δέ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: also, and, but, moreover, now (often unexpressed in English)
 • Forms:
  • δ᾿ Conjunction
δεβραθά
 • Parse: Hebrew transliteration
 • Meaning: a short distance (II Kings 5:19)
 • Hebrew: where the LXX reads in place of
 • Concord: II Kings 5:19
δεδάμασται
δεδανεισμένος
δεδαπανημένα
δεδαπανημένας
 • Parse:
  • Verb: perf Mid/Pass part Gen sing fem
  • Verb: perf Mid/Pass part Acc plur fem
 • Root: δαπανάω
δεδέημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
 • Root: δέω
δεδειγμένον
δέδειχα
δέδειχεν
 • Parse:
  • Verb: perf act infin
  • Verb: perf act ind 3rd Sing
  • Verb: pluperf act ind 3rd plur
 • Root: δεικνύω
δεδεκάτωκε
δεδεκάτωκεν
δεδεκάτωται
δέδεκται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δέχομαι
δεδεκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δέδεμαι
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
 • Root: δέω
top
δεδεμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: δέω
δεδεμένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: δέω
δεδεμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: δέω
δεδεμενον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: δέω
δεδεμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δεδεμένου
 • Parse: Verb: perf Mid/Pass part Gen sing Masc/Neut
 • Root: δέω
δεδεμένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: δέω
δεδεμένῳ
 • Parse: Verb: perf Mid/Pass part Dat sing Masc/Neut
 • Root: δέω
δἐδεσαι
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
δεδέσθαι
 • Parse: Verb: Perf Pass Infin
 • Root: δέω
δέδεται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
δεδηγμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δεδηλωμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: δηλόω
δεδηλωμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δηλόω
δεδηλώσθω
 • Parse: Verb: Perf Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: δηλόω
top
δεδήλωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δεδημιουργημένους
δεδιδαγμένη
δεδιδαγμένοι
δεδιδάγμεθα
 • Parse: Verb: Perf/PluPerf Mid/Pass ind 1st plur
 • Root: διδάσκω
δεδίδαχεν
δεδικαίωμαι
δεδικαιωμένα
δεδικαιωμένοι
δεδικαιωμένος
δεδικαίωται
δεδικτυωμένοι
δεδίψηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: διψάω
δεδιωγμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
δεδογμάτικα
top
δεδογματισμένον
δεδογματισμένων
δεδογμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δοκέω
δέδοικας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: δείδω
δεδοίκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: δείδω
δεδοικότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δείδω
δεδοικώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δείδω
δεδοκίμακας
δεδοκιμάσμεθα
δεδοκιμασμένοι
δεδοκιμασμένοις
δεδοκιμασμένον
δεδοκιμασμένος
δεδοκιμασμένους
δεδοκιμασμένῳ
top
δεδοκιμασμένων
δέδοκται
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δεδομένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: δίδωμι
δεδομέναι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένας
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem; Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένης
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δεδομένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: δίδωμι
δεδομένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Nom Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δεδομένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δεδομένων
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δέδονται
δεδόξασμαι
top
δεδοξασμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δεδόξασται
δεδόσθαι
δέδοται
δεδούλευκα
δεδουλεύκαμεν
δεδουλευκότι
top
δεδουλευκότων
δεδουλωμένας
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: δουλόω
δεδουλωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: δουλόω
δεδουλωμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur masc
 • Root: δουλόω
δεδουλῶσθαι
δεδούλωται
δεδυκότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • Root: δύω
δέδωκα
δεδώκαμεν
δέδωκας
δεδώκασιν
δεδώκατε
δεδώκει
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δεδώκειν
δεδώκεισαν
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
top
δέδωκε
δέδωκεν
δεδωκέναι
δεδωκότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δεδωκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δεδωκότι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δεδωκότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δεδωρημένης
δεδωρημένῳ
δεδώρηται
δεδωροκοπημένοις
δέεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: δέω
