δόγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • public decree, ordinance, a law (civil, ceremonial or ecclesiastical)
  • doctrine, dogma
  • a teaching, something learned as authoritative
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδόγμαδόγματα
GENδόγματοςδογμάτων
DATδόγματιδόγμασι(ν)
ACCδόγμαδόγματα
δόγμασι
δόγμασιν
δόγματα
δόγματι
δογματίζεσθε
δογματίζεται
δογματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to decree, issue a decree by ordinance
   • to ordain
  • Passive:
   • to submit to rules and regulations
 • Forms:
  • δεδογμάτικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • δεδογματισμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • δεδογματισμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc/Neut
  • δογματίζεσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • δογματίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δογματισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐδογμάτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδογματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
δογματισάτω
δόγματος
δογμάτων
δοθείη
 • Parse: Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δοθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass part Nom Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δοθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δοθεῖσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δοθείσας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: δίδωμι
δοθείσῃ
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δοθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δοθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: δίδωμι
δοθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: δίδωμι
δοθῇ
δοθῆναι
δοθήσεται
δοθήσῃ
δοθήσονται
δοθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δοθήτωσαν
δοῖ
δοίη
δόκει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δοκέω
δοκεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δοκεῖν
δοκεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: δοκέω
δοκεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δοκέω
δοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Transitive: to think, believe, suppose, consider, imagine, expect
  • Intransitive: to seem, appear
  • to be influential, be recognized as being (something), have a reputation
  • to be thought good and right
 • Cognates: ἀντιδοκέω, δοκέω, εὐδοκέω, συνευδοκέω
 • Forms:
  • δεδογμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • δέδοκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • δόκει
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • δοκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δοκεῖν Verb: Pres Act Infin
  • δοκεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δοκεῖτε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • δοκῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δοκοίη Verb: Pres Act opt 3rd Sing
  • δοκοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • δοκοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • δοκοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • δοκοῦντας Verb: Pres Act Part Acc plur masc
  • δοκοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δοκοῦντος Verb: Pres Act Part Gen sing Masc/Neut
  • δοκοῦντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • δοκοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • δοκοῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • δοκοῦσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δοκοῦσιν
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δοκῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
  • δοκῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • δοκῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δόξαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • δόξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • δόξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δόξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δόξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δόξουσι(ν)
   • Verb: Fut act ind 3rd plur
   • Verb: Fut act part Dat Plur Masc/Neut
  • δόξω Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐδόκει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐδοκοῦμεν Verb: Imp Act Ind 1st plur
  • ἐδόκουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐδοκοῦσαν Verb: Aor Act ind 3rd plur
  • ἔδοξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔδοξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔδοξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδοξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δοκῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δοκίμαζε
 • Parse:
  • Verb: imp act ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάζει
δοκιμάζειν
δοκιμάζεις
δοκιμάζεσθε
δοκιμαζέσθωσαν
δοκιμάζεται
δοκιμάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμαζέτω
δοκιμαζομένη
δοκιμαζόμενος
δοκιμαζομένου
δοκιμάζοντας
δοκιμάζοντες
δοκιμάζοντι
δοκιμάζουσα
δοκιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to try, test, assay, prove, examine
  • to put to the test
  • to make a trial of
  • to verify
  • to subject to scrutiny
  • to discern
  • to approve
  • to put to a test
  • to allow, like
  • to prove by testing
  • to accept as proved, approved
  • to approve after scrutiny as acceptable and authentic
 • Cognates: ἀποδοκιμάζω
 • Forms:
  • δεδοκιμασμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Masc
  • δεδοκιμασμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • δεδοκιμασμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • δεδοκίμακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • δεδοκιμασμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • δεδοκιμασμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • δεδοκιμασμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • δεδοκιμασμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • δεδοκιμάσμεθα Verb: Perf Pass Ind 1st. Plur
  • δοκίμαζε
   • Verb: imp act ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd sing
  • δοκιμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δοκιμάζειν Verb: Pres Act Infin
  • δοκιμάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δοκιμάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • δοκιμαζέσθωσαν Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
  • δοκιμάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δοκιμάζετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • δοκιμαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • δοκιμαζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • δοκιμαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • δοκιμαζομένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Neut
  • δοκιμάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δοκιμάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δοκιμάζοντι Verb: Pres Act Part Dat sing, Masc
  • δοκιμάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • δοκιμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δοκιμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • δοκιμάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur masc
  • δοκιμάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δοκιμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δοκιμάσεις
   • Verb: Fut act ind 2nd sing
   • Verb: Aor Act subj 2nd sing
  • δοκιμάσῃ
   • Verb: Fut mid ind 2nd sing
   • Verb: Aor Act subj 3rd Sing
   • Verb: Aor mid subj 2nd sing
  • δοκιμάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δοκίμασόν Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δοκιμάσω
   • Verb: Fut act ind 1st sing
   • Verb: Aor mid ind 2nd sing
   • Verb: Aor Act subj 1st sing
  • δοκιμάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • δοκιμῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐδοκίμασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδοκιμάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐδοκίμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδοκίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδοκίμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδοκίμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδοκιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδοκιμάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
δοκιμάζων
δοκιμάσαι
δοκιμάσαντες
δοκιμάσας
δοκιμάσει
δοκιμάσεις
 • Parse:
  • Verb: Fut act ind 2nd sing
  • Verb: Aor Act subj 2nd sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut mid ind 2nd sing
  • Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • Verb: Aor mid subj 2nd sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάσητε
δοκιμασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an examination, test, trial, testing, scrutiny
  • testing of quality
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδοκιμασία 
GENδοκιμασίας 
DATδοκιμασίᾳ 
ACC δοκιμασίας
δοκιμασίᾳ
δοκιμασίας
δοκίμασόν
δοκιμαστήν
δοκιμαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • approved
  • tried out, tested
 • Forms:
  • δοκιμαστήν Adj: Acc Sing Fem
δοκιμάσω
 • Parse:
  • Verb: Fut act ind 1st sing
  • Verb: Aor mid ind 2nd sing
  • Verb: Aor Act subj 1st sing
 • Root: δοκιμάζω
δοκιμάσωμεν
δοκιμεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a means of testing
 • Note: alternate spelling of δοκίμιον
δοκιμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • character
  • test, ordeal
  • experience
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδοκιμή 
GENδοκιμῆς 
DATδοκιμῇ 
ACCδοκιμήν 
δοκιμῇ
δοκιμήν
δοκιμῆς
δοκίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • testing, means of testing
  • genuine, without alloy
δόκιμοι
δόκιμον
δόκιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • approved, tried and true, genuine, good, excellent
  • respected, esteemed, precious
 • Cognates: ἀδόκιμος, δόκιμος, εὐδόκιμος
 • Forms:
  • δοκιμώτερα
   • Adj: Nom fem sing comp
   • Adj: Nom/Acc plur neut
  • δόκιμοι Adj: Nom Plur Masc
  • δόκιμον Adj: Acc Sing Masc
  • δοκίμου Adj: Gen Sing Masc
  • δοκίμῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
δοκίμου
δοκίμῳ
δοκιμῶ
δοκιμώτερα
 • Parse:
  • Adj: Nom fem sing comp
  • Adj: Nom/Acc plur neut
 • Root: δόκιμος
δοκοί
δοκοίη
 • Parse: Verb: Pres Act opt 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δοκόν
δοκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • roof beam which bears up the roof
  • beam (of wood), a stick of timber, balk
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδοκόςδοκοί
GEN δοκῶν
DAT  
ACCδοκόνδοκούς
δοκοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: δοκέω
δοκοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: δοκέω
δοκοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: δοκέω
δοκοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc plur masc
 • Root: δοκέω
δοκοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δοκέω
δοκοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen sing Masc/Neut
 • Root: δοκέω
δοκούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: δοκέω
δοκούς
δοκοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: δοκέω
δοκοῦσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: δοκέω
δοκοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
δοκοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
δοκῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • Root: δοκέω
δοκῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: δοκέω
δοκῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δοκέω
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: δοκός
δόκωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: furnishing with rafters, roofing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδόκωσιςδοκώσεις
GENδοκώσεωςδοκώσεων
DATδοκώσειδοκώσεσι(ν)
ACCδόκωσι(ν)δοκώσεις
δολία
δολίᾳ
δόλια
δόλιαι
δολίαν
δολίας
δόλιοι
δολίοις
δόλιον
δόλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deceitful, guileful, deceiving, treacherous, crafty, false
  • given to deception and falsehood
 • Forms:
  • δόλιαι Adj: Nom Plur Fem
  • δόλιον Adj: Acc Sing Masc
  • δολία Adj: Nom Sing Fem
  • δολίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • δολίαν Adj: Acc Sing Fem
  • δολίας Adj: Gen Sing Fem
  • δόλιοι Adj: Nom Plur Masc
  • δολίοις Adj: Dat Plur Neut
  • δολίου Adj: Gen Sing Masc
  • δολίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • δολίων Adj: Gen Plur Masc
δολιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deceit, subtlety, treachery, deceitfulness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδολιότης 
GENδολιότητος 
DATδολιότητι 
ACCδολιότηταδολιότητας
δολιότητα
δολιότητας
δολιότητι
δολιότητος
δολίου
δολιοῦσθαι
δολιοῦσιν
δολιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deceive, use deceit, be guileful
  • Middle:
   • deal treacherously with
 • Forms:
  • δολιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δολιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐδολιοῦσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
δολίῳ
δολίων
δολίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: deceitfully, deceivingly, treacherously, craftily, deceptively, falsely
δόλον
δόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deception
  • deceit, guile, subtlety, craft, treachery
 • Cognates: ἄδολος, δόλος
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδόλος 
GENδόλου 
DATδόλῳ 
ACCδόλονδόλους
δόλου
δολοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δολόω
δόλους
δολόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deceive, beguile, falsify, handle deceitfully, ensnare, i.e., (figuratively) adulterate
 • Forms:
  • δολοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐδόλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δόλῳ
δόμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gift, a present, donation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδόμαδόματα
GENδόματοςδομάτων
DATδόματιδόμασι(ν)
ACCδόδόμαδόματα
δόμασιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: δόμα
δόματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δόμα
δόματι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: δόμα
δόματος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: δόμα
δομάτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: δόμα
δόμοι
δόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: layer (of stones or bricks in a building), course
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδόμοςδόμοι
GENδόμουδόμων
DAT  
ACC  
δόμου
δόμων
δόντα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δόντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δόντι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δόντος
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δόξα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • glory
  • brightness, splendour, radiance
  • reflection
  • external magnificence, splendour in appearance
  • fame, renown, honour
  • status of honour and distinction
  • an opinion which appears to be right or commonly held to be right
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδόξαδόξαι
GENδόξηςδοξῶν
DATδόξῃδόξαις
ACCδόξανδόξας
VOCδόξαδόξαι
δοξάζει
δοξάζειν
δοξάζεται
δοξάζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δοξάζω
δοξαζέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάζηται
δοξάζητε
δοξαζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάζονται
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: δοξάζω
δοξάζοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάζοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δοξάζω
δοξάζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
 • Root: δοξάζω
δοξάζουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δοξάζω
δοξάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to glorify, extol, clothe in splendour
   • to praise, honour, magnify
   • to bring honour to, accord honour to
   • to accord splendour to
   • to express oneself with reverence over
  • Middle:
   • to pursue one's own honour or good reputation
 • Cognates: ἐνδοξάζω, παραδοξάζω, συνδοξάζω, ὑπερδοξάζω
 • Forms:
  • δεδοξασμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • δεδόξασμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • δεδοξασμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • δεδοξασμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
  • δεδοξασμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • δεδοξασμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • δεδοξασμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • δεδοξασμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • δεδοξασμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • δεδοξασμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • δεδοξασμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • δεδόξασται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • δοξάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δοξάζειν Verb: Pres Act Infin
  • δοξάζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • δοξάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • δοξαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • δοξάζηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • δοξάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • δοξαζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • δοξάζονται Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • δοξάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δοξάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δοξάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • δοξάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • δοξάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
  • δοξάζουσι
   • Verb: Pres Act ind 3rd plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • δοξάζωμεν Verb: Pres Act subj 1st plur
  • δοξάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δοξάζωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • δοξάσαι Verb: Aor Act Infin
  • δοξάσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • δοξάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δοξάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δοξάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δοξάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δοξάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δοξασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • δοξασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • δοξασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δοξασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • δοξασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δοξασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • δοξασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • δοξασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • δοξάσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • δόξασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δοξάσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δοξάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δοξάσω
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • δοξάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • δοξάσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • δοξάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐδόξαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐδόξαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐδόξασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδοξάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐδόξασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδόξασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδόξασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδόξασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδοξάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδοξάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐδοξάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐδοξάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
δοξάζωμεν
δοξάζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάζωσι
δόξαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: δόξα
δόξαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: δόξα
δόξαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δόξα
δόξαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: δοκέω
δόξαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δοκέω
δόξας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δόξα
δοξάσαι
δοξάσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δοξάζω
δοξάσει
δοξάσεις
δοξάσῃ
δοξασθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δοξασθῇ
δοξασθῆναι
δοξασθήσεσθε
δοξασθήσεται
δοξασθήσομαι
δοξασθῆτε
δοξασθῶσιν
δόξασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • glory, splendour
  • an opinion, notion, conjecture
δοξασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: glorification
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδοξασμός 
GENδοξασμοῦ 
DAT  
ACC  
δοξάσομεν
δόξασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάσουσι
δοξάσουσιν
δοξαστόν
δοξαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • glorified, glorious
  • matter of opinion, conjectural
 • Concord: Deut. 26:19
 • Forms:
  • δοξαστόν Adj: Acc Sing Masc
δοξάσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: δοξάζω
δοξάσωμεν
δοξάσωσι
δοξάσωσιν
δόξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δόξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δοκέω
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δόξα
δόξης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δόξα
δόξητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: δοκέω
δοξικήν
δοξικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: glorious, splendid
 • Forms:
  • δοξικήν Adj: Acc Sing Fem
δοξολογέω
δοξολογοῦμεν
δόξουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut act ind 3rd plur
  • Verb: Fut act part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δοκέω
δόξω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: δοκέω
δοξῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: δόξα
δορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • skin (that has been removed from a body)
  • hide of an animal
  • scalp
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδορά 
GEN  
DAT  
ACCδοράν 
δοράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δορά
δόρασι
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: δόρυ
δόρασιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: δόρυ
δόρατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δόρυ
δόρατι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: δόρυ
δορατοφόροι
δορατοφόρος
Masculine
 SingularPlural
NOMδορατοφόροςδορατοφόροι
GEN  
DAT  
ACC  
δόρατος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: δόρυ
δοριάλωτον
δοριάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: captive of the spear, taken in war, taken by storm, taken by force of arms
 • Forms:
  • δοριάλωτον Adj: Acc Sing Fem
  • δοριαλώτους Adj: Acc Plur Masc
δοριαλώτους
δορκάδα
δορκάδες
δορκάδι
δορκάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fawn, little gazelle, silver ornament in shape of a deer
 • Note: Diminutive of δορκάς
δορκάδος
δορκάδων
δορκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a kind of deer, gazelle
  • Proper name: Dorcas
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδορκάςδορκάδες
GENδορκάδοςδορκάδων
DATδορκάδι 
ACCδορκάδα 
δόρκων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • roe
  • ship
 • Concord: Cant 2:17
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδόρκωνδόρκωες
GENδόρκωνοςδορκώνων
DATδόρκωνιδόρκωσι(ν)
ACCδόρκωναδόρκωνας
δόρκωνι
δόρυ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • spear (weapon)
  • shaft (of a goad)
  • wooden beam
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδόρυδόρατα
GENδόρατοςδοράτων
DATδόρατιδόρασιν
ACCδόρυδόρατα
δορυφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bodyguard, guard kept over
  • company of spearmen
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδορυφορία 
GENδορυφορίας 
DAT  
ACC δορυφορίας
δορυφορίας
δορυφόροι
δορυφόροις
δορυφόρος
Masculine
 SingularPlural
NOMδορυφόροςδορυφόροι
GEN δορυφόρων
DAT δορυφόροις
ACC  
δορυφόρων
δός
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δίδωμι
δόσει
δόσεσιν
δόσεως
δόσιν
δόσις
Feminine
 SingularPlural
NOMδόσις 
GENδόσεως 
DATδόσειδόσεσι(ν)
ACCδόσιν 
δότε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δίδωμι
δότην
δότης
Masculine
 SingularPlural
NOMδότης 
GEN  
DAT  
ACCδότην 
δοτόν
δοτός
δότω
δότωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
δοῦλα
δουλαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, uncontracted form
 • Meaning: to enslave, bring into subjection, subdue, be a slave-driver
 • Forms:
  • δουλαγωγῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
δουλαγωγῶ
δοῦλαι
δούλας
δοῦλε
δουλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • slavery, service, bondage
  • spirit of slavery
  • service rendered
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδουλεία 
GENδουλείας 
DATδουλείᾳ 
ACCδουλείανδουλείας
δουλείᾳ
δουλείαν
δουλείας
δούλευε
δουλεύει
δουλεύειν
δουλεύετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δουλεύω
δουλευέτωσαν
δουλεύοντα
δουλεύοντας
δουλεύοντες
δουλεύοντος
δουλεύουσι
δουλεύουσιν
δουλεῦσαι
δουλεύσαντες
δουλευσάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd plur
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: δουλεύω
δουλεύσασα
δουλεύσατε
δουλευσάτω
δουλευσάτωσαν
δουλεύσει
δουλεύσεις
δουλεύσετε
δουλεύσῃ
δουλεύσῃς
δουλεύσητε
δουλεύσομεν
δούλευσον
δουλεύσουσι
δουλεύσουσιν
δουλεύσω
δουλεύσωμεν
δουλεύσωσι
δουλεύσωσιν
δουλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a slave, be subjected, be in bondage, be enslaved, enslave
  • to perform the duties of a slave
  • to serve
 • Forms:
  • δεδουλευκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • δεδουλευκότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc/Neut
  • δεδούλευκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • δεδουλεύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • δούλευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • δουλεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δουλεύειν Verb: Pres Act Infin
  • δουλεύετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • δουλευέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • δουλεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • δουλεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δουλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δουλεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • δουλεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δουλεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δουλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • δουλεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • δουλευσάντων
   • Verb: Aor Act Imperative 3rd plur
   • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • δουλεύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing fem
  • δουλεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δουλευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • δουλευσάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
  • δουλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δουλεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δουλεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • δουλεύσῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • δουλεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δουλεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δουλεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • δούλευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δουλεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • δουλεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δουλεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • δουλευσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • δουλευσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • δουλεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐδούλευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐδούλευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδουλεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐδούλευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδούλευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδουλεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐδούλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδούλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δουλεύων
δούλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a female slave, handmaid, bondwoman
  • a submissive and respectful woman
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδούληδοῦλαι
GENδούληςδουλῶν
DATδούλῃδούλαις
ACCδούληνδούλας
VOCδούληδοῦλαι
δούλῃ
δούλην
δούλης
δοῦλοι
δούλοις
δοῦλον
δοῦλος
Masculine
 SingularPlural
NOMδοῦλοςδοῦλοι
GENδούλουδούλων
DATδούλῳδούλοις
ACCδοῦλονδούλους
VOCδοῦλεδοῦλοι
δούλου
δούλους
δουλοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δουλόω
δουλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to enslave
   • to make a slave of (someone)
  • Middle:
   • to make subject to oneself
   • to enslave
  • Passive:
   • to be enslaved
 • Cognates: καταδουλόω
 • Forms:
  • δούλωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Sing; Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • δεδουλῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass infin
  • δεδουλωμένους Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur masc
  • δεδουλωμένας Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
  • δεδουλωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • δεδούλωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • δουλοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δουλώθεντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • δουλωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δουλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐδουλοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐδουλώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐδούλωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδούλωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
δούλῳ
δουλώθεντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: δουλόω
δουλωθῆναι
δούλων
δούλωσιν
δούλωσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: enslavement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδούλωσιςδουλώσεις
GENδουλώσεωςδουλώσεων
DATδουλώσειδουλώσεσι(ν)
ACCδούλωσι(ν)δουλώσεις
δουλώσουσιν
δοῦναι
δούς
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δοῦσα
δοχεῖον
δοχή
Feminine
 SingularPlural
NOMδοχή 
GEN  
DAT  
ACCδοχήν 
δοχήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δοχή