δαβίρ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: inner chamber, backroom of temple, oracle
 • Concord: 1Kings 6:4,16,19,21,23,31; 7:35; 8:6,8; 2Chron 3:16; 4:20; 5:7,9
δᾳδουχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: torch-bearing, torch light, carrying a torch (as a welcoming gesture for guests)
 • Forms:
  • δᾳδουχίας Noun: Gen Sing Fem
δᾳδουχίας
δαίμονες
δαίμονι
δαιμόνια
δαιμονίζεται
δαιμονίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to be demonized, demon oppressed, demon possessed, have a (be vexed with, be possessed with) demon(-s)
 • Forms:
  • δαιμονίζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • δαιμονιζόμενοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • δαιμονιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • δαιμονιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • δαιμονιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • δαιμονιζομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • δαιμονιζομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • δαιμονιζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • δαιμονιζομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • δαιμονισθείς Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
δαιμονιζόμενοι
δαιμονιζόμενοις
δαιμονιζόμενον
δαιμονιζόμενος
δαιμονιζομένου
top
δαιμονιζομένους
δαιμονιζομένῳ
δαιμονιζομένων
δαιμονικοῖς
δαιμονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: demonic, ghost-like
 • Forms:
  • δαιμονικοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
δαιμονίοις
δαιμόνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a demonic being, demon, devil, god
  • pagan god, pseudo-divine being
 • Forms:
  • δαιμόνια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δαιμονίοις Noun: Dat Plur Neut
  • δαιμονίου Noun: Gen Sing Neut
  • δαιμονίων Noun: Gen Plur Neut
δαιμονίου
δαιμονισθείς
δαιμονιώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: demonic, demon-like, devilish
δαιμονίων
δαίμονος
δαιμόνων
δαίμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: demon, evil spirit
 • Forms:
  • δαίμονες Noun: Nom Plur Masc
  • δαίμονι Noun: Dat Sing Masc
  • δαίμονος Noun: Gen Sing Masc
  • δαιμόνων Noun: Gen Plur Masc
top
δαιρόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δαίρω
δαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beat (severely)
 • Forms:
  • δαιρόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
δάκῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δάκνω
δάκνειν
δάκνετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: δάκνω
δάκνοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δάκνω
δάκνοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δάκνω
δάκνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bite, sting, thwart
  • to feel a sudden, sharp pain
 • Cognates: συνδάκνω
 • Forms:
  • δάκνειν Verb: Pres Act infin
  • δάκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δάκνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • δάκνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δάκνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δάκνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δεδηγμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • δήξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δήξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • δηχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • δηχθῇ Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
  • ἔδακνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔδακνον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
δάκνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δάκρυ
δάκρυα
δακρύει
δακρύειν
top
δακρυέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: δακρύω
δάκρυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tear, teardrop
 • Forms:
  • δάκρυ Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δάκρυα Noun: Acc Plur Neut
  • δάκρυσι Noun: Dat Plur Neut
  • δάκρυσιν Noun: Dat Plur Neut
  • δακρύων Noun: Gen Plur Neut
δακρύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δακρύω
δακρύσει
δάκρυσι
δάκρυσιν
δακρύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shed tears, weep, cry
 • Forms:
  • δακρύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δακρύειν Verb: Pres Act Infin
  • δακρυέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • δακρύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δακρύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐδάκρυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδάκρυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δακρύων
δακτυλήθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thumbscrew, torturing instrument
  • a finger sheath
 • Forms:
  • δακτυλήθρας Noun: Acc Plur Fem
δακτυλήθρας
δακτύλιοι
δακτυλίοις
δακτύλιον
top
δακτύλιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ring, a finger ring, signet ring
 • Forms:
  • δακτύλιοι Noun: Nom Plur Masc
  • δακτυλίοις Noun: Dat Plur Masc
  • δακτύλιον Noun: Acc Sing Masc
  • δακτυλίου Noun: Gen Sing Masc
  • δακτυλίους Noun: Acc Plur Masc
  • δακτυλίῳ Noun: Dat Sing Masc
  • δακτυλίων Noun: Gen Plur Masc
δακτυλίου
δακτυλίους
δακτυλίῳ
δακτυλίων
δάκτυλοι
δακτύλοις
δάκτυλον
δάκτυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • finger, digit (including the thumb)
  • toe [2Sam 21:30]
  • finger's breadth length (about 2 cm)
 • Forms:
  • δάκτυλοι Noun: Nom Plur Masc
  • δακτύλοις Noun: Dat Plur Masc
  • δάκτυλον Noun: Acc Sing Masc
  • δακτύλου Noun: Gen Sing Masc
  • δακτύλους Noun: Acc Plur Masc
  • δακτύλῳ Noun: Dat Sing Masc
  • δακτύλων Noun: Gen Plur Masc
δακτύλου
δακτύλους
δακτύλῳ
δακτύλων
top
δαλόν
δαλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a fire-brand, burning stick of wood
  • burned-out torch
 • Forms:
  • δαλόν Noun: Acc Sing Masc
  • δαλῶν Noun: Gen Plur Masc
δαλῶν
δαμάζει
δαμάζεται
δαμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tame, subdue, overpower
  • to bring under control
 • Cognates: δαμάζω, καταδαμάζω
 • Forms:
  • δαμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • δαμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δαμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δαμάζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • δαμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δεδάμασται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
δαμάζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δαμάζω
δαμάλει
δαμάλεις
δαμάλεσιν
δαμάλεων
δαμάλεως