δέῃ
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Subj 3rd Sing
 • Root: δεῖ
δεηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δεηθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: δέω
δεηθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: δέομαι
top
δεηθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: δέω
δεηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
δεηθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
δεηθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: δέω
δεηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
δεήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: δέομαι
δεήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: δέομαι
δεηθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: δέω
δεηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: δέω
δεήσει
δεήσεις
δεήσεσι
δεήσεσιν
δεήσεων
δεήσεως
δέησιν
top
δέησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a petition, prayer, request, supplication, entreaty
 • Forms:
  • δεήσει Noun: Dat Sing Fem
  • δεήσεις Noun: Acc Plur Fem
  • δεήσεσι Noun: Dat Plur Fem
  • δεήσεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • δεήσεων Noun: Gen Plur Fem
  • δεήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • δέησιν Noun: Acc Sing Fem
δέηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δέω
δεθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: δέω
δεθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
δεθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
δεῖ
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • it is necessary
  • to be proper, be meet
  • ought, should
 • Forms:
  • δέῃ Verb: Pres Impersonal Active Subj 3rd Sing
  • δεῖν Verb: Pres Impersonal Active Infin
  • ἔδει Verb: Imperfect Impersonal Act Ind 3rd Sing
δεῖγμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a specimen, example, sample, pattern
 • Forms:
  • δείγματα Noun: Nom/Acc plur neut
δείγματα
δειγματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exhibit, expose, make an example of, disgrace, make a show
 • Construct: δειγματίζω, παραδειγματίζω
 • Forms:
  • δειγματίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐδειγμάτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δειγματίσαι
δείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stand in awe of, dread, fear
 • Forms:
  • δέδοικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • δεδοίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • δεδοικότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • δεδοικώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐδεδοίκειν Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
top
δεικνύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
 • Root: δεικνύω
δεικνύειν
δεικνύεις
δείκνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring to light, show, point out, make known, explain, display
 • Note: Alt. form of δεικνύω
δεικνύντας
δεικνύοντος
δεικνύουσιν
δεικνύς
δείκνυσιν
δείκνυται
δεικνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt. form of δείκνυμι
 • Meaning:
  • to show, point out, make known
  • to explain, prove
 • Construct: ἀναδείκνυμι, ἀναδεικνύω, ἀποδείκνυμι, δεικνύω, ἐνδείκνυμι, ἐνδεικνύω, ἐπιδείκνυμι, καταδεικνύω, παραδεικνύω, παρεπιδείκνυμι, προαποδείκνυμι, ὑποδείκνυμι
 • Forms:
  • δεδειγμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • δέδειχεν
   • Verb: perf act infin
   • Verb: perf act ind 3rd Sing
   • Verb: pluperf act ind 3rd plur
  • δέδειχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • δείκνυται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • δεικνύει
   • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
  • δεικνύειν Verb: Pres Act Infin
  • δεικνύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δεικνύντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δεικνύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • δεικνύουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δεικνύς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δείκνυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δεικνύω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • δεικνύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δεῖξαι Verb: Aor Act Infin
  • δείξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δείξασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • δείξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δειξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • δείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δείξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δείξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δείξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δεῖξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δείξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δείξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δείξωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • δειχθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • δειχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δειχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἔδειξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔδειξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔδειξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔδειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδειξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδείχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
top
δεικνύω
δεικνύων
δειλαία
δείλαιαι
δειλαινόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δειλαίνω
δειλαινόμενος
δειλαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a coward, act cowardly
 • Forms:
  • δειλαινόμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • δειλαινόμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • δειλανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
δείλαιοι
δείλαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wretched, sorry, miserable, paltry
 • Forms:
  • δειλαία Adj: Nom Sing Fem
  • δείλαιαι Adj: Nom Plur Fem
  • δείλαιοι Adj: Nom Plur Masc
δειλαῖς
δειλανδρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be cowardly
 • Forms:
  • δειλανδρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • δειλανδρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • δειλανδροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
δειλανδρῆσαι
δειλανδρήσωμεν
top
δειλανδροῦντες
δειλανθῇ
δείλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: afternoon
 • Forms:
  • δείλης Noun: Gen Sing Fem
δειλή
δείλης
δειλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cowardice, timidity, fear
 • Forms:
  • δειλίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • δειλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • δειλίας Noun: Gen Sing Fem
δειλίᾳ
δειλιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make afraid, frighten
 • Forms:
  • δειλιᾶν Verb: Pres Act Infin
  • δειλιάνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
δειλίαν
δειλιάνῃ
δειλίας
δειλιάσει
δειλιάσῃ
δειλιάσῃς
δειλιάσητε
top
δειλιάσουσιν
δειλιάσω
δειλιάτω
δειλιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be afraid, fear
  • to be timid, be cowardly
 • Forms:
  • δειλιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δειλιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δειλιάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δειλιάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δειλιάσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δειλιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δειλιάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐδειλίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδειλίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δειλινήν
δειλινῆς
δειλινόν
δειλινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: afternoon, toward evening, dusk
 • Forms:
  • δειλινήν Adj: Acc Sing Fem
  • δειλινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • δειλινόν Adj: Acc Sing Neut
δειλοί
δειλοῖς
δειλόν
δειλόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be afraid
 • Forms:
  • δειλούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • δειλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐδειλώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
top
δειλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • timid, fearful, cowardly
  • miserable, wretched, worthless
 • Forms:
  • δειλαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • δειλή Adj: Nom Sing Fem Also see δείλη afternoon
  • δειλοί Adj: Nom Plur Masc
  • δειλοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • δειλόν Adj: Nom Sing Neut
  • δειλοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • δειλούς Adj: Acc Plur Masc
δειλοῦ
δειλούμενον
δειλούς
δειλόψυχοί
δειλόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: fainthearted, afraid in the soul
 • Forms:
  • δειλόψυχοι Adj: Nom Plur Masc
δειλωθῆτε
δεῖμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fear, terror
 • Forms:
  • δείματα Noun: Acc Plur Neut
δείματα
δεῖν
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Infin
 • Root: δεῖ
δεῖνα
