δή
 • Parse: Postpositive Particle
 • Note: adds urgency to commands, exhortations, requests, etc.
 • Meaning: also, and, doubtless, now, therefore
δῆγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bite, sting (of a snake, locust, fly)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδῆγμαδήγματα
GENδήγματοςδηγμάτων
DATματιδήγμασι(ν)
ACCδῆγμαδήγματα
δήγμασιν
δήγματα
δῆθεν
 • Parse: particle
 • Meaning: above all, especially so, of course, apparently
δηλαδή
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly, plainly
δηλαϊστή
δηλαϊστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: miserable, wretched
 • Forms:
  • δηλαϊστή Adj: Nom Sing Fem
δηλαυγῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shining clearly, quite clearly
δηλητήριον
δηλητήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: poisonous, venomous
 • Forms:
  • δηλητήριον Adj: Acc Sing Masc
δηλοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δήλοις
δῆλον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: δῆλος
δηλονότι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: obviously, clearly, plainly
δῆλος
δηλούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δηλόω
δηλοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: δηλόω
δήλους
δηλοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: δηλόω
δηλοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δηλόω
δηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make known, disclose, make plain (by words), make visible, declare, show, signify, make clear, reveal
  • to explain, make plain (by words), expound in writing
 • Cognates: δηλόω, προδηλόω, προσδηλόω
 • Forms:
  • δεδηλωμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • δεδηλωμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • δεδηλώσθω Verb: Perf Mid Imperative 3rd Sing
  • δεδήλωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δηλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δηλούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • δηλοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • δηλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • δηλοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • δηλωθῇ Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
  • δηλωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δηλωθήσεται Verb: Fut Pass ind 3rd Sing
  • δηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • δηλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δηλώσατε
   • Verb: Aor Act ind 2nd plur
   • Verb: Aor Act Imperative 2nd plur
  • δηλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δηλώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δηλώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • δηλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δηλώσῃς Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • δηλώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δηλώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • δήλωσον Verb: Fut act part Nom/Acc neut
  • δηλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δηλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δηλώσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • ἐδήλου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐδηλοῦτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐδηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδήλωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδήλωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδήλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδήλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδίλωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
δηλωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλωθῆναι
δηλωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δήλων
δηλῶν
δηλῶσαί
δηλώσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δηλόω
δηλώσατε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act ind 2nd plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd plur
 • Root: δηλόω
δηλώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: δηλόω
δηλώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: δηλόω
δηλώσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: δηλόω
δήλωσιν
δήλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • explanation, revelation, interpretation, a pointing out, manifestation, explaining, showing, act of making clear
  • a means of discovering God's will
  • Urim (esp. with ἀλήθεια)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδήλωσιςδηλώσεις
GENδηλώσεωςδηλώσεων
DATδηλώσειδηλώσεσι(ν)
ACCδήλωσι(ν)δηλώσεις
δηλώσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: δηλόω
δήλωσον
 • Parse: Verb: Fut act part Nom/Acc neut
 • Root: δηλόω
δηλώσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: δηλόω
δηλώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
δηλώσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δηλόω
δημαγωγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of persuading and leading people in a certain direction
  • leadership of the people, control of the people
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδημαγωγία 
GENδημαγωγίας 
DAT  
ACC δημαγωγίας
δημαγωγίας
δημευθήσεται
δημεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to seize as public property, declare (land) public property, confiscate, make public
 • Forms:
  • δημευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
δημηγορεῖν
δημηγορέω
δημηγορῶν
δήμιον
δήμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • public executioner
  • belonging to the people, public
 • Forms:
  • δήμιον Adj: Acc Sing Masc
δημιουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to construct (an object)
   • to work at
   • to fabricate, create
   • to practice a trade
   • to administer
  • Passive:
   • to be made
   • to be fabricated
 • Cognates: δημιουργέω, προδημιουργέω
 • Forms:
  • δεδημιουργημένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • δημιουργηθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
  • δημιουργοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • δημιουργήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
δεδημιουργημένους
δημιουργηθεῖσαι
δημιουργήσας
δημιουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: creative act
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδημιουργία 
GENδημιουργίας 
DAT  
ACCδημιουργίανδημιουργίας
δημιουργίαν
δημιουργίας
δημιουργόν
δημιουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • perpetrator
  • craftsman, maker, creator, mechanic, producer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδημιουργός 
GEN δημιουργῶν
DAT  
ACCδημιουργόν 
δημιουργοῦντας
δημιουργῶν
δῆμοι
δήμοις
δῆμον
δῆμος
Masculine
 SingularPlural
NOMδῆμοςδῆμοι
GENδήμουδήμων
DATδήμῳδήμοις
ACCδῆμονδήμους
δημοσίᾳ
δημοσίας
δημόσιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adverb
 • Meaning:
  • in public view
  • public, common, openly, publicly
 • Forms:
  • δημοσίᾳ
   • Adj: Dat Sing Fem
   • Adverb
  • δημοσίας
   • Adj: Gen Sing Fem
    • Acc Plur Fem
    • Adverb
δημοτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • done at the public cost, made at public cost
  • public, national
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδημοτελήςδημοτελές
GENδημοτελοῦς
DATδημοτελεῖ
ACCδημοτελῆδημοτελές
Plural
 MascFemNeut
NOMδημοτελεῖςδημοτελῆ
GENδημοτελῶν
DATδημοτελέσι(ν)
ACCδημοτελεῖςδημοτελῆ
δημότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one of the people, a commoner, plebeian
δήμου
δήμους
δήμῳ
δήμων
δηνάρια
δηνάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a denarius (ten asses), [about $100.00], a day's wage
 • Forms:
  • δηνάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δηναρίου Noun: Gen Sing Neut
  • δηναρίων Noun: Gen Plur Neut
δηναρίου
δηναρίων
δήξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δάκνω
δήξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: δάκνω
δήποτ᾿
 • Parse: particle
 • Meaning: whatever, indeed, at any time
δήποτε
 • Parse: particle
 • Meaning: whatever, indeed, at any time
δήπου
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of course, surely, indeed, doubtless, verily
δῆσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: δέω
δήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δέω
δήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δέω
δήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
δήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: δέω
δήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: δέω
δήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: δέω
δήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: δέω
δήσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
δήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: δέω
δήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: δέω
δήσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: δέω
δῆτα
 • Parse: particle
 • Meaning: indeed, certainly, to be sure
δηχθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δηχθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
 • Root: δάκνω