δόγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • public decree, ordinance, a law (civil, ceremonial or ecclesiastical)
  • doctrine, dogma
  • a teaching, something learned as authoritative
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδόγμαδόγματα
GENδόγματοςδογμάτων
DATδόγματιδόγμασι(ν)
ACCδόγμαδόγματα
δόγμασι
δόγμασιν
δόγματα
δόγματι
δογματίζεσθε
δογματίζεται
δογματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to decree, issue a decree by ordinance
   • to ordain
  • Passive:
   • to submit to rules and regulations
 • Forms:
  • δεδογμάτικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • δεδογματισμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • δεδογματισμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc/Neut
  • δογματίζεσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • δογματίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δογματισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐδογμάτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδογματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
δογματισάτω
δόγματος
δογμάτων
δοθείη
 • Parse: Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δοθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass part Nom Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δοθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δοθεῖσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δοθείσας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: δίδωμι
δοθείσῃ
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δοθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δοθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: δίδωμι
δοθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: δίδωμι
δοθῇ
δοθῆναι
δοθήσεται
δοθήσῃ
δοθήσονται
δοθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δοθήτωσαν
δοῖ
δοίη
δόκει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δοκέω
δοκεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δοκεῖν
δοκεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: δοκέω
δοκεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δοκέω
δοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Transitive: to think, believe, suppose, consider, imagine, expect
  • Intransitive: to seem, appear
  • to be influential, be recognized as being (something), have a reputation
  • to be thought good and right
 • Cognates: ἀντιδοκέω, δοκέω, εὐδοκέω, συνευδοκέω
 • Forms:
 • Present
 • δόκει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • δοκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δοκεῖν Verb: Pres Act Infin
 • δοκεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • δοκεῖτε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δοκῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δοκοίη Verb: Pres Act opt 3rd Sing
 • δοκοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • δοκοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • δοκοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • δοκοῦντας Verb: Pres Act Part Acc plur masc
 • δοκοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • δοκοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • δοκοῦντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • δοκοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • δοκοῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • δοκοῦσι
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δοκῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • δοκῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • δοκῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • δοκοῦσιν
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐδόκει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐδοκοῦμεν Verb: Imp Act Ind 1st plur
 • ἐδόκουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • δόξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δόξουσι(ν)
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
  • Verb: Fut act part Dat Plur Masc/Neut
 • Aorist
 • δόξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • δόξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • δόξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δόξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δόξω Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐδοκοῦσαν Verb: Aor Act ind 3rd plur
 • ἔδοξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔδοξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔδοξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔδοξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • δεδογμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • δέδοκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
δοκῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δοκίμαζε
 • Parse:
  • Verb: imp act ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάζει
δοκιμάζειν
δοκιμάζεις
δοκιμάζεσθε
δοκιμαζέσθωσαν
δοκιμάζεται
δοκιμάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμαζέτω
δοκιμαζομένη
δοκιμαζόμενος
δοκιμαζομένου
δοκιμάζοντας
δοκιμάζοντες
δοκιμάζοντι
δοκιμάζουσα
δοκιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to try, test, assay, prove, examine
  • to put to the test
  • to make a trial of
  • to verify
  • to subject to scrutiny
  • to discern
  • to approve
  • to put to a test
  • to allow, like
  • to prove by testing
  • to accept as proved, approved
  • to approve after scrutiny as acceptable and authentic
 • Cognates: ἀποδοκιμάζω
 • Forms:
 • Present
 • δοκίμαζε Verb: Pres Act Imperative 2nd sing
 • δοκιμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δοκιμάζειν Verb: Pres Act Infin
 • δοκιμάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • δοκιμάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δοκιμαζέσθωσαν Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
 • δοκιμάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δοκιμάζετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • δοκιμαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • δοκιμαζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • δοκιμαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • δοκιμαζομένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Neut
 • δοκιμάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • δοκιμάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • δοκιμάζοντι Verb: Pres Act Part Dat sing, Masc
 • δοκιμάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • δοκιμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • δοκίμαζε Verb: imp act ind 3rd Sing
 • Future
 • δοκιμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δοκιμῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • δοκιμάσεις Verb: Fut act ind 2nd sing
 • δοκιμάσῃ Verb: Fut mid ind 2nd sing
 • δοκιμάσω Verb: Fut act ind 1st sing
 • Aorist
 • δοκιμάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐδοκίμασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδοκιμάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐδοκίμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδοκίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδοκίμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδοκίμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδοκιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδοκιμάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • δοκιμάσαι Verb: Aor Act Infin
 • δοκιμάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur masc
 • δοκιμάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • δοκιμάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δοκιμάσεις Verb: Aor Act subj 2nd sing
 • δοκιμάσῃ
  • Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • Verb: Aor mid subj 2nd sing
 • δοκιμάσω
  • Verb: Aor mid ind 2nd sing
  • Verb: Aor Act subj 1st sing
 • δοκίμασόν Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • δεδοκιμασμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Masc
 • δεδοκιμασμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • δεδοκιμασμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • δεδοκίμακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • δεδοκιμασμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
 • δεδοκιμασμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • δεδοκιμασμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • δεδοκιμασμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
 • δεδοκιμάσμεθα Verb: Perf Pass Ind 1st. Plur
δοκιμάζων
δοκιμάσαι
δοκιμάσαντες
δοκιμάσας
δοκιμάσει
δοκιμάσεις
 • Parse:
  • Verb: Fut act ind 2nd sing
  • Verb: Aor Act subj 2nd sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut mid ind 2nd sing
  • Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • Verb: Aor mid subj 2nd sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάσητε
δοκιμασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an examination, test, trial, testing, scrutiny
  • testing of quality
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδοκιμασίαδοκιμασίαι
GENδοκιμασίαςδοκιμασιῶν
DATδοκιμασίᾳδοκιμασίαις
ACCδοκιμασίανδοκιμασίας
δοκιμασίᾳ
δοκιμασίας
δοκίμασόν
δοκιμαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • approved
  • tried out, tested
 • Forms:
δοκιμάσω
 • Parse:
  • Verb: Fut act ind 1st sing
  • Verb: Aor mid ind 2nd sing
  • Verb: Aor Act subj 1st sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάσωμεν
δοκιμεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a means of testing
 • Note: alternate spelling of δοκίμιον
δοκιμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • character
  • test, ordeal
  • experience
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδοκιμήδοκιμαί
GENδοκιμῆςδοκιμῶν
DATδοκιμῇδοκιμαῖς
ACCδοκιμήνδοκιμάς
VOCδοκιμήδοκιμαί
δοκιμῇ
δοκιμήν
δοκιμῆς
δοκίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • testing, means of testing
  • genuine, without alloy
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδοκίμιονδοκίμια
GENδοκιμίουδοκιμίων
DATδοκιμίῳδοκιμίοις
ACCδοκίμιονδοκίμια
δόκιμοι
δόκιμον
δόκιμος
Singular
 MascFemNeut
NOMδόκιμοςδόκιμον
GENδοκίμου
DATδοκίμῳ
ACCδόκιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMδόκιμοιδόκιμα
GENδοκίμων
DATδοκίμοις
ACCδοκίμουςδόκιμα
 • Comparatives & Superlatives
 • δοκιμώτερα
  • Adj: Nom fem sing comp
  • Adj: Nom/Acc plur neut
δοκίμου
δοκίμῳ
δοκιμῶ
δοκιμώτερα
 • Parse:
  • Adj: Nom fem sing comp
  • Adj: Nom/Acc plur neut
 • Root: δόκιμος
δοκοί
δοκοίη
 • Parse: Verb: Pres Act opt 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δοκόν
δοκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • roof beam which bears up the roof
  • beam (of wood), a stick of timber, balk
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδοκόςδοκοί
GENδοκοῦδοκῶν
DATδοκῷδοκοῖς
ACCδοκόνδοκούς
VOCδοκέδοκοί
δοκοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: δοκέω
δοκοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: δοκέω
δοκοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: δοκέω
δοκοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc plur masc
 • Root: δοκέω
δοκοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δοκέω
δοκοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δοκέω
δοκούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: δοκέω
δοκούς
δοκοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: δοκέω
δοκοῦσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: δοκέω
δοκοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
δοκοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
δοκῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • Root: δοκέω
δοκῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: δοκέω
δοκῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δοκέω
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: δοκός
δόκωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: furnishing with rafters, roofing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδόκωσιςδοκώσεις
GENδοκώσεωςδοκώσεων
DATδοκώσειδοκώσεσι(ν)
ACCδόκωσι(ν)δοκώσεις
δολία
δολίᾳ
δόλια
δόλιαι
δολίαν
δολίας
δόλιοι
δολίοις
δόλιον
δόλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • deceitful, guileful, deceiving, treacherous, crafty, false
  • given to deception and falsehood
 • Note: Masculine forms can also be feminine
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδόλιοςδολίαδόλιον
GENδολίουδολίαςδολίου
DATδολίῳδολίᾳδολίῳ
ACCδόλιονδολίανδόλιον
Plural
 MascFemNeut
NOMδόλιοιδόλιαιδόλια