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Meaning: so and so, such a man (used when the person is not specified)
δεινάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in straits, take offence, be indignant, be displeased
 • Forms:
  • ἐδείναζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
top
δειναῖς
δεινάς
δεινή
δεινήν
δεινοῖς
δεινόν
δεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dreadful, terrible, fearful, threatening
 • Forms:
  • δεινοτάτη Adj: Nom Sing Fem superl
  • δεινάς Adj: Acc plur fem
  • δειναῖς Adj: Dat Plur Fem
  • δεινή Adj: Nom Sing Fem
  • δεινήν Adj: Acc Sing Fem
  • δεινοῖς Adj: Dat Plur Neut
  • δεινόν Adj: Acc Sing Neut
  • δεινούς Adj: Acc Plur Masc
  • δεινῷ Adj: Dat Sing Masc
  • δεινῶν Adj: Gen Plur Masc
δεινοτάτη
δεινούς
δεινῷ
δεινῶν
δεινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: terribly, fearfully, dreadfully, horribly, excessively, grievously, vehemently
δεῖξαι
δείξας
top
δείξασα
δείξατε
δειξάτω
δείξει
δείξεις
δείξῃ
δείξῃς
δείξητε
δεῖξον
δείξουσιν
δείξω
δείξωσιν
δειπνεῖν
δειπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dine, eat the main meal (the evening meal), eat supper
 • Construct: δειπνέω, περιδειπνέω, συνδειπνέω
 • Forms:
  • δειπνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • δειπνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • δειπνήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δειπνήσω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δειπνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐδείπνησα Verb: Aor Act ind 1st sing
  • ἐδείπνησας Verb: Aor Act ind 2nd sing
top
δειπνῆσαι
δειπνήσουσιν
δειπνήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: δειπνέω
δείπνοις
δειπνοκλήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a host
δεῖπνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • main meal (in evening), supper
  • formal dinner, banquet, feast
  • food, provisions
 • Forms:
  • δείπνοις Noun: Dat Plur Neut
  • δείπνου Noun: Gen Sing Neut
  • δείπνῳ Noun: Dat Sing Neut
δείπνου
δειπνοῦντες
δείπνῳ
δεῖραι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: δέρω
δείραντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δέρω
δεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: δέω
δεισιδαιμονέστερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: more religious than others, too superstitious
 • Forms:
  • δεισιδαιμονεστέρους Adj: Acc Plur Masc Comparative
δεισιδαιμονεστέρους
top
δεισιδαιμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: religion, superstition, fear of the gods, religious feeling
 • Forms:
  • δεισιδαιμονίαν
   • Noun: Acc sing fem
   • Noun: Gen Plur Fem
  • δεισιδαιμονίας
   • Noun: Acc plur fem
   • Noun: Gen sing fem
δεισιδαιμονίαν
δεισιδαιμονίας
δεισιδαίμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fearing the gods, superstitious
δεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
δειχθέντα
δειχθῆναι
δειχθήτω
δέκα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: ten
δεκάδα
δεκάδαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a commander of ten men
 • Forms:
  • δεκαδάρχους Noun: Acc Plur Masc
δεκαδάρχους
δεκάδυο
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twelve
δεκάδων
top
δεκαέξ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: sixteen
δεκάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ten times
δεκακισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: one hundred thousand; 100,000
δεκαμηνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten months
 • Forms:
  • δεκαμηνιαίῳ Adj: Dat Sing Masc
δεκαμηνιαίῳ
δεκάμηνοι
δεκάμηνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: period of ten months, ten month old
 • Forms:
  • δεκάμηνοι Noun: Nom Plur Masc
δεκαοκτώ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: eighteen
δεκαπέντε
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: fifteen
δεκαπήχεσιν
δεκάπηχυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten cubits (long) (about 4.5 metres)
 • Forms:
  • δεκαπήχεσιν Adj: Dat Plur Masc
δεκαπλασιάζω
δεκαπλασιάσατε
δεκαπλασίονας
δεκαπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tenfold, ten times (wiser)
 • Forms:
  • δεκαπλασίονας Adj: Acc Plur Masc (Dan. 1:20)
top
δεκαπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ten times, tenfold (Dan. 1:20)
δεκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a group of ten
 • Forms:
  • δεκάδων Noun: Gen Plur Fem
  • δεκάδα Noun: Acc Sing Fem
δέκατα
δεκάται
δεκάταις
δεκάτας
δεκατέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: fourteen
