δαβίρ, δαβείρ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: inner chamber, backroom of temple, oracle
δᾳδουχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: torch-bearing, torch light, carrying a torch (as a welcoming gesture for guests)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδᾳδουχίαδᾳδουχίαι
GENδᾳδουχίαςδᾳδουχιῶν
DATδᾳδουχίᾳδᾳδουχίαις
ACCδᾳδουχίανδᾳδουχίας
δᾳδουχίας
δαίμονες
δαίμονι
δαιμόνια
δαιμονίζεται
δαιμονίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to be demonized, demon oppressed, demon possessed, have a (be vexed with, be possessed with) demon(-s)
 • Forms:
  • δαιμονίζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • δαιμονιζόμενοις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • δαιμονιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • δαιμονιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • δαιμονιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • δαιμονιζομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • δαιμονιζομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • δαιμονιζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • δαιμονιζομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • δαιμονισθείς Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
δαιμονιζόμενοι
δαιμονιζόμενοις
δαιμονιζόμενον
δαιμονιζόμενος
δαιμονιζομένου
δαιμονιζομένους
δαιμονιζομένῳ
δαιμονιζομένων
δαιμονικοῖς
δαιμονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: demonic, ghost-like
 • Forms:
  • δαιμονικοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
δαιμονίοις
δαιμόνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a demonic being, demon, devil, god
  • pagan god, pseudo-divine being
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδαιμόνιονδαιμόνια
GENδαιμονίουδαιμονίων
DATδαιμονίῳδαιμονίοις
ACCδαιμόνιονδαιμόνια
δαιμονίου
δαιμονισθείς
δαιμονιώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: demonic, demon-like, devilish
δαιμονίῳ
δαιμονίων
δαίμονος
δαιμόνων
δαίμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: demon, evil spirit, divinity
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδαίμωνδαίμονες
GENδαίμονοςδαιμόνων
DATδαίμονιδαίμοσι
ACCδαίμοναδαίμονας
δαιρόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δαίρω
δαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beat (severely)
 • Forms:
  • δαιρόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
δάκῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δάκνω
δάκνειν
δάκνετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: δάκνω
δάκνοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δάκνω
δάκνοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δάκνω
δάκνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bite, sting, thwart
  • to feel a sudden, sharp pain
 • Cognates: συνδάκνω
 • Forms:
  • δάκνειν Verb: Pres Act infin
  • δάκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δάκνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • δάκνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δάκνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δάκνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δεδηγμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • δήξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δήξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • δηχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • δηχθῇ Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
  • ἔδακνεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἔδακνον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
δάκνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δάκρυ
δάκρυα
δακρῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor mid imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor act inf
 • Root: δακρύω
δακρύει
δακρύειν
δακρυέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: δακρύω
δάκρυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tear, teardrop
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδάκρυονδάκρυ
δάκρυα
GENδακρύουδακρύων
DATδακρύειδάκρυσι(ν)
ACCδάκρυονδάκρυ
δάκρυα
δακρύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δακρύω
δακρύσει
δάκρυσι(ν)
δακρύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shed tears, weep, cry
 • Forms:
  • δακρύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δακρύειν Verb: Pres Act Infin
  • δακρυέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • δακρύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δακρύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐδάκρυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδάκρυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δακρύων
δακτυλήθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thumbscrew, torturing instrument
  • a finger sheath
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδακτυλήθραδακτυλήθραι
GENδακτυλήθραςδακτυληθρῶν
DATδακτυλήθρᾳδακτυλήθραις
ACCδακτυλήθρανδακτυλήθρας
δακτυλήθρας
δακτύλιοι
δακτυλίοις
δακτύλιον
δακτύλιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ring, a finger ring, signet ring
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδακτύλιοςδακτύλιοι
GENδακτυλίουδακτυλίων
DATδακτυλίῳδακτυλίοις
ACCδακτύλιονδακτυλίους
δακτυλίου
δακτυλίους
δακτυλίῳ
δακτυλίων
δάκτυλοι
δακτύλοις
δάκτυλον
δάκτυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • finger, digit (including the thumb)
  • toe [2Sam 21:30]
  • finger's breadth length (about 2 cm)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδάκτυλοςδάκτυλοι
GENδακτύλουδακτύλων
DATδακτύλῳδακτύλοις
ACCδάκτυλονδακτύλους
δακτύλου
δακτύλους
δακτύλῳ
δακτύλων
δαλόν
δαλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a fire-brand, burning stick of wood
  • burned-out torch
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδαλόςδαλοί
GENδαλοῦδαλῶν
DATδαλῷδαλοῖς
ACCδαλόνδαλούς
VOCδαλέδαλοί
δαλῶν
δαμάζει
δαμάζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δαμάζω
δαμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tame, subdue, overpower
  • to bring under control
 • Cognates: δαμάζω, καταδαμάζω
 • Forms:
  • δαμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • δαμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δαμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δαμάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δαμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δεδάμασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δαμάζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δαμάζω
δαμάλει
δαμάλεις
δαμάλεσι(ν)
δαμάλεων
δαμάλεως
δάμαλιν
δάμαλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heifer, young cow
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδάμαλιςδαμάλεις
GENδαμάλεωςδαμάλεων
DATδαμάλειδαμάλεσι(ν)
ACCδάμαλινδαμάλεις
δαμάσαι
δαμάσει
δανειεῖ
δανιεῖ
δανειεῖς
δανιεῖς
δανείζει
δανίζει
δανείζεται
