δαβίρ, δαβείρ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: inner chamber, backroom of temple, oracle
δᾳδουχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: torch-bearing, torch light, carrying a torch (as a welcoming gesture for guests)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδᾳδουχίαδᾳδουχίαι
GENδᾳδουχίαςδᾳδουχιῶν
DATδᾳδουχίᾳδᾳδουχίαις
ACCδᾳδουχίανδᾳδουχίας
δᾳδουχίας
δαίμονες
δαίμονι
δαιμόνια
δαιμονίζεται
δαιμονίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be demonized, demon oppressed, demon possessed, have a (be vexed with, be possessed with) demon(-s)
 • Forms:
  • δαιμονίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δαιμονιζόμενοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
  • δαιμονιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • δαιμονιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • δαιμονιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • δαιμονιζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • δαιμονιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • δαιμονιζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • δαιμονιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • δαιμονισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
δαιμονιζόμενοι
δαιμονιζόμενοις
δαιμονιζόμενον
δαιμονιζόμενος
δαιμονιζομένου
δαιμονιζομένους
δαιμονιζομένῳ
δαιμονιζομένων
δαιμονικοῖς
δαιμονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: demonic, ghost-like
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδαιμονικόςδαιμονικήδαιμονικόν
GENδαιμονικοῦδαιμονικῆςδαιμονικοῦ
DATδαιμονικῷδαιμονικῇδαιμονικῷ
ACCδαιμονικόνδαιμονικήνδαιμονικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδαιμονικοίδαιμονικαίδαιμονικά
GENδαιμονικῶνδαιμονικῶνδαιμονικῶν
DATδαιμονικοῖςδαιμονικαῖςδαιμονικοῖς
ACCδαιμονικούςδαιμονικάςδαιμονικά
δαιμονίοις
δαιμόνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a demonic being, demon, devil, god
  • pagan god, pseudo-divine being
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδαιμόνιονδαιμόνια
GENδαιμονίουδαιμονίων
DATδαιμονίῳδαιμονίοις
ACCδαιμόνιονδαιμόνια
δαιμονίου
δαιμονισθείς
δαιμονιώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: demonic, demon-like, devilish
δαιμονίῳ
δαιμονίων
δαίμονος
δαιμόνων
δαίμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: demon, evil spirit, divinity
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδαίμωνδαίμονες
GENδαίμονοςδαιμόνων
DATδαίμονιδαίμοσι
ACCδαίμοναδαίμονας
δαιρόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δαίρω
δαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beat (severely)
 • Forms:
  • δαιρόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
δάκῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δάκνω
δάκνειν
δάκνετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: δάκνω
δάκνοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: δάκνω
δάκνοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: δάκνω
δάκνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bite, sting, thwart
  • to feel a sudden, sharp pain
 • Forms:
  • δάκνειν Verb: Pres Act Infin
  • δάκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δάκνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • δάκνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • δάκνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • δάκνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • δεδηγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • δήξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δήξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • δηχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • δηχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἔδακνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἔδακνον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔδακνον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
δάκνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δάκρυ
δάκρυα
δακρῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor act inf
 • Root: δακρύω
δακρύει
δακρύειν
δακρυέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: δακρύω
δάκρυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tear, teardrop
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδάκρυονδάκρυ
δάκρυα
GENδακρύουδακρύων
DATδακρύειδάκρυσι(ν)
ACCδάκρυονδάκρυ
δάκρυα
δακρύσας
δακρύσει
δάκρυσι(ν)
δακρύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shed tears, weep, cry
 • Forms:
  • δακρύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δακρύειν Verb: Pres Act Infin
  • δακρυέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • δακρύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • δακρύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐδάκρυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδάκρυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δακρύων
δακτυλήθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thumbscrew, torturing instrument
  • a finger sheath
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδακτυλήθραδακτυλήθραι
GENδακτυλήθραςδακτυληθρῶν
DATδακτυλήθρᾳδακτυλήθραις
ACCδακτυλήθρανδακτυλήθρας
δακτυλήθρας
δακτύλιοι
δακτυλίοις
δακτύλιον
δακτύλιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ring, a finger ring, signet ring
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδακτύλιοςδακτύλιοι
GENδακτυλίουδακτυλίων
DATδακτυλίῳδακτυλίοις
ACCδακτύλιονδακτυλίους
δακτυλίου
δακτυλίους
δακτυλίῳ
δακτυλίων
δάκτυλοι
δακτύλοις
δάκτυλον
δάκτυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • finger, digit (including the thumb)
  • toe [2Sam 21:30]
  • finger's breadth length (about 2 cm)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδάκτυλοςδάκτυλοι
GENδακτύλουδακτύλων
DATδακτύλῳδακτύλοις
ACCδάκτυλονδακτύλους
δακτύλου
δακτύλους
δακτύλῳ
δακτύλων
δαλόν
δαλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a fire-brand, burning stick of wood
  • burned-out torch
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδαλόςδαλοί
GENδαλοῦδαλῶν
DATδαλῷδαλοῖς
ACCδαλόνδαλούς
VOCδαλέδαλοί
δαλῶν
δαμάζει
δαμάζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δαμάζω
δαμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tame, subdue, overpower
  • to bring under control
 • Forms:
  • δαμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • δαμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δαμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δαμάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δαμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • δεδάμασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δαμάζων
δαμάλει
δαμάλεις
δαμάλεσι(ν)
δαμάλεων
δαμάλεως
δάμαλιν
δάμαλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heifer, young cow
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδάμαλιςδαμάλεις
GENδαμάλεωςδαμάλεων
DATδαμάλειδαμάλεσι(ν)
ACCδάμαλινδαμάλεις
δαμάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δαμάζω
δαμάσει
δανειεῖ
δανειεῖς
δανείζει
δανείζεται
δανείζετε
δανείζητε
δανειζόμενος
δανείζουσιν
δανείζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt spelling: δανίζω is the Hellenistic form of δανείζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to lend, put out money at interest
  • Middle:
   • to borrow, receive money at interest
  • Passive:
   • to be lent out, esp. of money at interest
 • Forms:
Present
 • δανείζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δανείζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δανείζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δανείζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • δανειζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δανείζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δανείζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • δανίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δανίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δανιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δανίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • δανιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δανιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δανιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • δανιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • δανείσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • δανείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δάνεισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δανίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • δανίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐδανεισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
Perfect
 • δεδανεισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
δανείζων
δάνειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • debt, a loan
  • money that has been lent
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδάνειονδάνειια
GENδανείουδανείων
DATδανείῳδανείοις
ACCδάνειονδάνειια
δανείσασθαι
δανείσῃς
δανεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • money-lending, borrowing money, loan
  • act of borrowing money
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδανεισμόςδανεισμοί
GENδανεισμοῦδανεισμῶν
DATδανεισμῷδανεισμοῖς
ACCδανεισμόνδανεισμούς
VOCδανεισμέδανεισμοί
δανεισμοῦ
δάνεισον
δανειστῇ
δανειστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lender, creditor, moneylender
 • Note: Also spelled: δανιστής
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδανειστής
δανιστής
δανεισταί
δανισταί
GENδανειστοῦ