 • Forms:
  • δεκατεσσάρων Adj: Gen Plur Neut
δεκατεσσάρων
δεκάτη
δεκάτῃ
δεκάτην
δεκάτης
δέκατον
δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one tenth, tenth, tithe
 • Forms:
  • δέκατα Adj: Acc Plur Neut
  • δεκάται Adj: Nom Plur Fem
  • δεκάταις Adj: Dat Plur Fem
  • δεκάτας Adj: Acc Plur Fem
  • δεκάτη Adj: Nom Sing Fem
  • δεκάτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • δεκάτην Adj: Acc Sing Fem
  • δεκάτης Adj: Gen Sing Fem
  • δέκατον Adj: Nom Sing Neut
  • δεκάτου Adj: Gen Sing Masc
  • δεκάτῳ Adj: Dat Sing Masc
  • δεκάτων Adj: Gen Plur Neut
top
δεκάτου
δεκατοῦντες
δεκατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to collect tithes
   • to receive tithes
  • Passive:
   • to pay tithes
 • Construct: ἀποδεκατόω
 • Forms:
  • δεδεκάτωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • δεδεκάτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • δεδεκάτωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • δεκατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
δεκάτῳ
δεκάτων
δεκάχορδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten-stringed
 • Forms:
  • δεκαχόρδῳ Adj: Dat Sing Neut
δεκαχόρδῳ
δεκτά
δεκταί
δεκτή
δεκτήν
δεκτοί
δεκτόν
top
δεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: acceptable, received, accepted, welcome, approved
 • Forms:
  • δεκτά Adj: Acc Plur Neut
  • δεκταί Adj: Nom Plur Fem
  • δεκτή Adj: Nom Sing Fem
  • δεκτήν Adj: Acc Sing Fem
  • δεκτοί Adj: Nom Plur Masc
  • δεκτόν Adj: Acc Sing Masc
  • δεκτοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • δεκτῷ Adj: Dat Sing Masc
  • δεκτῶν Adj: Gen Plur Masc
δεκτοῦ
δεκτῷ
δεκτῶν
δελεαζόμενος
δελεάζοντες
δελεάζουσιν
δελεάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lure, entice, entrap, ensnare, delude, beguile
 • Forms:
  • δελεαζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • δελεάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δελεάζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δελεάσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imper 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Part Nom/Dat Fem
  • ἐδελέασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
δελεάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imper 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Dat Fem
 • Root: δελεάζω
δέλτοις
δέλτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: writing tablet
 • Forms:
  • δέλτοις Noun: Dat Plur Fem
δένδρα
δένδρει
top
δένδρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tree
 • Forms:
  • δένδρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δένδρου Noun: Gen Sing Neut
  • δένδρῳ Noun: Dat Sing Neut
  • δένδρων Noun: Gen Plur Neut
δένδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tree
 • Forms:
  • δένδρει Noun: Dat Sing Masc
δενδροτομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut down trees, deforest, lay waste a country
 • Forms:
  • δενδροτομῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
δενδροτομῶν
δένδρου
δένδρῳ
δένδρων
δέξαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: δέχομαι
δεξαμενάς
δεξαμενή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a reservoir, tank, cistern
 • Forms:
  • δεξαμενάς Noun: Acc Plur Fem
δεξαμένη
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Fem
 • Root: δέχομαι
δεξάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: δέχομαι
δεξαμένοις
top
δεξάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: δέχομαι
δεξαμένων
 • Parse: Verb: Aor mid part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: δέχομαι
δέξασθαι
δέξασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: δέχομαι
δεξάσθω
δέξεται
δέξῃ
δέξηται
δεξιά
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: δεξιός
δεξιᾷ
δεξιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to approve, welcome, greet with the right hand
 • Forms:
  • δεξιασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
δεξιαῖς
δεξιάν
δεξιάς
δεξιᾶς
top
δεξιασθείς
δεξιοβάλους
δεξιοβόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: body-guard
 • Note: Found in Acts 23:23, may be misspelling of δεξιολάβος
 • Forms:
  • δεξιοβάλους Noun: Acc Plur Masc
δεξιοῖς
δεξιολάβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a body-guard, guardsman, spearman
 • Forms:
  • δεξιολάβους Noun: Acc Plur Masc
δεξιολάβους
δεξιόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: δεξιός
δεξιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: right hand, right side
 • Forms:
  • δεξιούς Adj: Acc plur masc
  • δεξιά
   • Adj: Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
  • δεξιᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • δεξιαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • δεξιάν Adj: Acc Sing Fem
  • δεξιάς Adj: Acc Plur Fem
  • δεξιᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • δεξιοῖς Adj: Dat Plur Neut
  • δεξιόν
   • Adj: Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • δεξιοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • δεξιῷ Adj: Dat Sing Masc
  • δεξιῶν Adj: Gen Plur Masc
δεξιοῦ
δεξιούς
δεξιῷ
δεξιῶν
δέξομαι
top
δέξωνται
δέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to pray for, ask, implore, beseech, pray (to), make request, beg, petition
 • Construct: προσδέομαι
 • Forms:
  • δεηθέντων Verb: Aor Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • δεήθητε Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • δεήθητι Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • δεόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • δεόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • δεομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • δεόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐδέετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐδεήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδεήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐδεῖτο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
δεόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • Root: δέομαι
δεόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: δέομαι
δεομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: δέομαι
δεόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: δέω
δεόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: δέομαι
δεομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: δέω
δεομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: δέω
δέον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: something appropriate, something proper, something binding, something necessary
 • Forms:
  • δέοντα Noun: Nom/Acc plur neut
  • δεόντων Noun: Gen Plur neut
δέοντα
 • Parse: Noun: Nom/Acc plur neut
 • Root: δέον
δέονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
δεόντων
 • Parse: Noun: Gen Plur neut
 • Root: δέον
top
δέος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fear, dread, awe, alarm
 • Forms:
  • δέους Noun: Gen Sing Neut
δέους
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: δέος
δέουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
δεπόσιτα
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning: deposits
δέρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δέρω
δέρεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: δέρω
δέρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: δέρω
δέρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: skin, a hide
 • Forms:
  • δέρμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • δέρματα Noun: Acc Plur Neut
  • δέρματι Noun: Dat Sing Neut
  • δέρματος Noun: Gen Sing Neut
δέρμασιν
δέρματα
δέρματι
δερματίνην
δερμάτινον
δερμάτινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: leather, of a skin/hide
 • Forms:
  • δερματίνην Adj: Acc Sing Fem
  • δερμάτινον Adj: Nom Sing Neut
  • δερματίνου Adj: Gen Sing Neut
  • δερματίνους Adj: Acc Plur Masc
  • δερματίνῳ Adj: Dat Sing Neut
top
δερματίνου
δερματίνους
δερματίνῳ
δέρματος
δέροντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δέρω
δέρρει
δέρρεις
δέρρεσι
δέρρεσιν
δέρρεων
δέρρεως
δέρριν
δέρρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a leather covering
  • cloak of leather or skin/hide
  • tent curtain of leather or skin/hide
 • Forms:
  • δέρρει Noun: Dat Sing Fem
  • δέρρεις Noun: Acc Plur Fem
  • δέρρεσι Noun: Dat Plur Fem
  • δέρρεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • δέρρεων Noun: Gen Plur Fem
  • δέρρεως Noun: Gen Sing Fem
  • δέρριν Noun: Acc Sing Fem
δέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flay, scourge, skin, thrash, beat, smite, hit
 • Construct: ἐκδέρω
 • Forms:
  • δαρήσεσθε Verb: 2nd Fut Pass Ind 2nd Plur
  • δαρήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • δείραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • δέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δέρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δέρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δέροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δέρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἔδειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
top
δέρων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δέρω
δέσει
δεσέρτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deserter, military deserter
δέσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: binding together, setting of stones, tying in bundles
 • Forms:
  • δέσει Noun: Dat Sing Fem
δεσμά
δέσμας
δεσμεύειν
δεσμεύεις
δεσμεύοντας
δεσμεύοντες
δεσμεύουσι
δεσμεύουσιν
δεσμεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bind, enchain
  • to bandage (a wound)
  • to tie up (in a bundle), secure a load (e.g., on a donkey)
 • Construct: ἀποδεσμεύω, καταδεσμεύω
 • Forms:
  • δεσμεύειν Verb: Pres Act Infin
  • δεσμεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δεσμεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δεσμεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δεσμεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δεσμεύουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δεσμεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐδεσμεύετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἐδέσμευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
δεσμεύων
top
δεσμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind, tie up
 • Note: alternate form to δεσμεύω
 • Forms:
  • ἐδεσμεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
δέσμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bundle, package
 • Forms:
  • δέσμας Noun: Acc Plur Fem
  • δέσμην Noun: Acc Sing Fem
δέσμην
δέσμιαι
δέσμιοι
δεσμίοις
δέσμιον
δέσμιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prisoner, a bound captive
 • Forms:
  • δέσμιαι Adj: Nom Plur Fem
  • δέσμιοι Noun: Nom Plur Masc
  • δεσμίοις Noun: Dat Plur Masc
  • δέσμιον Noun: Acc Sing Masc
  • δεσμίους Noun: Acc Plur Masc
  • δεσμίων Noun: Gen Plur Masc
δεσμίους
δεσμίων
δεσμοί
δεσμοῖς
δεσμόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: band, bond, shackle, chain, string
 • Forms:
  • δεσμά Noun: Nom/Acc Plur Neut
top
δεσμόν
δεσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a bundle, chains, halter, fetter, band, bond
 • Forms:
  • δεσμοί Noun: Nom Plur Masc
  • δεσμόν Noun: Acc Sing Masc Also see δεσμόν band, bond, shackle
  • δεσμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • δεσμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • δεσμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • δεσμούς Noun: Acc Plur Masc
  • δεσμῶν Noun: Gen Plur Masc
δεσμοῦ
δεσμούς
δεσμοφύλακι
δεσμοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jailer, jailer, prison guard, warden, keeper of the prison
 • Forms:
  • δεσμοφύλακι Noun: Dat Sing Masc
δεσμῷ
δεσμῶν
δεσμῶται
δεσμώτας
δεσμωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prison, jail, dungeon
 • Forms:
  • δεσμωτήριου Noun: Gen Sing Neut
  • δεσμωτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
δεσμωτήριου
δεσμωτηρίῳ
top
δεσμώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prisoner, captive
 • Forms:
  • δεσμῶται Noun: Nom Plur Masc
  • δεσμώτας Noun: Acc Plur Masc
  • δεσμώτου Noun: Gen Sing Masc
δεσμώτου
δεσπόζει
δεσπόζειν
δεσπόζεις
δεσπόζῃ
δεσπόζοντα
δεσπόζοντι
δεσπόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be lord, be master, rule
 • Forms:
  • δεσπόσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δεσπόζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δεσπόζειν Verb: Pres Act Infin
  • δεσπόζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δεσπόζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • δεσπόζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • δεσπόζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • δεσπόζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
δεσπόζων
δεσπόσεις
δέσποτα
δεσπόταις
δεσπότας
top
δεσποτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rule, dominion, sovereignty, the power of a master or lord
 • Forms:
  • δεσποτείας Noun: Gen Sing Fem
δεσποτείας
δεσποτεύοντος
δεσποτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rule, have dominion, enjoy ownership of
 • Forms:
  • δεσποτεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
δεσπότῃ
δεσπότην
δεσπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lord, master, despot
  • owner of a ship
 • Forms:
  • δέσποτα Noun: Voc Sing Masc
  • δεσπόταις Noun: Dat Plur Masc
  • δεσπότας Noun: Acc Plur Masc
  • δεσπότῃ Noun: Dat Sing Masc
  • δεσπότην Noun: Acc Sing Masc
  • δεσπότου Noun: Gen Sing Masc
  • δεσποτῶν Noun: Gen Plur Masc
δεσπότου
δεσποτῶν
δεῦρο
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • of place: come here!, hither
  • of time: until now, hitherto
δεῦτε
 • Parse: Verb: Imperative 2nd Plur
 • Meaning:
  • come here!
  • follow!
