διά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • διά + Gen = through, by, in the midst of; διά + Acc = because of
  • With Gen
   • Of Place: through (e.g., διὰ μέσης τῆς πόλεως - through the center of the city)
   • Of Time: through (e.g., δι᾿ ἡμέρας - all through the day)
   • Of Time: during (e.g., διὰ νυκτός - during the night)
   • Of Time: after (e.g., δι᾿ ἑτῶν πλειδόνων - after several years)
   • Of Interval: for a distance of (e.g., διὰ πέντε σταδίων - at a distance of five stadia)
   • Of Means: with (e.g., γράφειν διὰ χάρτου καὶ μέλανος - to write with paper and ink)
   • Of Agency: through (e.g., δι᾿ ἑρμηνέως - through an interpreter)
  • With Acc
   • Of Reason: because of, for the sake of (e.g., διὰ τὸν ἄνθρωπον - for the sake of man)
   • Direct Question: Why? (διὰ τί;)
   • Causal: because (e.g., διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος - because it had no depth)
 • Forms:
  • δι᾿ PREP
δία
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ζεύς