δανιστοῦ
δανειστῶν
δανιστῶν
DATδανειστῇ
δανιστῇ
δανεισταῖς
δανισταῖς
ACCδανειστήν
δανιστήν
δανειστάς
δανιστάς
δανειστοῦ
δανειῇ
δανειοῦσι(ν)
δανείσητε
δανιεῖ
δανιεῖς
δανίζει
δανίζεται
δανίζετε
δανίζητε
δανιζόμενος
δανίζουσιν
δανίζω
δανίζων
δανιῇ
δανιοῦσι(ν)
δανίσασθαι
δανίσῃς
δανίσητε
δάνισον
δανιστῇ
δανιστής
δανιστοῦ
δάνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • loan, money lent, a money loan
δαπανᾷ
δαπάνας
δαπανᾶται
δαπανᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj/Imperative 2nd Plur
 • Root: δαπανάω
δαπανάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to spend, expend, incur cost
   • to provide for
   • to consume, wear out, exhaust, use up, destroy
  • Passive:
   • to lose strength, lose efficacy
 • Forms:
Present
 • δαπανᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • δαπανᾶτε Verb: Pres Act Ind/Subj/Imperative 2nd Plur
 • δαπανᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δαπάνης Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • δαπανωμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
Imperfect
 • ἐδαπάνων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐδαπάνων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐδαπανῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • δαπάνησεν Verb: Fut Act Infin
 • δαπανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δαπανήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • δαπανηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δαπανῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • δαπανήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • δαπανήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • δαπανήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δαπάνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐδαπανήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδαπάνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • δεδαπανημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • δεδαπανημένας Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • δεδαπανημένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
δαπάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cost, expense, expenditure
  • something (like food) that is supplied and consumed
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδαπάνηδαπάναι
GENδαπάνηςδαπανῶν
DATδαπάνῃδαπάναις
ACCδαπάνηνδαπάνας
VOCδαπάνηδαπάναι
δαπάνῃ
δαπανηθῆναι
δαπάνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: money spent, cost, expense
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδαπάνημαδαπανήματα
GENδαπανήματοςδαπανμάτων
DATδαπανήματιδαπανήμασι(ν)
ACCδαπάνημαδαπανήματα
δαπανήμασι(ν)
δαπανήματα
δαπάνην
δαπάνης
δαπάνης
δαπανῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δαπανάω
δαπανήσαντος
δαπανήσασα
δαπανήσει
δαπάνησεν
δαπανήσητε
δαπάνησον
δαπανήσω
δαπανωμένης
δαρήσεσθε
 • Parse: Verb: 2Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: δέρω
δαρήσεται
 • Parse: Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέρω
δασέα
δασεῖαι
δασεῖς
δασέος
δάσεσι
δασέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thickly, shaggy
δάσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thicket, thick branches, dense foliage, copse
  • thick growth of vegetation
 • Forms:
  • δάσεσι Noun: Dat Plur Neut
δασύποδα
δασύπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hare, Lepus timidus (a forbidden food)
  • rabbit
  • rough foot
 • Forms:
  • δασύποδα Noun: Acc Sing Masc
δασύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leafy, bushy, dense foliage, shady
  • hairy, shaggy
  • hoarse
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδασύςδασεῖαδασύ
GENδασέοςδασείαςδασέος
DATδασεῖδασείᾳδασεῖ
ACCδασύνδασεῖανδασύ
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδασεῖςδασεῖαιδασέα
GENδασέωνδασειωνδασέων
DATδασέσιδασείαιςδασέσι
ACCδασεῖςδασείαςδασέα
δαψίλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abundance, plenty
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδαψίλειαδαψίλειαι
GENδαψιλείαςδαψιλείων
DATδαψιλείᾳδαψιλείαις
ACCδαψίλειανδαψιλείας
δαψιλείας
δαψιλές
δαψιλέσι
δαψιλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be anxious, be concerned, be worried
  • to expend very much
 • Forms:
  • ἐδαψιλεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
δαψιλῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: δαψιλής
δαψιλῇ
δαψιλής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • abundant, plentiful, great in quantity
  • munificent, generous
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδαψιλήςδαψιλές
GENδαψιλοῦς
DATδαψιλεῖ
δαψιλῇ
ACCδαψιλῆδαψιλές
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδαψιλεῖςδαψιλῆ
GENδαψιλῶν
DATδαψιλέσι(ν)
ACCδαψιλεῖςδαψιλῆ
δαψιλῶς