • διψυχήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διψυχήσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • διψυχήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διψυχήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διψυχήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διψυχήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διψυχοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διψυχῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐδιψύχησαν Verb: Imp act ind 3rd plur
  • ἐδιψύχησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
διψυχῆσαι
διψυχήσαντες
διψυχήσασι
διψυχήσεις
διψυχήσῃς
διψυχήσητε
διψυχήσωσιν
διψυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: indecision, doubt, double-mindedness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιψυχίαδιψυχίαι
GENδιψυχίαςδιψυχιῶν
DAT  
ACCδιψυχίανδιψυχίας
διψυχίαι
διψυχίαν
διψυχίας
διψυχιῶν
δίψυχοι
δίψυχοις
δίψυχος
διψυχοῦντες
διψύχους
διψυχῶμεν
διψύχων
διψῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • Root: διψάω
διψώδεσι
διψώδεσιν
διψώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: thirsty, drought
 • Forms:
  • διψώδεσι(ν) Adj: Dat Plur Fem
διψῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: διψάω
διψῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διψάω
διψώντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: διψάω
διψῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: διψάω
διψῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: διψάω
διψῶντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: διψάω
διψῶντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: διψάω
διψώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: διψάω
διψῶσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: διψάω
διψῶσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: διψάω
διψώσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: διψάω
διψώσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: διψάω
διψῶσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: διψάω