δάμαλιν
δάμαλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heifer, young cow
 • Forms:
  • δαμάλει Noun: Dat Sing Fem
  • δαμάλεις Noun: Nom Plur Fem
  • δαμάλεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • δαμάλεων Noun: Gen Plur Fem
  • δαμάλεως Noun: Gen Sing Fem
  • δάμαλιν Noun: Acc Sing Fem
top
δαμάσαι
δαμάσει
δανείζει
δανείζεται
δανείζετε
δανείζητε
δανειζόμενος
δανείζουσιν
δανείζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt spelling: δανίζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to lend, put out money at interest
  • Middle:
   • to borrow, receive money at interest
  • Passive:
   • to be lent out, esp. of money at interest
 • Cognates: ἐκδανείζω
 • Forms:
  • δανείζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δανείζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • δανείζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • δανείζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • δανειζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • δανείζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δανείζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δανείσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • δανείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δάνεισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δανιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δανιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δανίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δανίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • δανιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • δανίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δανιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • δανιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δανίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • δανίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δεδανεισμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐδανεισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
δανείζων
top
δάνειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • debt, a loan
  • money that has been lent
δανείσασθαι
δανείσῃς
δανεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • money-lending, borrowing money, loan
  • act of borrowing money
 • Forms:
  • δανεισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
δανεισμοῦ
δάνεισον
δανειστῇ
δανειστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lender, creditor, moneylender
 • Note: Also spelled: δανιστής
 • Forms:
  • δανειστῇ Noun: Dat Sing Masc
  • δανειστοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • δανιστῇ Noun: Dat Sing Masc
  • δανιστής Noun: Nom Sing Masc
  • δανιστοῦ Noun: Gen Sing Masc
δανειστοῦ
δανιεῖ
δανιεῖς
δανίζει
δανίζετε
δανιζόμενος
top
δανίζουσιν
δανίζω
δανιῇ
δανιοῦσιν
δανίσασθαι
δανίσητε
δανιστῇ
δανιστής
δανιστοῦ
δάνος
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • loan, money lent, a money loan
δαπανᾷ
δαπάνας
δαπανᾶται
δαπανᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj/Imperative 2nd plur
 • Root: δαπανάω
δαπανάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to spend, expend, incur cost
   • to provide for
   • to consume, wear out, exhaust, use up, destroy
  • Passive:
   • to lose strength, lose efficacy
 • Cognates: δαπανάω, ἐκδαπανάω, καταδαπανάω, προσδαπανάω
 • Forms:
  • δαπανᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • δαπανᾶτε Verb: Pres Act Ind/Subj/Imperative 2nd plur
  • δαπανᾶται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • δαπανηθῆναι Verb: Aor Pass infin
  • δαπάνης Verb: Pres/Imp act ind 2nd sing
  • δαπανῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • δαπανήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • δαπανήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • δαπανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δαπανήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δαπάνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δαπανήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δαπανωμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • δεδαπανημένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • δεδαπανημένας
   • Verb: perf Mid/Pass part Gen sing fem
   • Verb: perf Mid/Pass part Acc plur fem
  • ἐδαπανήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδαπάνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδαπάνων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐδαπανῶντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
top
δαπάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cost, expense, expenditure
  • something (like food) that is supplied and consumed
 • Forms:
  • δαπάνης Noun: Gen Sing Fem
  • δαπάνας Noun: Acc Plur Fem
  • δαπάνην Noun: Acc Sing Fem
  • δαπάνῃ Noun: Dat Sing Fem
δαπάνῃ
δαπανηθῆναι
δαπάνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: money spent, cost, expense
 • Forms:
  • δαπανήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • δαπανήματα Noun: Acc Plur Neut
δαπανήμασιν
δαπανήματα
δαπάνην
δαπάνης
δαπάνης
δαπανῆσαι
δαπανήσαντος
δαπανήσασα
δαπανήσει
δαπανήσητε
δαπάνησον
top
δαπανήσω
δαπανωμένης
δαρήσεσθε
 • Parse: Verb: 2nd Future pass Ind 2nd Plur
 • Root: δέρω
δαρήσεται
 • Parse: Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέρω
δασέα
δασεῖαι
δασεῖς
δασέος
δάσεσι
δασέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thickly, shaggy
δάσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thicket, thick branches, dense foliage, copse
  • thick growth of vegetation
 • Forms:
  • δάσεσι Noun: Dat Plur Neut
δασύποδα
δασύπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hare, Lepus timidus (a forbidden food)
  • rough foot
 • Forms:
  • δασύποδα Noun: Acc Sing Masc
δασύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leafy, bushy, dense foliage, shady
  • hairy, shaggy
  • hoarse
 • Forms:
  • δασέος Adj: Gen Sing Masc
  • δασέα Adj: Acc Plur Neut
  • δασεῖαι Adj: Nom Plur Fem
  • δασεῖς Adj: Acc Plur Masc
top
δαψιλές
δαψιλέσι
δαψιλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be anxious, be concerned, be worried
  • to expend very much
 • Forms:
  • ἐδαψιλεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
δαψιλῆ
δαψιλῇ
δαψιλής
 • Parse: Adj: Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • abundant, plentiful, great in quantity
  • munificent, generous
 • Forms:
  • δαψιλές Adj: Acc Sing Neut
  • δαψιλέσι Adj: Dat Plur Neut
  • δαψιλῆ Adj: Acc Sing Fem
  • δαψιλῇ Adj: Dat Sing Fem