διά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • διά + Gen = through, by, in the midst of; διά + Acc = because of
  • With Gen
   • Of Place: through
    • διὰ μέσης τῆς πόλεως = through the center of the city
   • Of Time:
    • through
     • δι᾿ ἡμέρας = all through the day
    • during
     • διὰ νυκτός = during the night
    • after (e.g., δι᾿ ἑτῶν πλειδόνων - after several years)
   • Of Interval: for a distance of
    • διὰ πέντε σταδίων = at a distance of five stadia
   • Of Means: with
    • γράφειν διὰ χάρτου καὶ μέλανος = to write with paper and ink
   • Of Agency: through
    • δι᾿ ἑρμηνέως = through an interpreter
  • With Acc
   • Of Reason: because of, for the sake of
    • διὰ τὸν ἄνθρωπον = for the sake of man
   • Thanks to: e.g., ὅπως ἄν εὖ μοι γένηται διὰ σέ = so that it would turn out to my advantage, thanks to you [Gen 12:13]
   • Time:
    • today, on that day, then
    • e.g., διὰ τὴν ἡμέραν = then [1Sam 9:12,13]
   • Direct Question: Why? (διὰ τί;)
   • Causal: because
    • διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος = because it had no depth
 • Forms:
  • δι᾿ PREP
δία
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ζεύς