δευτέρα
top
δευτέρᾳ
δευτεραῖοι
δευτεραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: secondary, next day
 • Forms:
  • δευτεραῖοι Adj: Nom Plur Masc
δευτέραν
δευτέρας
δευτερεῦον
δευτερεύοντα
δευτερεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be second
 • Forms:
  • δευτερεῦον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • δευτερεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • δευτερεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
δευτερεύων
δευτέριον
δευτέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: second
 • Forms:
  • δευτέριον Adj: Nom/Acc Sing Neut
δεύτεροι
δευτερολογέω
top
δεύτερον
δευτερονόμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: Deuteronomy, law second time, law again, law repeated
 • Forms:
  • Δευτερονομίῳ Noun: Dat Sing Neut
Δευτερονομίῳ
δευτερόπρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: second
 • Forms:
  • δευτεροπρωτῳ Adj: Dat Sing Neut
δευτεροπρωτῳ
δεύτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: second, afterward, again, second time
 • Forms:
  • δευτέρα Adj: Nom Sing Fem
  • δευτέρᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • δευτέραν Adj: Acc Sing Fem
  • δευτέρας Adj: Gen Sing Fem
  • δεύτεροι Adj: Nom Plur Masc
  • δεύτερον
   • Adverb
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • δευτέρου
   • Adj: Gen Sing Neut
   • Adj: Gen Sing Masc
  • δευτέρῳ
   • Adj: Dat Sing Masc
   • Adj: Dat Sing Neut
δευτέρου
δευτερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to repeat, occur twice
 • Forms:
  • δευτερῶσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • δευτερώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δευτερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δευτερώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δευτερώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δευτερώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐδευτέρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδευτέρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δευτέρῳ
δευτερῶσαι
δευτερώσατε
δευτερώσεως
top
δευτερώσῃ
δευτερώσῃς
δευτερώσητε
δευτέρωσιν
δευτέρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: second rank, second course, retelling, iteration
 • Forms:
  • δευτέρωσιν Noun: Acc Sing Fem
  • δευτερώσεως Noun: Gen Sing Fem
δευτερώσω
δέχεσθαι
δέχεσθε
δέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δέχομαι
δέχηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • Root: δέχομαι
δεχθήσεται
δεχθήτω
δέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive, take
  • to accept
  • to accept and forgive (an injustice)
  • to welcome
 • Construct: ἀναδέχομαι, ἀναδέχομαι, ἀπεκδέχομαι, ἀποδέχομαι, δέχομαι, διαδέχομαι, εἰσδέχομαι, ἐκδέχομαι, ἐνδέχομαι, ἐπιδέχομαι, καταδέχομαι, παραδέχομαι, παρεκδέχομαι, προσδέχομαι, ὑποδέχομαι
 • Forms:
  • δέδεκται Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • δέξαι Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
  • δεξαμένη Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Fem Also see δεξαμενή reservoir, tank, cistern
  • δεξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • δεξαμένοις Verb: Aor mid part Dat Plur Masc/Neut
  • δεξάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • δεξαμένων Verb: Aor mid part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • δέξασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • δέξασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
  • δεξάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • δέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δέξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • δέξηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
  • δέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • δέξωνται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
  • δέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • δέχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • δέχηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • δεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δεχθήτω Verb: Aor/Fut Pass Imperative 3rd Sing
  • δεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • δέχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • δέχωνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
  • ἐδεξάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἐδεξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐδέξαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐδέξασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐδέξατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐδέχετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐδέχοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
top
δεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: δέχομαι
δέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: δέχομαι
δέχωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Plur
 • Root: δέχομαι
δέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bind, fasten, be in bonds, knit, tie, wind
  • Mid/Pass:
   • to lack, miss, stand in need of a person or thing
   • to be less, short (e.g., Quadratus says 19.5 years as 20 years less 6 months)
   • to be in want or need
   • to ask for a thing from a person
   • to plead, pray, beseech, beg
 • Construct: δέω, ἀναδέω, ἀποδέω, διαδέω, ἐκδέω, ἐνδέω, ἐπιδέω, ἐξοιδέω, καταδέω, περιδέω, προσδέω, συνδέω, ὑποδέω
 • Forms:
  • δεδέημαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • δεδεκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • δέδεμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • δεδεμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • δεδεμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • δεδεμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • δεδεμενον
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • δεδεμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • δεδεμένου Verb: perf Mid/Pass part Gen sing Masc/Neut
  • δεδεμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • δεδεμένῳ Verb: perf Mid/Pass part Dat sing Masc/Neut
  • δἐδεσαι Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
  • δεδέσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • δέδεται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • δέεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δεηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • δεηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • δεηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δεηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • δεηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • δεηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • δεηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • δεηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • δέηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • δεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δεθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • δεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • δεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δεόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • δεομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • δεομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • δέονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • δέουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δεώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • δῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • δήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • δήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • δήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • δήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • δήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐδεήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐδεήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐδεήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐδέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐδέοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἔδησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔδησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δεώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: δέω