διακαθαίρω
διακαθᾶραι
διακαθαριεῖ
διακαθαρίζω
διακαθιζάνῃς
διακαθιζάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit down apart
  • to relieve oneself, to have a bowel movement
 • Cognates: διακαθιζάνω καθιζάνω
 • Forms:
  • διακαθιζάνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
διακαθίζω
διακαίω
διακάμπτω
διακαρτερέω
διακαρτερήσωμεν
διακατασχεῖν
διακατελέγχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to refute completely, prove downright, confute, convince
 • Forms:
  • διακατηλέγχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
διακατέχω
διακατηλέγχετο
διάκειμαι
διακειμένους
διακειμένῳ
διακεκοσμημένος
διακεκριμένοι
διακελεύω
διακενῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without cause, in vain, idly, to no purpose
διάκενος
διακένῳ
διακεχειρίσθαι
διακεχρισμένα
διακεχυμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: διαχέω
διακέχυται
διακεχωρισμένοι
διακεχωρισμένος
διακεχωρισμένων
διακινδυνεύοντας
διακινδυνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run all risks, make a desperate attempt, hazard all
 • Cognates: κινδυνεύω
 • Forms:
  • διακινδυνεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
διακινέω
διακλάω
διακλείω
διακλέπτεται
διακλέπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to steal away, steal at different times
  • Middle:
   • to act in stealth (in doing something)
 • Cognates: κλέπτω
 • Forms:
  • διακλέπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διεκλέπτετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
διακλῶν
διακολυμβάω
διακομίζω
διακομίσαντες
διακομισθείς
διακομισθέντες
διακόνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imp 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διακονέω
διακονεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διακονέω
διακονεῖν
διακονείτωσαν
διακονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wait on someone (at table), be an attendant, attend
  • to serve (someone), minister
  • to care for, take care of
  • to help, support someone
  • to serve in the office of a deacon
 • Cognates: κονέω
 • Forms:
  • διακόνει
   • Verb: Pres Act Imp 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διακονεῖ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διακονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • διακονείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • διακονῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διακονηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • διακονηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διακονῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • διακονήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διακονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διακονουμένῃ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Fem
  • διακονοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διακονούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • διακονοῦσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • διακονῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διηκόνει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διηκονήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • διηκόνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διηκόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διηκόνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
διακονῇ
διακονηθεῖσα
διακονηθῆναι
διακονῆσαι
διακονήσαντες
διακονήσει
διακονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • service, table service, utensils
  • aid, support, distribution
  • attendance, ministry, administration, ministration
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιακονίαδιακονίαι
GENδιακονίαςδιακονιῶν
DATδιακονίᾳ 
ACCδιακονίανδιακονίας
διακονίᾳ
διακονίαι
διακονίαν
διακονίας
διακονιῶν
διάκονοι
διακόνοις
διάκονον
διάκονος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an attendant, waiter, deacon, minister, assistant, servant
  • someone who gives personal service
  • torturer
 • Forms:
  • διακόνων Noun: Gen Plur Masc
  • διάκονοι Noun: Nom Plur Masc
  • διακόνοις Noun: Dat Plur Masc
  • διάκονον Noun: Acc Sing Masc/Fem
  • διακόνου Noun: Gen Sing Fem
  • διακόνους Noun: Acc Plur Masc
  • διακόνῳ Noun: Dat Sing Masc
διακόνου
διακονουμένῃ
διακονοῦντες
διακονούντων
διακόνους
διακονοῦσαι
διακόνῳ
διακονῶν
διακόνων
διακοπάς
διακοπή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιακοπή 
GENδιακοπῆς 
DAT  
ACCδιακοπήνδιακοπάς
διακοπήν
διακοπῆς
διακόπτεται
διακόπτοντος
διακόπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to gash, cut in two, cut through, sever, cut apart, cut to pieces
  • to force one's way into (an area by destroying a barrier)
  • to destroy and overcome (a barrier in order to force one's way in)
 • Cognates: ἀνακόπτω, ἀποκόπτω, διακόπτω, ἐγκόπτω, ἐκκόπτω, κατακόπτω, κόπτω, περικόπτω, προκόπτω, προσκόπτω, συγκόπτω
 • Forms:
  • διακόπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διακόπτοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • διακοπῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • διακόψαι Verb: Aor Act Infin
  • διάκοψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διεκόπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διέκοπτον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • διεκόπτοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • διέκοψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διέκοψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διέκοψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διακοπῶν
διακόσια
διακοσίαι
διακοσιάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: two hundred times
διακοσίας
διακόσιοι
διακοσίοις
διακοσιοστός
διακοσίους
διακοσίων
διακοσμέω
διακοσμήσεως
διακόσμησιν
διακόσμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • decoration, embellishment
  • regulation, orderly arrangement, a setting in order, regulating, decree
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιακόσμησιςδιακοσμήσεις
GENδιακοσμήσεωςδιακοσμήσεων
DATδιακοσμήσειδιακοσμήσεσι(ν)
ACCδιακόσμησινδιακοσμήσεις
διακούετε
διακούομαι
διακούσομαι
διακούω
διακούων
διακόψαι
διάκοψον
διακρατέω
διακρατοῦσιν
διακριβάζομαι
διακριβοῦν
διακριβόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to examine closely
  • to be accurate (in description)
 • Cognates: ἀκριβόω
 • Forms:
  • διακριβοῦν Verb: Pres Act Infin
  • διηκριβασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
διακριθῇ
διακριθήσομαι
διακριθῆτε
διακρῖναι
διακρίναντα
διακρίνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διακρίνω
διάκρινε
διακρίνει
διακρινεῖ
διακρίνειν
διακρινεῖς
διακρινεῖτε
διακρινέτωσαν
διακρίνομεν
διακρινόμενοι
διακρινόμενον
διακρινόμενος
διακρινομένους
διακρίνοντες
διακρίνοντος
διακρινοῦσιν
διακρίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to distinguish, make a distinction, differentiate
   • to decide
   • to give judgment, render a decision judicially
   • to judge, pass judgment, judge correctly, deliberate judicially
   • to subject to a thorough examination
   • to separate, arrange (something)
  • Middle:
   • to argue, hold disputation
   • to take issue, dispute (with someone)
   • to be at odds (with oneself), doubt, waver
  • Passive:
   • to bring an issue to decision
   • to plead with
 • Cognates: ἀνακρίνω, ἀνταποκρίνομαι, ἀντικρίνω, ἀποκρίνομαι, ἀποκρίνω, διακρίνω, ἐγκρίνω, ἐπικρίνω, κατακρίνω, κρίνω, προκρίνω, συγκρίνω, συνυποκρίνομαι, ὑποκρίνω
 • Forms:
  • διακρινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διακρίνοντος Verb: Pres Act Part Gen sing Masc/Neut
  • διακρίνας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διακεκριμένοι Verb: perf Mid/Pass part Nom plur masc
  • διακρῖναι Verb: Aor Act Infin
  • διακρίναντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • διάκρινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διακρίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διακρινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διακρίνειν Verb: Pres Act Infin
  • διακρινεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διακρινεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διακρινέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • διακρίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • διακρινόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • διακρινόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • διακρινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • διακρινομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • διακρίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διακρινοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διακρίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διακρίνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διακριθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διακριθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • διακριθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • διέκρινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διέκρινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διέκρινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεκρίνομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • διεκρίνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • διεκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διεκρίθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • διεκρίθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
διακρινῶ
διακρίνων
διακρίνωσιν
διακρίσει
διακρίσεις
διάκρισιν
διάκρισις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιάκρισιςδιακρίσεις
GENδιακρίσεωςδιακρίσεων
DATδιακρίσειδιακρίσεσι(ν)
ACCδιάκρισι(ν)διακρίσεις
διακυβερνᾷ
διακυβερνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to steer through, pilot, govern
 • Cognates: κυβερνάω
 • Forms:
  • διακυβερνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διακυβερνῶν Verb: Pres Act Part Voc Sing Masc
διακυβερνῶν
διακύπτειν
διακύπτω
διακύψῃ
διακωλύειν
διακωλῦσαι
διακωλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hinder, prevent
 • Cognates: ἀποκωλύω, διακωλύω, κωλύω
 • Forms:
  • διακωλύειν Verb: Pres Act Infin
  • διακωλῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • διεκώλυεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing