δή
 • Parse: Postpositive Particle
 • Note: adds urgency to commands, exhortations, requests, etc.
 • Meaning:
  • urgently; now
  • also; and; doubtless; therefore
  • after a single word adjective:

   οἶος δή = all alone
   μόνος δή = all alone
   μέγας δή = very great
   μικρὸς δή = very small
   μέγιστος δή = quite the greatest
   κράατιστος δή = really the best; confessedly the best
   ὀκτώ δή = precisely eight (or with any other number)

  • after a single word adverb:

   πολλάκις δή = very often
   νῦν δή = just now
   τότε δή = the very time
   ναὶ δή = yes indeed; certainly yes
   οὐ δή = surely not; no indeed

  • after a single word verb:
   • truly; actually; really + VERB
  • with a pronoun:

   σὺ δή = you of all people
   οὗτος δή = this and no other
   ὅς δή = who plainly
   ἄλλοι δή = others no matter what
   δή τι = in any way

  • with a clause:
   • so then; so (to continue a narrative)
   • just as expected; okay; all right then
   • with an imperative: Do that, but consider!
   • and what's more
δῆγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bite; sting (of a snake, locust, fly)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδῆγμαδήγματα
GENδήγματοςδηγμάτων
DATματιδήγμασι(ν)
ACCδῆγμαδήγματα
δήγμασιν
δήγματα
δῆθεν
 • Parse: particle
 • Meaning: above all; especially so; of course; apparently
δηλαδή
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly; plainly
δηλαϊστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: miserable; wretched
 • Forms:
δηλαυγῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shining clearly; quite clearly
δηλητήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: poisonous; venomous
 • Forms:
δηλοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δήλοις
δῆλον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: δῆλος
δηλονότι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: obviously; clearly; plainly
δῆλος
Singular
 MascFemNeut
NOMδῆλοςδῆλον
GENδήλου
DATδήλῳ
ACCδῆλον
Plural
 MascFemNeut
NOMδῆλοιδῆλα
GENδήλων
DATδήλοις
ACCδήλουςδῆλα
δηλούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δηλόω
δηλοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: δηλόω
δήλους
δηλοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: δηλόω
δηλοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δηλόω
δηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make known, disclose, make plain (by words), make visible, declare, show, signify, make clear, reveal
  • to explain, make plain (by words), expound in writing
 • Cognates: δηλόω, προδηλόω, προσδηλόω
 • Forms:
 • Present
 • δηλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δηλούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • δηλοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • δηλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • δηλοῦσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • δηλώσῃς Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Imperfect
 • ἐδήλου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐδηλοῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • δηλωθήσεται Verb: Fut Pass ind 3rd Sing
 • δηλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δηλώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δηλώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • δηλώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δήλωσον Verb: Fut act part Nom/Acc neut
 • δηλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δηλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • δηλώσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • δηλωθῇ Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
 • δηλωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • δηλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • δηλώσατε
  • Verb: Aor Act ind 2nd plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd plur
 • δηλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δηλώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐδηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδήλωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδήλωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδήλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδήλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδίλωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Perfect
 • δεδηλωμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • δεδηλωμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • δεδηλώσθω Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • δεδήλωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δηλωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλωθῆναι
δηλωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δήλων
δηλῶν
δηλῶσαί
δηλώσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δηλόω
δηλώσατε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act ind 2nd plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd plur
 • Root: δηλόω
δηλώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: δηλόω
δηλώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: δηλόω
δηλώσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: δηλόω
δήλωσιν
δήλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • explanation, revelation, interpretation, a pointing out, manifestation, explaining, showing, act of making clear, disclosure, discovery
  • a means of discovering God's will
  • Urim (esp. with ἀλήθεια)

   δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν
   Discovery and the Truth (Ex 28:30)

 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδήλωσιςδηλώσεις
GENδηλώσεωςδηλώσεων
DATδηλώσειδηλώσεσι(ν)
ACCδήλωσι(ν)δηλώσεις
δηλώσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: δηλόω
δήλωσον
 • Parse: Verb: Fut act part Nom/Acc neut
 • Root: δηλόω
δηλώσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: δηλόω
δηλώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δηλόω
δημαγωγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of persuading and leading people in a certain direction
  • leadership of the people, control of the people
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδημαγωγίαδημαγωγίαι
GENδημαγωγίαςδημαγωγιῶν
DATδημαγωγίᾳδημαγωγίαις
ACCδημαγωγίανδημαγωγίας
δημαγωγίας
δημεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to seize as public property, declare (land) public property, confiscate, make public
 • Forms:
δημηγορεῖν
δημηγορέω
δημηγορῶν
δήμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • public executioner
  • belonging to the people, public
 • Forms:
δημιουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to construct (an object)
   • to work at
   • to fabricate, create
   • to practice a trade
   • to administer
  • Passive:
   • to be made
   • to be fabricated
 • Cognates: δημιουργέω, προδημιουργέω
 • Forms:
  • δεδημιουργημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • δημιουργηθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
  • δημιουργοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δημιουργήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
δεδημιουργημένους
δημιουργηθεῖσαι
δημιουργήσας
δημιουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: creative act
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδημιουργίαδημιουργίαι
GENδημιουργίαςδημιουργιῶν
DATδημιουργίᾳδημιουργίαις
ACCδημιουργίανδημιουργίας
δημιουργίαν
δημιουργίας
δημιουργόν
δημιουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • perpetrator
  • craftsman, maker, creator, mechanic, producer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδημιουργόςδημιουργοί
GENδημιουργοῦδημιουργῶν
DATδημιουργῷδημιουργοῖς
ACCδημιουργόνδημιουργούς
VOCδημιουργέδημιουργοί
δημιουργοῦντας
δημιουργῶν
δῆμοι
δήμοις
δῆμον
δῆμος
Masculine
 SingularPlural
NOMδῆμοςδῆμοι
GENδήμουδήμων
DATδήμῳδήμοις
ACCδῆμονδήμους
δημοσίᾳ
δημοσίας
δημόσιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adverb
 • Meaning:
  • in public view
  • belonging to the people
  • public, common, openly, publicly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδημόσιοςδημοσίαδημόσιον
GENδημοσίουδημοσίαςδημοσίου
DATδημοσίῳδημοσίᾳδημοσίῳ
ACCδημόσιονδημοσίανδημόσιον
VOCδημόσιεδημοσίαδημόσιε
Plural
 MascFemNeut
NOMδημόσιοιδημόσιαιδημόσια
GENδημοσίωνδημοσίωνδημοσίων
DATδημοσίοιςδημοσίαιςδημοσίοις
ACCδημοσίουςδημοσίαςδημόσια
VOCδημόσιοιδημόσιαιδημόσια
δημοτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • done at the public cost, made at public cost
  • public, national
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδημοτελήςδημοτελές
GENδημοτελοῦς
DATδημοτελεῖ
ACCδημοτελῆδημοτελές
Plural
 MascFemNeut
NOMδημοτελεῖςδημοτελῆ
GENδημοτελῶν
DATδημοτελέσι(ν)
ACCδημοτελεῖςδημοτελῆ
δημότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one of the people, a commoner, plebeian
δήμου
δήμους
δήμῳ
δήμων
δηνάρια
δηνάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a denarius (ten asses), [probably about $100.00], a day's wage
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδηνάριονδηνάρια
GENδηναρίουδηναρίων
DATδηναρίῳδηναρίοις
ACCδηνάριονδηνάρια
δηναρίου
δηναρίων
δήξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δάκνω
δήξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: δάκνω
δήποτ᾿
 • Parse: particle
 • Meaning: whatever, indeed, at any time
δήποτε
 • Parse: particle
 • Meaning: whatever, indeed, at any time
δήπου
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of course, surely, indeed, doubtless, verily
δῆσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: δέω
δήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δέω
δήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δέω
δήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
δήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δέω
δήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: δέω
δήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: δέω
δήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: δέω
δήσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
δήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
δήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: δέω
δήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: δέω
δῆτα
 • Parse: particle
 • Meaning: indeed, certainly, to be sure
δηχθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δηχθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
 • Root: δάκνω