δανίζεται
δανείζετε
δανίζετε
δανείζητε
δανίζητε
δανειζόμενος
δανιζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Mid/Part Nom Sing Masc
 • Root: δανείζω
δανείζουσιν
δανίζουσιν
δανείζω
δανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt spelling: δανίζω is the Hellenistic form of δανείζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to lend, put out money at interest
  • Middle:
   • to borrow, receive money at interest
  • Passive:
   • to be lent out, esp. of money at interest
 • Cognates: ἐκδανείζω
 • Forms:
 • Present
 • δανείζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δανείζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δανείζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δανείζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • δανειζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • δανείζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δανείζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • δανίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δανίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δανιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • δανίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • δανιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δανιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δανιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • δανιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • δανείσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • δανείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δάνεισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δανίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • δανίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐδανεισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • Perfect
 • δεδανεισμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
δανείζων
δανίζων
δάνειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • debt, a loan
  • money that has been lent
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδάνειονδάνειια
GENδανείουδανείων
DATδανείῳδανείοις
ACCδάνειονδάνειια
δανείσασθαι
δανίσασθαι
δανείσῃς
δανίσῃς
δανεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • money-lending, borrowing money, loan
  • act of borrowing money
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδανεισμόςδανεισμοί
GENδανεισμοῦδανεισμῶν
DATδανεισμῷδανεισμοῖς
ACCδανεισμόνδανεισμούς
VOCδανεισμέδανεισμοί
δανεισμοῦ
δάνεισον
δάνισον
δανειστῇ
δανειστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lender, creditor, moneylender
 • Note: Also spelled: δανιστής
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδανειστής
δανιστής
δανεισταί
δανισταί
GENδανειστοῦ
δανιστοῦ
δανειστῶν
δανιστῶν
DATδανειστῇ
δανιστῇ
δανεισταῖς
δανισταῖς
ACCδανειστήν
δανιστήν
δανειστάς
δανιστάς
δανειστοῦ
δανειῇ
δανειοῦσι(ν)
δανείσητε
δανίσητε
δανιῇ
δανιοῦσι(ν)
δανιστῇ
δανιστής
δανιστοῦ
δάνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • loan, money lent, a money loan
δαπανᾷ
δαπάνας
δαπανᾶται
δαπανᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj/Imperative 2nd plur
 • Root: δαπανάω
δαπανάω
 • Present
 • δαπανᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • δαπανᾶτε Verb: Pres Act Ind/Subj/Imperative 2nd plur
 • δαπανᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δαπάνης Verb: Pres/Imp act ind 2nd Sing
 • δαπανωμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Imperfect
 • ἐδαπάνων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐδαπανῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • δαπάνησεν Verb: Fut Act Infin
 • δαπανήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δαπανήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • δαπανηθῆναι Verb: Aor Pass infin
 • δαπανῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • δαπανήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • δαπανήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • δαπανήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δαπάνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐδαπανήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδαπάνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • δεδαπανημένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • δεδαπανημένας
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc plur fem
δαπάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cost, expense, expenditure
  • something (like food) that is supplied and consumed
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδαπάνηδαπάναι
GENδαπάνηςδαπανῶν
DATδαπάνῃδαπάναις
ACCδαπάνηνδαπάνας
VOCδαπάνηδαπάναι
δαπάνῃ
δαπανηθῆναι
δαπάνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: money spent, cost, expense
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδαπάνημαδαπανήματα
GENδαπανήματοςδαπανμάτων
DATδαπανήματιδαπανήμασι(ν)
ACCδαπάνημαδαπανήματα
δαπανήμασιν
δαπανήματα
δαπάνην
δαπάνης
δαπάνης
δαπανῆσαι
δαπανήσαντος
δαπανήσασα
δαπανήσει
δαπάνησεν
δαπανήσητε
δαπάνησον
δαπανήσω
δαπανωμένης
δαρήσεσθε
 • Parse: Verb: 2nd Future pass Ind 2nd Plur
 • Root: δέρω
δαρήσεται
 • Parse: Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέρω
δασέα
δασεῖαι
δασεῖς
δασέος
δάσεσι
δασέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thickly, shaggy
δάσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thicket, thick branches, dense foliage, copse
  • thick growth of vegetation
 • Forms:
  • δάσεσι Noun: Dat Plur Neut
δασύποδα
δασύπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hare, Lepus timidus (a forbidden food)
  • rabbit
  • rough foot
 • Forms:
  • δασύποδα Noun: Acc Sing Masc
δασύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leafy, bushy, dense foliage, shady
  • hairy, shaggy
  • hoarse
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδασύςδασεῖαδασύ
GENδασέοςδασείαςδασέος
DATδασεῖδασείᾳδασεῖ
ACCδασύνδασεῖανδασύ
Plural
 MascFemNeut
NOMδασεῖςδασεῖαιδασέα
GENδασέωνδασειωνδασέων
DATδασέσιδασείαιςδασέσι
ACCδασεῖςδασείαςδασέα
δαψίλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abundance, plenty
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδαψίλειαδαψίλειαι
GENδαψιλείαςδαψιλείων
DATδαψιλείᾳδαψιλείαις
ACCδαψίλειανδαψιλείας
δαψιλείας
δαψιλές
δαψιλέσι
δαψιλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be anxious, be concerned, be worried
  • to expend very much
 • Forms:
  • ἐδαψιλεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
δαψιλῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: δαψιλής
δαψιλῇ
δαψιλής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • abundant, plentiful, great in quantity
  • munificent, generous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδαψιλήςδαψιλές
GENδαψιλοῦς
DATδαψιλεῖ
δαψιλῇ
ACCδαψιλῆδαψιλές
Plural
 MascFemNeut
NOMδαψιλεῖςδαψιλῆ
GENδαψιλῶν
DATδαψιλέσι(ν)
ACCδαψιλεῖςδαψιλῆ
δαψιλῶς