GENδολίων
DATδολίοιςδολίαιςδολίοις
ACCδολίουςδολίαςδόλια
δολιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deceit, subtlety, treachery, deceitfulness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδολιότηςδολιότητες
GENδολιότητοςδολιοτήτων
DATδολιότητιδολιότησιν
ACCδολιότηταδολιότητας
δολιότητα
δολιότητας
δολιότητι
δολιότητος
δολίου
δολιοῦσθαι
δολιοῦσιν
δολιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deceive, use deceit, be guileful
  • Middle:
   • deal treacherously with
 • Forms:
  • δολιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δολιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐδολιοῦσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
δολίῳ
δολίων
δολίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: deceitfully, deceivingly, treacherously, craftily, deceptively, falsely
δόλον
δόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deception
  • deceit, guile, subtlety, craft, treachery
 • Cognates: ἄδολος, δόλος
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδόλοςδόλοι
GENδόλουδόλων
DATδόλῳδόλοις
ACCδόλονδόλους
VOCδόλεδόλοι
δόλου
δολοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δολόω
δόλους
δολόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deceive, beguile, falsify, handle deceitfully, ensnare, i.e., (figuratively) adulterate
 • Forms:
  • δολοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐδόλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δόλῳ
δόμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gift, a present, donation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδόμαδόματα
GENδόματοςδομάτων
DATδόματιδόμασι(ν)
ACCδόδόμαδόματα
δόμασιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: δόμα
δόματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δόμα
δόματι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: δόμα
δόματος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: δόμα
δομάτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: δόμα
δόμοι
δόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: layer (of stones or bricks in a building), course
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδόμοςδόμοι
GENδόμουδόμων
DATδόμῳδόμοις
ACCδόμονδόμους
VOCδόμεδόμοι
δόμου
δόμων
δόντα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δόντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δόντι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δόντος
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δόξα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • glory
  • brightness, splendour, radiance
  • reflection
  • external magnificence, splendour in appearance
  • fame, renown, honour
  • status of honour and distinction
  • an opinion which appears to be right or commonly held to be right
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδόξαδόξαι
GENδόξηςδοξῶν
DATδόξῃδόξαις
ACCδόξανδόξας
VOCδόξαδόξαι
δοξάζει
δοξάζειν
δοξάζεται
δοξάζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δοξάζω
δοξαζέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάζηται
δοξάζητε
δοξαζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάζονται
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: δοξάζω
δοξάζοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάζοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δοξάζω
δοξάζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
 • Root: δοξάζω
δοξάζουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δοξάζω
δοξάζω
 • Present
 • δοξάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δοξάζειν Verb: Pres Act Infin
 • δοξάζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • δοξάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δοξαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • δοξάζηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
 • δοξάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • δοξαζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • δοξάζονται Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • δοξάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • δοξάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • δοξάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • δοξάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • δοξάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
 • δοξάζουσι
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • δοξάζωμεν Verb: Pres Act subj 1st plur
 • δοξάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • δοξάζωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐδόξαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐδόξαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • δοξάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δοξάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δοξασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • δοξασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • δοξασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • δοξάσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δοξάσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δοξάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δοξάσωVerb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • δοξάσαι Verb: Aor Act Infin
 • δοξάσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • δοξάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • δοξάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δοξάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δοξασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • δοξασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • δοξασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δοξασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • δόξασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δοξασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • δοξάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • δοξάσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • δοξάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐδόξασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδοξάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐδόξασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδόξασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδόξασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδόξασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδοξάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδοξάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐδοξάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐδοξάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • δοξάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
 • δεδοξασμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • δεδόξασμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
 • δεδοξασμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
 • δεδοξασμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
 • δεδοξασμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • δεδοξασμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • δεδοξασμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • δεδοξασμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • δεδοξασμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • δεδοξασμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
 • δεδοξασμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
 • δεδόξασται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
δοξάζωμεν
δοξάζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάζωσι
δόξαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: δόξα
δόξαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: δόξα
δόξαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δόξα
δόξαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: δοκέω
δόξαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δοκέω
δόξας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δόξα
δοξάσαι
δοξάσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δοξάζω
δοξάσει
δοξάσεις
δοξάσῃ
δοξασθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξασθῇ
δοξασθῆναι
δοξασθήσεσθε
δοξασθήσεται
δοξασθήσομαι
δοξασθῆτε
δοξασθῶσιν
δόξασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • glory, splendour
  • an opinion, notion, conjecture
δοξασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: glorification
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδοξασμόςδοξασμοί
GENδοξασμοῦδοξασμῶν
DATδοξασμῷδοξασμοῖς
ACCδοξασμόνδοξασμούς
VOCδοξασμέδοξασμοί
δοξάσομεν
δόξασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάσουσι
δοξάσουσιν
δοξαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • glorified, glorious
  • matter of opinion, conjectural
 • Concord: Deut. 26:19
 • Forms:
δοξάσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάσωμεν
δοξάσωσι
δοξάσωσιν
δόξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δόξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δοκέω
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δόξα
δόξης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δόξα
δόξητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: δοκέω
δοξικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: glorious, splendid
 • Forms:
δοξολογέω
δόξουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
  • Verb: Fut act part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δοκέω
δόξω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: δοκέω
δοξῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: δόξα
δορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • skin (that has been removed from a body)
  • hide of an animal
  • scalp
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδοράδοραί
GENδορᾶς
δοράς
δορῶν
DATδορᾷδοραῖς
ACCδοράνδορᾶς
δοράς
δοράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δορά
δόρασι
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: δόρυ
δόρασιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: δόρυ
δόρατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δόρυ
δόρατι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: δόρυ
δορατοφόροι
δορατοφόρος
Masculine
 SingularPlural
NOMδορατοφόροςδορατοφόροι
GENδορατοφόρουδορατοφόρων
DATδορατοφόρῳδορατοφόροις
ACCδορατοφόρονδορατοφόρους
VOCδορατοφόρεδορατοφόροι
δόρατος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: δόρυ
δοριάλωτον
δοριάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: captive of the spear, taken in war, taken by storm, taken by force of arms
 • Forms:
  • δοριάλωτον Adj: Acc Sing Fem
  • δοριαλώτους Adj: Acc Plur Masc
δοριαλώτους
δορκάδα
δορκάδες
δορκάδι
δορκάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fawn, little gazelle, silver ornament in shape of a deer
 • Note: Diminutive of δορκάς
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδορκάδιονδορκάδια
GENδορκαδίουδορκαδίων
DATδορκαδίῳδορκαδίοις
ACCδορκάδιονδορκάδια
δορκάδος
δορκάδων
δορκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a kind of deer, gazelle
  • Proper name: Dorcas
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδορκάςδορκάδες
GENδορκάδοςδορκάδων
DATδορκάδιδορκάσι
ACCδορκάδαδορκάδας
δόρκων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • roe
  • ship
 • Concord: Cant 2:17
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδόρκωνδόρκωες
GENδόρκωνοςδορκώνων
DATδόρκωνιδόρκωσι(ν)
ACCδόρκωναδόρκωνας
δόρκωνι
δόρυ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • spear (weapon)
  • shaft (of a goad)
  • wooden beam
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδόρυδόρατα
GENδόρατοςδοράτων
DATδόρατιδόρασιν
ACCδόρυδόρατα
δορυφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bodyguard, guard kept over
  • company of spearmen
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδορυφορίαδορυφορίαι
GENδορυφορίαςδορυφοριῶν
DATδορυφορίᾳδορυφορίαις
ACCδορυφορίανδορυφορίας
δορυφορίας
δορυφόροι
δορυφόροις
δορυφόρος
Masculine
 SingularPlural
NOMδορυφόροςδορυφόροι
GENδορυφόρουδορυφόρων
DATδορυφόρῳδορυφόροις
ACCδορυφόρονδορυφόρους
VOCδορυφόρεδορυφόροι
δορυφόρων
δός
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δίδωμι
δόσει
δόσεσιν
δόσεως
δόσιν
δόσις
Feminine
 SingularPlural
NOMδόσιςδόσεις
GENδόσεωςδόσεων
DATδόσειδόσεσι(ν)
ACCδόσι(ν)δόσεις
δότε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δίδωμι
δότην
δότης
Masculine
 SingularPlural
NOMδότηςδόται
GENδότουδότων
DATδότῃδόταις
ACCδότηνδότας
δοτός
δότω
δότωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
δοῦλα
δουλαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, uncontracted form
 • Meaning: to enslave, bring into subjection, subdue, be a slave-driver
 • Forms:
δοῦλαι
δούλας
δοῦλε
δουλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • slavery, service, bondage
  • spirit of slavery
  • service rendered
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδουλείαδουλεῖαι
GENδουλείαςδουλειῶν
DATδουλείᾳδουλείαις
ACCδουλείανδουλείας
δουλείᾳ
δουλείαν
δουλείας
δούλευε
δουλεύει
δουλεύειν
δουλεύετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δουλεύω
δουλευέτωσαν
δουλεύοντα
δουλεύοντας
δουλεύοντες
δουλεύοντος
δουλεύουσι
δουλεύουσιν
δουλεῦσαι
δουλεύσαντες
δουλευσάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd plur
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: δουλεύω
δουλεύσασα
δουλεύσατε
δουλευσάτω
δουλευσάτωσαν
δουλεύσει
δουλεύσεις
δουλεύσετε
δουλεύσῃ
δουλεύσῃς
δουλεύσητε
δουλεύσομεν
δούλευσον
δουλεύσουσι
δουλεύσουσιν
δουλεύσω
δουλεύσωμεν
δουλεύσωσι
δουλεύσωσιν
δουλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a slave, be subjected, be in bondage, be enslaved, enslave
  • to perform the duties of a slave
  • to serve
 • Forms:
 • Present
 • δούλευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • δουλεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δουλεύειν Verb: Pres Act Infin
 • δουλεύετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δουλευέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • δουλεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • δουλεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • δουλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • δουλεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • δουλεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δουλεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δουλεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐδούλευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • δουλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δουλεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δουλεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • δουλεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δουλεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • δουλεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • δουλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • δουλεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • δουλευσάντων
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd plur
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • δουλεύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing fem
 • δουλεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δουλευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • δουλευσάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
 • δουλεύσῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
 • δουλεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δουλεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δούλευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δουλεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • δουλευσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • δουλευσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐδούλευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδουλεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐδούλευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδούλευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδουλεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐδούλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδούλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • δεδουλευκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • δεδουλευκότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • δεδούλευκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • δεδουλεύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
δουλεύων
δούλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a female slave, handmaid, bondwoman
  • a submissive and respectful woman
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδούληδοῦλαι
GENδούληςδουλῶν
DATδούλῃδούλαις
ACCδούληνδούλας
VOCδούληδοῦλαι
δούλῃ
δούλην
δούλης
δοῦλοι
δούλοις
δοῦλον
δοῦλος
Masculine
 SingularPlural
NOMδοῦλοςδοῦλοι
GENδούλουδούλων
DATδούλῳδούλοις
ACCδοῦλονδούλους
VOCδοῦλεδοῦλοι
δούλου
δούλους
δουλοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δουλόω
δουλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to enslave
   • to make a slave of (someone)
  • Middle:
   • to make subject to oneself
   • to enslave
  • Passive:
   • to be enslaved
 • Cognates: καταδουλόω
 • Forms:
 • Present
 • δούλωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Sing; Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • δουλοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἐδουλοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • δουλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Aorist
 • δουλώθεντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • δουλωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐδουλώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐδούλωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδούλωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • δεδουλῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass infin
 • δεδουλωμένους Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur masc
 • δεδουλωμένας Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
 • δεδουλωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • δεδούλωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
δούλῳ
δουλώθεντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: δουλόω
δουλωθῆναι
δούλων
δούλωσιν
δούλωσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: enslavement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδούλωσιςδουλώσεις
GENδουλώσεωςδουλώσεων
DATδουλώσειδουλώσεσι(ν)
ACCδούλωσι(ν)δουλώσεις
δουλώσουσιν
δοῦναι
δούς
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δοῦσα
δοχεῖον
δοχή
Feminine
 SingularPlural
NOMδοχήδοχαί
GENδοχῆςδοχῶν
DATδοχῇδοχαῖς
ACCδοχήνδοχάς
VOCδοχήδοχαί
δοχήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δοχή